Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 49 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 12.12.012 (Výpis)

 Přítomni:         starosta: Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek
                        radní: Milan Vyskočil
                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal (příchod 17:35)
 
                        tajemnice Věra Landová
                        zapsal: Miloš Navrátil
                        zahájení jednání: 17:10 hodin
 
Usnesení č. 1-049/2012
RM schvaluje program 49. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 12.12.2012.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Příchod pana Zápala v 17:35 hod.
 
Usnesení č. 2-049/2012
RM bere na vědomí informace o proběhlém nácviku evakuace při cvičném poplachu v Domově pro seniory Pod Skalkou a seznámila se s výsledky a závěry cvičení.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 3-049/2012
RM souhlasí se uzavřením Dohody o narovnání mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Optreal, spol. s r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 4-049/2012
RM bere na vědomí informaci o přerušení provozu MŠ Nová v termínu od 21.12.2012 do 2.1.2012.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
FO
 
Usnesení č. 5-049/2012
RM souhlasí s rozpočtovým opatřením č.4/2012.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-049/2012
RM souhlasí s rozpočtovým provizoriem na rok 2013.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
OSMI
 
Usnesení č. 7-049/2012
RM souhlasí s  pronájmem části nebytových prostor bývalé kotelny v ulici Komenského č.p. 886 na pozemku p.č. 215/6 k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci, společnosti B.S..
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-049/2012
1) RM souhlasí s návrhem umístit dva retardéry v ulici Nová v místě „před a za objektem školky“ s tím, že jejich umístění bude realizováno v rámci plánované rekonstrukce této komunikace, a to v roce 2013.
2) RM nesouhlasí s návrhem zjednosměrnění ulice NOVÁ.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-049/2012
RM nesouhlasí s návrhem změny dopravního značení ve Městě Mníšek pod Brdy z toho důvodu, že na jednotlivé části města jsou již zpracovány studie dopravního značení.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-049/2012
RM schvaluje změnu „Pravidel pro výběr nájemce městského bytu“ a změnu   „Nabídky pro výběrové řízení na pronájem městského bytu“ dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 k č.j. 12490/2012. Při shodnosti cen bude ale rozhodovat trvalé bydliště, případně délka trvalého pobytu, případně los.
Pro:5               Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-049/2012
RM souhlasí s odpisem pohledávek ve výši 8.692,- Kč a 1.680,- Kč dle žádosti č.j. 12491/2012.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-049/2012
RM souhlasí s vypsáním záměru na pronájem bytu č.10 v č.p. 519 ul. Skalecká formou výběrového řízení na dobu neurčitou obálkovou metodou, nejvyšší nabídce. Jedná se o byt 1+1 o celkové ploše 29,2m2. RM ukládá OSMI zajistit zveřejnění záměru.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-049/2012
RM doporučuje souhlasit:
a) s  úplatným nabytím budovy č.p. 1390, občanská vybavenost na pozemku p.č. 2714/165 v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy a pozemků p.č. 2714/165 o výměře 531 m2, zastavěná plocha a nádvoří ap.č. 2714/103 o výměře 1162m2, orná půda v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy včetně součástí a příslušenství do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za   celkovou kupní cenu 273 950,-Kč.
b) s úplatným nabytím staveb  vodovodního řadu, splaškové kanalizace a veřejného osvětlení v obytné zóně 11D v lokalitě Za silnicí v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy, specifikovaných v čl. I. odst. 1. kupní smlouvy v příloze č.2 k č.j. 13087/2012 do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za   celkovou kupní cenu 10 000,-Kč.
c) s budoucím úplatným nabytím stavby komunikace a  stavby protihlukového valu a stěny a sadových úprav v obytné zóně 11D v lokalitě Za silnicí v  obci a k.ú. Mníšek pod Brdy, specifikovaných v čl. I. odst. 1..smlouvy o budoucí  smlouvě kupní v příloze č. 3 k č.j. 13087/2012 do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za celkovou kupní cenu 10 000,-Kč a s budoucím úplatným nabytím pozemků p.č. 708/15, p.č. 2714/6, p.č. 2714/35, p.č. 2714/36, p.č. 2714/37, p.č. 2714/45, p.č.2714/47, p.č. 2714/57, p.č. 2714/62, p.č. 2714/127, p.č. 2714/1 k.ú. Mníšek pod Brdy za celkovou kupní cenu 4 716 050,-Kč,
RM doporučuje souhlasit se zněním a uzavřením:
a)kupní smlouvy, uvedené v příloze č. 1 k č.j. 13087/2012, mezi společností OS real, s.r.o. IČ 282 65 106 jako prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji a koupi budovy č.p. 1390, občanská vybavenost na pozemku p.č. 2714/165 v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy a pozemků p.č. 2714/165 o výměře 531 m2, zastavěná plocha a nádvoří ap.č. 2714/103 o výměře 1162m2, orná půda v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy včetně součástí a příslušenství za dohodnutou kupní cenu ve výši 273 950,-Kč.
b) kupní smlouvy, uvedené v příloze č. 2 k č.j. 13087 /2012, mezi společností OS real, s.r.o. IČ 282 65 106 jako prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji a koupi  staveb  vodovodního řadu, splaškové kanalizace a veřejného osvětlení v obytné zóně 11D v lokalitě Za silnicí v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu 10 000,-Kč.
c)smlouvy o budoucí smlouvě kupní., uvedené v příloze č. 3 k č.j. 13087/2012, mezi společností OS real, s.r.o. IČ 282 65 106 jako budoucím prodávajícím a Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím kupujícím o budoucím prodeji a koupi stavby komunikace a  stavby protihlukového valu a stěny a sadových úprav v obytné zóně 11D v lokalitě Za silnicí v  obci a k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu 10 000,-Kč a o budoucím prodeji a koupi pozemků p.č. 708/15, p.č. 2714/6, p.č. 2714/35, p.č. 2714/36, p.č. 2714/37, p.č. 2714/45, p.č.2714/47, p.č. 2714/57, p.č. 2714/62, p.č. 2714/127, p.č. 2714/1 k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou celkovou kupní cenu 4 716 050,-Kč,
RM postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-049/2012
RM souhlasí se stavbou oplocení na pozemku p.č. 1601/13 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky max. výšky oplocení 180 cm.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-049/2012
RM souhlasí s přístavbou skladové haly v areálu Kovohutí na pozemku p.č.1965/29, p.č. 1965/30, p.č. 1965/46 k.ú. Mníšek pod Brdy, stavbou elektropřípojky.
RM jako vlastník ČOV nesouhlasí s napojením dešťových vod do stávající jednotné kanalizace.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-049/2012
RM souhlasí se stavbou fotovoltaické elektrárny na jihovýchodní straně střechy rodinného domu č.p. 1330 na pozemku p.č. 2744/31 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 17-049/2012
RM souhlasí se stavbou fotovoltaické elektrárny na jižní straně střechy rodinného domu č.p. 1324 na pozemku p.č. 2744/26 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-049/2012
RM souhlasí se stavbou domácí čistírny odpadních vod na pozemku p.č. 2653 k.ú. Mníšek pod Brdy. Stavba bude dočasná do doby možnosti napojení na centrální ČOV.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-049/2012
RM souhlasí se změnou využití stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 217 na pozemku p.č. 579 k.ú. Mníšek pod Brdy na rodinný dům.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-049/2012
RM souhlasí s předloženou projektovou dokumentací „ Rekonstrukce objektů v areálu ÚVR Mníšek pod Brdy - Poloprovozní hala č. 24“ k.ú. Mníšek pod Brdy, za následujících podmínek:
a)Dokumentaci je nutno doplnit o:
-katalogová čísla a názvy odpadů, které budou vstupovat do technologie
-katalogová čísla a názvy odpadů a produktů vystupujících z technologie
-způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů vstupujících do technologie, zda budou zpracovávány jako směs nebo odděleně. V případě odděleného zpracovávání směsného komunálního odpadu od průmyslových odpadů, v dokumentaci upřesnit, kde budou takové odpady meziskladovány.
-určení místa uložení produktu z aerobních boxů v případě jejich využití jako paliva nebo místa do doby odvozu na skládku
-určení míst uložení kontejnerů s vyseparovanými složkami před jejich odvozem k využití nebo odstranění
b)V objektu č. 31B nebudou skladovány zapáchající produkty získané ze směsného komunálního odpadu
c)V případě, že součástí projektové dokumentace bude i budování oddělené kanalizace, zahrnout do projektu i rekonstrukci retenční nádrže. V případě, že budování oddělené kanalizace nebude součástí projektu, bude rekonstrukce retenční nádrže součástí projektu budování oddělené kanalizace. Za těchto podmínek nemá město z pohledu vlastníka ČOV k projektu připomínky.
d)Kontejnery s vynášenými těžkými částicemi a částmi z PVC umístit do prostoru objektu č.24.
e)Odprašky z rukávcových filtrů jímat do uzavřených kontejnerů.
f)S ohledem na zařazení MBÚ jako stacionární zdroj znečišťování ovzduší řešit snížení zápachu jiným způsobem než jeho ředěním a výfukem do ovzduší.
g)V rámci stavebního řízení předložit návrh provozního řádu zařízení, který bude obsahovat i trasu jeho budoucí dopravní obsluhy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 21-049/2012
RM souhlasí se změnou využití stavby rodinného domu č.p. 706 na pozemku p.č. 275 k.ú. Stříbrná Lhota na zahradní domek a sklad .
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22-049/2012
RM podporuje rekultivaci předmětné lokality areálu Kovohutí, ale nesouhlasí s navrženými způsoby rekultivace. Dále nesouhlasí s ohledem na nesoulad a kolizi s územním plánem města. RM dále požaduje odstranění uložených stěrů v bývalém odkališti, jako hlavního zdroje znečišťování podzemních vod.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 23-049/2012
RM po úpravách smlouvy s UVR a.s. doporučuje k projednání do ZM.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24-049/2012
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti - pozemku p.č. 387/7 o výměře 32m2, ostatní plocha v k.ú. Stříbrná Lhota mezi Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování ve věcech majetkových jako převodcem a Městem Mníšek pod Brdy jako nabyvatelem a postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 25-049/2012
RM nesouhlasí s prodejem pozemku č. parc. 119 k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu, že v dané lokalitě existuje záměr města realizovat výstavbu.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 26-049/2012
RM souhlasí s prodejem bytové jednotky č.507/6 se všemi součástmi a příslušenstvím v budově č.p.506, č.p.507, č.p.508, postavené na pozemcích parc.č. 1829, parc.č.1830, parc.č.1831, zapsané na LV 3153, ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 532/9731 na společných částech budovy č.p. 506, č.p.507, č.p.508, postavené na pozemcích parc.č.1829, parc.č.1830, parc.č.1831 a ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 532/9731 na pozemcích parc.č.1829, parc.č.1830, parc.č.1831 zapsaných na LV 2891 vše v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy manželům Z a J.B. za kupní cenu ve výši 1.000.000,- Kč, uzavřením kupní smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky, spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy a k pozemkům.
RM souhlasí se zněním a uzavřením Kupní smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky, spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy a k pozemkům mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím a manželi Z a J.B. jako kupujícími.
RM předkládá tento návrh ke schválení ZM.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 27-049/2012
RM revokuje usnesení č. 3-048/2012 z důvodu chybného uvedení č.parc. pozemku pod komunikací– správný text:
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1271/13 k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí s napojením na místní komunikaci na pozemku p.č. 2911/12 k.ú. Mníšek pod Brdy, která je v majetku města, zřízením sjezdu a nájezdu, za podmínek dle § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a za podmínky souhlasu příslušného orgánu Policie ČR – dopravního inspektorátu.
RM souhlasí s napojením na kanalizační a vodovodní řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad pro uzavírání plánovacích smluv č. 4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 28-049/2012
RM souhlasí s dělením pozemku p.č.626/1 k.ú. Mníšek pod Brdy dle přílohy č. 1 k žádosti č.j.12300/2012
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 29-049/2012
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 1081/2 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky, že bude dodržen uliční prostor 6,5m. RM souhlasí s napojením na kanalizační řad, vodovodní řad a účelovou komunikaci za podmínky uzavření plánovací smlouvy dle zásad pro uzavírání plánovacích smluv č. 4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 30-049/2012
RM nedoporučuje  změnu podmínek, uvedených v čl. 5. odst.2 Smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 837/2 v ulici 9.května, Mníšek pod Brdy ze dne 4.11.2009, uzavřené mezi Městem Mníšek pod Brdy a manželi Renatou a Janem Čechovými, tj. trvá v případě prodeje bytové jednotky v období po dobu pěti let od podpisu této smlouvy na doplatku kupní ceny ve výši 880 000,- Kč a celou věc postupuje k projednání do zastupitelstva města.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 31-049/2012
RM nesouhlasí s povolením výjimky z obecných požadavků na využívání území pro územní řízení stavby rodinného domu na pozemku p.č. 1271/1 k.ú. Mníšek pod Brdy. RM doporučuje konzultovat umístění budoucí stavby s architektem města.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 32-049/2012
RM souhlasí
v souladu se zákonem 137/2006 s výběrem dodavatele rekonstrukce suterénu objektu školní družiny na místnosti pro Základní uměleckou školu a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo se společností B & J Holding, a.s. .
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Tajemnice
 
32) přísedící Okresního soudu
Usnesení č. 33-049/2012
RM doporučuje a postupuje k dalšímu projednání v ZM kandidátku Mgr. Alici Vejmolovou jako přísedící Okresního soudu Praha – západ.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
33) zeleň - žádosti o kácení
Usnesení č. 34-049/2012
RM nesouhlasí s pokácením stromů před bytem u paní Tikalové, č.parc. 1838/6 a to z důvodu plánované inventarizace zeleně a z ní vyplývajících sadovnických opatření.
RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy v MŠ 9. května98 cm obvod kmene z důvodu napadení hnilobou.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
34) odměny -  ředitel Domova pro seniory,  ředitelka ŠJ, ředitelka ZŠ Komenského 420.
Usnesení č. 35-049/2012
RM schvaluje odměnu za II. pololetí 2012 řediteli Domova pro seniory pod Skalkou, panu Janu Danielovi, ve výši dle návrhu.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 36-049/2012
RM schvaluje odměnu za II. pololetí 2012 ředitelce ŠJ Mníšek pod Brdy, Komenského 422, paní Dagmar Charvátové, ve výši dle návrhu.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se: 0 
 
Usnesení č. 37-049/2012
RM schvaluje odměnu za II. pololetí 2012 ředitelce ZŠ Komenského 420, paní Mgr. Michaele Pažoutové, ve výši dle návrhu.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
     Vlastimil Kožíšek, v.r.                                                Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.
         místostarosta                                                                      starosta

Vyvěšeno: 18. 1. 2013

Datum sejmutí: 3. 2. 2013

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět