Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 44 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 12.9.2012

 Přítomni:         starosta: Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek
                        radní: Milan Vyskočil
                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal (příchod 17:55)
 
 
1) Usnesení č. 1-044/2012
RM schvaluje program 44. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 12.9.2012.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 2-044/2012
Rada města souhlasí s realizací projektu Sběrný dvůr tříděného odpadu.
Rada města souhlasí s přípravou a podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí na podporu akce Sběrný dvůr tříděného odpadu.
Rada města pověřuje jednáním se SFŽP ČR místostarostu města Vlastimila Kožíška.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 3-044/2012
Rada města souhlasí s udělením plné moci pro Ing. Josefa Píchu k zastoupení Města Mníšek pod Brdy ve věci podání žádosti z OPŽP na akci Sběrný dvůr tříděného odpadu.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-044/2012
RM souhlasí se záměrem Hnutí Brontosaurus ZČ Kandík podat žádost Nadaci partnerství o poskytnutí bezplatného ošetření stromu – Projekt Zdravé stromy pro zítřek IV. ročník.
K ošetření byl vybrán strom – lípa na pozemku č. parc. 148/22 k.ú. Stříbrná Lhota, který je v majetku Města Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí s tím, že v případě, že žádost bude vybrána jako vítězná, Město Mníšek pod Brdy přispěje finanční prostředky na materiálové náklady spojené s ošetřením stromu.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-044/2012
RM projednala žádost Hnutí Brontosaurus ZČ Kandík o projednání výsadby na náměstí F.X.Svobody na ZM s tím, že doporučuje, aby bylo vyhotoveno stanovisko k výsadbě a odesláno HB-ZČ Kandík.
RM neshledává důvod o zařazení bodu do jednání zastupitelstva.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-044/2012
RM souhlasí se zrušením OZV č. 6/2010 a OZV č. 2/2011a postupuje návrh zrušovací OZV č. 3/2012 k projednání a schválení do ZM.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
Příchod Zápala v 17:55 – přítomno 5 radních
 
Usnesení č. 7-044/2012
RM souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 2/2012 a postupuje ho k projednání a schválení zastupitelstvu města
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-044/2012
RM nesouhlasí s předloženým návrhem změn při stavbě chodníku v lokalitě Optreal.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-044/2012
RM souhlasí se snížením prodejní ceny bytu č. 6 v č.p. 507 a navrhuje prodejní cenu minimálně 1  mil., prodej obálkovou metodou nejvyšší nabídce.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-044/2012
RM doporučuje prodej kabelového vedení NN 0,4 kV Rymaně - Obsiny v k.ú. Rymaně obchodní firmě ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035 za kupní cenu, která bude stanovena na úrovni nákladů, vynaložených Městem Mníšek pod Brdy na realizaci této stavby.
RM souhlasí s návrhem kupní smlouvy.
RM postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-044/2012
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství, letní a zimní údržby komunikací a údržby zeleně města Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedeného dodatku smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-044/2012
RM souhlasí se zněním Zásad č. 4/2012 o podmínkách uzavírání Plánovacích smluv a postupuje je ZM ke schválení.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 13-044/2012
RM souhlasí s prodejem školních lavic dle žádosti č.j. 9079/2012 za cenu 30.000,- Kč.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-044/2012
RM bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠ Komenského 420 Mgr. Pažoutové o zvýšení poplatku za školní družinu.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 15-044/2012
RM schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách MŠ Mníšek pod Brdy, ul. 9. května, podle § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a §2 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, takto:
Počty dětí v MŠ: 1. třída – 24 dětí, 2. třída – 25 dětí, 3. třída – 25 dětí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-044/2012
RM souhlasí s pořádáním akce První Slavnosti piva dne 29.9.2012 a v souvislosti s tím s omezením provozu na ulici před Restaurací U Káji Maříka v době od 7:00 do 20:00 hod.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-044/2012
RM schvaluje přijetí finančního daru ve výši Kč 5000,- od společnosti Gastro Prag Group, s.r.o. pro zajištění potřeb družiny ZŠ Komenského 886. 
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 18-044/2012
RM souhlasí s rekolaudací vodovodní a kanalizační přípojky na vodovodní a kanalizační řad uložené v pozemku p.č. 412/5 k.ú. Stříbrná Lhota.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-044/2012
RM nesouhlasí s návrhem trasy kabelového vedení stavby č. IV-12-6015117 Mníšek-Rymaně pro P 389/1-kVN, TS,kNN.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-044/2012
RM souhlasí se stavbou elektro přípojky NN pro pozemek p.č. 29/1 k.ú. Stříbrná Lhota za podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro uložení inženýrských sítí do pozemku p.č. 34 k.ú. Stříbrná Lhota, který je ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-044/2012
RM se vyjádří k žádosti č.j. 8815/2012 po předložení kompletní dokumentace k ÚR nebo SP, která řeší umístění stavby a připojení na ITS. Nelze se vyjádřit k přípojkám bez vlastní stavby.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22-044/2012
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 277, p.č. 276, p.č. 275 k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 23-044/2012
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 273/1 k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka tohoto pozemku, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24-044/2012
RM souhlasí s umístěním vrtů pro tepelné čerpadlo jako zdroje vytápění rodinného domu na pozemku p.č. 1744/2, p.č. 1743 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 25-044/2012
RM souhlasí s umístěním stavby předzahrádky před domem č.p. 258, parc.č.318 na pozemku města parc.č. 2889 k.ú. Mníšek pod Brdy v souladu se Zásadami Města Mníšek pod Brdy pro umísťování předzahrádek na náměstí F.X. Svobody č.3/2012.
RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc.č. 2889 k.ú. Mníšek pod Brdy o výměře 20 m2 s předem vybraným zájemcem paní Věrou Benákovou, IČ 15871461.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 26-044/2012
RM doporučuje   bezúplatné nabytí pozemku p.č. 387/7 o výměře 32m2, ostatní plocha, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ na LV 60000 pro k.ú. Stříbrná Lhota z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.
RM postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 27-044/2012
RM souhlasí se záměrem úplatného nabytí pozemků p.č.1640/7 a p.č.1640/9 k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za kupní cenu 40,- Kč/m2
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 28-044/2012
RM doporučuje bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/6   pozemku p.č 530/1, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ na LV 3658 pro k.ú. Mníšek pod Brdy z  vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s  majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.
RM postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 29-044/2012
RM souhlasí se záborem veřejného prostranství na náměstí F.X. Svobody v části „oblouk“ za autobusovou zastávkou pro umístění reklamního stánku dne 26.9.2012 a 5.10.2012 v době od 9.30 do 11.00 hod.s tím, že upozorňuje na poplatkovou povinnost dle Vyhlášky č. 2/2003 Města Mníšek pod Brdy „O místních poplatcích“.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 30-044/2012
RM souhlasí s přístavbou rodinného domu č.p. 1062 na pozemku p.č. 1553 a p.č. 1554/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 31-044/2012
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku p.č. 2714/93 k.ú. Mníšek pod Brdy včetně stavby přípojky na elektrickou energii.
RM souhlasí s napojením stavby a budoucího RD na pozemku p.č. 2714/93 k.ú. Mníšek pod Brdy jako budoucí vlastník vodovodního a kanalizačního řadu, v současné době ve vlastnictví společnosti OS Real, s.r.o., na vodovodní a kanalizační řad ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, provozovaném 1. SčV, a.s., se svodem dešťových vod do jímky na pozemku investora.
Ohledně napojení pozemku p.č. 2714/93 k.ú. Mníšek pod Brdy na komunikaci RM konstatuje, že veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p.č. 2714/57 k.ú. Mníšek pod Brdy je ve vlastnictví společnosti OS Real, s.r.o.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   1
 
Usnesení č. 32-044/2012
RM bere na vědomí vyjádření Města Mníšek pod Brdy k oznámení zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci “ Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje“
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 33-044/2012
RM souhlasí s předloženým položkovým rozpočtem od 1. SčV, a.s. v příloze č. 1 k č.j. 9429/2012 na rekonstrukci vodovodu Madlenky PE 110 a s uzavřením smlouvy o dílo s 1. SčV, as.s. IČ 47549793 o provedení této rekonstrukce.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 34-044/2012
RM souhlasí s umístěním a stavbou rodinného domu na pozemku č. parc. 571/46 k.ú. Rymaně, se stavbou elektropřípojky, s připojením pozemku č. parc. 571/46 na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Plánovací smlouvy dle zásad s Městem Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí s napojením pozemku č. parc. 571/46 na účelovou komunikaci na pozemku
č. parc. 571/1, která je v majetku města za podmínky uzavření dohody o připojení nemovitosti k účelové komunikaci.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
 

 
 
 
Vlastimil Kožíšek, v.r.                                         Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.
               místostarosta                                                            starosta
 
 
 
 

Vyvěšeno: 17. 9. 2012

Datum sejmutí: 3. 10. 2012

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět