Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 4 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 12.1.2011

Přítomni 4 radní

 

ORG

 

Usnesení č. 1-004/2011

RM po představení schvaluje program 4. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 12.1.2011.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Příchod pana Zápala v 17:30 hod – přítomno 5 radních

 

FO

 

Usnesení č. 2-004/2011

RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 12.1.2011.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

OSMI

 

Usnesení č. 3-004/2011

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 39, 40 a 41 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.

Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-004/2011

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností OS Real, s.r.o. na stavbu vodovodního řadu umístěného do pozemku parc. č. 2714/30 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-004/2011

RM nesouhlasí se změnou užívání rekreační chaty č.e. 1409, pozemek p.č. 1372 a 1373 na rodinný domek v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-004/2011

RM souhlasí se zateplením BD čp. 585, postavením lešení v ul. Jana Šťastného, Mníšek pod Brdy a za tímto účelem se vstupem na pozemky p.č. 813/1, 813/10 a 813/11, které jsou ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 7-004/2011

RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu „ EP-12-6001591 Mníšek, kNN, R4 PHO „ umístěná do/na pozemky parc. č. 876/1, 876/5, 876/6, 876/7, 876/8, 876/9, 876/10, 876/11 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-004/2011

RM souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře s panem Ewaldem Mattisem na úhradu dlužné částky ve výši 16 443.- Kč, související s nájmem bytu č.006 v ulici Lhotecká č.p 507, a to: 2.1.2011 částka 5 000,- Kč, 2.2.2011 částka 5 443,- Kč 2.3.2011 částka 5 000,- Kč, 2.4.2011 částka 1 000,- Kč.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-004/2011

RM souhlasí s rozdělením bytu č.03a v č.p 598 Hladový Vrch jako ubytovny a uzavřením samostatné nájemní smlouvy s nájemci panem Fuchmanem a pana Fouknerem.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Odchod pana Zápala

 

Usnesení č. 10-004/2011

RM souhlasí s  rekonstrukcí elektroinstalace v bytě č.02 nájemce pana Filípka ul. Skalecká č.p. 519.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-004/2011

RM souhlasí s čerpáním finanční částky ve výši 98 457,-Kč z fondu reprodukce majetku Domova pro seniory Pod Skalkou na výměnu stávající ústředny EPS v havarijním stavu za novou ústřednu.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-004/2011

RM souhlasí s projektem a následnou realizací stavby PS 1537 kabelového vedení 0,4kV, které povede přes pozemek p.č. 2714/58 do přípojkových skříní na pozemku p.č. 2714/1 vše k.ú.Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-004/2011

 RM souhlasí s projektem stavby PS 1329 a její následnou realizací v Mníšku pod Brdy včetně vstupu na pozemky parc.č.2730/22, 2209/40, v k.ú. Mníšek pod Brdy a parc.č.411/10, 568/1 v k.ú. Rymaně.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0


Usnesení č. 14-004/2011

RM souhlasí s projektem a následnou realizací stavby „Mníšek pod Brdy, kNN pro poz. 1955/24-26“

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Příchod pana Zápala

 

Usnesení č. 15-004/2011

RM souhlasí se zajištěním bezbariérového přístupu v budově Zkladní školy Komenského 420.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-004/2011

RM souhlasí se stavbou dřevěného plotu o rozměrech 15x3,8m na pozemku parc.č.189 v k. ú. Rymaně.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-004/2011

RM v současné nedoporučuje odprodej pozemku p.č.134/3 v  k.ú. Mníšek pod Brdy a to
z důvodu  nedořešení budoucího prostorového uspořádání v  lokalitě.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-004/2011

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce, a.s. jako budoucím oprávněným ohledně stavby  Mníšek, kNN, ul.Dobříšská, Nová a Ke Škole, která bude umístěna do/na  pozemku p.č. 708/12,  p.č. 709/1, p.č. 737/6, p.č. 737/7,  p.č. 2902/1,  p.č. 2904  vše  k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19-004/2011

RM nesouhlasí se záměrem Skalka - Panský dvůr a nedoporučuje ZM prodej pozemků  p.č.1617/1, p.č.1617/2 a p.č.1621 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-004/2011

RM souhlasí s projektovou dokumentací a dodatečným povolením přístavby rekreační chaty na pozemku parc.č. 52/1 a 52/2 v k.ú. Stříbrná Lhota

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

OKS

 

Usnesení č. 21-004/2011

RM souhlasí s přijetím sponzorského daru pro MŠ Nová od firmy ZMOK s.r.o. ve výši 3.000,- Kč na podporu tvůrčích, herních a vzdělávacích aktivit.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22-004/2011

RM bere na vědomí informace společnosti VEOLIA 1 SčV, a.s. o změnách ve vedení společnosti.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-004/2011

RM souhlasí s proplacením Smlouvy o poskytnutí příspěvku ze dne 26.11.2010 s farní charitou Starý Knín z rozpočtového provizoria pro rok 2011.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 24 -004/2011
RM souhlasí s uhrazením příspěvku Kč 20.000,-- na dovybavení nových prostor ZOŠ Řevnice z rozpočtového provizoria pro rok 2011.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 25 -004/2011
RM bere na vědomí oznámení o vydané územně plánovací dokumentaci Územní plán Líšnice, který nabyl účinnosti dne 29.10.2010.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 26-004/2011
RM ve věci škodního případu 1-2010 souhlasí s odepsáním částky 8.000,-- Kč a upouští od její náhrady.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 27-004/2011

RM bere na vědomí uzavření škodního případu 2-2010 na základě Dohody o narovnání, schválené Zastupitelstvem města Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 28-004/2011

RM ve věci škodního případu 3-2010 rozhodla o odpuštění částečné náhrady ve výši 250,- Kč.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 29-004/2011
RM souhlasí s úhradou částky Kč. 67.608,- na opravy ve školní jídelně v roce 2010 a úhradou
Kč 53.904,74 na odpisy majetku za rok 2010 z Fondu reprodukce IM.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 30-004/2011
RM souhlasí  se zřízením Komise pro školství a vzdělávání,  komise bude sedmičlenná a její členové budou delegování z jednotlivých volebních stran.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 31 -004/2011

RM bere na vědomí informace o připravovaných kulturních a společenských akcích roku 2011.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

           

TAJEMNICE

 

Usnesení č. 32-004/2011

RM jmenuje nového člena Likvidační komise a to Jaroslavu Svitálkovou na místo paní Marie Moravcové.

Složení likvidační komise je následující:

předseda Jiří Vlček, členové -  Olga Šibřinová a Jaroslava Svitálková.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0


Usnesení č. 33-004/2011

RM bere na vědomí a souhlasí s ustanovením strážníků městské policie Jiřího Hladíka a Tomáše Nečesala do funkce zbrojíře s účinností od 1.1.2011.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 

Usnesení č. 34 -004/2011

RM souhlasí s výsledkem VŘ a uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 4 v domě Rudé armády č.p. 555 se slečnou Zdenkou Kajanovou.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 35 -004/2011

RM souhlasí s výsledkem VŘ a uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 14 v domě Rudé armády č.p. 555 se slečnou Tatianou Kajanovou.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 36-004/2011

RM souhlasí s vynětím pozemku č. parc. 837/10 v k.ú. Mníšek pod Brdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu RD.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 37– 004/2011

RM souhlasí s vypracováním GP na oddělení části pozemku č. parc. 1313/3  v k.ú. Mníšek pod Brdy a následným podáním žádosti o převod pozemku od PF.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

ŽP/OVV

 

Usnesení č. 38 -004/2011

RM bere na vědomí oznámení o zpracování hydrogeologického posudku pro lokalitu Mníšek pod Brdy – Rymaně.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 39 -004/2011

RM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Obcí Bojanovice na úseku přestupkové agendy a to s platností smlouvy do 31.12.2014 za odměnu 8.000,- Kč/rok.
RM pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 40-004/2011

RM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Obcí Černolic na úseku přestupkové agendy a to s platností smlouvy do 31.12.2014 za odměnu 8.000,- Kč/rok.
RM pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 41-004/2011

RM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Obcí Líšnice na úseku přestupkové agendy
a to s platností smlouvy do 31.12.2014 za odměnu 8.000,- Kč/rok.
RM pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 42-004/2011

RM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Obcí Zahořany na úseku přestupkové agendy a to s platností smlouvy do 31.12.2014 za odměnu 8.000,- Kč/rok.
RM pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 43-004/2011

RM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Obcí Kytín na úseku přestupkové agendy a to s platností smlouvy do 31.12.2014 za odměnu 10.000,- Kč/rok.
RM pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 44-004/2011

RM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Obcí Řitka na úseku přestupkové agendy a to s platností smlouvy do 31.12.2011 za odměnu 11.000,- Kč/rok.
RM pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 45-004/2011

RM ruší usnesení č. 32-2/2010 ze dne 6.12.2010 o prodloužení VPS s Obcí Čisovice na úseku přestupkové agendy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 46-004/2011

RM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s obcí Čisovice na úseku přestupkové agendy a to s platností do 31.12.2014 za odměnu 10.000,- Kč/rok.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 47-004/2011

RM ruší usnesení č. 31-2/2010 ze dne 6.12.2010 o prodloužení VPS s Obcí Jíloviště na úseku přestupkové agendy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 48-004/2011

RM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Obcí Jíloviště  na úseku přestupkové agendy a to s platností do 31.12.2014 za odměnu 10.000,- Kč/rok.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 49-004/2011

RM požaduje po obviněném z přestupku náhradu škody ve výši 400,- Kč a připojuje se k přestupkovému řízení, vedenému u KPP pod č.j.: PK 140/10-599/2010, jako poškozený.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

STAROSTA

 

Usnesení č. 50-004/2011

RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27.10.2009 s firmou GAKAHO s.r.o.

RM pověřuje starostu  podpisem tohoto dodatku.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 51-004/2011

RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „BEZBARIEROVÝ PŘÍSTUP DO ZŠ MNÍŠEK POD BRDY“ do Fondu Hejtmana Středočeského kraje pro rok 2011. Zároveň souhlasí se závazkem spolufinancováním této akce.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 52-004/2011

RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY MNÍŠEK POD BRDY“ do Středočeského fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2011. Zároveň souhlasí se závazkem spolufinancování této akce.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 53-004/2011

RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „OPRAVA ZÁSAHOVÉ TECHNIKY JSDH V MNÍŠKU POD BRDY“ do Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Středočeského kraje pro rok 2011. Zároveň souhlasí se závazkem spolufinancování této akce.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 54-004/2011

RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „OBNOVA SKALECKÉHO AREÁLU - HÁJENKA“ do Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2011. Zároveň souhlasí se závazkem spolufinancování této akce.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 55-004/2011

RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „KANALIZACE STŘÍBRNÁ LHOTA“ do Fondu životního prostředí pro rok 2011. Zároveň souhlasí se závazkem spolufinancování této akce.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0


Zapsala J.Svitálková

 

Vlastimil Kožíšek, v.r.                                         Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

                místostarosta                                                           starosta

Vyvěšeno: 17. 1. 2011

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět