Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 37 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 16.5.2012 - Výpis

 Přítomni:         starosta: Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek
                        radní: Milan Vyskočil              
                        radní: Aleš Krákora (příchod 17:20)
                        radní: Jiří Zápal (příchod 18:05)
 
                        tajemnice: Věra Landová
                        zapisovatelka: Jaroslava Svitálková, OKS
 
Usnesení č. 1-037/2012
RM schvaluje program 37. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 16.5.2012.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 2-037/2012
RM souhlasí s  dělením pozemků p.č. 2531/1 a p.č. 2532 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle situačního nákresu v příloze č. 1 k žádosti č.j.:4382/12
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 3-037/2012
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 20/2, p.č. 18/2, 22/5, p.č. 22/2  k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-037/2012
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 328/1, p.č. 328/2  k.ú. Rymaně na kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-037/2012
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 407/61, p.č. 407/16  k.ú. Rymaně na kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-037/2012
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 1557, p.č. 1558 k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka tohoto pozemku, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7-037/2012
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 176, p.č. 177  k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníky tohoto pozemku, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který jim bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Příchod 17:20 p. Krákora – přítomni 4 radní
 
Usnesení č. 8-037/2012
RM souhlasí se stavbou rodinného domu, oplocení, ČOV, přípojky elektro na pozemku p.č. 1634/14, p.č. 1636/2 k.ú. Mníšek pod Brdy, s napojením pozemku p.č. 1636/2 k.ú. Mníšek pod Brdy na komunikaci na pozemku p.č. 2914/2 k.ú. Mníšek pod Brdy, která je ve vlastnictví města.
Souhlas RM s připojením na vodovod bude možno vydat až po podpisu plánovací smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-037/2012
RM souhlasí s PD k územnímu řízení na akci ,, NOVOSTAVBA ,, OC Mníšek pod Brdy“ s přilehlými komunikacemi a inženýrskými sítěmi v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínek stanovených KSÚS, Ministerstva dopravy, ŘSD a Ministerstva vnitra.
RM souhlasí s připojením areálové komunikace s parkovištěm u objektu SO 01 na komunikaci na p.č. 1314/3, p.č. 1314/5 k.ú. Mníšek pod Brdy, která je v majetku Města Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí s připojením areálové komunikace s parkovištěm u objektu SO 02 na komunikaci na p.č. 1315/15 k.ú. Mníšek pod Brdy, která je v majetku Města Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí s umístěním inženýrských sítí do komunikace a chodníku: Přípojka plynu, vody – chodník a komunikace na pozemky p.č. 1315/1, p.č. 1315/2, p.č. 1315/9 k.ú. Mníšek pod Brdy, které jsou v majetku města Mníšek pod Brdy. Přípojka výtlak splaškové kanalizace – chodník a komunikace na p.č. 1315/2, p.č. 1315/9 k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí s umístěním části komunikace, části parkoviště a části veřejné zeleně u objektu SO 01 na pozemky p.č. 1314/3, p.č. 1314/5, p.č. 1316/9 k.ú. Mníšek pod Brdy, které jsou v majetku Města Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí s umístěním části komunikace, části parkoviště a části veřejné zeleně u objektu SO 02 na pozemek p.č. 1315/15 k.ú. Mníšek pod Brdy, který je v majetku Města Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
Usnesení č. 10-037/2012
RM souhlasí s výměnou krytiny na objektu č.p. 11 na pozemku parc. č. 55, na objektu č.p. 133 na pozemku parc. č. 57k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky, že bude zajištěna bezpečnost chodců a dopravy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-037/2012
RM souhlasí se stavbou oplocení na pozemku p.č. 903/1  k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-037/2012
RM souhlasí s provedením udržovacích prací na domech č.p. 257 a č.p. 35 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-037/2012
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 166, p.č. 168  k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka tohoto pozemku, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-037/2012
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 173, p.č. 174  k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka tohoto pozemku, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-037/2012
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku p.č. 2714/87 k.ú. Mníšek pod Brdy včetně stavby přípojek na elektrickou energii a plynovod.
RM souhlasí s napojením stavby a budoucího RD na pozemku p.č. 2714/87 k.ú. Mníšek pod Brdy jako budoucí vlastník vodovodního a kanalizačního řadu, v současné době ve vlastnictví společnosti OS real, s.r.o., na vodovodní a kanalizační řad ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, provozovaném 1. SčV, a.s.
Ohledně napojení pozemku p.č. 2714/87 k.ú. Mníšek pod Brdy na komunikaci RM konstatuje, že veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p.č. 2714/57 k.ú. Mníšek pod Brdy je ve vlastnictví společnosti OS real, s.r.o.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-037/2012
RM souhlasí se stavbou skleníku  na pozemku p.č. 2698/17 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-037/2012
RM souhlasí s dodatečným povolením stavby na pozemku p.č. 1058/2 k.ú. Mníšek pod Brdy, vzniklého dle GP č.2263 - 158/2011 z pozemku p.č. 1058 k.ú. Mníšek pod Brdy, se zřízením sjezdu ze stávající komunikace. 
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 18-037/2012
RM z pozice vlastníka pozemní komunikace souhlasí se zvláštním užíváním komunikace pro realizaci stavby kabelového vedení NN a kabely VO ul. Kytínská parc.č.2903, 2902/1, 2902/6 vše v k.ú.
Mníšek pod Brdy v termínu od 21.5.2012 do 22.6.2012.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-037/2012
RM nesouhlasí se změnou druhu pozemku p.č.1428/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy z lesního pozemku na zahradu z důvodu rozporu Územního plánu s Regulačním plánem.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-037/2012
RM souhlasí se záměrem stavby rodinného domu na pozemku p.č. 65/2 k.ú. Rymaně.
RM souhlasí s napojením pozemku p.č. 65/2 na účelovou komunikaci na pozemku p.č. 6/7 k.ú. Rymaně, o napojení bude uzavřena Dohoda o připojení nemovitosti k účelové komunikaci s Městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-037/2012
RM souhlasí se stavbou rekreační chaty na pozemku p.č. 559/2 k.ú. Mníšek od Brdy, se stavbou přípojky elektro, plynu a vsaků pro dešťové vody, s připojením na kanalizaci a vodovod z a podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy, s napojením pozemku p.č. 559/2 k.ú. Mníšek pod Brdy na komunikaci na pozemku p.č. 2812/k.ú. Mníšek pod Brdy, která je ve vlastnictví města.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Tajemnice
 
Usnesení č. 22-037/2012
RM schvaluje změnu organizačního řádu od 10.5. 2012 :
agendu vodohospodářského úřadu a ochrany ovzduší bude vykonávat pracovník OVV ( p. Ptáčková) v objemu ½ úvazku a tato agenda bude zařazena do odboru stavební úřad – ostatní náplň práce zůstává v odboru vnitřních věcí
agendu ochrany přírody a krajiny bude zařazena do pracovní náplně tajemnice
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 23-037/2012
RM souhlasí s odborným průklestem lip na křižovatce ulic Lhotecká /Skalecká dle návrhu z technické zprávy č.j. 4716/2012.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24-037/2012
RM nesouhlasí s pokácením borovice v ulici Lhotecká před domem č.p. 506.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Různé
 
Usnesení č. 25-037/2012
RM souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na nákup PC pro MÚ. Osloveno bude cca 10 firem.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Příchod pana Zápala – 18:30 – přítomno 5 radních
 
OSMI
 
Usnesení č. 26-037/2012
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1288/12 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky dodržení doporučení Národního památkového ústavu ze dne 3.4.2012.
RM souhlasí se stavbou elektropřípojky, s napojením na vodovod a kanalizaci za podmínky souhlasu vlastníka sítí.
Ohledně napojení pozemku p.č. 1288/12 k.ú. Mníšek pod Brdy na komunikaci RM konstatuje, že veřejně přístupná účelová komunikace je ve vlastnictví J. B.
Pro: 3              Proti:    2          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 27-037/2012
RM bere na vědomí námitku společnosti Anas spol. s r.o. k usnesení ZM č. 6/20/2012.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 28-037/2012
RM na žádost společnosti Gastro Prag Group, s.r.o. uděluje výjimku z obecně závazné vyhlášky O veřejném pořádku a souhlasí s konáním koncertních vystoupení v amfiteátru Hostince U Káji Maříka od 19:00 do 24:00 hod ve dnech 25.5., 7.7., 28.7., 11.8., 31.8., 14.9. a 22.9.
RM souhlasí s parkováním vozidel návštěvníků koncertů na pozemcích v prostoru předzámčí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 29-037/2012
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku účastnické smlouvy č. 9787787 mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností T-Mobile Czech Republic a.s. RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 30-037/2012
RM vzala na vědomí Výroční zprávu 2011 Domova pro seniory Pod Skalkou Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 31-037/2012
RM schvaluje znění a uzavření nájemní smlouvy na část pozemku č. parc. 1295 k.ú. Mníšek pod Brdy o výměře 588,6 m2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ESMARIN s.r.o.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 32-037/2012
RM souhlasí s nákupem a řešením nákupu zbraní pro strážníky městské policie dle varianty B) návrhu velitele MP ze dne 10.5.2012.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 33-037/2012
RM bere na vědomí žádost o posouzení stavu budovy č.p. 3 na nám. F.X.Svobody.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 34-037/2012

RM na základě doporučení redakční rady schvaluje pravidla pro přijímání příspěvků do Zpravodaje městečka pod Skalkou.
Maximální rozsah článku přispěvatelů:
1 článek přispěvatelů: text + 1x foto – 1500 znaků
1 článek přispěvatelů: text (bez foto) – 1700 znaků
Technické požadavky na kvalitu fotografií: objem dat nejméně 1MB

Nadlimitní nebo nekompletní příspěvky a příspěvky  zaslané po uzávěrce nebudou zařazeny. Na zprávy městského úřadu a rubriky schválené Radou se tyto pravidla neuplatňují.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek, v.r.                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.
               místostarosta                                                              starosta

Vyvěšeno: 23. 5. 2012

Datum sejmutí: 10. 6. 2012

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět