Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 46 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 24.10.2012

Přítomni:         

starosta:           Ing. Petr Digrin, Ph.D.
            místostarosta:   Vlastimil Kožíšek

                        radní:               Milan Vyskočil

                        radní:               Aleš Krákora
                        radní:               Jiří Zápal

                       

hosté:               Mgr. Michaela Pažoutová, ředitelka školy

Ing.arch. Karafiátová, projektantka

                        tajemnice:         Věra Landová

                        zapsal: Miloš Navrátil, OKS

 

 

 

Usnesení č. 1-046/2012

RM schvaluje program 46. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 24.10.2012.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

STAROSTA

 

Usnesení č. 2-046/2012

RM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy Mníšek pod Brdy, Komenského 420, za školní rok 2011/2012.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-046/2012

RM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy Mníšek pod Brdy, Komenského 886, za školní rok 2011/2012.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-046/2012

RM jmenuje Mgr. Michaelu Pažoutovou, Mgr. Marcelu Krákorovou a Ing. Pavlu Duchoňovou členkami poradního orgánu RM Komise pro školství a vzdělávání.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

OSMI

 

Usnesení č. 5-046/2012
RM schvaluje Plán inventur na rok 2012 dle přílohy č.1 k č.j. 111101/2012 a jmenuje  k zajištění inventarizace pro rok 2012 tyto inventarizační komise:

Ústřední inventarizační komise:

Předseda: Ing. Jana Gerstenbergerová,
Členové: Ing. Petr Digrin Ph.D., Aleš Krákora, Daniela Kukolová

Inventarizační komise:

Předseda komise: Olga Šibřinová
Členové komise:   Gita Šroubová, RNDr. Milan Brabenec
Druh majetku:      Hotovost, běžné účty, pohledávky, závazky, vlastní zdroje, podrozvahové
                                evidence,  (finanční dlouhodobý majetek)

Předseda komise: Věra Landová
Členové komise:   Jan Junek, Jakub Kasl
Druh majetku:      pozemky, budovy

Předseda komise:  Miluše Balíková
Členové komise:    Miluše Ptáčková, Loudová Vlasta, Jaroslava Holobradová, Petříková Pavla., Milan  
                                Kotouč DiS., Tomáš Balej, Smorádek Petr DiS.

Druh majetku:      městský úřad a městská policie

Předseda komise: Miloš Navrátil
Členové komise:   Josef Dvořák, Jiří Hladík
Druh majetku:     SDH Mníšek pod Brdy

Předseda komise: Romana Rysová
Členové komise:   František Minařík, Pavel Bednář
Druh majetku:     SDH Rymaně

Předseda komise: Jan Hříbal, DiS.
Členové komise:   Ing. Miroslav Rousek, Petr Migota
Druh majetku:     SDH Stříbrná Lhota

Předseda komise: Jana Bukajová
Členové komise:   Mgr. Jarmila Balková, Tereza Bauerová
Druh majetku:     městské kulturní středisko

Předseda komise: Jaroslava Svitálková
Členové komise:   Hana Jeřábková, Zdeňka Zábranská
Druh majetku:      knihovny MpB a SL

Předseda komise: Lenka Petříková
Členové komise:  Jaroslav Bednář, Miroslava Jeřábková, Ing. Ivana Černá, Veronika Vlková
Druh majetku:     stavby, areál Skalka, hřbitov, Zadní rybník, Junák, sauna, zdravotní středisko,  
                               penzion Obora

Předseda komise: Růžena Horáková
Členové komise:   Petr Kotal, Petra Poučková
Druh majetku:     majetek ZUŠ a MŠ Nová
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 6-046/2012
RM revokuje usnesení č. 25-025/2011 ze dne 2.11.2011 v části, týkající se přílohy - Plánu inventur tak, že text „Plán inventur na rok 2011“ se nahrazuje textem „Plán inventur na rok 2012“. Ostatní částí usnesení zůstávají beze změny.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 7-046/2012

RM souhlasí  s vyvedením položek  „Projektová dokumentace rod.domy Řevnická“ v celkové hodnotě Kč 221.780,- Kč z účtu 042 Nedokončené investice do nákladů.

RM postupuje věc k projednání do ZM.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-046/2012

RM souhlasí  s vyvedením položky  „Infostánek – projektová dokumentace“  v celkové hodnotě

Kč 53.550,- Kč z účtu 042 Nedokončené investice do nákladů.

RM postupuje věc k projednání do ZM.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-046/2012

RM souhlasí s vyvedením položek „Přestavba budovy MěÚ Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace“  v celkové hodnotě Kč 105.598,- Kč z účtu 042 Nedokončené investice do nákladů.

RM postupuje věc k projednání do ZM.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-046/2012

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 282/1, p.č. 282/2  k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad, se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky.

Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-046/2012

RM souhlasí se stavebními úpravami a rozšířením bytové jednotky 548/3 v bytovém domě č.p. 548, č.p. 549 na pozemcích  p.č. 1781 a  p.č. 1782 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-046/2012

RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 2714/84 k.ú. Mníšek pod Brdy, s připojením na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad č.4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-046/2012

RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 2714/104 k.ú. Mníšek pod Brdy, s připojením na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad č.4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14-046/2012

RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 2714/124 k.ú. Mníšek pod Brdy, s připojením na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad č.4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-046/2012

RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 2714/114 k.ú. Mníšek pod Brdy, s připojením na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad č.4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-046/2012

RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 2714/67 k.ú. Mníšek pod Brdy, s připojením na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad č.4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-046/2012

RM souhlasí se stavbou viladomu na pozemku p.č. 2714/55 k.ú. Mníšek pod Brdy, s připojením na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad č.4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-046/2012

RM souhlasí se stavbou viladomu na pozemku p.č. 2714/51 k.ú. Mníšek pod Brdy, s připojením na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad č.4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19-046/2012 – nebylo číslo usnesení, nutno doplnit

RM souhlasí se stavbou drenáže a odizolováním bytového domu č.p. 538 na pozemku p.č. 1769/1 a p.č. 1769/2 k.ú. Mníšek pod Brdy, s uložením drenáže do pozemku p.č. 1777/12 k.ú. Mníšek pod Brdy, který je v majetku města.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-046/2012

RM souhlasí  s rozdělením pozemků p.č. 691/1 a p.č. 691/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy, dle přílohy č.1 k žádosti č. 10434/2012

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-046/2012

RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 281/3 k.ú. Stříbrná Lhota, oplocení, tepelného čerpadla země/voda, přípojek  na kanalizační řad, vodovodní řad, elektro, plyn.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22-046/2012

RM projednala předloženou žádost a vrátila ji OSMI k doplnění dle stanoviska SÚ a architekta města - doplnění o celkový pohled na bytový dům.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-046/2012

RM souhlasí s provedením odvodnění a částečným zadlážděním příjezdové komunikace na pozemku p.č. 1156 k.ú. Mníšek pod Brdy na vlastní náklady žadatele s tím, že budou dodrženy příslušné právní předpisy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 

Tajemnice

 

Usnesení č. 24-046/2012

RM souhlasí s povolením kácení 4 ks vrb u studny na Malém náměstí.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 25-046/2012

RM souhlasí s povolením kácení borovice černé před domem č.p. 506.  

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 26-046/2012

RM bere informace o stavu 4 ks lip U Křížku na vědomí.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 27-046/2012

RM bere informace o výskytu černé zvěře na vědomí.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Různé

 

Usnesení č. 28-046/2012

RM bere na vědomí předloženou koncepci rozvoje školy a dále ukládá ředitelce školy pokračovat v přípravách podkladů pro možná řešení rozvoje stavebních a provozních úprav školy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 

 

 

Vlastimil Kožíšek, v.r.                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

                místostarosta                                                              starosta

Vyvěšeno: 1. 11. 2012

Datum sejmutí: 17. 11. 2012

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět