Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 50 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 12.3.2008

Usnesení č. 50 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 12.3.2008
 
 
Usnesení č. 1-50/2008
RM schvaluje program zasedání 12.3.2008.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 2-50/2008
RM souhlasí se změnou stavby vodovodní a kanalizační přípojky před dokončením na pozemcích č. parc. 1313/2, 1314/1 a 2890/19 v kat. území Mníšek pod Brdy. Část přípojek bude dle PD realizována jako řad pro veřejnou potřebu.
Hlasování         PRO 4

Usnesení č. 3-50/2008
RM souhlasí se vstupem na pozemek města č. parc. 2812/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy  
a s připojením na kanalizační řad za podmínky úhrady zhodnocovacího poplatku.
Před realizací nutno požádat silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
Hlasování         PRO 4

 
Usnesení č. 4-50/2008
RM v současné době nesouhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 368 z důvodu nutného prověření souladu výstavby s územním plánem.
Hlasování         PRO 4
Úkol: OSMI ve spolupráci s architektem - odpovědět na žádost
 
Usnesení č. 5-50/2008
RM na základě předložené PD souhlasí s výstavbou rodinného domu na pozemku č. parc. 1937/12 v k.ú. Mníšek pod Brdy. Tento souhlas nenahrazuje souhlasné vyjádření vlastníka inženýrských sítí.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 6-50/2008
Rada města souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 1738/5 v k.ú. Mníšek pod Brdy. Tento souhlas nenahrazuje souhlasné vyjádření vlastníka inženýrských sítí.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 7-50/2008
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 1737/14 v k.ú. Mníšek pod Brdy a napojením na místní komunikaci na pozemku č. parc. 1755/5. Tento souhlas nenahrazuje souhlasné vyjádření vlastníka IS.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 8-50/2008
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 1738/28 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Tento souhlas nenahrazuje souhlasné vyjádření vlastníka IS.
Hlasování         PRO 4
 
 
 
Usnesení č. 9-50/2008
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 1738/13 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Tento souhlas nenahrazuje souhlasné vyjádření vlastníka IS.
Hlasování         PRO 4

 
Usnesení č. 10-50/2008
RM souhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku č. parc. 2005/14 v k.ú. Mníšek pod Brdy
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 11-50/2008
RM souhlasí s přípravou staveniště pro Areál firmy – Gastro- EIS-TECHNIK s.r.o. – hala.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 12-50/2008
RM souhlasí s PD k rodinnému domu na pozemku č. parc. 1726/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 13-50/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy a státní organizací Správa železniční dopravní cesty pro stavbu Rymaně – kanalizace, Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování         PRO 4

 
Usnesení č. 14-50/2008
RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. Václavem Pažoutem na studii a PD pro stavební povolení - řešení dopravy a parkování v lokalitě Starého sídliště a PD pro stavební povolení –  parkoviště u zdravotního střediska.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 15-50/2008
RM schvaluje zadání forenzního auditu, rozdělení na tři etapy.
Na základě zpracování 1. etapy bude upřesněna celková cena a rozsah.
Hlasování         PRO 4

Usnesení č. 16-50/08
RM doporučuje ZM zrušit usnesení o prodeji půdy – dům č.p. 555
Hlasování         PRO 4

 
Usnesení č. 17-50/2008
RM souhlasí s konáním akce Slet Čarodějnic dne 30.3.2008 a schvaluje poskytnutí finančního příspěvku organizaci Brdský Zálesák ve výši Kč 2.000,- z rezervy rozpočtu.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 18-50/2008
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku KČT TJ Sokol Mníšek pod Brdy na akci Evropský pohár ultramaratonu - Brdská stezka ve výši Kč 4.000 z rezervy rozpočtu.
Hlasování         PRO 4
 
 
Usnesení č. 19-50/2008
RM nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Vlastivědnému dokumentačnímu fondu
Hořovice z rozpočtu Města Mníšek pod Brdy.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 20-50/2008
RM doporučuje uhradit opravu nouzového osvětlení v DS z provozních prostředků DS.
Hlasování         PRO 4

Usnesení č. 21-50/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o dílo „tlaková kanalizace – Rymaně“, kde druhým objednatelem je společnost DE BARONS MANAGEMENT, s.r.o. a zhotovitelem společnost AQUARIUS, s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 22-50/2008
RM souhlasí s dopracováním Darovací smlouvy se Správou vojenského bytového fondu Praha a doporučuje její projednání a schválení zastupitelstvem města.
Hlasování         PRO 4

 
Usnesení č. 23-50/2008
RM souhlasí s prodejem pozemku č. parc. 407/21 k.ú. Rymaně za tržní cenu, kterou určí znalecký posudek a postupuje věc k projednání ZM.
Hlasování         PRO 4

 

7.2 Žádost o koupi části pozemku u RCH č. 0317 (č.j. 2731/08 – paní Soukupová
Paní Soukupová žádá o odprodej části pozemku, který již dříve měla rodina v pronájmu a nyní je připlocen k jejich pozemku, na kterém stojí rekreační chata. Připlocená část pozemku byla zřejmě omylem připsána katastrem nemovitostí k pozemku paní Soukupové.
Nutno zažádat o opravu chyby v katastru nemovitostí.
Usnesení č. 24-50/2008
RM nedoporučuje prodat část připloceného pozemku č. parc.1246/7 k pozemku č. parc. 1252.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení 25-50/2008
RM požaduje vysvětlení zrušení exekučního příkazu Sp. zn. 033 EX 3894/07 – 42 ze dne 25.2.2008 (č.j. 2747/88).
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení 26-50/2008
RM vzala na vědomí možnost zvýšení odměn za výkon funkce členům zastupitelstva dle nařízení vlády č. 79/2008 Sb. a postupuje věc k projednání do ZM.
Hlasování         PRO 4

 
Usnesení č. 27-50/2008
RM schvaluje Ceník pro poskytování služby – FAX – na podatelně městského úřadu:
Tel. pásmo „318“         1. stránka Kč 35,-- a každá další stránka Kč   9,--
Tel. pásmo „2“ 1. stránka Kč 40,-- a každá další stránka Kč 11,--
Tel. pásmo „ostatní“     1. stránka Kč 45,-- a každá další stránka Kč 17,--
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 28-50/2008
RM jmenuje hodnotící komisi pro posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Intenzifikace ČOV – kalové hospodářství“ a na veřejnou zakázku „Kanalizace ulice Dobříšská, Na Vrškách a Rymaně“ ve složení:
Členové komise a jejich náhradníci :
člen      Vlastimil Kožíšek                                 náhradník         Alena Štamberková
člen      Jaroslav Bednář                                   náhradník         Marie Šretrová
člen      Stanislav Jirota                         náhradník         Zdenka Stiborová
člen      Jiří Zápal                                            
člen      František Keyř                       
člen      Josef Vítek
člen      Miroslav Běhoun
Hlasování         PRO 4

 
Usnesení č. 29-50/2008
RM projednala a schválila vypsání výzvy k podání nabídek na veřejnou podlimitní zakázku na stavební práce „Intenzifikace ČOV – kalové hospodářství a „Kanalizace ulice Dobříšská, Na Vrškách a Rymaně“.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 30-50/2008
RM bere na vědomí oznámení společnosti Telefonica O2 o zrušení telefonních automatů
na adresách Mníšek pod Brdy – Stříbrná Lhota 888, U nádraží 207 a Rymaně 930.
Hlasování         PRO 4

 
Usnesení č. 31-50/2008
RM k rozhodnutí o schválení HV v ZŠ Komenského 886 žádá o vypracování rozboru a posouzení hospodaření ZŠ 886, jako příspěvkové organizace, z hlediska hospodaření s přidělenými prostředky.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 32-50/2008
RM konstatuje, že je dosud vedeno řízení na Krajském úřadu Středočeského kraje o stavební uzávěře a platnosti nařízení č. 1/2006 a z tohoto důvodu nesouhlasí s vynětím pozemku pro stavbu RD ze zemědělského půdního fondu.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 33-50/2008
RM bere na vědomí rezignaci Ing. Kazi Jůzové na funkci vedoucí OSMO a souhlasí s ukončením pracovního poměru dohodou k 31.3.2008.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 34-50/2008
RM schvaluje platový výměr vedoucí stavebního úřadu paní Jarmile Hrabcové:
platová třída 10, platový stupeň 11, osobní ohodnocení dle návrhu, příplatek za vedení dle
§ 124 ZP ve výši 9% s platností od 1.3.2008.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 35-50/2008
RM schvaluje platový výměr vedoucí finančního odboru paní Olze Šibřinové:
platová třída 10, platový stupeň 11, osobní ohodnocení dle návrhu, příplatek za vedení  dle
§ 124 ZP ve výši 7% s platností od 1.3.2008.
Hlasování         PRO 4

Usnesení č. 36-50/2008
RM souhlasí s vypsáním záměru prodat nemovitý majetek obce – pozemky a jejich části dle geodetického zaměření geometrickým plánem Ing. Lubomíra Křenka ze dne 19.6.2006 a to: pozemky určené k využití na zahrádky:
č. parc. 2698/28 o výměře 324 m2      č. parc. 2698/27 o výměře 325 m2
č. parc. 2698/26 o výměře 315 m2    č. parc. 2698/25 o výměře 338 m2
č. parc. 2698/24 o výměře 355 m2      č. parc. 2698/23 o výměře 388 m2
č. parc. 2698/7   o výměře 484 m2      č. parc. 2698/17 o výměře 385 m2
č. parc. 2698/14 o výměře 454 m2      č. parc. 2698/13 o výměře 472 m2
č. parc. 2698/10 o výměře 479 m2      č. parc. 2698/6   o výměře 473 m2
č. parc. 2698/29 o výměře 356 m2      č. parc. 2698/30 o výměře 354 m2
č. parc. 2698/31 o výměře 362 m2      č. parc. 2698/32 o výměře 363 m2
č. parc. 2698/33 o výměře 369 m2      č. parc. 2698/34 o výměře 383 m2
č. parc. 2698/35 o výměře 372 m2      č. parc. 2698/36 o výměře 380 m2
č. parc. 2698/37 o výměře 390 m2      č. parc. 2698/38 o výměře 400 m2
č. parc. 2698/39 o výměře 429 m2      č. parc. 2698/40 o výměře 403 m2
a dále ke každému prodávanému pozemku ideální spoluvlastnické podíly ve výši 1/39 k pozemkům parc.č. 2698/5, parc.č. 2698/46 a parc.č. 2698/45 v k.ú. a obci Mníšek pod Brdy, přičemž prodej těchto ideálních podílů se pevně váže k prodeji konkrétního pozemku pro zahrádku a budou převáděny výhradně spolu s vlastnictvím pozemku pro zahrádku.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 37-50/2008
RM souhlasí s pokácením břízy na starém hřbitově.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 38-50/2008
RM souhlasí s pokácením ořechu u telefonní budky ve stříbrné Lhotě.
Hlasování         PRO 4
 
Usnesení č. 39-50/2008
RM rozhodla, že zahrádku, kterou užíval pan Hejl a v současné době ji má uvést do původního stavu, již nebude přidělována neboť při rozměření sousedního pozemku bylo zjištěno, že část této zahrádky není ve vlastnictví města.
Hlasování         PRO 4
  
Usnesení č. 40-50/2008
RM souhlasí s přípravou společenské smlouvy s panem Kalátem o řešení úpravy pozemků u vjezdu do města č. parc. 1314/1, 1313/2 a 1314/4 a o společném postupu v této lokalitě.
Hlasování         PRO 4
 
Zasedání bylo ukončeno ve 22:30 hod.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Jiří Zápal                                                         Ing. Petr Digrin Ph.D.
               radní                                                                starosta
 
 
 

Vyvěšeno: 20. 3. 2008

Datum sejmutí:

Zodpovídá: J. Svitálkova

Zpět