Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 38 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 30.5.2012 - Výpis

 Přítomni:         starosta: Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek
radní: Milan Vyskočil
radní: Aleš Krákora
radní: Jiří Zápal (příchod 17:46)
 
                        tajemnice: Věra Landová
 
Zapisovatel:      Miloš Navrátil, OKS
 
Usnesení č. 1-038/2012
RM schvaluje program 38. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 30.5.2012.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Tajemnice
 
Usnesení č. 2-038/2012
RM doporučuje jako dočasné řešení osazení dveří toalet na náměstí F.X.Svobody mincovníkem a kontrolu pomocí strážníků MP.
Pro 4                proti 0              zdrželo se 0
 
Usnesení č. 3-038/2012
RM ukládá tajemnici předat informace o přijatých pravidlech prezentace před krajskými volbami všem politickým stranám a hnutím, které město s poptávkou o inzerci osloví.
Pro 4                proti 0              zdrželo se 0
 
Usnesení č. 4-038/2012
RM bere na vědomí sdělení Pozemkového fondu o prodeji nemovitosti č. e. 361 na pozemku 1249 a č. parc. 1250, v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro 4                proti 0              zdrželo se 0
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 5-038/2012
Rada města Mníšek pod Brdy na základě výběrového řízení v souladu s § 102, písm. g)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, jmenuje do funkce vedoucí odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Mníšku pod Brdy od 01.06.2012 Lenku Petříkovou.
Pro 4                proti 0              zdrželo se 0
 
Usnesení č. 6-038/2012
RM souhlasí se zahájením jednání o případné směně pozemků ve vlastnictví pana Babici a pověřuje radního Zápala dalším jednáním.
Pro 4                proti 0              zdrželo se 0
 
Usnesení č. 7-038/2012
RM bere na vědomí informace o průběhu výběrových řízení na ředitele/ředitelky škol.
Pro 4                proti 0              zdrželo se 0
Usnesení č. 8-038/2012
Rada města schvaluje Závěrečný účet města Mníšku pod Brdy za rok 2011 a doporučuje jeho schválení zastupitelstvu města.
Pro 4                proti 0              zdrželo se 0
 
Usnesení č. 9-038/2012
RM projednala a stanovila vzhled a způsob umístění předzahrádek na náměstí F.X.Svobody.
Pro 4                proti 0              zdrželo se 0
 
Usnesení č. 10-038/2012
RM revokuje usnesení rady č. 31-037 po úpravě textu smlouvy:
RM schvaluje znění a uzavření nájemní smlouvy na část pozemku č. parc. 1295 k.ú. Mníšek pod Brdy o výměře 588,6 m2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ESMARIN s.r.o.
Pro 4                proti 0              zdrželo se 0
 
Usnesení č. 11-038/2012
RM jmenuje komisi pro výběr zpracovatele ÚP města Mníšek pod Brdy ve složení:
Jiří Zápal, Ing. arch. Vít Kučera, Ing. arch. Zdeněk Kindl, Robert Izák, Milan Vyskočil, Aleš Krákora, Ing. Petr Digrin Ph.D.
Jmenovaná komise bude na otevírání obálek s nabídkami a zároveň komisí hodnotící.
Pro 4                proti 0              zdrželo se 0
 
OKS
 
Usnesení č. 12-038/2012
RM souhlasí se změnou půjčovní doby Městské knihovny Mníšek pod Brdy v období letních prázdnin následovně:
Půjčovní doba pro dospělé      ČT       8.30-11.00      12.00-18.00
Půjčovní doba pro děti ST       8.00-1.00        12.00-14.00
Pro 4                proti 0              zdrželo se 0
 
Usnesení č. 13-038/2012
RM souhlasí se žádostí na umístění pamětní desky Marie Wagnerové - Felixe Háje na budově městského úřadu, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy. RM pověřuje OKS dalším jednáním ve věci umístění pamětní desky.
Pro 4                proti 0              zdrželo se 0
 
Usnesení č. 14-038/2012
RM bere na vědomí oznámení o konání společného jednání o návrhu ÚP Čisovice dne 14.6.2012 v 10 hod v zasedací místnosti úřadu územního plánování na MěÚ Černošice, Riegrova 1209.
Pro 4                proti 0              zdrželo se 0
 
Usnesení č. 15-038/2012
RM souhlasí s konáním výstavy drobného zvířectva, pořádané ČSCH ve dnech 19.7. – 22.7.2012 u penzionu Obora.
Pro 4                proti 0              zdrželo se 0
 
 
OSMI
 
Usnesení č. 16-038/2012
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 1161, p.č. 1162 k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka tohoto pozemku, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro 4                proti 0              zdrželo se 0
 
Usnesení č. 17-038/2012
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 1350, p.č. 1351/1 k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka tohoto pozemku, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro 4                proti 0              zdrželo se 0
 
Usnesení č. 18-038/2012
RM souhlasí se stavbou rekreační chaty na pozemku p.č. 566 k.ú. Mníšek pod Brdy, se stavbou elektropřípojky, oplocení.
RM souhlasí s připojením na kanalizaci za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí s napojením pozemku p.č. 566 k.ú. Mníšek pod Brdy na komunikaci na pozemku p.č. 2812/1 k.ú. Mníšek pod Brdy, která je ve vlastnictví města.
Pro 4                proti 0              zdrželo se 0
 
Usnesení č. 19-038/2012
RM souhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku p.č. 1738/33 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro 3                proti 1              zdrželo se 0
 
Příchod radního Zápala - 17:46 hodin. (přítomno 5 radních)
 
Usnesení č. 20-038/2012
RM nesouhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku p.č. 2698/13 k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu nedostatečných hydrogeologických poměrů v lokalitě zahrádek na Hladovém vrchu.
Pro 5                proti 0              zdrželo se 0
 
Usnesení č. 21-038/2012
RM souhlasí se stavbou skladu, bazénu, pergoly a oplocení na pozemku p.č. 1704/1, p.č. 1702/8 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro 5                proti 0              zdrželo se 0
 
 
Usnesení č. 22-038/2012
RM souhlasí se přístavbou rodinného domu na pozemku p.č. 552/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro 5                proti 0              zdrželo se 0
 
Usnesení č. 23-038/2012
RM souhlasí s rekonstrukcí oplocení na pozemku p.č. 835/4  k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro 5                proti 0              zdrželo se 0
 
Usnesení č. 24-038/2012
RM souhlasí s uzavírkou komunikace v úsecích křižovatky Řevnická, Lhotecká-podchod pod R4 dne 3.6.2012 v době od 11.00 do 17.00 hod. za účelem pořádání Dne dětí u příležitosti MDD.
Pro 5                proti 0              zdrželo se 0
 
Usnesení č. 25-038/2012
RM souhlasí s vyvedením položky “Agora-přestavba kina na kulturně společenské centrum“ z účtu 042 do nákladů.
RM postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.
Pro 5                proti 0              zdrželo se 0
 
Usnesení č. 26-038/2012
RM souhlasí s vyvedením položky “Hydroprojekt“ z účtu 042 do nákladů.
RM postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.
Pro 5                proti 0              zdrželo se 0
 
Usnesení č. 27-038/2012
RM souhlasí se scelením pozemků p.č.2478 a p.č.2480 v k.ú.Mníšek pod Brdy .
RM souhlasí se změnou využití stavby č.e.255 na parcele p.č.2479 v k.ú.Mníšek pod Brdy z využití „stavba pro rodinnou rekreaci“ na využití „zahradní domek“.
Pro 5                proti 0              zdrželo se 0
 
Usnesení č. 28-038/2012
RM doporučuje souhlasit se zněním a uzavřením směnné smlouvy mezi p. V. K. a Městem Mníšek pod Brdy o směně pozemku p.č. 1753/69 o výměře 146m2 k.ú. Mníšek pod Brdy, vzniklého z pozemku p.č.1753/38 k.ú. Mníšek pod Brdy na základě geometrického plánu č. 2206-14/2011 - ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za pozemek p.č. 1753/37 o výměře 276m2, k.ú. Mníšek pod Brdy, vzniklý na základě geometrického plánu č. 2236-144/2011.
RM postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.
Pro 5                proti 0              zdrželo se 0
 
Usnesení č. 29-038/2012 -  
RM doporučuje vzít na vědomí usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č.21-21/2012/ZK ze dne 19.3.2012 a znění Darovací smlouvy, zaslané dopisem č.j. 075106/2012/KUSK ze dne 9.5.2012 a v souladu s usnesením Zastupitelstva Města Mníšek pod Brdy č. 8 g) ze dne 8.11.2007 doporučuje požádat Zastupitelstvo Středočeského kraje o revokaci jeho usnesení č. 21-21-/2012/ZK ze dne 19.3.2012 t.j. o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Mníšek pod Brdy a k.ú. Stříbrná Lhota bez výhrady předkupního práva.
RM postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.
Pro 5                proti 0              zdrželo se 0
 
 
 
 
Různé
 
Usnesení č. 30-038/2012
RM souhlasí s podáním žádosti Ministerstvu financí ČR o poskytnutí dotace na částečné pokrytí nákladů se zpracováním tzv. pomocného analytického přehledu - PAP .
Pro 5                proti 0              zdrželo se 0
 
Usnesení č. 31-038/2012
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 2.6.2011 mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností SATES ČECHY s.r.o.
RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy.
Pro 5                proti 0              zdrželo se 0
 
 
 
 
           Vlastimil Kožíšek, v.r.                                            Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.
               místostarosta                                                               starosta

Vyvěšeno: 6. 6. 2012

Datum sejmutí: 22. 6. 2012

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět