Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 45 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 3.10.2012 - Výpis

 
Usnesení č. 1-045/2012
RM schvaluje program 45. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 3.10.2012.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 2-045/2012
RM souhlasí s termínem 16.10.2012, 14 hod. pro schůzku s představiteli společnosti UVR a konstatuje, že ke schůzce byli přizvání členové rady, zastupitelstva a o.s. Zdravý Mníšek.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 3-045/2012
RM bere na vědomí výsledek projektu „Znalecký posudek pro ochranu zásob pitné vody v obci“ – dokument Hydrogeologické poměry a stanovení využitelných zdrojů podzemní vody na katastrálním území obce Stříbrná Lhota a posílá jen na vědomí MÚ Černošice,Vodoprávnímu úřadu Odboru ŽP.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-045/2012
RM schvaluje vypsání záměru na prodej bytové jednotky č. 6 v domě č.p. 507 ulice Lhotecká a s ní příslušných spoluvlastnických podílů za cenu ve výši minimálně 1 000 000,- Kč formou obálkové metody, nejvyšší nabídce nebo formou dražby, nejvyšší nabídce.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-045/2012
RM schvaluje znění a uzavření Plánovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy na straně jedné a panem M. M. a paní M. P. na straně druhé.
RM pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0              1 nepřítomen
 
Usnesení č. 6-045/2012
RM schvaluje znění a uzavření Plánovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy na straně jedné a paní I. B. na straně druhé.
RM pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0              1 nepřítomen
 
 
OKS
 
Usnesení č. 7-045/2012
RM souhlasí s přijetím darů pro akce Městského kulturního střediska:
pěvecká soutěž Brdský kos, 12. ročník – občerstvení v hodnotě Kč 1468,60,
Kreativní odpoledne na Skalce – občerstvení v hodnotě Kč 243,40,
Běh naděje, 5. ročník – občerstvení v hodnotě Kč 2218,80.
Občerstvení v celkové hodnotě Kč 3930,80 (viz výše) darováno firmou Zdenka Svobodová, POTRAVINY.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 8-045/2012
RM souhlasí s vybudováním kanalizační přípojky na pozemku p.č. 387/7 k.ú. Stříbrná Lhota.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-045/2012
RM souhlasí s připojením pozemků p.č. 1592/1, p.č. 1592/2 k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní řad a se stavbou vodovodní přípojky na těchto pozemcích.
Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto  pozemků na povinnost  přihlásit se  k místnímu poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu dle vyhlášky č. 4/2010 Města Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-045/2012
RM umožní připojení pozemku p.č. 996/60 k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad pro uzavírání plánovacích smluv
č. 4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-045/2012
RM souhlasí s připojením objektu č.p. 207 na pozemku p.č. 2353 k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy a souhlasu vlastníka vodovodního řadu.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   2
 
Usnesení č. 12-045/2012
RM z pozice vlastníka komunikace v ulici V Lipkách nesouhlasí s napojením pozemku p.č. 1738/3 k.ú. Mníšek pod Brdy na tuto komunikaci.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-045/2012
RM nesouhlasí se stavbou rekreačního objektu na pozemku p.č. 594, 595 k.ú. Mníšek pod Brdy, zahradního domku, bazénu, elektropřípojky, jímky splaškových vod, akumulační nádrže pro dešťové vody s přepadem do vsaku z důvodu přístupu.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-045/2012
RM nesouhlasí se změnou oplocení na pozemku p.č. 595 k.ú. Mníšek pod Brdy
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-045/2012
RM souhlasí se stavbou oplocení na pozemku p.č. 2714/94 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-045/2012
RM souhlasí se stavbou oplocení s vjezdovou bránou u  pozemků p.č. 2005/20 a p.č. 2005/22 k.ú. Mníšek pod Brdy.
O připojení sousední nemovitosti ke komunikaci rozhoduje příslušný silniční správní úřad, kterým je v tomto případě Odbor dopravy, Městského úřadu Černošice.
Pro: 4              Proti:    1          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-045/2012
RM souhlasí se stavbou pergoly na pozemku p.č. 2196 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-045/2012
RM souhlasí s přístavbou rodinného domu č.p. 677 na pozemku p.č. 204 k.ú. Rymaně.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-045/2012
RM nesouhlasí se stavebními úpravami bytových jednotek 548/2 a 548/3 a to z důvodu rozdílného řešení. Pokud dojde ke sjednocení vnějšího vzhledu domu, RM svoje stanovisko přehodnotí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-045/2012
RM nesouhlasí se stavebními úpravami bytových jednotek 548/2 a 548/3 a to z důvodu rozdílného řešení. Pokud dojde ke sjednocení vnějšího vzhledu domu, RM svoje stanovisko přehodnotí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19  a 20/045/2012 jsou textově stejná.
 
Usnesení č. 21-045/2012
RM souhlasí se stavbou oplocení na pozemku p.č. 123/1, p.č. 123/2 k.ú. Stříbrná Lhota za podmínky max. výšky oplocení 180 cm.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22-045/2012
RM souhlasí se stavbou komunikace, plynovodu.
RM souhlasí se stavbou vodovodního a kanalizačního řadu včetně přípojek, s připojením pozemků v obytné lokalitě Kytínská na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle Zásad pro uzavírání plánovacích smluv č. 4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí s uložením inženýrských sítí (vodovodní, kanalizační a plynovodní řad) pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Kytínská do pozemku p.č. 996/13 k.ú. Mníšek pod Brdy, vstupem na pozemek za podmínky, že stavebník oznámí Městu Mníšek pod Brdy zahájení stavby minimálně 15 dní předem.
RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a spol. LAND INVESTMENT, s.r.o. jako budoucím oprávněným ohledně stavby ,,Vodovod + 8 ks přípojek, Kanalizace + 8 ks přípojek, Kytínská“ - uložení inženýrských sítí do pozemku p.č. 996/13 k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a spol. RWE GasNet, s.r.o. jako budoucím oprávněným ohledně stavby ,, Plynovod a 8 ks přípojek Kytínská“ - uložení inženýrských sítí do pozemku p.č. 996/13 k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem těchto smluv.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 23-045/2012
RM souhlasí s přístavbou terasy a skladu u rodinného domu č.p. 967 na pozemku p.č. 730/2 a p.č. 730/1  k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   1
 
Usnesení č. 24-045/2012
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku p.č. 2714/92 k.ú. Mníšek pod Brdy včetně stavby přípojky na elektrickou energii.
RM souhlasí s napojením stavby a budoucího RD na pozemku p.č. 2714/92 k.ú. Mníšek pod Brdy jako budoucí vlastník vodovodního a kanalizačního řadu, v současné době ve vlastnictví společnosti OS Real, s.r.o., na vodovodní a kanalizační řad ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, provozovaném 1. SčV, a.s., za podmínky podpisu Plánovací smlouvy ve smyslu Zásad města o uzavírání plánovacích smluv č. 4/2012 s Městem Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí s likvidací dešťových vod na pozemku investora.
Ohledně napojení pozemku p.č. 2714/92 k.ú. Mníšek pod Brdy na komunikaci RM konstatuje, že veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p.č. 2714/57 k.ú. Mníšek pod Brdy je ve vlastnictví společnosti OS Real, s.r.o.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 25-045/2012
RM souhlasí s rozdělením pozemků p.č .136 a p.č.  138 v k.ú. Mníšek pod Brdy, dle přílohy č.1 k žádosti č. 9894/2012
Pro: 4              Proti:    1          Zdrželo se:   0
 
Tajemnice
 
Usnesení č. 26-045/2012
RM schvaluje platový výměr pověřenému zástupci statutárního zástupce ZŠ Komenského 886 Mníšek pod Brdy, Mgr. Marcele Krákorové s platností od 1.8.2012: dle návrhu.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   1
 
 
Usnesení č. 27-045/2012
RM schvaluje Směrnici č. 2/2012 upravující postup přijímání, evidenci, vracení a likvidaci nálezů.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 28-045/2012
Rada města souhlasí s pokácením suchého topolu na pozemku č. parc. 1298/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 29-045/2012
RM souhlasí s pokácením kaštanu na sportovním hřišti ZŠ Komenského 420, který se nachází v těsné blízkosti nové běžecké dráhy.
Pro: 3              Proti:    1          Zdrželo se:   1
 
Usnesení č. 30-045/2012
RM souhlasí s prořezem stromu, vrby, která se nachází na hranici pozemku č. parc. 1210  a 2911/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Různé
 
Usnesení č. 31-045/2012
RM souhlasí s dočasným uložením stavebního kamene na plochu cca 3x15m v předzámčí podél drátěného pletiva naproti poště.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   2
 
 
 
Vlastimil Kožíšek, v.r.                                         Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.
               místostarosta                                                            starosta

Vyvěšeno: 10. 10. 2012

Datum sejmutí: 26. 10. 2012

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět