Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 42 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 25.7.2012

 Přítomni:        
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek
                        radní: Milan Vyskočil
                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal (příchod 18:00)
 
Zapisovatelka: Jaroslava Svitálková
 
Omluven starosta: Ing. Petr Digrin, Ph.D.
 
 
Usnesení č. 1-042/2012
RM schvaluje program 42. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 25.7.2012.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 2-042/2012
RM nesouhlasí s dělením pozemku p.č.2698/20 v k.ú. Mníšek pod Brdy a následným scelením s pozemky p.č.2698/19 a 2698/21 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního nákresu v příloze č. 1 žádosti č.j.:6086/12 do doby zpracování nového územního plánu.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Příchod pana Zápala v 18 hod – přítomni 4 radní
 
Usnesení č. 3-042/2012
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1288/1, 1288/2, 1288/3 k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí s napojením na místní komunikaci na pozemku p.č. 2911/10 k.ú. Mníšek pod Brdy, která je v majetku města, zřízením sjezdu a nájezdu, za podmínek dle § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a za podmínky souhlasu příslušného orgánu Policie ČR – dopravního inspektorátu.
RM souhlasí s napojením na kanalizaci za podmínky souhlasu vlastníka sítí.
RM souhlasí s napojením na vodovod za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0 konzultace - starosta
 
Usnesení č. 4-042/2012
RM bere na vědomí, že do 31.7.2012 bude Mgr. Bohumila Pallagyová jmenovat Zástupce statutárního zástupce organizace Základní škola Komenského 886 a to do doby jmenování ředitele nebo do doby sloučení základních škol.
RM vyzývá paní ředitelku Pallagyovou k učinění potřebných kroků, aby nedošlo k tomu, že škola nebude řádně předána k termínu 31.7.2012
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   1
 
Usnesení č. 5-042/2012
RM za základě podkladů pověřuje statutárního zástupce organizace ZŠ Komenského 886, ředitelku ZŠ Komenského 420 a odbor kanceláře starosty přípravou sloučení obou základních škol.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   1
 
Usnesení č. 6-042/2012
RM schvaluje výjimku ze zákonem stanoveného počtu žáků přípravné třídy ZŠ Komenského 886 na celkový počet 6 žáků ve třídě.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7-042/2012
RM souhlasí s vydáním jedné parkovací karty pro služební vozy o.p.s. Magdaléna, která umožní parkování na Nám. F.X.Svobody.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-042/2012
V souladu se zákonem 137/2006 Sb. Rada města z došlých nabídek na zakázku
„ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY“ vybírá nabídku Ing. arch. Milana Salaby. Dále RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s uchazečem a vítězem soutěže a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-042/2012
Rada města souhlasí s přípravou a podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí  na podporu akce „Mníšek pod Brdy – rozšíření a intenzifikace čistírny odpadních vod“.
Rada města pověřuje jednáním se SFŽP ČR starostu Ing. Petra Digrina Ph.D.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-042/2012
Rada města souhlasí s udělením plné moci pro společnost Ing. Josef Vítek – PIK, projektová a inženýrská kancelář, Rymaně 898, 252 10 Mníšek pod Brdy, k zastoupení Města Mníšek pod Brdy ve věci podání žádosti z OPŽP  na akci „Mníšek pod Brdy – rozšíření a intenzifikace čistírny odpadních vod“.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-042/2012
RM souhlasí s výměnou vodovodního řadu Mníšek pod Brdy – Na Madlenkách, s nabídkovým položkovým rozpočtem ze dne 2.7.2012 v příloze č. 1 k č.j. 7724/2012.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-042/2012
RM souhlasí se stavbou SUPERMARKETU Mníšek pod Brdy, který bude umístěn na pozemcích p.č. 1312/3, p.č. 1313/3, p.č. 1314/1, p.č. 2890/17, p.č. 2890/32, p.č. 1313/2, p.č. 2890/19, p.č. 2890/18, p.č. 2890/20, p.č. 2890/25, p.č. 2890/29, p.č. 1314/4, p.č. 1314/2 k.ú. Mníšek pod Brdy, se stavebními úpravami na části pozemku p.č. 1313/2 k.ú. Mníšek pod Brdy provozu zahradnictví za podmínky, že stavebník oznámí Městu Mníšek pod Brdy zahájení stavby minimálně 15 dní předem.
RM souhlasí s napojením na vodovod, splaškovou a dešťovou kanalizaci za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-042/2012
RM souhlasí se stavbou SUPERMARKET Mníšek pod Brdy-příjezdová komunikace na pozemku p.č. 1314/2 k.ú. Mníšek pod Brdy, vstupem na pozemek p.č. 1314/2.
RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a InterCora, spol. s.r.o. jako budoucím oprávněným ohledně stavby SUPERMARKET Mníšek pod Brdy-příjezdová komunikace na pozemku p.č. 1314/2 k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-042/2012
RM souhlasí s uložením inženýrských sítí (přípojka plynu, vody, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, telefonu) pro SUPERMARKET Mníšek pod Brdy do pozemků p.č. 1313/2, p.č. 1314/2, p.č. 2890/18, p.č. 2890/19, 2890/20 k.ú. Mníšek pod Brdy, vstupem na pozemky.
RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a InterCora spol. s.r.o. jako budoucím oprávněným ohledně stavby SUPERMARKET Mníšek pod Brdy-uložení inženýrských sítí do pozemků p.č. 1313/2, p.č. 1314/2, p.č. 2890/18, p.č. 2890/19, p.č. 2890/20 k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-042/2012
RM z pozice vlastníka pozemků p.č. 1314/4, p.č. 1314/2, p.č. 1313/2 k.ú. Mníšek pod Brdy souhlasí s vynětím těchto pozemků ze zemědělského půdního fondu pro výstavbu Supermarketu Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-042/2012
RM souhlasí s PD a následnou realizací stavby,, P 1939 Mníšek pod Brdy, Za rybníky 1080/1- kNN,“ vstupem na pozemek p.č. 1011/3 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky, že stavebník oznámí Městu Mníšek pod Brdy zahájení stavby minimálně 15 dní předem.
RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako budoucím oprávněným ohledně stavby,, P 1939 Mníšek pod Brdy, Za rybníky 1080/1- kNN“ umístěné do pozemku p.č. 1011/3 k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   1
 
Usnesení č. 17-042/2012
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 269, p.č. 271 k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
 Pro: 4             Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-042/2012
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1744/2 k.ú. Mníšek pod Brdy, se stavbou elektropřípojky, přípojky vody ze studny, kanalizační přípojky do ČOV, vsaků dešťové vody.
RM souhlasí s napojením pozemku p.č. 1744/2 k.ú. Mníšek pod Brdy na komunikaci na pozemku p.č. 1749/3 k.ú. Mníšek pod Brdy, která je ve vlastnictví města za podmínky uzavření  plánovací smlouvy s Městem Mníšek pod Brdy
Plánovací smlouva bude předložena radě města.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-042/2012
RM souhlasí se stavbou a umístěním zařízení ,, Mníšek pod Brdy, U Lípy E 399 – kNN.“ dle zákresu v projektové dokumentaci v příloze č. 1 k č.j. 7216/2012.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-042/2012
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 1563/1, p.č. 1563/2 k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-042/2012
RM souhlasí se změnou typu oplocení na pozemku p.č. 1766/77  k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   1
 
Usnesení č. 22-042/2012
RM souhlasí se stavbou kůlny na pozemku p.č. 1753/36 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 23-042/2012
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 277 k.ú. Stříbrná Lhota, včetně přípojky elektro a plynu.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24-042/2012
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 407/57, p.č. 407/19  k.ú. Rymaně na kanalizační řad.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 25-042/2012
RM nesouhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku p.č. 2698/38 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Lokalita se bude řešit komplexně.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 26-042/2012
RM souhlasí s opravou příjezdové komunikace na pozemku p.č. 407/2 k.ú. Rymaně na vlastní náklady žadatele s tím, že budou dodrženy příslušné právní předpisy.
RM nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 27-042/2012
RM bere na vědomí písemné vyjádření ohledně oplocení pozemku p.č. 1315/11 k.ú. Mníšek pod Brdy a rozhodla, že oplocení bude na náklady města posunuto dle dokumentace – viz příloha č. 2 k č.j. 5635/2012.
K přesunutí oplocení dojde v době, kdy to bude město považovat za nutné.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 28-042/2012
RM souhlasí s instalací treláže na jižní straně objektu č.p. 929 k.ú. Mníšek pod Brdy, s výsadbou popínavých rostlin při této treláži a dlažbou u vchodu k této nemovitosti.
RM nesouhlasí s realizací oplocení před objektem.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 29-042/2012
RM souhlasí se změnou vedení trasy VO dle dokumentace-veřejné osvětlení část 1a doplnění- zvětšení počtu parkovacích míst ze dne 23.5.2012 za splnění podmínek, určených provozovatelem ELTODO-CITELUM, s.r.o.
 
Usnesení č. 30-042/2012
RM souhlasí s provedením dočasné přeložky vedení ČEZ v ulici Pražská 17, Mníšek pod Brdy, s umístěním podpěrného sloupu dle situace č. 1.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 31-042/2012
RM z pozice vlastníka pozemní komunikace souhlasí s užitím komunikace v ulici Komenského na pozemku p.č. 2921/1 k.ú. Mníšek pod Brdy před č.p. 881 na p.č. 857 k.ú. Mníšek pod Brdy pro provedení stavebních prací a uložení inženýrských sítí v silničním pozemku - výměna kabelu 0,4 kV ve stávající trase - v termínu 27.7.2012.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 32-042/2012
RM souhlasí s pokácením 1 ks vrby na pozemku města č. parc. 1766/34 v místě křížení ulic K Rybníčku a Pod Skalkou, dle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb, § 8, odst.4.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 33-042/2012
RM ukládá OSMI – provést dopravní posouzení v oblasti Malého náměstí a následně navrhnout řešení dle odborníků na dopravu.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 34-042/2012
RM schvaluje název nové autobusové zastávky v ulici Nová před mateřskou školou -
„ Mníšek pod Brdy – MŠ Nová“.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
 
Aleš Krákora, v.r.                                   Vlastimil Kožíšek,v.r.                                                       
                  radní                                                                    místostarosta                                                                  

Vyvěšeno: 1. 8. 2012

Datum sejmutí: 17. 8. 2012

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět