Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 48 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 28.11.2012 (Výpis)

 Přítomni:         starosta: Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek
                        radní: Milan Vyskočil
                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal
 
                        tajemnice Věra Landová
                        zapisovatelka: Jaroslava Svitálková
 
Zahájení
 
Usnesení č. 1-048/2012
RM schvaluje program 48. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 28.11.2012.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 2-048/2012
RM souhlasí se stavbou minikempu na pozemku p.č. 2078/1, p.č. 2078/4, p.č. 2078/5, p.č. 2078/6 k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM upozorňujeme, že záměr pro tuto oblast není vhodný.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 3-048/2012
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1271/13 k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí s napojením na místní komunikaci na pozemku p.č. 2911/13 k.ú. Mníšek pod Brdy, která je v majetku města, zřízením sjezdu a nájezdu, za podmínek dle § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a za podmínky souhlasu příslušného orgánu Policie ČR – dopravního inspektorátu.
RM souhlasí s napojením na kanalizační a vodovodní řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad pro uzavírání plánovacích smluv č. 4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-048/2012
RM bere na vědomí, že vznikne v Mníšku pod Brdy pobočka projekční kanceláře architekta V. K.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 5-048/2012
RM projednala a souhlasí s návrhem OZV č. 1/2013 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem a postupuje ji ke schválení zastupitelstvu města.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-048/2012
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Kč 28.000,- na zakoupení jednoho základního kamene pod Mariánský sloup na Staroměstském náměstí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 7-048/2012
RM bere na vědomí přehled příjmů a výdajů na účtu Sponzorské dary - Domova pro seniory Pod Skalkou.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-048/2012
RM bere na vědomí informaci starosty o podané žádosti o dotaci na obnovu parků do SFŽP ČR.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-048/2012
RM byla seznámena s projektem Rekonstrukce místních komunikací „ V Lipkách“ (ulice Pod Lesem, Prostřední, K Remízku a ulice V Lipkách)
a s projektem odvodnění v okolí Lhotecké ulice.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-048/2012
RM předběžně souhlasí s navrhovanou kompenzací mezi firmou OPTREAL a Městem Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jednáním o kompenzační smlouvě s realizací komunikace od ulice Sluneční k vodárně na Řevnické.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-048/2012
RM bere na vědomí Otevřený dopis adresovaný zastupitelům a školské radě. Jménem rodičů, žáků a ostatních příznivců ZŠ v Mníšku pod Brdy, Komenského 420 jsou podepsaní Nespokojení rodiče.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 12-048/2012
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o pronájmu dvou kotců v psím útulku Bouchalka.
RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní E. S.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13 -048/2012
RM souhlasí s přijetím darů pro MŠ Mníšek pod Brdy, ul. 9. května:
- finanční dar v hodnotě Kč 5.000,-,
- finanční dar v hodnotě Kč 5.000,-,
- materiální dary pro zajištění akcí školy v hodnotě Kč 5.000,-,
- finanční dar v hodnotě Kč 10.000,-,
- finanční dar v hodnotě Kč 10.000,-,
- finanční dar v hodnotě Kč 1.000,-.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-048/2012
RM souhlasí s převedením částky Kč 72.576,- z rezervního fondu Mateřské školy 9. května do reprodukčního fondu Mateřské školy 9. května.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
FO
 
Usnesení č. 15-048/2012
RM schvaluje Směrnici č. 4/2012 Podrozvahová evidence a OTE s platností od 1.12.2012 a Směrnici č. 5/2012 Opravné položky k pohledávkám s platností od 1.12.2012.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-048/2012
RM souhlasí s odpisem pohledávek – poplatku za psa ve výši Kč 1.175,- do podrozvahové evidence.
RM souhlasí s odpisem pohledávek – poplatku za komunální odpad ve výši 153.433,- do podrozvahové evidence a doporučuje tuto částku ZM schválit k odepsání.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 17-048/2012
RM nesouhlasí s přeložením venkovního vedení kabelu VN 22kV, s prodloužením zemní kabelové trasy v pozemku p.č. 388 k.ú. Mníšek pod Brdy, který je v majetku Města Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18 -048/2012
RM souhlasí s dělením pozemků p.č. 996/69 a p.č. 996/97  k.ú. Mníšek pod Brdy dle geom.plánu č. 2333-20/2012 v   příloze č. 1 k žádosti č. 11921/2012 .
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-048/2012
RM doporučuje odpis pohledávky /č.j. 10182/2012/ ve výši Kč 72000,- a postupuje věc k projednání do zastupitelstva města.
Pohledávka bude dále vedena v podrozvahové evidenci.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-048/2012
RM souhlasí s vybudováním plynovodní přípojky na pozemku p.č. 1287/1 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky, že stavebník ohlásí městu  zahájení stavby alespoň 15 dní před jejím započetím.
RM souhlasí se zněním a  uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a RWE GasNet, s.r.o. jako oprávněným ohledně stavby plynovodní přípojky, umístěné do pozemku p.č.1287/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-048/2012
RM souhlasí se stavbou skladu na pozemku p.č. 2714/86 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 22-048/2012
RM souhlasí se stavbou rozšíření bazénu na pozemku p.č. 606/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 23-048/2012
RM souhlasí se stavbou zahradního domku, stavebního oplocení a veřejně přístupného parkovacího stání na pozemku p.č. 1601/7 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24-048/2012
RM souhlasí se stavbou fotovoltaické elektrárny na jižní straně střechy rodinného domu č.p. 908 na pozemku p.č. 407/50 k.ú. Rymaně.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 25-048/2012
RM souhlasí se stavbou oplocení na pozemku p.č. 1753/13, p.č. 1753/40, p.č. 1753/46 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 26-048/2012
RM souhlasíse zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene mezi panem Jiřím Doubkem a paní Evou Oubrechtovou  jako budoucími povinnými a Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím oprávněným ohledně umístění stavby čerpací stanice ČS - 2 do pozemku p.č. 182/6  k.ú. Rymaně.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 27-048/2012
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 583/2 k.ú. Rymaně, vzniklého rozdělením pozemku p.č. 583 k.ú. Rymaně dle geometrického plánu č. 445-17/2012 na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka tohoto pozemku, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 28-048/2012
RM souhlasí se stavbou rodinných domů - bungalov na pozemcích p.č. 2714/68, p.č. 2714/69, p.č. 2714/71, p.č. 2714/72, p.č. 2714/73, p.č. 2714/74, p.č. 2714/109 k.ú. Mníšek pod Brdy, s připojením na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad č.4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem Plánovacích smluv.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Usnesení č. 29-048/2012
RM souhlasí se stavbou viladomu na pozemku p.č. 2714/107, p.č. 2714/52, p.č. 2714/53, p.č. 2714/54, p.č. 2714/65, p.č. 2714/66 k.ú. Mníšek pod Brdy, s připojením na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad č.4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem Plánovacích smluv.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 30-048/2012
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 2714/56, p.č. 2714/75, p.č. 2714/78, p.č. 2714/82 k.ú. Mníšek pod Brdy, s připojením na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad č.4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem Plánovacích smluv.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 31-048/2012
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 2714/58, p.č. 2714/81, p.č. 2714/117, p.č. 2714/83, p.č. 2714/115, p.č. 2714/76, p.č. 2714/77, p.č. 2714/116, p.č. 2714/59, p.č. 2714/70, p.č. 2714/79, p.č. 2714/80, p.č. 2714/108 k.ú. Mníšek pod Brdy, s připojením na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad č.4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem Plánovacích smluv.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 32-048/2012
RM z pozice vlastníka pozemní komunikace souhlasí s užitím komunikace Stříbrná Lhota-Mníšek pod Brdy na pozemku p.č. 1020 k.ú. Mníšek pod Brdy pro provedení   stavebních prací a uložení inženýrských sítí  v silničním pozemku  -  stavba kNN pro parc.č.413/9, IV-12-6014025, v termínu od 3.12. 2012 do 14.12.2012 v rozsahu 3 m2.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 33-048/2012
RM souhlasí s umístěním odrazového zrcadla v ulici Lhotecká naproti výjezdu z areálu č.p. 594 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Tajemnice
 
Usnesení č. 34-048/2012
RM souhlasí se zrušením ochrany dvou lip č. 110 a 94 v památné aleji na pozemku č. parc. 2917/1 v Mníšku pod Brdy z důvodu havarijního stavu těchto stromů.
RM souhlasí s pokácením těchto dvou lip.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 35-048/2012
RM souhlasí s kácením stromů a keřů dle dendrologické inventarizace a návrhu pěstebních opatření v lokalitě A. Pivovárka v Mníšku pod Brdy zpracované Ing. Taťánou Belúchovou.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 36 -048/2012
RM schvaluje odměnu za II. pololetí 2012 ředitelce MŠ 9. května, Bc. Marii Šretrové, ve výši dle návrhu.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 37-048/2012
RM schvaluje odměnu za II. pololetí 2012 ředitelce MŠ Nová, Mgr. Petře Poučkové,
ve výši dle návrhu.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 38-048/2012
RM schvaluje odměnu za II. pololetí 2012 pověřené ředitelce ZŠ Komenského 886, Mgr. Marcele Krákorové, ve výši dle návrhu.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek, v.r.                                          Ing. Petr Digrin, Ph.D, v.r.
               místostarosta                                                              starosta

Vyvěšeno: 5. 12. 2012

Datum sejmutí: 21. 12. 2012

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět