Obsah

Zpět

Usnesení č. 51 ze zasedání Rady města ze dne 2.4.2008

Usnesení č. 51 ze zasedání Rady města  ze dne 2.4.2008

Usnesení č. 1-51/2008
RM schvaluje program zasedání rady města 2.4.2008.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 2-51/2008
RM bere na vědomí dražební vyhlášku vydanou usnesením JUDr. Jana Grosama pod č.j. Ex 150/03-75 proti povinnému Ing. Marek Hort.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 3-51/2008
RM postupuje žádost o odprodej části pozemku č. parc. 1104/12 k.ú.Mníšek pod Brdy k projednání do ZM s doporučením pozemek neprodat.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 4-51/2008
RM schvaluje umístění paní F. S., bytem Praha 7 na přechodný pobyt v DS.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 5-51/2008
RM schvaluje přihlášení pana T. Š. k trvalému pobytu na adrese Domov seniorů, Mníšek pod Brdy, Skalecká 500.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 6-51/2008
RM neschvaluje přihlášení paní L. F., bytem Praha 4, k trvalému pobytu na adrese Domov seniorů Mníšek pod Brdy, Skalecká 500.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 7-51/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dohody o vzájemné spolupráci při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti mezi městem Mníšek pod Brdy a Policií ČR.
RM pověřuje starostu podpisem Dohody.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 8-51/2008
RM schvaluje poskytnutí příspěvku FK Mníšek pod Brdy ve výši Kč 2.000,-- na dopravu při representaci družstva dorostu na mezinárodním turnaji.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 9-51/2008
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku OS Stéblo ve výši Kč 2.000,- na provoz Denního centra v Boroticích.
Hlasování PRO 5

 

Usnesení 10-51/2008
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku poskytovateli sociálních služeb Koniklec Suchomasty ve výši Kč  2.000,-- .
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 11-51/2008
RM nesouhlasí s prominutím úhrady poplatku a úhrady navýšení poplatku dle žádosti paní Renaty Stupkové za roky 2003, 4 a 5.
RM souhlasí s úhradou dle splátkovém kalendáře, který doporučuje žadatelce dohodnut s vedoucí  FO.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 12-51/2008
RM souhlasí s vrácením poplatku za TKO na rok 2008 paní Marii Benešové, za zesnulou paní Jolanu Nováčkovou.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 13-51/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby v DPS-DD Mníšek pod Brdy uzavřené mezi DPS-DD Mníšek pod Brdy a panem Tomášem Štiplem, jehož je Město Mníšek pod Brdy stanoveno jako opatrovník.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 14-51/2008
RM nemá námitek k provozu hornického muzea v bývalém dole Skalka v Mníšku pod Brdy, provozovaného Montánní společností o.s. se sídlem Nad Přívozem 807/9, Praha 4.
Hlasování PRO 5
 
Usnesení č. 15-51/2008
RM souhlasí s pokácením náletových stromů a křovin na pozemcích č. parc. 1314/4 a 1314/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 16-51/2008
RM souhlasí s pokácením thúje před domem č.p. 453 na pozemku č. parc. 81/1 z důvodu opravy vodovodní přípojky.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 17-51/2008
RM souhlasí se závěrem výběrové komise a na její doporučení schvaluje uzavření pracovní smlouvy na místo vedoucí oddělení ŽP s paní RNDr. Janou Buriánkovou. Podmínkou ke jmenování do funkce je předložení lustračního osvědčení.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 18-51/2008
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města mníšek pod Brdy ke dni 2.4.2008.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 19-51/2008
RM schvaluje rozpočet MŠ 9. května 575, Mníšek pod Brdy, pro rok 2008 dle předloženého návrhu.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 20-51/2008
RM schvaluje rozpočet ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy,  pro rok 2008 dle předloženého návrhu.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 21-51/2008
RM schvaluje rozpočet MŠ Nová 499, Mníšek pod Brdy, pro rok 2008 dle předloženého návrhu.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 22-51/2008
RM schvaluje rozpočet Školní jídelny při ZŠ v Mníšku pod Brdy, pro rok 2008 dle předloženého návrhu.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 23-51/2008
RM schvaluje rozpočet ZŠ Komenského 886, Mníšek pod Brdy, pro rok 2008 dle předloženého návrhu.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 24-51/2008
RM schvaluje finanční příspěvek dle návrhu paní Marii Moravcové při příležitosti odchodu do důchodu.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 25-51/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o dílo č. 080038 mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností VODNÍ ZDROJE, a.s.
RM pověřuje starostu města podpisem výše uvedené smlouvy.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 26-51/2008
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností 1. SčV na dílo Propojení vrtu III a V v lokalitě pod Štítkem.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 27-51/2008
RM k žádosti pana Ing. Šamánka o výjimku z regulačního plánu konstatuje, že nemůže výjimku udělit. Žadatel může požádat o změnu regulačního plánu a ta bude projednána zastupitelstvem města a pokud bude schválena, může být zadána ke zpracování změna regulačního plánu.
Hlasování PRO 5


Usnesení č. 28-51/2008
RM souhlasí se zřízením vodovodních  přípojek pro 3 RD a vstupem na pozemky města č. parc. 569/16, 577 a 2812/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky, že před realizací připojení na vodovod budou  zaplaceny poplatky za zhodnocení stavebního pozemku a v případě překopu bude zažádáno o zvláštní užívání komunikace, ta bude následně uvedena do původního stavu.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 29-51/2008
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy a  oprávněnými Ing. Jaroslavem Holubem, Ing. Františkem Kloboučníkem a Ing. Libuší Pechouškovou ve věci břemene na pozemcích č. parc. 577, 569/16 a 2812/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 30-51/2008
RM doporučuje ve věci žádosti o právní vypořádání k pozemkům č. parc. 1316/15 a 2909/82 uzavření smlouvy o věcném břemenu na uložení vedení a stožárů pro VO.
Vypořádání majetkových vztahů k pozemkům č. parc.  1316/16 a 2890/34, které jsou součástí rychlostní komunikace, doporučuje rada města dořešit s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 31-51/2008
RM souhlasí s realizací stavby PS 829 Mníšek pod Brdy, kabelové vedení NN 0,4 kV /IV-12-6004875) a vstupem na pozemky č. parc. 1716/1 a č. parc. 1733/6 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování PRO 5
 
Usnesení č. 32-51/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene na pozemcích č. parc. 1716/1 a č. parc. 1733/6 k.ú. Mníšek pod Brdy pro stavbu PS 829 Mníšek pod Brdy – kabelové vedení NN 0,4 kV.
RM pověřuje starostu města podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 33-51/2008
RM souhlasí s PD na vodovodní a kanalizační přípojku pro nemovitost č.p. 929 Mníšek pod Brdy. Napojení je možné po zaplacení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku a zvláštního užívání komunikace.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 34-51/2008
RM souhlasí se stavbou Mníšek –Rymaně, KVN, TS, KNN PRO P389/1 a vstupem na pozemky města č. parc. 388, 225/5, 389/23, 389/21, 279/1, 280, 281/1, 227/13, 227/12 v k.ú. Na dotčené pozemky musí být mezi Městem Mníšek pod Brdy a investorem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 35-51/2008
RM nesouhlasí s projektem stavby Mníšek pod Brdy – Malé náměstí, NN, číslo stavby IV-12-6004-182.
RM doporučuje na základě předchozích dohod ze spolčeností ČEZ Distribuce řešit lokalitu přeložením vedení do zemního kabelu.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 36-51/2008
RM nesouhlasí s projektem stavby Mníšek pod Brdy – Malé náměstí, NN pro č.o. 332,  číslo stavby EP-12-6000570.
RM doporučuje na základě předchozích dohod ze spolčeností ČEZ Distribuce řešit lokalitu přeložením vedení do zemního kabelu.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 37-51/2008
RM souhlasí s projektovou dokumentací stavby Mníšek, kNN pro P2714/21, 22- GASTRO a umístěním energetického zařízení na pozemku města č. parc. 2714/30 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 38-51/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. pro stavbu IV-12-6004387.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 39-51/2008
RM souhlasí s projektem stavby PS 823 č. stavby IV 12-6005143/1 Mníšek pod Brdy investora ČEZ Distribuce, a.s.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 40-51/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy č. IV-12-6005143/01o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.
RM pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 41-51/2008
RM souhlasí s projektem stavby č. IP-12-6001442, PS 814 Rymaně, kabelové vedení NN 0,4 kV pro pozemek č. parc. 107/4.
RM souhlasí se vstupem na pozemky města č. parc. 6/7, 105/1 k.ú. Rymaně.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 42-51/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene na stavbu  PS 814 Rymaně mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ČEZ Distribuce, a.s.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 43-51/2008
RM souhlasí s projektem stavby č. IP-12-6005002, PS 815 Rymaně, kabelové vedení NN 0,4 kV pro č.p. 0491. 
RM souhlasí se vstupem na pozemek města č. parc. 437 k.ú. Rymaně.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 44-51/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene na stavbu  PS 815 Rymaně mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ČEZ Distribuce, a.s.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 45-51/2008
Na základě doporučení výběrové komise pro hodnocení nabídek na dodavatele Intenzifikace ČOV – kalové hospodářství rada města vybrala vítěznou firmu ENVI- PUR s.r.o.
Rada města schvaluje znění a uzavřením smlouvy o dílo a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 46-51/2008
RM nesouhlasí se záměrem výstavby - Penzion pro seniory – na místo domu č.p. 115 v Mníšku pod Brdy z důvodu, že projekt není v souladu s územním plánem.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 47-51/2008
RM souhlasí s projektem výstavby RD na pozemku č. parc. 1738/21 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Tento souhlas nenahrazuje souhlasné vyjádření vlastníka inženýrských sítí.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 48-51/2008
RM souhlasí s předloženou PD k výstavbě rodinných domů na pozemku č. parc. 389/1, Rymaně. RM souhlasí s umístěním komunikací a sítí stavby na pozemcích města č. parc. 225/5, 226/6, 226/9, 227/12, 227/28, 279/1, 280, 281/1, 282/1, 388, 389/21, 389/22, 389/23, 389/25 a 389/27 k.ú. Rymaně za podmínky uzavření hospodářské smlouvy.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 49-51/2008
RM bere na vědomí stanovisko architekta města k žádosti o povolení výstavby altánu před domem č.p.584,  postupuje ho žadatelům  a doporučuje, aby finální návrh byl předložen tak, aby tyto požadavky splňoval. Užívání pozemku bude řešeno formou nájemní smlouvy.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 50-51/2008
RM souhlasí s připojením RD na pozemku č. parc. 368 k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizaci po zaplacení poplatku za zhodnocení pozemku.
V současné době nelze souhlasit s napojením RD na vodovod.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 51-51/2008
RM souhlasí s PD ke stavebnímu povolení – Mníšek pod Brdy – zóna 11a – lokalita III, 11 řadových domů za podmínky uzavření Společenské smlouvy s Městem Mníšek pod Brdy ve věci spoluúčasti na zainvestování posílení vodního zdroje a tlakových poměrů v řadu v době špičky.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 52-51/2008
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 996/43 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Tento souhlas nenahrazuje souhlasné stanovisko vlastníka inženýrských sítí.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 53-51/2008
RM souhlasí s předloženou projektovou dokumentací k rekonstrukci RD a přístavba garáže v Mníšku pod Brdy na pozemcích č. parc. 1281,1283, 1284/2.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 54-51/2008
RM nemá připomínek k záměru „Centrum recyklace stavebních odpadů“ v k.ú. Mníšek pod Brdy – firma Miroslav Slabihoudek.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 55-51/2008
RM v současné době nesouhlasí s projektem výstavby rodinných domů „V Lipkách“ na parcelách 1601/1 a 1601/2 k.ú. Mníšek pod Brdy –lokalita „A-Trio“a to z důvodu
nedostatečné kapacity zdrojů vody , nemožnost napojení na ČOV a negativní stanovisko hydrogeologického posudku pro získání vody v místě.
Hlasování PRO 5

Usnesení č. 56-51/2008
RM souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Obcí Bojanovice ve věci vykonávání přestupkové agendy za cenu Kč 7.000,--/rok.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování PRO 5

 

 

 


Vlastimil Kožíšek         Ing. Petr Digrin Ph.D.
místostarosta                                                                      starosta
 

Vyvěšeno: 11. 4. 2008

Datum sejmutí:

Zodpovídá: J. Svitálkova

Zpět