Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 47 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 7.11.2012 - (Výpis)

Přítomni:          starosta: Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek
                        radní: Milan Vyskočil
                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal
 
                        tajemnice Věra Landová
                        zapisovatelka: Jaroslava Svitálková
 
Usnesení č. 1-047/2012
RM schvaluje program 47. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 7.11.2012.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 2-047/2012
Rada města Mníšek pod Brdy vyhlašuje usnesením č. 2-047/2012 ze dne 7.11.2012 témata pro poskytování finančních příspěvků Města Mníšek pod Brdy na podporu aktivit občanů, zájmových sdružení a spolků na území města v roce 2013 s termínem předkládání žádostí do 21.12.2012
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 3-047/2012
RM souhlasí s navýšením rozpočtu ZŠ Komenského 420 o 100 tis. Kč.
Tato částka je součástí Rozpočtového opatření č. 3/2012.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-047/2012
RM souhlasí s navýšením rozpočtu MŠ Nová o 26 tis. Kč.
Tato částka je součástí Rozpočtového opatření č. 3/2012.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-047/2012
RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2012.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-047/2012
RM projednala kalkulaci vodného a stočného pro rok 2013, souhlasí s cenami pro vodné Kč 46,80/m3 včetně DPH a stočné Kč 34,-/m3 včetně DPH a postupuje návrh ke schválení do ZM.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7-047/2012
RM souhlasí s finančním příspěvkem na činnost společnosti ALKA, o.p.s. ve výši Kč 2.000,-
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-047/2012
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností
OS real, s.r.o. RM souhlasí s podepsáním výše uvedené smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 9-047/2012
RM vydá souhlas s připojením na vodovod a kanalizaci lokality Dobříšská pozemek p.č. 626/1 k.ú. Mníšek pod Brdy po předložení žádosti dle Zásad pro uzavírání plánovacích smluv č. 4/2012.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-047/2012
RM souhlasí s dělením a scelením pozemků p.č.22/1, p.č.19/1 a p.č.19/2 k.ú. Stříbrná Lhota, dle 
geom. plánu č. 405-45/2011 v   příloze č. 1 k žádosti č. 8296/2012
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-047/2012
RM nesouhlasí s připojením pozemku p.č. 609/6 k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad z důvodu, že pozemková parcela p.č. 609/6 k.ú. Mníšek pod Brdy, na které má být realizována stavba vodovodní a kanalizační přípojky, je předmětem správního řízení, vedeného Silničním správním úřadem pod č.j. OSMI 9455/12-1545/2012-Ger.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-047/2012
RM souhlasí se stavbou 16010-022154, 0232/12 OC KIK, vstupem na pozemek p.č. 1316/6 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky, že stavebník oznámí Městu Mníšek pod Brdy zahájení stavby minimálně 15 dní předem.
RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a Telefónica Czech Republic, a.s. jako budoucím oprávněným ohledně stavby 16010-022154, 0232/12 OC KIK umístěné do pozemku p.č. 1316/6 k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-047/2012
RM nesouhlasí se stavbou oplocení, vjezdové brány, branky pro pěší na pozemku p.č. 1988/4, p.č. 1988/117 k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu nesouladu s regulačním plánem.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-047/2012
RM souhlasí se zabudováním odkládací schránky pro zavážení poštovního materiálu na pozemku p.č. 1766/28 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-047/2012
RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene ohledně stavby č. IV-12-60046659, Mníšek pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněným, umístěné do pozemku p.č. 1295 k.ú. Mníšek pod Brdy. 
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 16-047/2012
RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene ohledně stavby č. IV-12-6011947 PS 1601 Mníšek pod Brdy-kabelové vedení NN pro p.č. 2437 mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněným, umístěné do pozemku p.č. 2440/4 k.ú. Mníšek pod Brdy. 
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-047/2012
RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene ohledně stavby kNN 0,4 kV, propojení TS Na Madlenkách (IE-12-6002312, PS1161) mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako oprávněným, umístěné do pozemků p.č. 996/13, p.č.2812/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-047/201
RM souhlasí se stavbou příjezdové komunikace dle situace v příloze č. 1 k č.j. 6278/2012 na rozparcelovaném území ve Stříbrné Lhotě, schváleném usnesením č. 21-023/2011 ze dne 5.10.2011.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-047/2012
RM vydá souhlas s připojením pozemků p.č. 35/26, p.č. 35/12, p.č. 35/11, p.č. 35/27, 35/33, p.č. 35/14, p.č. 35/32, p.č. 35/28 k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad po předložení žádosti dle Zásad pro uzavírání plánovacích smluv č. 4/2012.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-047/2012
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 1731/1, p.č. 1729 k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-047/2012
RM souhlasí s položením telefonní přípojky do pozemku p.č.1287/1 k.ú. Mníšek pod Brdy s upozorněním, že chodník na tomto pozemku není v majetku města. 
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22-047/2012
RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene ohledně stavby č. IV-12-6003737 Mníšek pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněným, umístěné do pozemku p.č. 1287/1 k.ú. Mníšek pod Brdy. 
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 23-047/2012
RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene ohledně stavby ,,PS 543 Mníšek pod Brdy – V Lipkách“ přeložka venkovního vedení VN 22kV mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněným, umístěné do pozemků p.č. 2917/2, p.č. 2917/1, p.č. 2911/11, p.č. 1878/3, p.č. 1878/2, p.č. 1877/2, p.č. 1511/1, p.č. 1269/1, p.č. 1879 k.ú. Mníšek pod Brdy. 
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24-047/2012
RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene ohledně stavby,, PS 658 Mníšek pod Brdy – Hladový vrch mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněným, umístěné do pozemků p.č. 2174/1, p.č. 2171/8, p.č. 2193, p.č. 2194/2 k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 25-047/2012
RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene ohledně stavby,, IV-12-6007892 PS 113, kabelové vedení NN 0.4 kV pro p.č. 1766/17(AJK Sdružení)“ mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako oprávněným, umístěné do pozemků p.č. 1879, p.č. 1878/3, p.č. 1878/2, p.č. 1878/1, p.č. 1778/3, p.č. 1766/28, p.č. 1753/32, p.č. 1753/11 k.ú. Mníšek pod Brdy. 
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 26-047/2012
RM souhlasí s odstraněním rekreačního objektu č.e. 312 na pozemku p.č.2549. RM souhlasí se stavbou rekreačního objektu na pozemku p.č. 2549, p.č. 2550 k.ú. Mníšek pod Brdy, stavbou elektropřípojky, stavbou jímky odpadních vod, vsakovací jímky dešťových vod za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad pro uzavírání plánovacích smluv č. 4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 27-047/2012
RM souhlasí se změnou podmínky č. 2 územního rozhodnutí č.j. :SÚ 9792/04-3924/04-MpB ze dne 2.2.2006 - funkční využití území - maximální velikost rekreačních objektů 36m2 místo schválených 20m2 a s možnost odkanalizování objektů do nepropustné jímky místo chemického WC.
PRO 1             PROTI 4          Zdrželo se:   0
(navržené usnesení nebylo schváleno
 
Usnesení č. 28-047/2012
RM souhlasí se stavbou bazénu na pozemku p.č. 1374 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 29-047/2012
RM souhlasí s přístavbou schodiště a terasy, stavebními úpravami rodinného domu č.p. 362 na pozemku p.č. 175, p.č. 176 k.ú. Mníšek pod Brdy. RM souhlasí s připojením na kanalizaci za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 30-047/2012
RM souhlasí se stavbou oplocení na pozemku p.č. 1748/2 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 31-047/2012
RM souhlasí se stavebními úpravami rodinného domu č.p. 58 na pozemku p.č. 334 k.ú. Mníšek pod Brdy. RM souhlasí s provedením kompletního zateplení fasády obytného prostoru, se zateplením stropu a s výměnou oken. Vsakovací jímka drenáže k celkovému odvlhčení budovy nesmí být umístěna do pozemku p.č. 2893/1 k.ú. Mníšek pod Brdy, který je ve vlastnictví města.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 32-047/2012
RM schvaluje znění a uzavření Plánovací smlouvy uzavřené dle Zásad č. 4/2012 mezi Městem Mníšek pod Brdy a žadatelem: V. B.; I. R.; F. G.; M.Ř.; T. Ř.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 33-047/2012
RM revokuje usnesení č. 12-18/046/2012 tak, že se do znění schválených usnesení doplňuje věta:
RM pověřuje starostu podpisem Plánovací smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 34-047/2012
RM souhlasí se stavebními úpravami a půdní vestavbou bytové jednotky č.532/3 v bytovém domě č.p. 532, č.p. 533 na pozemku p.č. 1760, p.č. 1761 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 35-047/2012
RM odvolává z pozice člen inventarizační komise pro druh majetku SDH Rymaně – pana Pavla Bednáře.
RM jmenuje na pozici – člen inventarizační komise pro druh majetku SDH Rymaně – pana Josefa Mesteka.
 Pro: 5             Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Tajemnice
 
Usnesení č. 36-047/2012
RM souhlasí s výjimkou z ochranného pásma lipové aleje zřízeného rozhodnutím MÚ Mníšek pod Brdy č.j. SÚ-s 322/06-0452/2006-MpB z důvodu výměny plotu okolo pozemku č. parc. 1748/2 v Mníšku pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 37-047/2012
RM souhlasí s převedením pohledávek ve výši 16.950,- Kč za pokuty udělené do roku 2008 Komisí k projednávání přestupků města Mníšek pod Brdy do podrozvahové evidence.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 38-047/2012
RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s panem P.B. o tři měsíce.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 39-047/2012
+RM souhlasí s pokácením 2 ks bříz bělokorých, obvod kmene 54 a 61 cm na pozemku č. parc. 1313/2 v Mníšku pod Brdy z důvodu přeložky vrchního el. vedení.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Různé
 
Usnesení č. 40-047/2012
RM souhlasí s prominutím částky Kč 22.494,-- za úhradu neinvestičních nákladů souvisejících s povinnou školní docházkou dětí z DD Korkyně.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 41-047/2012
RM schválila Směrnici č. 3/2012 o označování projektových a jiných technických dokumentací projednávaných a schválených radou města.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek, v.r.                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.
               místostarosta                                                                 starosta

Vyvěšeno: 14. 11. 2012

Datum sejmutí: 30. 11. 2012

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět