Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 34 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 21.3.2012 - Výpis

 

Přítomni:         
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil

                        radní: Aleš Krákora

                        radní: Jiří Zápal (příchod 19:00)

 

                        tajemnice: Věra Landová

Zapisovatelka: Jaroslava Svitálková, OKS

 

starosta Ing. Petr Digrin, Ph.D. omluven

 

Usnesení č. 1-034/2012

RM schvaluje program 34. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 21.3.2012.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

OKS

 

Usnesení č. 2-034/2012
RM schvaluje stanovení termínu zápisu do MŠ Mníšek pod Brdy Nová a MŠ Mníšek pod Brdy 9. května na dny 25.4. a 26.4.2012 od 13:00 do 16:00 hod.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-034/2012

RM bere na vědomí Společná kriteria pro přijímání dětí do mateřských škol v Mníšku pod Brdy platná od 15.3.2012

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-034/2012

RM bere na vědomí informaci o kontrole BOZP, která proběhla v MŠ Nová 8.3.2012.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-034/2012

RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování servisu a podpůrných služeb mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou Spika, spol. s r.o. a pověřuje starostu jeho podpisem.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Různé

 

Usnesení č. 6-034/2012

RM souhlasí se zřízením družiny v Základní škole Mníšek pod Brdy, Komenského 886, pro žáky a děti přípravné třídy předmětné základní školy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-034/2012

RM souhlasí s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku Domova pro seniory Pod Skalkou za rok 2011 ve výši 300.336,42 Kč tak, že bude uhrazen z rezervního fondu organizace. Rezervní fond bude doplněn částkou 300.336,42 Kč z fondu reprodukce majetku.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

OKS

 

Usnesení č. 8-034/2012

RM bere na vědomí zápis FV ze dne 12.3.2012.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

OSMI

 

Usnesení č. 9-034/2012

RM souhlasí se stavbou nového energetického zařízení kNN pro p.č. 35/17 IV-12-6012966 v k.ú. Stříbrná Lhota, s následnou realizací  a vstupem na pozemek p.č. 51/3 k.ú. Stříbrná Lhota za podmínky, že stavebník oznámí městu Mníšek pod Brdy zahájení stavby minimálně 15 dní předem.

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako budoucím oprávněným ohledně stavby ,, Stříbrná Lhota, kNN pro P35/17“ umístěné do pozemku p.č. 51/3 k.ú. Stříbrná Lhota.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-034/2012

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 322, p.č. 323 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.

Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-034/2012

RM souhlasí s dělením pozemků v k.ú. Mníšek pod Brdy dle GP č. 2236-144/2011, odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha -západ dne 13.10.2011 pod číslem 2101/11.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-034/2012

RM souhlasí s povolením středního zdroje znečištění  -  plynové kotelny o výkonu 250-275kW v k.ú. Mníšek pod Brdy, která bude realizována v rámci stavby  „Sportovně relaxační tenisový areál, ul. Lhotecká, Mníšek pod Brdy, venkovní úpravy v areálu“.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-034/2012

RM doporučuje bezúplatné nabytí  pozemku 2921/8  o výměře 30 m2, ostatní plocha, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ na LV 1006 pro obec a k.ú. Mníšek pod Brdy z vlastnictví E. V. do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy. Správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Mníšek pod Brdy.

RM doporučuje souhlasit se zněním a uzavřením Darovací smlouvy mezi E. V. jako dárcem a Městem Mníšek pod Brdy jako obdarovaným.

RM postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14-034/2012

RM  nedoporučuje nabytí pozemku p.č.2864/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy. Pozemek je pro město nepotřebný.

RM postupuje věc k projednání do ZM.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-034/2012

RM bere na vědomí žádost IHK společnost s ručením omezeným ze dne 27.2.2012.

RM souhlasí s položením zámkové dlažby na pozemku parc.č. 1851/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vlastní náklady žadatele v rozsahu dle přiloženého plánku v příloze č.1  k č.j. 2136/2012 s tím, že budou dodrženy příslušné právní předpisy a normy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-034/2012

RM z pozice vlastníka pozemní komunikace souhlasí se zvláštním  užíváním  komunikace pro realizaci stavby PS 1476  - kabelové vedení kNN pro Sportovně-relaxační tenisový areál na pozemích p č.1800/18, p.č. 1828/1, p.č. 1838/8, p.č. 1839/3, p.č. 2938/1 vše  v k.ú. Mníšek pod Brdy v termínu od 26.3.2012 do 30.4.2012 v ulici 5. května a ul.Lhotecká.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-034/2012

 RM z pozice vlastníka pozemní komunikace souhlasí se zvláštním užíváním komunikace pro realizaci stavby kabelového vedení NN (Čepro, STK, kvalita) IE-12-6003378, PS 1350 na pozemcích p.č.776/1,p.č.2921/1, p.č.840/25, p.č.840/26, p.č.777/3, p.č.776/7 vše  v k.ú. Mníšek pod Brdy v termínu od 26.3.2012 do 30.4.2012 v ulici Nádražní, Komenského a bezejmenné u STK.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-034/2012

RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce, a.s. jako budoucím oprávněným na stavbu Mníšek pod Brdy,T. Wágnerové, kNN u č.p. 332, č.stavby IE-12-6004171 na pozemku parc.č. 2899/1 a p.č. 2889 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19-034/2012

RM souhlasí s návrhem, provést opravu zdiva včetně malby v bytě č. 15 Skalecká č.p 519 na náklady města a ponechání nájemného ve výši vysoutěžené částky. Práce provedou pracovníci údržby města.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Různé

 

Usnesení č. 20-034/2012

RM souhlasí s povolením pokácení 5 ks břízy na pozemku Města Mníšek pod Brdy p.č. 1873/1 s tím, že na tomto pozemku provede žadatel náhradní výsadbu. Termín k povolení kácení - do 31.3.2013 v době vegetačního klidu.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-034/2012

RM bere na vědomí dopis paní A.M. Podle možností bude vyčištění a prohloubení vodotečí v ulici na Oboře zařazeno do oprav komunikací.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

STAROSTA

 

Usnesení č. 22-034/2012

RM souhlasí s návrhem na rozdělení finančních prostředků v rámci grantového řízení Grant 2012 dle předložených hodnotících tabulek.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-034/2012

RM souhlasí se zněním a uzavřením Darovací smlouvy mezi společností A-TRIO Bydlení s.r.o. a Městem Mníšek pod Brdy a postupuje ji ke schválení do ZM.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 24-034/2012

RM souhlasí s vypsáním výzvy na zakázku „Chodníky v ulici Lhotecká a Dobříšská“ a tímto úkolem pověřuje odbor OSMI. Hodnotícím kriteriem bude celková cena díla a délka záruční doby díla.

Pro: 3               Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

19 hod – příchod pan Zápal – přítomni 4 radní

 

Usnesení č. 25-034/2012

RM  jako zřizovatel ZŠ Komenského 420 požaduje, aby ředitelka školy neprodleně předložila  RM informaci, v jakém stádiu je podání žádostí o čerpání finančních prostředků EU tzv. šablon. Zda byly žádosti podány, schváleny, případně čerpány prostředky.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 26-034/2012

RM bere na vědomí novou stížnost obyvatel lokality 12e ze dne 15.3.2012 na dodržování územního plánu. RM konstatuje, že v současné době musí vyčkat vyjádření KÚ Středočeského kraje, který vede odvolací řízení ve věci.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 27-034/2012

RM  schvaluje text Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu  „Zpracování územního plánu města Mníšek pod Brdy“ a pověřuje starostu jejím vypsáním.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 

Milan Vyskočil, v.r.                                          Vlastimil Kožíšek, v.r.                 radní                                                           místostarosta                                                        

Vyvěšeno: 29. 3. 2012

Datum sejmutí: 14. 4. 2012

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět