Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 32 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 22.2.2012 - Výpis

 Přítomni:          starosta: Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek
                        radní: Milan Vyskočil
                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal (příchod 17:50)
                        tajemnice: Věra Landová
 
Zapisovatelka: Jaroslava Svitálková, OKS
Usnesení č. 1-032/2012
RM schvaluje program 32. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 22.2.2012.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 2-032/2012
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 20102002 o pronájmu objektu sauny č.p. 602 na pozemku p.č. 1296/2, vybavení a pozemku p.č. 1296/2 vše k.ú. Mníšek pod Brdy, ul. Lhotecká, kterým bude prodloužena doba pronájmu do 31.12.2020 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 3-032/2012
RM souhlasí s hostováním atrakcí na Skalecké pouti v Mníšku pod Brdy ve dnech 16.7 - 23.7.2012 za podmínky uzavření smlouvy o pronájmu pozemků.
RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o pronájmu pozemků parc.č. 347/1, 347/3, 347/6 a 344 v k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem E.K. za účelem zajištění pouťové atrakce ve dnech 16.7. – 23.7.2012 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-032/2012
RM souhlasí se stavbou dvou RD a dvou krytých parkovacích stání na pozemku p.č. 1080/1, p.č. 1080/2 k.ú. Mníšek pod Brdy, se stavbou přípojek na elektro a plyn, s vynětím ze ZPF pozemků p.č. 1080/1, p.č. 1080/2 k.ú Mníšek pod Brdy, s napojením pozemku p.č. 1080/2 k.ú. Mníšek pod Brdy na komunikaci na pozemku p.č. 1011/3 k.ú. Mníšek pod Brdy, která je ve vlastnictví města.
Souhlas RM s připojením na kanalizaci bude možno vydat až po podpisu plánovací smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-032/2012
RM souhlasí se záměrem stavby,, Mníšek pod Brdy, kNN pro poz. 413/9“ a vstupem na pozemek p.č. 1020 k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako budoucím oprávněným ohledně stavby,, Mníšek pod Brdy, kNN pro poz. 413/9“ umístěné do pozemku p.č. 1020 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Město Mníšek pod Brdy nemá možnost vyhovět ve věci uložení přebytečné zeminy a doporučuje se obrátit na majitele pozemku p.č. 413/9 k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-032/2012
RM souhlasí s připojením pozemků p.č. 97, p.č. 99 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7-032/2012
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 267 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-032/2012
RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene č. IV-12-6007892/1 mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako oprávněným ohledně pozemků p.č. 1879, p.č. 1878/3, p.č. 1878/2, p.č. 1878/1, p.č. 1778/3, p.č. 1766/28, p.č. 1753/32, p.č. 1753/11 k.ú. Mníšek pod Brdy, do kterých jsou umístěné inženýrské sítě pro stavbu PS 113, kabelové vedení NN 0,4 kV pro p.č. 1766/17 (AJK Sdružení). 
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Příchod pana Zápala 17:50 – přítomno 5 radních
 
17) č.j. 652/2012 - DE BARONS DEVELOPMENT, s.r.o.; Žádost o souhlas s umístěním a stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 571/45 k.ú. Rymaně v lokalitě Višňovka. Dům jednopodlažní s valbovou střechou. Architekt města souhlasí. SÚ – bez připomínek.
Usnesení č. 9-032/2012
RM souhlasí s umístěním a stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 571/45 k.ú. Rymaně, se stavbou ektropřípojky, s připojením pozemku p.č. 571/45 na vodovodní a kanalizační řad.
RM souhlasí s napojením pozemku p.č. 571/45 na účelovou komunikaci na pozemku p.č. 571/1, která je v majetku města za podmínky uzavření dohody o připojení nemovitosti k účelové komunikaci.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-032/2012
RM souhlasí s připojením pozemků p.č. 138/1, p.č. 138/2 k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-032/2012
RM souhlasí se stavbou bazénu na pozemku p.č. 575/5 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 12-032/2012
RM souhlasí s podpisem souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemku parc.č. 571/1 v k.ú. Rymaně, uvedeného v příloze č. 1 k č.j. 1549/2012 a pověřuje starostu tímto podpisem.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-032/2012
RM souhlasí s  dělením pozemku p.č. 583 v k.ú. Rymaně dle situace v příloze č.1 k č.j. 1501/2012.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-032/2012
RM souhlasí se záměrem stavby rodinného domu a garáže na pozemku p.č. 571/55 v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky dodržení uliční čáry garáže 5m a provedení zastřešení garáže sedlovou střechou.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-032/2012
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 849/1 k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad za podmínky souhlasu vlastníka inženýrských sítí DE BARONS DEVELOPMENT, s.r.o.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Různé
 
Usnesení č. 16-032/2012
RM bere na vědomí informaci ředitele DS Pod Skalkou o havárii a plánovaných úpravách budovy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 17-032/2012
RM jmenuje z důvodu rezignaci pana Jiřího Vlčka na funkci předsedy likvidační komise novým předsedou likvidační komise pana Milana Vyskočila.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-032/2012
RM souhlasí s čerpáním částky Kč 21.867,15 z rezervního fondu Základní školy, Mníšek pod Brdy, Komenského 886 z důvodu navýšení cen energií během roku 2011.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 19-032/2012
Rada města Mníšek pod Brdy rozhodla o zrušení „oddělení životního prostředí“ odboru stavební úřad a tím i o zrušení funkce „vedoucí oddělení životního prostředí“, a to s účinností od 1.5.2012, a to z důvodu zvýšení efektivnosti práce a nadbytečnosti tohoto oddělení vzhledem k legislativním změnám ohledně agendy.
Rada města Mníšek pod Brdy rozhodla o zrušení jednoho pracovního místa „referent stavebního úřadu“ v odboru stavebního úřadu, a to s účinností od 1.5.2012, a to z důvodu zvýšení efektivnosti práce a nadbytečnosti tohoto pracovního místa při snížení agendy.
V návaznosti na výše uvedené zrušení „oddělení životního prostředí“ odboru stavební úřad a tím i zrušení funkce „vedoucí oddělení životního prostředí“ a o zrušení jednoho pracovního místa „referent stavebního úřadu“ Rada města Mníšek pod Brdy schvaluje změnu organizačního řádu – funkčního schématu odboru stavebního úřadu a městského úřadu Mníšek pod Brdy taktéž s účinností od 1.5.2012.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-032/2012
Na základě dohody o ukončení pracovního poměru k 29.2.2012 rada města schvaluje odměnu vedoucí stavebního úřadu ve výši pětinásobku průměrného platu. Odměna bude vyplacena v nejbližším výplatním termínu.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   1
 

 
Vlastimil Kožíšek, v.r.                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.
               místostarosta                                                              starosta

Vyvěšeno: 1. 3. 2012

Datum sejmutí: 17. 3. 2012

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět