Obsah

Zpět

Usnesení č. 40 ze zasedání Rady města ze dne 14.11.2007

Usnesení č. 40 ze zasedání Rady města  ze dne 14.11.2007

Usnesení č. 1-40/2007
RM schvaluje program zasedání dne 14.11. 2007.
Hlasování:  PRO  3

Usnesení č. 2-40/2007
RM bere na vědomí stav finančních prostředků města  MpB k 31.10.2007
Hlasování:  PRO  3

Usnesení č. 3-40/2007
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2007
Hlasování:  PRO  3

Usnesení č. 4-40/2007
RM souhlasí s udělením licence k provozování veřejné osobní linkové dopravy na spoje provozované mimo pracovní dny linky č. 302099 Příbram-Dobříš-Praha, dopravcům Conner Příbram, s.r.o., CUP TOUR bus, s.r.o., BOSÁK bus, spol.s.r.o.
Hlasování:  PRO  3

Usnesení č. 5-40/2007
RM souhlasí s o udělením licence k provozování veřejné osobní linkové dopravy na spoje provozované v pracovní dny linky č. 302098 Příbram-Dobříš-Praha, dopravcům Conner Příbram, s.r.o., CUP TOUR bus, s.r.o., BOSÁK bus, spol.s.r.o.
Hlasování:  PRO  3


17:20  Dostavili se  členové RM: Jiří Zápal a Marie Šretrová ( přítomno 5 členů  )

Usnesení č. 6-40/2007
RM souhlasí s odběrem povrchové vody ze Zámeckého rybníka dle žádosti paní Věry Radové  Hlasování:  PRO  5

Usnesení č. 7-40/2007
RM souhlasí s odběrem povrchové vody ze Zámeckého rybníka dle žádosti paní Václavy Vodvářkové.
Hlasování:  PRO  5

Usnesení č. 8-40/2007
RM souhlasí s odběrem povrchové vody ze Zámeckého rybníka dle žádosti paní Marie Husákové.
Hlasování:  PRO  5

Usnesení č. 9-40/2007
RM souhlasí s projektem stavby PS 745 Rymaně, následnou realizací rekonstrukce NN vedení a vstupem na pozemek č.parc. 409/1, 409/6, 569/2 v  k.ú.Rymaně.
Hlasování:  PRO  5

 

Usnesení č. 10-40/2007
RM  souhlasí s projektem stavby PS 750 Mníšek pod Brdy –ul.Lhotecká , kabelové vedení NN, následnou realizací stavby a vstupem na pozemek č. parc. 1156, 2910/2, 2910/3, 2911/1, 1511/1 v k.ú.Mníšek pod Brdy . RM schvaluje znění a uzavření smlouvy  IE - 12-6000888 o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene s ČEZ Distribuce  a.s. a pověřuje starostu města k jejímu podpisu.
Hlasování:  PRO  5

Usnesení č. 11-40/2007
RM souhlasí s projektem stavby - kabelové vedení NN , následnou realizací PS 747 Mníšek pod Brdy – K Remízku a vstupem na pozemek č.parc. 1393, 1332,1451 v k.ú. Mníšek pod Brdy.  RM schvaluje znění a uzavření  smlouvy o smlouvě č. IE – 12 -6000625 budoucí o zřízení a právu věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Hlasování:  PRO  5

Usnesení č. 12-40/2007
RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č.2 v ul. Skalecká čp. 519 v Mníšku pod Brdy manželům Kamilovi a Kateřině Filípkovým o 1 rok.
Hlasování:  PRO  5

Usnesení č. 13-40/2007
RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy k bytu v DPS-DD  č. 1, ul. Skalecká čp. 500, Mníšek pod Brdy,  s paní Jarmilou  Špaňhelovou.
 Hlasování:  PRO  5 
 
Usnesení č. 14-40/2007
RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy k bytu v DPS-DD  č. 13, ul. Skalecké náměstí  čp. 500, Mníšek pod Brdy,  s paní Vilémou Zemanovou.
Hlasování:  PRO  5

Usnesení č. 15-40/2007
RM souhlasí se zněním  a uzavřením smlouvy  o  spolupráci mezi firmou Silnice TS s.r.o. a Městem Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
Hlasování:PRO 5

Usnesení č. 16-40/2007
RM revokuje usnesení č. 15-37/2007.
Nový text  usnesení:
RM souhlasí s textem a uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení  a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou ČEZ Distribuce, a.s.,  pro stavbu PS 658 Mníšek pod Brdy – Hladový Vrch – kabelové vedení NN 0,4kV pro zónu 169, lokalita JIH, která bude umístěna na pozemcích č.parc. 2174/1, 2171/8, 2193, 2194/2 v k.ú. a obci Mníšek pod Brdy. RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy o smlouvě budoucí.
Hlasování:PRO 5
 
Usnesení č. 17-40/2007
RM přijímá finanční dar od firmy Komwag, podnik čistoty a údržby města a pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy.
Hlasování: PRO 5
Usnesení č. 18-40/2007
RM souhlasí s textem a uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku č.parc. 1287/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy,   mezi Městem Mníšek pod Brdy a JUDr. Josefem  Beerem, bytem  Malá Hraštice 110. RM pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Hlasování: PRO 5

Usnesení č. 19-40/2007
 RM souhlasí s textem a uzavřením dodatku č.6 ke smlouvě o dílo „Zajištění služeb v oblasti letní a zimní údržby komunikací na území města Mníšek pod Brdy, mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou Komwag, podnik čistoty a údržby města a.s. ( zařazení komunikací pro zimní údržbu, ceny služeb a plán zimní a letní údržby ) a pověřuje starostu k podpisu dodatku smlouvy.
Hlasování: PRO 5

Usnesení č. 20-40/2007
RM souhlasí s návrhem výběrové komise a vybrala  firmu T-bro CZ s.r.o. pro realizaci stavby vybudování základů a souvisejících prací provozní budovy rekreačního a sportovního areálu Rymaně.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností T-bro CZ s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: PRO 5

Usnesení č. 21-40/2007
V souladu se zákonem 137/2006 Sb. dle předložené výzvy, Rada města pověřuje odbor OSMI vypsáním, organizací a výběrem dodavatele akce "Revitalizace náměstí F.X. Svobody - zhotovení projektů". RM pověřuje starostu podpisem předložené smlouvy s vítězem soutěže. 

Hlasování: PRO 5

Usnesení č. 22-40/2007
RM souhlasí  s návrhem výběrové komise a vybrala  firmu  J.I.H. Ing. Huptych pro opravu podlahy v tělocvičně ZŠ.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou J.I.H. Ing. Huptych a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: PRO 5

Usnesení č. 23-40/2007
RM bere na vědomí stížnost č.j. 14141/2007, RM  po předložení podkladů ze stavebního úřadu vypracuje odpověď Ing. Starému. Z důvodu komplikovanosti a dlouhodobé nepřítomnosti vedoucí stavebního úřadu se prodlužuje termín pro vypracování odpovědi do 15.12. 2007
Hlasování: PRO 5

Usnesení č. 24-40/2007
RM pověřuje starostu Ing. Digrina  k tomu, aby písemně informoval  p. Šerákovou o bližší specifikaci nabízených pozemků pod Skalkou a pozemku pod řadové domy a a harmonogram parcelace a prodeje   pozemků v Kytínské ulici. 
Hlasování: PRO 5

Usnesení č. 25-40/2007
RM  nemůže vydat souhlasné stanovisko s projektem společnosti A-Trio Bydlení s.r.o.  s napojením na veřejný vodovodní řád , viz usnesení č. 5-30/2007, kterým revokovala usnesení 18-24/2007. Napojení lokality na lokální zdroje nelze povolit do vypracování  hydrogeologického posudku, které bude dokazovat, že lokální zdroje jsou dostatečné. V případě nedostatečnosti vody nelze povolit.
RM má  výhrady k předložené dokumentaci a nesouhlasí  s připojením    lokality na místní komunikace. Nesouhlasí s předloženým dopravním řešením (viz posudek Ing. Tomsy). Dále nesouhlasí s vedením vodovodního řádu  na parc.označených č. 1, 4, 5. Doporučuje vzhledem k lokalitě řešit velikost parcel podobně jako v zóně 12b, tj. velikost parcel cca 1500 m2.
Hlasování:  PRO  5

Usnesení č. 26-40/2007
RM schvaluje zásady pro postup žadatelů pro podávání žádostí  o přidělení finančních prostředků na rok 2008.
Hlasování: PRO 5

21:00 Odchází p. Zápal – přítomni 4 členové RM

Usnesení č. 27-40/2007
RM přezkoumala postup povinného subjektu a rozhodla takto :  potvrzuje stanovenou  výši úhrady v částce 600,- Kč dle bodu II. sazebníku úhrad vyhlášky  - Náklady na vyhledávání a zpracování informací,  ze dne 2.11. 2007  
PRO 4

Usnesení č. 28-40/2007
RM  konstatovala, že v této věci již rozhodla dne  24.10. 2007    usnesením č 9-38/2007 . Toto rozhodnutí bylo dne 7.11. 2007 zasláno panu Korálkovi.
Hlasování: PRO  4      

Usnesení č. 29-40/2007
RM vzala na vědomí informaci o oprávněné stížnosti pana Korálka ze dne 6.11. 2007 a způsob jejího vyřízení ve lhůtě.
Hlasování. PRO 4

Usnesení č. 30-40/2007
RM nesouhlasí s navýšením pracovního úvazku 0,5   pracovního místa -  uklizečky v  MKS.
Hlasování: PRO 4

Usnesení č. 31-40/2007
RM ruší usnesení č.34-37/2007  ze dne  10.10.2007.
Hlasování: PRO 4

Usnesení č. 32-40/2007
RM doporučuje  ZM schválit nové  pojmenování  ulice „Luční“  v lokalitě nad nádražím.
Hlasování: PRO 4

Usnesení  č. 33-40/2007
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na výrobu nových vstupních dveří kláštera, výrobu 3 ks jednokřídlových dveří kláštera, restaurování stávajících kamenných ostění a výrobu nového ostění a vnitřní zednické úpravy objektu, mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou ARCHATT, s.r.o. Pověřuje starostu  k podpisu smlouvy.
Hlasování: PRO 4
 


Usnesení č.  34-40/2007
RM souhlasí s přístavbou  kůlny na parc. č. 1103/5 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování: PRO 4

Usnesení č. 35-40/2007
RM  souhlasí se stavebním záměrem JUDr. Šulce, tj. novostavby zahradního domku a rekreační plochy    na pozemcích parc. č. 1753/10,1753/42 a 1753/42 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování: PRO 4

Usnesení č. 36-40/2007
RM konstatuje, že záměr stavby bytového domu na pozemku č. parc. 1275/3 a 1276/1 v kat. území Mníšek pod Brdy není v souladu s územním plánem.
PRO 4

Usnesení č. 37-40/2007
RM souhlasí se zněním a  uzavřením smlouvy  o dílo s firmou VERA, spol.s.r.o. (internetový portál www) a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Hlasování: PRO 4

Usnesení č. 38-40/2007
RM vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci , tj. změna územního rozhodnutí na akci Dvě haly pro zpracování a skladování zemědělských produktů, k.ú. Mníšek pod Brdy, parc. č. 2008/2, 2008/7, 2005/30, 2005/31 a 2005/35.
Hlasování: PRO 4

Usnesení č. 39-40/2007
RM vydává souhlasné stanovisko s projektovou dokumentací Ředitelství silnic a dálnic ČR
na stavbu R4, protihlukového opatření.
Hlasování : PRO 4

Usnesení č. 40-40/2007
RM souhlasí se záborem dotčených  pozemků na stavbu Ředitelství silnic a dálnic ČR R4, protihlukového opatření t.j. č.parc. 874/2, 876/1, 876/5 – 7,  876/9-11, 877/1-8 v kat. území Mníšek pod Brdy.
Hlasování : PRO 4

Usnesení č. 41 -40/2007
RM souhlasí s odnětím zemědělské půdy dotčených pozemků na stavbu Ředitelství silnic a dálnic ČR  R4, protihlukové opatření t.j. č.parc. 874/2, 876/1, 876/5 – 7,  876/9-11, 877/1-8 v kat. území Mníšek pod Brdy.
Hlasování:PRO 4

Usnesení č. 42-40/2007
RM souhlasí s objednáním projektu na kompostárnu a sběrný dvůr v k.ú. Mníšek pod Brdy.u firmy Interprojekt Odpady.
Hlasování: PRO 4

 

Usnesení č 43-40/2007
RM souhlasí s pronájmem garáže ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy  předem vybranému zájemci firmě Komwag a to po dobu vykonávání služeb údržby města.
Hlasování: PRO 4

Usnesení č. 44-40/2007
RM souhlasí s dalším pronájmem prodejny v čp. 17, Pražská ul., Mníšek pod Brdy , a to do konce r. 2008, s možností prodloužení smlouvy.
Hlasování:PRO 4

Usnesení č. 45-40/2007
RM souhlasí s prořezem stromů na  nám.  F.X.Svobody a prořezem kaštanů podél ul. Dobříšská.
Hlasování: PRO 4

Usnesení č. 46-40/2007
RM souhlasí s vykácením thují  podél hlavní cesty na hřbitově.
Hlasování: PRO 4

 

 

 

 

       Vlastimil Kožíšek Ing. Petr  Digrin, PhD.
           místostarosta         starosta


 

Vyvěšeno: 22. 11. 2007

Datum sejmutí:

Zodpovídá: J. Svitálkova

Zpět