Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 36 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 25.4.2012 - Výpis

 Přítomni:         starosta: Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek
                        radní: Milan Vyskočil
radní: Aleš Krákora
            radní: Jiří Zápal (příchod 18:00)
 
                        tajemnice: Věra Landová
Zapisovatelka: Jaroslava Svitálková, OKS
 
Usnesení č. 1-036/2012
RM schvaluje program 36. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 25.4.2012.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 2-036/2012
RM schvaluje nové „Zásady pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování staveb a inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy včetně přílohy č. 1 těchto zásad „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene dle ustanovení § 50a Občanského zákoníku“.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 3-036/2012
RM pověřuje starostu projednáním otevřeného dopisu Mikroregionu Mníšecka ve smyslu nesouhlasu s potencionální realizací spalovny v areálu UVR.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Zápal – 18 hod – přítomno 5 radních
 
Usnesení č. 4-036/2012
RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci ve vztahu k výstavbě sportovního centra a parkovacích stání a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k užívání parkovacích stání a pozemků pod nimi ze dne 14.10.2010.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-036/2012
RM schvaluje a pověřuje starostu města vypsáním výzvy k podání nabídek na veřejnou podlimitní zakázku „Družina – rekonstrukce suterénu“
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 6-036/2012
RM souhlasí s konáním akce nazvané Slet Čarodějnic na pozemku v předzámčí 30.4.2012.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
Usnesení č. 7-036/2012
RM bere na vědomí rozhodnutí o udělení ředitelského volna na dny 30.4. a 7.5.2012 v ZŠ Komenského 886 a ZŠ Komenského 420.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-036/2012
RM bere na vědomí petici s názvem „Podpořme mníšeckou ZŠ, Komenského 420 – petice proti změně vedení“.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-036/2012
RM souhlasí s partnerstvím a účastí na projektu žadatele Fabiánek o.s., s názvem „Mníšek – malé město, nové příležitosti. Pracujeme tam, kde žijeme“,  
Číslo a název prioritní osy: 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, 
Číslo a název oblasti podpory: 3.4 - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života,
Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.
Partnerství bude spočívat na možnostech zřizovat flexibilní pracovní místa a úvazky, publicitě projektu a dalších podmínek pro zdárný průběh a realizaci projektu.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Tajemnice
 
Usnesení č. 10-036/2012
Rada města:
I. jmenuje konkurzní komisi na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace ZŠ, Komenského 420, 252 10 Mníšek pod Brdy ve složení:
předseda komise    Ing. Petr Digrin Ph.D.,            zástupce zřizovatele
členové komise      Mgr. et Bc. Martin Ševčík,      zástupce zřizovatele   
                             Mgr. Ingrid Vavřínková,            zástupce krajského úřadu
                             PaedDr. Květa Trčková,         odborník v oblasti st. správy (ředitel ZŠ)
                             Mgr. Ivana Matějková,            zástupce pedag. pracovníků školy
                             Mgr. Petr Jireš,                        zástupce ČŠI
                             PhDr. Vladimíra Pirichová,       zástupce školské rady
 
II. přizvala k jednání komise odborníka      s hlasem poradním PaedDr. Ivu Cichoňovou
 
III. určila tajemníka komise paní Věru Landovou
 
IV. ukládá starostovi jmenovat výše uvedené členy konkurzní komise a odborníka s hlasem poradním.
Pro: 4              Proti:    1          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-036/2012
Rada města:
I. jmenuje konkurzní komisi na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace ZŠ, Komenského 886, 252 10 Mníšek pod Brdy ve složení:
předseda komise    Ing. Petr Digrin Ph.D., zástupce zřizovatele
členové komise      PaedDr. Ivu Cichoňovou,        zástupce zřizovatele   
                             Mgr. Tomáš Valášek,   zástupce krajského úřadu
                             PaedDr. Květa Trčková,         odborník v oblasti st. správy (ředitel ZŠ
                             Mgr. Štěpánka Cihelková,       zástupce pedag. pracovníků školy
                             Mgr. Petr Jireš,                        zástupce ČŠI
                             Miloš Navrátil,                         zástupce školské rady
 
II. přizvala k jednání komise odborníka      s hlasem poradním Mgr. et Bc. Martina Ševčíka
 
III. určila tajemníka komise paní Věru Landovou
 
IV. ukládá starostovi jmenovat výše uvedené členy konkurzní komise a odborníka s hlasem poradním.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-036/2012
Rada města:
I. jmenuje konkurzní komisi na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace MŠ, 9. května 575, 252 10 Mníšek pod Brdy ve složení:
předseda komise    Ing. Petr Digrin Ph.D., zástupce zřizovatele
členové komise     Mgr. Miroslava Vlčková,          zástupce zřizovatele   
                              Mgr. Ingrid Vavřínková,            zástupce krajského úřadu
                              Monika Vaňková,                   odborník v oblasti st. správy (ředitel MŠ)
                              Zita Hosnédlová,         zástupce pedag. pracovníků školy
                              Mgr. Dana Sedláčková,           zástupce ČŠI
 
II. určila tajemníka komise paní Věru Landovou
 
III. ukládá starostovi jmenovat výše uvedené členy konkurzní komise.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Různé
 
Usnesení č. 13-036/2012
RM projednala návrh na pojmenování nové ulice v lokalitě výstavby nových RD Mníšecký Eden.
RM postupuje k projednání do ZM dvě varianty názvu ulice:
návrh manželů Hrubých – „EDEN“ (pozn. nový název lokality)
návrh radních – „Pod Silnicí“ (pozn. historický název lokality).
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 14-036/2012
RM souhlasí s projektem stavby IV-12-6014238, P 1882 Mníšek pod Brdy, kNN pro p.č. 1316/8, následnou realizací  a vstupem na pozemky p.č. 1316/9, p.č. 1315/15 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky, že stavebník oznámí městu Mníšek pod Brdy zahájení stavby minimálně 15 dní předem.
RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako budoucím oprávněným ohledně stavby P 1882 Mníšek pod Brdy, kNN pro p.č.1316/8 umístěné do pozemků p.č. 1316/9, p.č. 1315/15 k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-036/2012
RM nemá námitek ke stavbě nového energetického zařízení,, Zahořany, Hora, kNN pro č.e. 608, IV-12-6013760“, toto vyjádření vydává z pozice vlastníka sousedních pozemků p.č. 178/17, p.č. 178/19 k.ú. Rymaně.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-036/2012
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 14  k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka tohoto pozemku, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-036/2012
RM souhlasí s připojením části pozemku p.č. 583 k.ú. Rymaně dle situace v příloze č.1 k č.j. 3288 na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka tohoto pozemku, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-036/2012
RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a RWE GasNet, s.r.o. jako oprávněným ohledně stavby,, STL PZ Mníšek pod Brdy, Pod Skalkou“ umístěné do pozemků p.č. 1753/14, p.č. 1766/71 k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-036/2012
RM souhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku p.č. 1081/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.
PRO 4             PROTI 0                      ZDRŽEL SE 1
 
Usnesení č. 20-036/2012
RM souhlasí s odstraněním chaty č.e. 500 na pozemku p.č. 305, se stavbou rekreačního objektu na pozemku p.č. 305, p.č. 306 k.ú. Rymaně.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-036/2012
RM souhlasí s položením trubek HDPE do pozemků p.č. 709/1, p.č. 813/3, p.č. 813/1 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene ohledně předmětné stavby, umístěné do pozemků p.č. 709/1, p.č. 813/3, p.č. 813/1 k.ú. Mníšek pod Brdy, které jsou ve vlastnictví města Mníšek pod Brdy. 
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22-036/2012
RM souhlasí PD stavby ,,Skladové hospodářství Inovačního centra“ na pozemku p.č. 1965/23 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 23-036/2012
RM souhlasí s architektonickou studií rodinného domu na pozemku p.č. 1288/1, 1288/2, 1288/3 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24-036/2012
RM nesouhlasí se záměrem realizace stavby rodinného domu na pozemku p.č. 609/6 k.ú. Mníšek pod Brdy (jehož součástí je záměr připojení tohoto pozemku na veřejně přístupnou účelovou komunikaci na pozemku p.č.2812/1 k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví města) z důvodu rozporu s ÚP a z důvodu, že pozemková parcela p.č. 609/6 k.ú. Mníšek pod Brdy, na které má být realizována stavba RD, je předmětem správního řízení u Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 25-036/2012
RM souhlasí se změnou územního rozhodnutí v  OBYTNÉ ZÓNĚ 11A, LOKALITA,,II“ - SEVEROVÝCHODNÍ v k.ú. Mníšku pod Brdy, č.j. SÚ 2747/02 ze dne 20.1.2003, dle přílohy č.1 k č.j. 3893/2012.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 26-036/2012
RM souhlasíse záměrem směny pozemku p.č. 1753/69 o výměře 146m2 k.ú. Mníšek pod Brdy, vzniklého z pozemku p.č.1753/38 k.ú. Mníšek pod Brdy na základě geometrického plánu č. 2206-14/2011 - ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za pozemek p.č. 1753/37 o výměře 276m2, k.ú. Mníšek pod Brdy, vzniklý na základě geometrického plánu č. 2236-144/2011 - ve vlastnictví p. V. K. s tím, že městu bude doplacen rozdíl cen v místě a čase obvyklých směňovaných pozemků, stanovených znaleckým posudkem
RM ukládá OSMI zajistit zveřejnění záměru této směny.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 27-036/2012
RM bere na vědomí vyjádření Města Mníšek pod Brdy k oznámení zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje - aktualizace 2011“.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 28-036/2012
RM bere na vědomí přidělení bytu č. 17 pro novou učitelku ZŠ sl. A. T. na dobu určitou v č.p. 555 ul. Rudé armády.
RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
Usnesení č. 29-036/2012
RM bere na vědomí výsledky výběrového řízení na přidělení bytu č. 19 v č.p. 555 ul. Rudé armády a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 19 v domě č.p. 555 ul. Rudé armády, Mníšek pod Brdy s J. T., bytem Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu podepsáním nájemní smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 30-036/2012
RM souhlasí s vypsáním záměru na pronájem bytu č. 18 v č.p. 555 ul. Rudé armády formou výběrového řízení na dobu neurčitou obálkovou metodou, nejvyšší nabídce. Jedná se o byt 1+1 o celkové ploše 29,08 m2.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 31-036/2012
RM bere na vědomí rezignaci paní Jany Buchtové na funkci člena redakční rady Zpravodaje.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D.
               místostarosta                                                                      starosta

Vyvěšeno: 2. 5. 2012

Datum sejmutí: 18. 5. 2012

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět