Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 41 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 4.7.2012 - Výpis

 Přítomni:         starosta: Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek
                        radní: Milan Vyskočil              
                        radní: Jiří Zápal
                        radní: Aleš Krákora
 
                        tajemnice: Věra Landová
Zapisovatelka: Jaroslava Svitálková
 
 
Usnesení č. 1-041/2012
RM schvaluje program 41. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 4.7.2012.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 1A-041/2012
RM souhlasí s návrhem řešení dle předloženého výkresu, s tím že odvodnění pod řadovými domy na Starém sídlišti bude zajištěno drenáží a terénními úpravami s následným osetím.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 2-041/2012
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se společností SATES ČECHY s.r.o. ze dne 2.6.2011.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedeného dodatku smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 3-041/2012
RM souhlasí s pokračováním mandátu a jmenováním pana Miloše Navrátila do správní rady společnosti Magdaléna o.p.s. na další období 3 let.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-041/2012
RM souhlasí s pokračováním mandátu a jmenováním pana Jakuba Dvořáka do dozorčí rady společnosti Magdaléna o.p.s. na další období 3 let.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 5-041/2012
RM projednala problematiku pronájmu plochy za Zadním rybníkem a rozhodla, že prostor bude možno využít pouze po individuálním projednání a souhlasu rady města.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-041/2012
RM schvaluje přijetí sponzorských darů pro MŠ Nová 499:
dar od firmy Tomáš Matouš, Truhlářství, Kytín – služba v hodnotě 5.500 Kč,
dar v hodnotě 1.000,- Kč od firmy Petr Pumera, Kytín – vizitky a propagační materiál,
finanční dar 1.000,- Kč od rodiny Hrdličkových, Rymaně – na koupi výtvarných potřeb.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7-041/2012
RM souhlasí s navýšením rozpočtu pro MŠ Nová o Kč 78.710,- na zakoupení žaluzií a herních prvků včetně montáže pro detašované pracoviště Eden.
RM pověřuje FO připravením rozpočtového opatření.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-041/2012
RM bere na vědomí Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2011.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-041/2012
RM schvaluje Směrnici č. 1/2012 O aplikaci zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech
pro Městský úřad Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 10-041/2012
RM souhlasí se stavbou dílny, bazénu na pozemku p.č. 107/1 k.ú. Rymaně.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-041/2012
RM souhlasí s přeložkou a prodloužením hlavních řadů vodovodu a kanalizace na pozemku p.č. 2440/4 k.ú. Mníšek pod Brdy, který je v majetku města, s přeložkou a prodloužením kanalizačního řadu na pozemku p.č. 2440/30 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-041/2012
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 328/1, p.č. 328/2  k.ú. Rymaně na vodovodní řad.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-041/2012
RM souhlasí s proplacením nákladů na pořízení nového sprchového koutu a jeho výměnu – maximálně do výše 7.000,- Kč a s proplacením nákladů na rekonstrukci elektroinstalace – maximálně do výše 13000,- Kč v bytě č. 3 v ulici Skalecká č.p. 519  a to po předložení faktur a po předložení revizní zprávy elektro a protokolu o provedení tlakové zkoušky vodovodu a těsnosti kanalizace podle platných norem ESČ a ČSN.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-041/2012
RM souhlasí s připojením pozemku p.č.1935/3 k.ú. Mníšek pod Brdy na komunikaci ve vlastnictví města na pozemku p.č.1936 k.ú. Mníšek pod Brdy - zřízením sjezdu a nájezdu, za podmínek dle § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a za podmínky souhlasu příslušného orgánu Policie ČR - dopravního inspektorátu.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 15-041/2012
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene na stavbu č. IV-12-6005842-PS 881 mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněným pro stavbu inženýrských sítí „PS 881 Mníšek pod Brdy-Na Madlenkách“ umístěných do pozemku p.č. 2812/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-041/2012
RM souhlasí se stavbou nového energetického zařízení,, Zahořany, Hora, kNN pro č.e. 608, IV -12-6013760“, vstupem na pozemky p.č. 178/17, p.č. 178/19 k.ú. Rymaně za podmínky, že stavebník oznámí Městu Mníšek pod Brdy zahájení stavby minimálně 15 dní předem..
RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako budoucím oprávněným ohledně stavby,, Zahořany, Hora, kNN pro č.e. 608, IV-12-6013760“ umístěné do pozemku p.č. 178/17, p.č. 178/19 k.ú. Rymaně.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-041/2012
RM souhlasí se změnou osoby užívající vyhrazené parkovací místo pro zdravotně postiženého v ulici Nová před č.p 825 v Mníšku pod Brdy. 
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-041/2012
RM bere na vědomí žádost p. M. Boudníkové ze dne 25.6.2012 a konstatuje, že sportovní hřiště v ulici Sluneční v současné době ještě není ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy. Po jeho nabytí budou stanoveny podmínky pro pronájem a provozní řád a žadatelka bude informována.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-041/2012
RM nesouhlasí se změnou územního rozhodnutí - se změnou využití pozemku p.č. 1753/61 k.ú. Mníšek pod Brdy z pěší komunikace na zahradu, s rozdělením pozemku p.č. 1753/61, se scelením s pozemkem p.č. 1753/58, p.č. 1753/59 k.ú. Mníšek pod Brdy, se stavbou oplocení.
RM nesouhlasí z důvodu rozporu s územním rozhodnutím vydaným pro tuto lokalitu.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-041/2012
RM nesouhlasí se stavbou domovní ČOV na pozemku p.č. 427, p.č. 428  k.ú. Rymaně z důvodu vybudované městské splaškové kanalizace v těsné blízkosti.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-041/2012
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1288/12 k.ú. Mníšek pod Brdy - jako vlastník sousedního pozemku p.č. 1287/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22-041/2012
RM konstatuje, že stanovisko k připojení pozemku p.č. 414/27 k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní řad vydá vlastník,  spol. Kinsu CZ s.r.o.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Tajemnice
 
Usnesení č. 23-041/2012
RM schvaluje odměnu za I. pololetí 2012 ředitelce ZŠ Komenského 420, Mgr. Alici Vejmolové, ve výši dle návrhu.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24-041/2012
RM schvaluje odměnu za I. pololetí 2012 ředitelce školní jídelny ZŠ Komenského 420, Dagmar Charvátové, ve výši dle návrhu.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 25-041/2012
RM schvaluje odměnu za I. pololetí 2012 ředitelce ZŠ Komenského 860, Mgr. Bohumile Pallagyové, ve výši dle návrhu.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 26-041/2012
RM schvaluje odměnu za I. pololetí 2012 ředitelce MŠ Nová, Petře Poučkové,
ve výši dle návrhu.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 27-041/2012
RM schvaluje odměnu za I. pololetí 2012 řediteli Domova pro seniory Pod Skalkou, Janu Danielovi, ve výši dle návrhu.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 28-041/2012
RM schvaluje odměnu za I. pololetí 2012 ředitelce MŠ 9. května, Bc. Marii Šretrové, ve výši dle návrhu.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 29-041/2012
RM rozhodla, že se město nebude připojovat k žádosti o náhradu škody ve věcech přestupků č.j. PK 6500/12-918/2012 a č.j. PK 6359/12-825/2012.
Pro: 5 Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 30-041/2012
RM bere na vědomí Zápis z kontroly matričního úřadu u Městského úřadu Mníšek pod Brdy podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provedené dne 15.5.2012.
Pro: 5 Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 31-041/2012
RM souhlasí s pokácením 1 ks jírovce maďalu na pozemku města č. parc. 13 před domem č.p. 1038 z důvodu, že hrozí nebezpečí jeho rozlomení. Strom je silně proschlý s hnilobnými procesy.
Pro: 5 Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 32-041/2012
RM schvaluje výsledek výběrového řízení na pronájem bytů a souhlasí s podpisem nájemní smlouvy na byt č. 18 v ulici Rudé armády č.p. 555 mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem E. Š.
RM pověřuje starostu podpisem této nájemní smlouvy.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Různé
 
Usnesení č. 33-041/2012
RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku č. parc. 16/2 k.ú. Mníšek pod Brdy o výměře 70 m2 z celkové výměry 1403 m2 dle situačního plánku, který tvoří přílohu č. 1 k č.j. 05462/2012 předem vybranému zájemci – paní Ivaně Zemancové, IČ 87801493 za cenu
7,- Kč/m2/rok.
RM ukládá OSMI zajistit zveřejnění tohoto záměru na úřední desce městského úřadu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D.
               místostarosta                                                                      starosta
 
 

Vyvěšeno: 12. 7. 2012

Datum sejmutí: 28. 7. 2012

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět