Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 51 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 23.1.2013

 Přítomni:         starosta: Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek
                        radní: Milan Vyskočil
                        radní: Jiří Zápal (příchod 17:55 hod)
                        radní: Aleš Krákora (omluven)
                        tajemnice Věra Landová
                        zapisovatelka: Jaroslava Svitálková
 
 
Zahájení
 
Usnesení č. 1-051/2013
RM schvaluje program 51. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 23.1.2013.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 2-051/2013
RM souhlasí se změnou stavby, stavebními úpravami rodinného domu na pozemku p.č. 407/16, p.č. 407/61 k.ú. Rymaně.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 3-051/2013
RM souhlasí s odstraněním rodinného domu č.p. 217 na pozemku p.č. 474 k.ú. Mníšek pod Brdy, stavbou rodinného domu s veterinární provozovnou na pozemku p.č. 474, p.č. 475, p.č. 476 k.ú. Mníšek pod Brdy, s připojením na vodovodní a kanalizační řad, s výstavbou parkovacího stání na pozemku investora, s úpravou stávajícího vjezdu na pozemek.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-051/2013
RM souhlasí se stavbou oplocení, vjezdové brány a branky pro pěší na pozemku p.č. 1988/4, p.č. 1988/117 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-051/2013
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 327/1, p.č. 328  k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci kanalizačního řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 6-051/2013
RM souhlasí s prodloužením pronájmu bytu č. 7 v č.p. 555 ul. Rudé Armády v k.ú. Mníšek pod Brdy do 28.2. 2013 s tím, že výše nájemného od 1.2.2013 bude zvýšena na částku 140,-Kč/m2/měsíc
RM souhlasí s vypsáním záměru pronájmu bytu č. 7 v č.p. 555 ul. Rudé Armády v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci panu P.B. na dobu neurčitou za nájemné ve výši 140.-Kč/m2/měsíc.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7-051/201
RM souhlasí se záměrem výpůjčky části pozemku p.č. 1313/2   tj. pozemku p.č. 1313/5 o výměře 416 m2 k.ú. Mníšek pod Brdy dle GP č. 2317-83/2012, schváleného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ předem vybranému zájemci společnosti InterCora spol. s r.o. IČ 47714018 za účelem vybudování stavby části veřejné komunikace a trafostanice na tomto pozemku, a to na dobu určitou v době trvání 6měsíců.
RM ukládá OSMI zajistit zveřejnění tohoto záměru na úřední desce
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-051/2013
RM souhlasí s podáním žaloby - návrhu na vyklizení pozemku p.č. 123 k.ú. Mníšek pod Brdy dle § 676 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že nájemce tento pozemek nepředá zpět městu ve stanoveném termínu tj. nejpozději do 25.1.2013
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-051/2013
RM bere na vědomí žádost o souhlas ke stavbě „oplocení a protihlukového opatření“ na pozemcích p.č. 85/4, p.č. 85/1, p.č. 85/3 a p.č. 85/5 k.ú. Stříbrná Lhota a žádost o koupi části pozemků p.č. 85/3 a p.č. 85/5 k.ú. Stříbrná Lhota. RM konstatuje, že u Krajského úřadu SK, Odboru dopravy je vedeno řízení ve věci deklarace veřejně přístupné komunikace na části pozemku p.č. 85/4 k.ú. Stříbrná Lhota a že nelze souhlasit s povolením stavby v nezastavitelném území ani na dobu dočasnou z důvodu rozporu s územním plánem. 
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Tajemnice
 
Usnesení č. 10-051/2013
RM bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací Městského úřadu Mníšek pod Brdy za rok 2012 podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a nařízení vlády č. 364/1999 Sb.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-051/2013
RM souhlasí se zrušením usnesení RM č. 44-71/2009 ze dne 14.1.2009 o odměnách členům přestupkové komise.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Příchod pana Zápala v 17:55 hod
Usnesení č. 12-051/2013
RM projednala opětovně žádost paní Tikalové o pokácení stromů před domem na pozemku č.parc. 1838/6. RM konstatuje, že se jedná o zdravé stromy. V letních měsících proběhne na území města pasportizace zeleně, v rámci které dojde rovněž ke zdravotnímu posouzení všech stromů. Na základě tohoto budoucího pasportu bude rozhodnuto o případném kácení.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-051/2013
RM souhlasí s kácením 5 vzrostlých smrků, rostoucích na pozemku č. parc 819/4 případně 819/2 – v tomto případě bude nutné zajistit souhlas majitele pozemku.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 14-051/2013
RM souhlasí s rozdělením HV Školní jídelny za rok 2012 ve výši Kč 20.580,40 a jeho převedením do rezervního fondu Školní jídelny.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-051/2013
RM souhlasí s úpravou cen stravného ve Školní jídelně Mníšek pod Brdy od 1.3.2013 následovně:
děti od 6-10 let             Kč 22,-
děti od 10-14 let           Kč 23,-
děti 15 a více let           Kč 24,-
zaměstnanci ŠJ a ZŠ    Kč 24,-
cizí strávníci                 Kč 55,-
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-051/2013
RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku číslo 2 ke smlouvě číslo SWRp/06/35 ze dne 21.12.2006 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností VERA, spol. s r.o.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-051/2013
RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku číslo 2 ke smlouvě o technické podpoře provozu a užití IS Radnice VERA ze dne 21.12.2006 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností VERA, spol. s r.o.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 18-051/2013
Rada města jmenuje Komisi pro MBU:
Ing. Petr Digrin Ph.D, Ing. Karel Vejmola, Ing. Josef Pícha, Ing. Libuše Pechoušková, Petr Bartůněk, Ing. Jan Bartončík a Ing. Jan Habart Ph.D.
 
Obsah jednání komise:
1)Vyjasnění míry zatížení a nebezpečí při realizaci či nerealizaci projektu MBU – fakta o provozu zařízení a systému regionálního odpadového hospodářství   (definice kapacit,  dopravního zatížení, zátěže na ŽP ve vztahu k projektu a ceny za likvidaci odpadu a soulad či nesoulad s politikou odpadového hospodářství ČR a kraje).
2) Zhodnocení dopadu činnosti MBU.
3) Stanovisko ve vztahu k uzavření smlouvy s UVRem.
4) Zodpovězení otázky, zda-li z realizace MBU vyplývá riziko výstavby spalovny komunálního odpadu.
 
Termín prvního jednání komise musí být nejpozději do 11.2.2013.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-051/2013
RM souhlasí s podpisem dodatku se společností T-mobile a čerpáním disponibilních prostředků na nákup nových PC.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-051/2013
V návaznosti na žádost paní Šimkové RM souhlasí se záměrem výstavby vodovodního a kanalizačního řadu v lokalitě Na Oboře v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM rozhodla, že město kanalizační řad zrealizuje v letošním roce z rozpočtu města,
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
 
 Vlastimil Kožíšek, v.r.                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.
       místostarosta                                                                      starosta
 
 

Vyvěšeno: 30. 1. 2013

Datum sejmutí: 15. 2. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět