Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 50 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 9.1.2013

Přítomni:          starosta: Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek
                        radní: Milan Vyskočil
                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal (příchod 17:40)
 
                        zapisovatelka: Jaroslava Svitálková
 
Usnesení č. 1-050/2013
RM schvaluje program 50. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 9.1.2013.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 2-050/2013
RM souhlasí s PD a následnou realizací stavby,, P 2001 Stříbrná Lhota -VN US PZ 2230 Ing. Duchoslav,“ vstupem na pozemek p.č. 35/3 k.ú. Stříbrná Lhota za podmínky, že stavebník oznámí Městu Mníšek pod Brdy zahájení stavby minimálně 15 dní předem.
RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako budoucím oprávněným ohledně stavby,, P 2001 Stříbrná Lhota -VN US PZ 2230 Ing. Duchoslav,“ umístěné do pozemku p.č. 35/3 k.ú. Stříbrná Lhota.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 3-050/2013
RM souhlasí s PD a následnou realizací stavby č. IV-12-6011371 Stříbrná Lhota, vstupem na pozemek p.č. 73/11 k.ú. Stříbrná Lhota za podmínky, že stavebník oznámí Městu Mníšek pod Brdy zahájení stavby minimálně 15 dní předem.
RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako budoucím oprávněným ohledně stavby č. IV-12-6011371 Stříbrná Lhota umístěné do pozemku p.č. 73/11 k.ú. Stříbrná Lhota.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-050/2013
RM souhlasí s vynětím pozemku p.č. 35/30 k.ú. Stříbrná Lhota ( vzniklého z pozemku p.č. 35/3 k.ú. Stříbrná Lhota dle GP č.410-110/2011, schváleného katastrálním úřadem) ze zemědělského půdního fondu.
Upozorňuje se, že územní souhlas s dělením pozemků č.j. SÚ 13530/11-2011- Len pozbyl platnosti.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-050/2013
RM souhlasí s vybudováním elektro přípojky, která bude umístěna do pozemku p.č. 374/3 k.ú. Stříbrná Lhota za podmínky uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a za podmínky, že před zahájením prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě uložené v komunikaci a přilehlé krajnici.
Upozorňuje se na povinnost podání žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace silničnímu správnímu úřadu ( § 25 zákona o pozemních komunikacích ).
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 6/050/2013
RM souhlasí se záměrem umístění reklamní dřevostavby na pozemku p.č. 2665/4 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Příchod pana Zápala v 17:40
 
Usnesení č. 7-050/2013
RM souhlasí se  scelením pozemků p.č.276 a 277 k.ú. Stříbrná Lhota , dle přílohy č. 1 k žádosti č.j.12918/2012 .
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-050/2013
RM souhlasí s rozdělením pozemku parc.č. 1081/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy, dle přílohy č.1 k žádosti č. 13004/2012
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-050/2013
RM souhlasí se záměrem pronajmout část pozemku p.č. 1706/1 o výměře 380m2 z celkové výměry 9678m2 k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze č.1 k č.j. 11852/2012 tj. zahrádku pod pořadovým číslem 28 v zahrádkářské osadě U rybníčku, předem vybranému zájemci panu Radku Dvořákovi, a   to   v  souladu se   Zásadami, na základě kterých   jsou   uzavírány   nájemní   smlouvy v zahrádkářských osadách.
RM ukládá OSMI zajistit zveřejnění tohoto záměru na úřední desce.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-050/2013
RM souhlasí s odstraněním stávající kůlny a stavbou nové na pozemku p.č. 162 k.ú. Mníšek pod Brdy
za podmínky projednání výjimky z OTP.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-050/2013
RM souhlasí se záměrem stavby garáže na pozemku p.č. 1334 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-050/2013
RM souhlasí se stavbou garáže a bazénu na pozemku p.č. 2366 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-050/2013
RM souhlasí se studií přístavby rekreačního domu na pozemku p.č. 1692, p.č. 1693 k.ú. Mníšek pod Brdy. Do výsledného projektu je nutné zapracovat veřejně přístupné parkovací stání mimo úzký uliční prostor.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-050/2013
RM souhlasí se stavebními úpravami a zateplením panelového domu na pozemku p.č. 709/15, p.č. 709/20 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-050/2013
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1937/15 k.ú. Mníšek pod Brdy, se stavbou oplocení, s napojením na kanalizační a vodovodní řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad pro uzavírání plánovacích smluv č. 4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-050/2013
RM souhlasí se záměrem výstavby rodinných domů, dělení pozemků, umístění komunikace a inženýrských sítí v lokalitě Dobříšská, Mníšek pod Brdy k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM vydá souhlas s připojením na vodovod a kanalizaci lokality Dobříšská po předložení žádosti o uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad pro uzavírání plánovacích smluv č.4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-050/2013
RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a RWE GasNet s.r.o. jako budoucím oprávněným ohledně stavby,, Plynofikace p.č. 35/17 Stříbrná Lhota -Ing. Mikoláš “, umístěné do pozemku p.č. 51/3 k.ú. Stříbrná Lhota.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Tajemnice
 
Usnesení č. 18-050/2013
RM souhlasí s ošetřením stromů památné aleje V Lipkách:
u lípy č. 88 se nacházejí suché větve, je třeba bezpečnostní řez celé koruny,
lípa č. 89 – vrcholová partie koruny je odumřelá,
u č. 90 bude odstraněn pouze pahýl po odlomené kosterní větvi,
č. 100 – nutný odlehčovací řez koruny a spolu s č. 103 a 107 je nutné zajistit statickou stabilitu korun.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-050/2013
RM souhlasí s pokácením 1 ks ořešáku u hasičské zbrojnice na pozemku č. parc. 81/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-050/2013↓
RM bere na vědomí výsledky výběrového řízení na pronájem obecního bytu č. 10 v domě č.p. 519 Skalecké ulici a souhlasí s podpisem nájemní smlouvy s vítězem výběrového řízení panem Janem Krejčím.
RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 21-050/2013
RM projednala dopis – oznámení – zdroj znečištění životního prostředí na pozemcích pod areálem Kovohutí. Jedná se o lokalitu s dlouhodobou ekologickou zátěží. K této problematice RM naposledy přijala usnesení č. 22-049/2012 v souvislosti s projednáváním návrhu studie – Navýšení kopce v Mníšku pod Brdy. RM nesouhlasila s navrženým způsobem rekultivace (prosté zavezení zeminou) a požadovala odstranění uložených stěrů v bývalém odkališti – tedy standardní likvidaci staré ekologické zátěže.
Město Mníšek pod Brdy bude u Krajského úřadu Středočeského kraje iniciovat výzvu provozovateli Kovohutě Holding DT, a.s., aby v nejkratší lhůtě dodal návrh závazných podmínek pro původní sklad Al stěrů s řešením na odstranění největšího zdroje znečišťování povrchových a podzemních vod v prostoru Bažantnice.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22-050/2013
RM souhlasí se zapracováním nabídky rozšířených služeb na nádoby pro tříděný odpad – plasty, papír - do poplatkové vyhlášky
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 23-050/2013
RM doporučuje zadat zpracování aktualizace návrhu na systém dopravního značení v Mníšku pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24-050/2013
RM bere na vědomí dopis Ing. Dany Dalešické, předsedkyně MO ČMOS a stanovisko Mgr. Michaely Pažoutové.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 25-050/2013
RM bere na vědomí oznámení o dnech ředitelského volna pro žáky ZŠ Komenského 420 v termínech 4.2.2013 a 6. a 7.5.2013.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 26-050/2013
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Havarijní oprava vodovodního řadu Madlenky PE“.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedeného dodatku smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a 1. SčV, a.s.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedeného dodatku.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
             Vlastimil Kožíšek                                                 Ing. Petr Digrin, Ph.D.
               místostarosta                                                              starosta
 
 

Vyvěšeno: 18. 1. 2013

Datum sejmutí: 3. 2. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět