Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 48 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 20.2.2008

Usnesení č. 48 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 20.2.2008
 
 
 
Usnesení č. 1-48/2008
RM schvaluje program zasedání rady města č. 48.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 2-48/2008
RM souhlasí se změnou dopravního řešení u prodejny PLUS a úpravou projektu křižovatky.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení 3-48/2008
RM doporučila k opětovnému projednání zastupitelstvu města prodej pozemků pod řadovými domy v zóně 11A.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 4-48/2008
RM souhlasí s vypsáním záměru prodat bytové jednotky v domě č.p. 606/607 a spoluvlastnický podíl na pozemku č. parc. 2929/2 a 2929/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybraným zájemcům – dosavadním nájemníkům bytů a doporučuje ZM schválit vypsání záměru.
Hlasování         PRO 5

 
Usnesení č. 5-48/2008
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 20.2.2008
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 6-48/2008
RM souhlasí se zadáním vypracování posudku na současný provoz ČOV, posouzení původních projektů a vypracování návrhu na optimalizaci a zkapacitnění ČOV.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 7-48/2008
RM souhlasí se zněním a uzavřením Darovací smlouvy mezi městem Mníšek pod Brdy a manž. Karlem a Miloslavou Cardovými ve věci darování pozemku č. parc. 1274/5 o výměře 264 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy pro účely výstavby příjezdové komunikace.
RM doporučuje ZM schválení Darovací smlouvy.
Hlasování         PRO 5

 
Usnesení č. 8-48/2008
RM souhlasí s podáním objednávky firmě Arbosana Jaromír Láník na prořez lípy a smrku na starém sídlišti.
RM souhlasí s pokácením smrku v ulici Na Oboře z důvodu uvolnění elektrického vedení.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 9-48/2008
RM souhlasí s tím, aby na webových stránkách Města Mníšek pod Brdy byl uveřejněn odkaz na webové stránky Skautského střediska Skalka.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 10-48/2008
RM doporučuje ZM zrušit usnesení o souhlasu s podpisem kupních smluv na zahrádky u Červeného kříže se zájemci, kteří do daného termínu zahrádku nepřevzali a nepodepsali připravené kupní smlouvy.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 11-48/2008
RM doporučuje ZM schválit vypsání záměru prodat nemovitý majetek obce v k.ú. Mníšek pod Brdy: zbývající pozemky a jejich části, v lokalitě U Červeného kříže určené k využití na zahrádky za cenu minimálně Kč 350/m2. Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou.
Hlasování         PRO 5

 
Usnesení č. 12-48/2008
RM souhlasí s přidělením zahrádek dle pořadníku žadatelů:
RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s paní Annou Didiovou , bytem Mníšek pod Brdy na zahrádku č. 17 v osadě Pod Hřištěm.
RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s paní Radkou Šandorkovou, bytem Mníšek pod Brdy na zahrádku č. 25 v osadě U Rybníčku.
RM pověřuje starostu podpisem nájemních smluv.
Hlasování         PRO 5

 
Usnesení č. 13-48/2008
RM doporučuje ZM projednat opravu vyhlášky č. 1/2008 – v článku III. (písařská chyba)
Hlasování         PRO 5

 
Usnesení č. 14-48/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 15 ke Smlouvě o dílo s firmou KOMWAG, podnik čistoty a údržby města a.s.
RM pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě.
Hlasování         PRO 5

 
Usnesení č. 15-48/2008
RM souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy pro výkon přestupkové agendy s Obcí Jíloviště a to s platností do 31.12.2010 za odměnu Kč 9.000,--/rok.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 16-48/2008
RM schvaluje znění a uzavření Nájemní smlouvy na nebytové prostory s CET 21 za účelem filmování.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování         PRO 5

Usnesení č. 17-48/2008
RM bere na vědomí usnesení vlády ČR o bezúplatném převodu nemovitostí do vlastnictví města Mníšek pod Brdy – bytový dům, budovy č.p. 836 a č.p. 837.
Hlasování         PRO 5

.
Usnesení č. 18-48/2008
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi městem Mníšek pod Brdy a Obchodním centrem Opatov s.r.o. pro stavbu Výstavba RD, Rymaně.
RM pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 19-48/2008
RM souhlasí s převodem nájemní smlouvy k bytu č. 20 v domě Rudé armády č.p. 555 na paní Annu Didiovou za podmínky, že paní Didiová není majitelkou žádné jiné nemovitosti vhodné k bydlení.
RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 20-48/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o dílo – Studie zásobení vodou města Mníšku pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem této SOD, uzavřené mezi Městem Mníšek pod Brdy
a společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Hlasování         PRO 5
 
Usnesení č. 21-48/2008
RM doporučuje ZM rozhodnout o souběžném vyplácení odměny panu Jiřímu Zápalovi za funkci radního a předsedy finančního výboru.
Hlasování         PRO 4                                                nepřítomen 1
 
Usnesení č. 22-48/2008
RM postupuje dopis Alexandry Merunkové zastupitelstvu k projednání.
Hlasování         PRO 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin Ph.D.
místostarosta                                                              starosta

Vyvěšeno: 29. 2. 2008

Datum sejmutí:

Zodpovídá: J. Svitálkova

Zpět