Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 44 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 23.1.2008

Usnesení č. 44 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 23.1.2008

 


Usnesení č. 1-44/2008
RM schvaluje program zasedání 23.1.2008
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 2-44/2008
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 23.1.2008.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 3-44/2008
RM souhlasí s uzavřením pracovního poměru na dobu neurčitou s paní Terezou Bauerovou na místo knihovníka v MK Mníšek pod Brdy s platností od 1.2.2008.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 4-44/2008
RM jmenuje architektem města Ing. arch.Víta Kučeru.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo s Ing. arch Vítem Kučerou.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 5-44/2008
RM bere na vědomí hodnocení kvality pitné vody za 4. čtvrtletí 2007.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 6-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s. na akci IV-12-6002741 Mníšek pod Brdy, Rymaně kVN, TS-2x, kNN, Višňovka.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 7-44/2008
RM souhlasí s projektovou dokumentací na stavbu PS 751 Rymaně, výměna venkovního vedení NN O,4kV ve stávající trase.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 8-44/2008
RM souhlasí s projektem stavby Kabelové vedení NN 0,4 kV pro č. parc. 2200/04 V Habrovém.
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mězi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s. na akci PS 767 Mníšek pod Brdy – V Habrovém.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování PRO 4


Usnesení č. 9-44/2008
RM souhlasí s projektem a následnou realizací stavby PS 766 Mníšek pod Brdy – V Mokrém, výměna venkovního vedení NN 0,4 kV.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 10-44/2008
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu PS 749 Stříbrná Lhota – výměna venkovního vedení NN 0,4 kV a pověřuje starostu jejím podpisem
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 11-44/2008
RM souhlasí s projektem stavby PS 620 Stříbrná Lhota – kabelové vedení NN 0,4 kV, demontáž vedení NN.
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 12-44/2008
RM souhlasí s projektem stavby PS 621 Stříbrná Lhota – kabelové vedení NN 0,4 kV, demontáž vedení NN.
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 13-44/2008
RM nesouhlasí s navrženou variantou  venkovního vedení el. přípojky podél ulice Tovární  k pozemku č. parc. 415/2. RM doporučuje alespoň část vedení řešit  kabelem s uložením do země nebo zvolit jiné technické řešení v jiné trase.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 14-44/2008
RM souhlasí s PD – Veřejné osvětlení Mníšek pod Brdy ulice Lhotecká – rozšíření.
RM souhlasí se vstupem na pozemky města č. parc. 1838/2, 1828/2, 1846/2, 1838/4, 1828/4, 1846/5 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 15-44/2008
RM v současné době nesouhlasí s připojením plánované novostavby RD na pozemcích č. parc. 621/1 a 621/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Připojení na vodovodní řad bude možné až po zkapacitnění vodního zdroje.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 16-44/ 2008
RM souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy na úseku výkonu přestupkové agendy  pro Obec Čisovice a to za úhradu Kč 9.000,-- ročně s platností od nabytí právní moci VPS do 31.12.2010.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 17-44/2008
RM ruší usnesení č. 35-31/2004 z 7.1.2004
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 18-44/2008
RM schvaluje poplatky za výlep plakátů následovně:
za plakát velikosti A5 – Kč 5,--,
za plakát velikosti A4 – Kč 10,--,
za plakát velikosti A3 – Kč 30,--,
za plakát velikosti A2 – Kč 50,--.
Větší plakáty z důvodu omezené možnosti nebudou vylepovány. Každý zaplacený plakát bude označen razítkem MěÚ a parafou. Nezaplacené výlepy budou odstraněny.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 19-44/2008
RM v souladu s nařízením č. 1/2003 Tržní řád zakazuje stánkový prodej v katastru města Mníšek pod Brdy prodejci Nguyen Van Long. z důvodu hrubého porušování Tržního řádu.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 20-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o nájmu části pozemku č. parc. 1965/27 v k.ú. Mníšek pod Brdy se společností KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 21-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o pronájmu zařízení na měření rychlosti silničních vozidel se společností LK-systém s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 22-44/2008
RM nesouhlasí s pověřením paní Miluše Ptáčkové k podpisu písemností vodoprávního úřadu
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 23-44/2008
RM ruší usnesení č. 25-42/2007. (o stanovení plateb za vyhotovení výpisů v rámci CZECH-point)
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 24-44/2008
RM schvaluje výši  platby za vyhotovení výpisů z katastru nemovitostí,  obchodního a živnostenského rejstříku ve výši Kč 100,-- za 1. stranu a Kč 50,-- za každou další stranu s platností od 24.1.2008.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 25-44/2008
RM bere na vědomí stanovení platby za provedení výpisu z Rejstříku trestů ve výši Kč 50,--.
(stanoveno zákonem)
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 26-44/2008
RM bere na vědomí stížnost č.j. 1071/08 paní Brzobohaté a konstatuje, že žádost byla opakovaně projednána zastupitelstvem i po opravě podkladů a proto neshledává důvod k vyhovění požadavku žádosti.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 27-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy k bytu č. 4  v DPS-DD s paní Irenou Antošovou s účinností od 1.1.2008.
RM pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 28-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy k bytu č. 22  v DPS-DD s paní Jindrou Dubánkovou s účinností od 1.1.2008.
RM pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 29-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy k bytu č. 18  v DPS-DD s paní Jaroslavou Flieglovou s účinností od 1.1.2008.
RM pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 30-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy k bytu č. 59  v DPS-DD s paní Miladou Francovou s účinností od 1.1.2008.
RM pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 31-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy k bytu č. 2  v DPS-DD s paní Ludmilou Frantovou s účinností od 1.1.2008.
RM pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 32-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy k bytu č. 14  v DPS-DD s panem Josefen Freislebenem s účinností od 1.1.2008.
RM pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 33-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2. patro, 1A. etapa)  v DPS-DD s paní Kristinou Havlovou s účinností od 1.1.2008.
RM pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 34-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy k bytu č. 57  v DPS-DD s paní Svatavou Helmeczyovou s účinností od 1.1.2008.
RM pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 35-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy k bytu č. 51  v DPS-DD s paní Hanou Hladovcovou s účinností od 1.1.2008.
RM pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 36-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy k bytu č. 11  v DPS-DD s paní Eliškou Chalupnou s účinností od 1.1.2008.
RM pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 37-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy k bytu č. 11 v DPS-DD s panem Jaroslavem Chalupným s účinností od 1.1.2008.
RM pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 38-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy k bytu č. 60  v DPS-DD s paní Drahoslavou Jiskrovou s účinností od 1.1.2008.
RM pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 39-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy k bytu č. 1 (2. patro, 3.etapa) v DPS-DD s paní Jaroslavou Kaprovou s účinností od 1.1.2008.
RM pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 40-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy k bytu č. 10  v DPS-DD s paní Janou Karáskovou s účinností od 1.1.2008.
RM pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 41-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy k bytu č. 24  v DPS-DD s paní Jarmilou Koschinovou s účinností od 1.1.2008.
RM pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování PRO 4


Usnesení č. 42-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy k bytu č. 21  v DPS-DD s paní Ludmilou Kozovou s účinností od 1.1.2008.
RM pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 43-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy k bytu č. 16  v DPS-DD s paní Naděždou Křížkovou s účinností od 1.1.2008.
RM pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 44-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy k bytu č. 23  v DPS-DD s paní Marií Křížovou s účinností od 1.1.2008.
RM pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 45-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy k bytu č. 22  v DPS-DD s panem Drahomírem Majerem s účinností od 1.1.2008.
RM pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 46-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy k bytu č. 3  v DPS-DD s paní Hanou Mirovickou s účinností od 1.1.2008.
RM pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování PRO 4


Usnesení č. 47-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy k bytu č. 10  v DPS-DD s paní Kateřinou Mourovou s účinností od 1.1.2008.
RM pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 48-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy k bytu č. 22  v DPS-DD s panem Miroslavem Patou s účinností od 1.1.2008.
RM pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 49-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy k bytu č. 22  v DPS-DD s paní Milenou Patovou s účinností od 1.1.2008.
RM pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 50-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy k bytu č. 56  v DPS-DD s panem Rudolfem Převrátilem s účinností od 1.1.2008.
RM pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 51-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy k bytu č. 17  v DPS-DD s paní Jarmilou Ryplovou s účinností od 1.1.2008.
RM pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 52-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy k bytu č. 15  v DPS-DD s paní Jaroslavou Ševčíkovou s účinností od 1.1.2008.
RM pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování PRO 4


Usnesení č. 53-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy k bytu č. 54  v DPS-DD s paní Evou Šťastnou s účinností od 1.1.2008.
RM pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 54-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy k bytu č. 55  v DPS-DD s paní Annou Tardíkovou s účinností od 1.1.2008.
RM pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 55-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy k bytu č. 12  v DPS-DD s paní Vlastou Turynovou s účinností od 1.1.2008.
RM pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 56-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy k bytu č. 53  v DPS-DD s paní Jaroslavou Vejmolovou s účinností od 1.1.2008.
RM pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 57-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 nájemní smlouvy k bytu č. 13  v DPS-DD s paní Vilémou Zemanovou s účinností od 1.1.2008.
RM pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování PRO 4


Usnesení č. 58-44/2008
RM schvaluje znění a uzavření Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby – s Českou poštou, s.p.
RM souhlasí s Podmínkami pro používání výplatních strojů.
RM pověřuje starostu podpisem Dohody o používání výplatního stroje.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 59–44/2008
RM schvaluje rozdělení HV Kč. 83.122,43 za rok 2007 Školní jídelny Mníšek pod Brdy následovně:
Fond reprodukce IM 45.717,--
Fond odměn  16.624,--
Fond rezervní  20.781,43
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 60-44/2008
RM souhlasí s provedením technického zhodnocení na nemovitosti, konkrétně tělocvičně ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420, ve výši Kč 125.000,-  za rok 2007. 
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 61-44/2008
RM souhlasí s uvolněním částky Kč 58.014,07 z rezervního fondu ZŠ Komenského 420 na pokrytí ztráty způsobené nesprávným účtováním v letech 2001 – duben 2007. 
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 62-44/2008
RM bere na vědomí informace ředitelky ZŠ Komenského 886 o zabezpečení školy o jarních prázdninách, úrazu ve škole, čerpání dovolené ředitelky a o ukončení studia – metodik prevence sociálně patologických jevů.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 63-44/2008
RM souhlasí s tím, že se Město Mníšek pod Brdy připojí k akci „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března k připomenutí 49. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 64-44/2008
RM souhlasí se způsobem zainvestování zóny 12c Pod Skalkou a to v plánovaných dvou etapách.
Hlasování PRO 4

Usnesení č. 65-44/2008
RM projednala návrh grantů zájmovým spolkům, sdružením a sportovním oddílům a upravené částky navrhla do rozpočtu Města Mníšek pod Brdy pro rok 2008.
Hlasování PRO 4

 

Usnesení č. 66-44/2008
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o pojištění majetku Města Mníšek pod Brdy s pojistníkem
Pojišťovna UNIQA, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování PRO 4


.

 

 

Vlastimil Kožíšek     Ing. Petr Digrin Ph.D.
místostarosta                                                              starosta

 


 

Vyvěšeno: 30. 1. 2008

Datum sejmutí:

Zodpovídá: J. Svitálkova

Zpět