Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 40 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 20.6.2012

 Přítomni:         starosta: Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek
                        radní: Milan Vyskočil
                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal (příchod v 17:42 hod)
 
                        tajemnice: Věra Landová
 
Zapisovatel:      Miloš Navrátil, OKS
 
radní: Jiří Zápal (příchod v 17:42 hod)
 
Usnesení č. 1-040/2012
RM schvaluje program 40. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 20.6.2012.
Pro: 5              Proti:   0          Zdrželo se:   0
 
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 2-040/2012
RM po projednání postupuje návrh na prodej pozemku pro výstavbu TESCO, (Intercora s.r.o.) zastupitelstvu města.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 3-040/2012
RM souhlasí se zřízením překlenovacího úvěru u České spořitelny a.s. ve výši 5.500.000,- Kč a postupuje jej k dalšímu projednání a schválení zastupitelstvu města.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 4-040/2012
RM souhlasí s navrženým rozpočtovým opatřením č. 1/2012 a postupuje jej k projednání a schválení do zastupitelstva města.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
Usnesení č. 5-040/2012
Rada obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
1.   j m e n u j e  paní Bc. Marii Šretrovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, 9. května 575, Mníšek pod Brdy, s účinností od  1.8. 2012 na období 6 let do 31.7. 2018.
2. u k l á d á  starostovi podepsat jmenování.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
 
 
 
Usnesení č. 6-040/2012
Rada obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
1.   j m e n u j e  paní Mgr. Bohumilu Pallagyovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní škola, Komenského 886, Mníšek pod Brdy, s účinností od  1.8. 2012 na období 6 let do 31.7. 2018.
2. u k l á d á starostovi podepsat jmenování.
Pro 5               proti 0             zdrželo se 0
 
 
Usnesení č. 7-040/2012
Rada obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
1.   j m e n u j e  paní Mgr. Michaelu Pažoutovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní škola, Komenského 420, Mníšek pod Brdy, s účinností od  1.8. 2012 na období 6 let do 31.7. 2018.
2. u k l á d á starostovi podepsat jmenování.
3.   s c h v a l u j e podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení týkající se údajů o řediteli školy.
Pro 4               proti 1             zdrželo se 0
 
 
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek, v.r.                                                Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.
               místostarosta                                                                             starosta
 
 
 

Vyvěšeno: 21. 6. 2012

Datum sejmutí: 7. 7. 2012

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět