Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 43 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 22.8.2012 -(Výpis)

 Přítomni:         starosta: Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek
                        radní: Milan Vyskočil
                        radní: Aleš Krákora (příchod v 17:30)
                        radní: Jiří Zápal (příchod 18:00)
 
Zapisovatelka: Jaroslava Svitálková
 
Usnesení č. 1-043/2012
RM schvaluje program 43. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 22.8.2012.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 2-043/2012
RM souhlasí s přijetím sponzorského daru pro MŠ Nová od firmy Complete Consult, s.r.o.
Dar spočívá v provedení služeb čištění koberců a sedacích ploch v MŠ Nová, v hodnotě 6000,- Kč.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 3-043/2012
RM schvaluje provozní dobu MŠ Nová následovně:
provozní doba ve třídách MŠ v ulici Nová od 6.30 hod. do 16.30 hod.,
provozní doba ve třídě MŠ Eden od 7.00 hod. do 16.30 hod.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Tajemnice
 
Usnesení č. 4-043/2012
RM doporučuje ZM ke schválení název ulice „U Lípy“, parc. č. 2435/3, 2435/1, 2435/2 k.ú. Mníšek pod Brdy – ulice „U Lípy“.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-043/2012
RM doporučuje ZM ke schválení nový název ulice v lokalitě staveb firmy A-TRIO Bydlení, s.r.o., parc. č. 1601/2 k.ú. Mníšek pod Brdy – ulice „Pod Sv. Terezií“.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-043/2012
RM souhlasí s pokácením hrušně na hranici pozemků č. parc. 1753/38 a 1755/4 k.ú. Mníšek pod Brdy. Strom je velice starý s prohnilým kmenem a prasklinami, napaden dřevokazným hmyzem a rovněž rzí hrušňovou.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7-043/2012
RM souhlasí s pokácením 2 ks tújí u rodinné hrobky na městském hřbitově dle žádosti č.j. 7814/2012.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-043/2012
RM schvaluje platový výměr ředitelce ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy,
Mgr. Michaele Pažoutové s platností od 1.8.2012 dle návrhu.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Příchod pana Krákory v 17:30 - přítomni 4 členové rady
 
Usnesení č. 9-043/2012
RM schvaluje výjimky z počtu žáků ve třídách a skupinách ZŠ Komenského 886, Mníšek pod Brdy pro školní rok 2012/2013. Maximální počet může být navýšen maximálně o 3 žáky ve třídě či skupině. Minimální počet žáků ve třídě a skupině může být snížen maximálně o 3 žáky podle aktuálních možností a schopností žáků.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
Usnesení č. 10-043/2012                                         
RM nesouhlasí se zřízením věcného břemene chůze a jízdy přes pozemek p.č. 387/5 k.ú. Stříbrná Lhota ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 11-043/2012                                         
RM nedoporučuje prodej pozemku p.č. 374/2 k.ú. Stříbrná Lhota. Pozemek p.č. 374/2 k.ú. Stříbrná Lhota je evidován katastrálním úřadem jako účelová komunikace podle § 4 odst. 4 písm. e) vyhl.
č. 26/2007 Sb., katastrální vyhlášky, splňuje znaky veřejně přístupné účelové komunikace podle § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, jako pozemní komunikace je určen k obecnému užívání.
RM postupuje věc k projednání do ZM.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 12-043/2012
RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a paní Ivanou Zemancovou, IČ 87801493 jako nájemcem o pronájmu části pozemku p.č. 16/2 k.ú. Mníšek pod Brdy o výměře 70m2 za cenu 7 Kč/m2/rok od 1.9.2012 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok za účelem provozování dětského hřiště pro Miniškolku Sluníčko.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-043/2012
RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene na stavbu inženýrských sítí „č. IV-12-6004794/7 PS 508 “ umístěných do pozemku p.č.1735/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněným. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-043/2012
RM souhlasí se stavebními úpravami a s  přístavbou rekreačního objektu č.e. 1134 na pozemku p.č. 2475, p.č. 2476 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-043/2012
RM souhlasí s rekonstrukcí rodinného domu č.p. 711 na pozemku p.č. 332, p.č. 333 k.ú. Stříbrná Lhota.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-043/2012
RM souhlasí se stavbou pergoly na pozemku p.č. 2744/23 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-043/2012
RM souhlasí se změnou stavby rodinného domu před dokončením na pozemku p.č. 414/15 k.ú. Stříbrná Lhota.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.18 -043/2012
RM souhlasí s rekonstrukcí rodinného domu č.p. 12 na pozemku p.č. 58 k.ú. Mníšek pod Brdy a s částečnou změnou užívání – vytvoření nebytových prostor pro lékařskou ordinaci, s napojením na splaškovou kanalizaci za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Příchod pana Zápala v 18:00– přítomno 5 radních
 
Usnesení č. 19-043/2012
RM souhlasí s přístavbou rodinného domu č.p. 1086 na pozemku p.č. 2714/113 a na pozemku p.č. 2714/42 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-043/2012
RM souhlasí se změnou rekreačního objektu č.e. 545 na pozemku p.č. 129 k.ú. Stříbrná Lhota na rodinný dům.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-043/2012
RM souhlasí se stavbou elektrické přípojky,, Mníšek pod Brdy, kNN pro ,,P 1753/22 č. IV-12-6014274“, vstupem na pozemek p.č. 1749/3 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky, že stavebník oznámí Městu Mníšek pod Brdy zahájení stavby minimálně 15 dní předem.
RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce, a.s. jako budoucím oprávněným ohledně stavby,, Mníšek pod Brdy, kNN pro ,,P 1753/22 č. IV-12-6014274“, umístěné do pozemku p.č. 1749/3 k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22-043/2012
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1753/22 k.ú. Mníšek pod Brdy, se stavbou plynovodní přípojky za podmínky uzavření plánovací smlouvy s Městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 23-043/2012
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku p.č. 2714/91 k.ú. Mníšek pod Brdy včetně stavby přípojek na elektrickou energii a plynovod.
RM souhlasí s napojením stavby a budoucího RD na pozemku p.č. 2714/91 k.ú. Mníšek pod Brdy jako budoucí vlastník vodovodního a kanalizačního řadu, v současné době ve vlastnictví společnosti OS real, s.r.o., na vodovodní a kanalizační řad ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, provozovaném 1. SčV, a.s., se svodem dešťových vod do nádrže na pozemku investora.
Ohledně napojení pozemku p.č. 2714/91 k.ú. Mníšek pod Brdy na komunikaci RM konstatuje, že veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p.č. 2714/57 k.ú. Mníšek pod Brdy je ve vlastnictví společnosti OS Real, s.r.o.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24-043/2012
RM z pozice vlastníka vodovodního a kanalizačního řadu souhlasí se stavbou odvodnění pravého jízdního pruhu R4 a odstavného pruhu, a to za podmínky vytyčení těchto sítí - před zahájením stavebních prací - správcem - 1. SčV, a.s.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 25-043/2012
RM souhlasí se stavbou oplocení, branky pro pěší a příjezdové brány na pozemku p.č. 1738/27  k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky max. výšky oplocení 160 cm.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 26-043/2012
RM souhlasí s umístěním  vrtů pro tepelné čerpadlo jako zdroje vytápění rodinného domu na pozemku p.č. 1738/26 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 27-043/2012
RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p.č. 1120, p.č. 1121 v k.ú. Mníšek pod Brdy a jejím připojením na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 28-043/2012
RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení a právu věcných břemen mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a Telefonica Czech Republic, a.s. jako budoucím oprávněným ohledně stavby ,, G3g – Mníšek pod Brdy, ul. Zahradní 20 RD, 11010 – 014885“ umístěné do pozemků p.č. 2174/1, p.č. 2193, p.č. 2194/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 29-043/2012
RM souhlasí se stavbou zahradního domku a pergoly na pozemku p.č. 1766/76  k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky, že pro případnou dopravu materiálu přes pozemek 1766/18 nebude využita technika nad 3,5 t hmotnosti.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 30-043/2012
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 1288/7 k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí s napojením na vodovodní řad za podmínky souhlasu vlastníka vodovodu.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 31-043/2012
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku p.č. 414/10 k.ú. Stříbrná Lhota, zahradní chatky, oplocení, přípojek na elektrickou energii a plyn, stavbou vodovodní a kanalizační přípojky za podmínky vybudování 1-2 parkovacích stání pro návštěvníky.
Souhlas s připojením na vodovodní a kanalizační řad vydá vlastník těchto inženýrských sítí společnost Kinsu CZ, s.r.o.
Ohledně napojení pozemku p.č. 414/10 k.ú. Stříbrná Lhota na komunikaci RM konstatuje, že veřejně přístupná komunikace na pozemku p.č. 414/8 k.ú. Stříbrná Lhota je ve vlastnictví společnosti Kinsu CZ, s.r.o.
Pro: 5               Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 32-043/2012
RM souhlasí se stavbou oplocení na pozemku p.č. 1019/6  k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky dodržení výšky oplocení max. 2m. Ohledně napojení pozemku p.č. 1019/6 k.ú. Mníšek pod Brdy na komunikaci RM konstatuje, že veřejně přístupná komunikace na pozemku p.č. 1019/5 k.ú. Mníšek pod Brdy je ve vlastnictví společnosti Kinsu CZ, s.r.o.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 33-043/2012
RM souhlasí s umístěním vrtů pro tepelné čerpadlo jako zdroje vytápění rodinného domu na pozemku p.č. 1601/15, p.č. 1601/16, p.č. 1601/18 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 34-043/2012
RM souhlasí s uzavírkou komunikace v ulici K Rybníčku v úseku a s trasou objížďky dle situace v příloze č. 1 k č.j.7983/2012 v termínu od 24.8.2012 do 30.9.2012 z důvodu rekonstrukce této komunikace.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 35-043/2012
RM souhlasí se zvýšením sazeb hřbitovních poplatků s účinností od 1.1.2013 dle návrhu č. 3 v 
příloze č. 1 k č.j.: 8055/1.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 36-043/2012
RM souhlasí s umístěním stavby předzahrádky před domem č.p. 29, parc.č.278 na pozemku města parc.č. 2889 k.ú. Mníšek pod Brdy v souladu se Zásadami Města Mníšek pod Brdy pro umísťování předzahrádek na náměstí F.X.Svobody č. 3/2012.
RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku p.č. 2889 k.ú. Mníšek pod Brdy o výměře 13m2 s předem vybraným zájemcem paní Věrou Melichovou, IČ 75280442. 
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 37-043/2012
RM souhlasí se stavební úpravou a přístavbou rodinného domu č.p. 691 na pozemku p.č. 322, p.č. 323 v k.ú. Stříbrná Lhota.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 38-043/2012
RM nesouhlasí se stavbou oplocení, vjezdové brány, branky pro pěší a terénními úpravami na pozemku 1988/4, 1988/117, 1988/123 k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu nesouladu s regulačním plánem.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 39-043/2012
RM souhlasí se záborem veřejného prostranství na náměstí F.X. Svobody v části „oblouk“ za autobusovou zastávkou pro umístění reklamního stánku politické strany UNP-STŘEDOČEŠI 2012 dne 31.8.2012 v době od 9 do 12 hod. s tím, že upozorňuje na poplatkovou povinnost dle Vyhlášky č. 2/2003 Města Mníšek pod Brdy „O místních poplatcích“.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 40-043/2012
RM souhlasí se záborem veřejného prostranství na náměstí F.X. Svobody v části pěší zóny pro umístění reklamního poutače TOP 09 a STAN o velikosti cca 1x2m od 1.10.2012 do 13.10.2012 s tím,
že upozorňuje na poplatkovou povinnost dle Vyhlášky č. 2/2003 Města Mníšek pod Brdy „O místních poplatcích“.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 41-043/2012
RM nesouhlasí se změnou územního rozhodnutí – se změnou využití pozemku p.č. 1753/61 k.ú. Mníšek pod Brdy z pěší komunikace na zahradu, s rozdělením pozemku p.č. 1753/61, se scelením s pozemkem p.č. 1753/58, 1853/59 k.ú. Mníšek pod Brdy, se stavbou oplocení. RM nesouhlasí z důvodu rozporu s regulačním plánem vydaným pro tuto lokalitu.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 42-043/2012
RM bere na vědomí Výpověď dohody o hrazení neinvestičních nákladů za žáky ZŠ Mníšek pod Brdy, podanou Obcí Řitka.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 43-043/2012
RM bere na vědomí dokument Projekt revitalizace lokality rybníků a jejich okolí nad Zámkem v Mníšku pod Brdy předložený radě města JUDr. Miroslavem Vilimovským.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 44-043/2012
RM souhlasí se zněním a uzavřením Plánovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ČEZ Distribuce, a.s. a postupuje ji k projednání zastupitelstvu města.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek, v.r.                                             Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.
               místostarosta                                                             starosta

Vyvěšeno: 29. 8. 2012

Datum sejmutí: 14. 9. 2012

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět