Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 5 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 19.1..2011

přítomni 4 radní
 
ORG
 
Usnesení č. 1-005/2011
RM po představení schvaluje program 5. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 19.1.2011.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
FO
 
Usnesení č. 2-005/2011
RM schvaluje Směrnici pro časové rozlišování k §69 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a to s platností již pro účetní případy roku 2010.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
OSMI
 
Usnesení č. 3 -005/2011
RM projednala žádost společnosti NIKOM a.s., IČ 46356711 - ohlášení plánované změny pro zařízení „NIKOM a.s. - výroba ferrovanadu“, zaslanou Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí   a zemědělství   a   schvaluje   znění   stanoviska   města
k předmětné žádosti.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
ŽP
 
Usnesení č. 4-005/2011
RM bere na vědomí oznámení OŽP o návrhu ořezu stromů v lokalitě Pivovárka,
parc. č. 1290/1, společností AGR Servis, s.r.o.
Pro : 4             Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Příchod pana Zápala 17:25 přítomno 5 členů RM
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 5-005/2011
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo zajištění služeb v oblasti údržby na územní města Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-005/2011
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo zajištění služeb v oblasti údržby na územní města Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7-005/2011
RM projednala výsledky výběrového řízení na pojistitele majetku Města Mníšek pod Brdy a schválila uzavření pojistné smlouvy s pojišťovací společností UNIQA pojišťovna, a.s.
Pro: 4              Proti:    0          Zdržel se:   1
 
Usnesení č. 8-005/2010
RM souhlasí s návrhem smírného řešení správního řízení ve věci oplocení soukromých parcel č. 85/4, 74/2, 85/2, 85/3, 85/5 a 84/3 v k.ú. Stříbrná Lhota – obnovení stavu veřejné přístupové komunikace na části pozemku parc. č. 85/4.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-005/2010
RM schvaluje a pověřuje starostu města vypsáním výzvy k podání nabídek na veřejnou podlimitní zakázku „Revitalizace náměstí F.X.Svobody v Mníšku pod Brdy“.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
 
Zapsala J.Svitálková
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek, v.r.                                             ng. Petr Digrin, Ph.D., v.r.
               místostarosta                                                                starosta

Vyvěšeno: 27. 1. 2011

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět