Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 35 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 4.4.2012

 Přítomni:         starosta: Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek
                        radní: Milan Vyskočil
                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal
 
                        tajemnice: Věra Landová
Zapisovatelka: Jaroslava Svitálková, OKS
 
Usnesení č. 1-035/2012
RM schvaluje program 35. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 4.4.2012.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 2-035/2012
RM, jako zřizovatel školských zařízení v Mníšku pod Brdy, souhlasí s vypsáním konkurzních řízení na výběr ředitele/ředitelky v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v MŠ 9. května 575, ZŠ Mníšek pod Brdy Komenského 420 a ZŠ Mníšek pod Brdy Komenského 886.
Pro: 4              Proti:    1          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 3-035/2012
RM pověřuje pana místostarostu Kožíška jednáním a zajištěním ošetření poškozených stromů na náměstí F.X.Svobody a nadále zajištěním správné údržby při sekání na celém území města.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-035/2012
RM bere na vědom otevřený dopis pana Pavla Jeřábka.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 5-035/2012
RM souhlasí s výjimkou z nejvyššího počtu žáků z 30 na 34 pro 3., 4. a 5. ročník ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 ve školním roce 2012/2013.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-035/2012
RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku společnosti Stéblo o.s. ve výši   3000,-
na sociální služby.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 7-035/2012
RM souhlasí se stavbou plechového skladu na pozemku p.č. 84/1 k.ú. Stříbrná Lhota.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 8-035/2012
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 278  k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka tohoto pozemku, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-035/2012
RM nesouhlasí s umístěním mobilního domu přes dva pozemky p.č. 2698/29, p.č. 2698/30 k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu rozporu s vydaným ÚR pro tuto lokalitu.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-035/2012
RM souhlasí se stavbou domovní čistírny odpadních vod včetně přípojky na pozemku p.č. 1642/2 k.ú. Mníšek pod Brdy na dobu dočasnou, do doby možného napojení na veřejný kanalizační řad.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-035/2012
RM ruší usnesení č.6-031/2012 ze dne 1.2.2012.
RM souhlasí s projektem stavby Mníšek pod Brdy, kVN pro P1314/1 – InterCora, následnou realizací  a vstupem na pozemky p.č. 1290/1, p.č. 1291/2, p.č. 2890/20, p.č. 1314/2, p.č. 2890/25, p.č. 2890/29, p.č. 1313/2, p.č.1315/2, p.č. 2010/7 k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako budoucím oprávněným ohledně stavby kVN pro P1314//2 – InterCora, umístěné do pozemků p.č. 1290/1, p.č. 1291/2, p.č. 2890/20, p.č. 1314/2, p.č. 2890/25, p.č. 2890/29, p.č. 1313/2, p.č.1315/2, p.č. 2010/7 k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-035/2012
RM bere na vědomí žádost Centra kompletní péče Dobřichovice s.r.o. a požaduje předložení návrhu smlouvy o pronájmu plochy v č.p.886 pro umístění reklamy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-035/2012
RM bere na vědomí žádost vlastníků bytových jednotek v domě č.p. 563, č.p. 564 v ulici 5. května.
RM souhlasí s provedením terénních úprav na pozemcích par.č.1808/3 a parc.č. 1808/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle žádosti ze dne 27.2.2012 - na vlastní náklady žadatelů za podmínky, že terénní úpravy budou provedeny tak, aby nedocházelo k vytékání vody na komunikaci.
Po předložení dokladu o provedení práce bude žadateli poskytnut příspěvek, maximálně však do výše 5000,-
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-035/2012
RM souhlasí s projektovou dokumentací ,, Sportovně relaxační tenisový areál - VENKOVNÍ ÚPRAVY V AREÁLU“ na pozemcích p.č. 1296/4, p.č. 1296/7, p.č. 1296/10 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 15-035/2012
RM nesouhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 559/2 k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu rozporu s ÚP. Dle platného ÚP se jedná o území, kde je možná transformace na RD s min. výměrou pozemku 800m2.
PRO 4             PROTI 0          ZDRŽEL 1
 
Usnesení č. 16-035/2012
RM souhlasí se stavbou zahradního domku na pozemku p.č. 2440/15 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-035/2012
RM souhlasí se stavbou rekreačního objektu na pozemku p.č. 267 k.ú. Rymaně, stavbou odpadní jímky.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-035/2012
RM souhlasí se stavbou garáže na pozemku p.č. 55 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-035/2012
RM souhlasí se záměrem stavby RD na pozemku p.č. 2714/86 k.ú. Mníšek pod Brdy včetně stavby přípojky na elektrickou energii, plynovod a vsakovací jímky.
RM souhlasí s napojením stavby a budoucího RD na pozemku p.č. 2714/86 k.ú. Mníšek pod Brdy jako budoucí vlastník vodovodního a kanalizačního řadu, v současné době ve vlastnictví společnosti OS real, s.r.o., na vodovodní a kanalizační řad ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, provozovaném 1. SčV, a.s.
Ohledně napojení pozemku p.č. 2714/86 k.ú. Mníšek pod Brdy na komunikaci RM konstatuje, že veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p.č. 2714/57 k.ú. Mníšek pod Brdy je ve vlastnictví společnosti OS Real, s.r.o.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-035/2012
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1253, p.č. 1254 k.ú. Mníšek pod Brdy, stavbou oplocení, stavbou přípojky plynu a elektro, s napojením pozemku p.č. 1254 k.ú. Mníšek pod Brdy na komunikaci na pozemku p.č. 2912 k.ú. Mníšek pod Brdy, která je ve vlastnictví města.
Souhlas RM s připojením na vodovod a kanalizaci bude možno vydat až po podpisu plánovací smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Různé
 
Usnesení č. 21-035/2012
RM souhlasí s pokácením 1 ks prostředního, nejnižšího ze třech modřínů, před domem č.p. 506 v ulici Lhotecká.  
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
Milan Vyškočil, v.r.                                                Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.
                   radní                                                                            starosta

Vyvěšeno: 11. 4. 2012

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět