Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 33 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 7.3.2012 - Výpis

 Přítomni:         starosta: Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek
                        radní: Milan Vyskočil
                        radní: Jiří Zápal (příchod 17:40)
 
                        tajemnice: Věra Landová
Zapisovatelka: Jaroslava Svitálková, OKS
 
radní Aleš Krákora omluven
 
 
Usnesení č. 1-033/2012
RM schvaluje program 33. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 7.3.2012.
Pro: 3               Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 2-033/2012
RM souhlasí s čerpáním částky Kč 74.262,50 z rezervního fondu ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420.
Pro: 3               Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 3-033/2012
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 285/2, p.č. 284 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3               Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-033/2012
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 2225, p.č. 2226, p.č. 2209/56 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3               Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
17:40 – příchod pana Zápala – přítomni 4 radní.
 
 
Usnesení č. 5-033/2012
RM bere na vědomí podání p. Z. J. ze dne 20.2.2012. RM potvrzuje usnesení RM č. 35-030/2012 ze dne 18.1.2012 s tím, že byla seznámena se všemi předloženými podklady včetně žádosti o dělení pozemku ze dne 10.5.2011 za účelem výstavby rodinného domu.
Pro: 4               Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 OKS
 
Usnesení č. 6-033/2012
Rada města souhlasí s přípravou a zřízením Přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a to při ZŠ Komenského 886, Mníšek pod Brdy.
Pro: 4               Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7-033/2012
RM bere na vědomí dopis zaměstnanců ZŠ Komenského 420 ze dne 5.3.2012.
Pro: 4               Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-033/2012
RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši Kč 2000,-- společnosti Raná péče EDA, o.p.s. na činnost terénní služby.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
OSMI -pokračování
 
Usnesení č. 9-033/2012
RM bere na vědomí Inventarizační zprávu za rok 2011 a souhlasí s předloženými návrhy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-033/2012
RM z pozice vlastníka pozemní komunikace souhlasí se zvláštním užíváním komunikace na pozemku parc. č. 2921/1 pro realizaci stavby přípojky vodovodu a kanalizace v ulici Komenského.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-033/2012
Souhlas RM se stavbou zahradního domku a oplocení na pozemku p.č. 1766/79 k.ú. Mníšek pod Brdy bude možno vydat až po vydání výjimky dle vyhlášky 501/2006 Sb. z § 25 odst. 5 podle § 26.  
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-033/2012
RM souhlasí s dokumentací stavby fotovoltaických panelů na jižní a východní stranu valbové střechy rodinného domu č.p. 1242 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-033/2012
RM potvrzuje svoje rozhodnutí, které vydala usnesením č. 22-019/2011 ze dne 3.8.2011 a nesouhlasí s projektovou dokumentací na akci „Průzkum a příprava územní pro Vodní plochy soustava rybníků, retenčních přírodních nádrží“, na pozemku č. parc. 2039/9 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-033/2012
RM souhlasí s umístěním stavby 3 tenisových kurtů na pozemku p.č. 1295, p.č. 1294/1 k.ú. Mníšek pod Brdy, stavbou oplocení tenisových kurtů, stavbou studny s rozvodem na kropení na pozemku p.č. 1295, s obnovením vjezdu v jihozápadním rohu pozemku p.č. 1295 k.ú. Mníšek pod Brdy a stavbou elektropřípojky.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-033/2012
RM souhlasí s vypsáním záměru na pronájem bytu č. 17 v č.p. 555 ul. Rudé armády předem vybranému zájemci na dobu určitou po dobu výkonu pracovního poměru pedagoga v základní škole.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-033/2012
RM souhlasí s vypsáním záměru na pronájem bytu č. 19 v č.p. 555 ul. Rudé armády formou výběrového řízení na dobu neurčitou obálkovou metodou, nejvyšší nabídce. Jedná se o byt 1+1
o celkové ploše 29,08m2.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-033/2012
RM souhlasí se záměrem stavby RD na pozemku č. parc. 996/27 v k.ú. Mníšek pod Brdy – Madlenka a požaduje před podáním žádosti o ÚR kompletní PD.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Různé
 
Usnesení č. 18-033/2012
RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky dne 10.3.2012 a připojuje se tím k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Tajemnice
 
Usnesení č. 19-033/2012
RM schvaluje výsledek VŘ na pronájem bytů a souhlasí s podpisem nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 519 mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní A. M.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-033/2012
RM pověřuje tajemnici vypsáním výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucí odboru stavební úřad.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 21-033/2012
RM bere na vědomí Protokol o provedené kontrole stavebního úřadu u Městského úřadu Mníšek pod Brdy ze dne 29.2.2012.
Kontrolu provedl Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22-033/2012
RM doporučuje požádat Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod pozemku č. parc. 2065 a 2064 v k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 23-033/2012
RM bere na vědomí, že od 8.3. 2012 bude paní Bohumila Minaříková pověřena vedením odboru stavebního úřadu.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24-033/2012
RM schvaluje návrh rozpočtu na rok 2012 včetně rozpočtového výhledu a postupuje k projednání FV a následně ke schválení ZM.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 25-033/2012
RM souhlasí s textem vyhlášky č. 3/2012 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.
a postupuje ji ZM ke schválení.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
Vlastimil Kožíšek, v.r.                                              Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.
               místostarosta                                                                 starosta

Vyvěšeno: 13. 3. 2012

Datum sejmutí: 29. 3. 2012

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět