Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 30 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 18.1.2012- VÝPIS

 Přítomni:         starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil

                        radní: Aleš Krákora
                       

                        tajemnice: Věra Landová 

                        radní: Jiří Zápal omluven

Zapisovatelka: Jaroslava Svitálková, OKS

 

Usnesení č. 1-030/2012

RM po představení schvaluje program 30. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 18.1.2012.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

STAROSTA

 

Usnesení č. 2-030/2012

RM souhlasí s opravou OZV č. 1/2012 a postupuje ke schválení zastupitelstvu města
OZV č. 2/2012.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-030/2012

RM ruší soutěž na zakázku „Rekonstrukce ulice na Oboře, Mníšek pod Brdy“ a pověřuje odbor OSMI oznámením skutečnosti uchazečům.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-030/2012

RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci do Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt

„Chodníky v ulici Lhotecká a Dobříšská ve městě Mníšek pod Brdy“. Zároveň souhlasí se závazkem spolufinancování této akce.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-030/2012

RM pověřuje OSMI a starostu přípravou podkladů pro jednání související s projektem „Intenzifikace ČOV Mníšek pod Brdy“ a jednáním na vodoprávním úřadu MÚ Černošice.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-030/2012

RM souhlasí s ukončením smluvního vztahu se společností Teplárenská a realitní společnost Dobříš spol. s r.o. (změna názvu na ECR KOMPLEX – správa, spol. s r.o.) a pověřuje OSMI vypovědět Mandátní smlouvu o zajištění výkonu správy nemovitosti ze dne 1.1.2009.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

OKS

Usnesení č. 7-030/2011

RM bere na vědomí posudek Znalecký posudek č. 65211  - Posouzení stavu stromořadí památných lip (Tilia sp.) s návrhem řešení ochranného pásma v Mníšku pod Brdy, vypracovaný Ing. Petrem Skálou znalcem Krajského soudu v Praze.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-030/2012

RM schvaluje Společná kriteria pro přijímání dětí do mateřských škol v Mníšku pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-030/2012

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o pronájmu dvou kotců v psím útulku Bouchalka.

RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní E. S.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-030/2012

RM zařazuje žádost ČSCH  ZO Rymaně o příspěvek na činnost do grantového řízení pro rok 2012.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-030/2012

RM bere na vědomí Usnesení č.j. 5C57/2011.74 ze dne 29.12.2011 Okresního soudu Praha západ ve věci sporu Města Mníšek pod Brdy versus p. D. a p. L..

Město Mníšek pod Brdy nebude v této věci podávat odvolání.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-030/2012

RM souhlasí s přijetím daru Kč 3000,- v roce 2011 od firmy ZMOK PARTNER s.r.o na podporu tvůrčích, herních či vzdělávacích aktivit pro děti MŠ Nová 499.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-030/2012

RM souhlasí s čerpáním částky Kč 56.686,- za odpisy a částky Kč 62.276,- za opravy z fondu reprodukce investičního majetku Školní jídelny, Komenského 420, Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

14) č.j. 525/12 – školní jídelna, žádost o schválení rozdělení HV za rok 2011.

Usnesení č. 14-030/2012

RM souhlasí s rozdělením HV Školní jídelny, Komenského 420, Mníšek pod Brdy za rok 2011 ve výši Kč 10.323,33 následovně:

rezervní fond 20% - Kč 2.064,66

fond reprodukce investičního majetku 80% - Kč 8.258,67.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

V. Tajemnice

 

Usnesení č. 15-030/2012

RM souhlasí s oběma variantami na nájem pozemků ve vlastnictví manželů F., je ochotna jednat o obou a požaduje zaslání návrhů nájemních smluv.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-030/2012

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Úřadem práce ČR.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Různé

 

Usnesení č. 17-030/2012

RM souhlasí s povolením pokácení 4 ks topolů černých na pozemku Města Mníšek pod Brdy p.č. 1944 s tím, že doporučuje náhradní výsadbu na pozemku v areálu MŠ Eden dle projektu.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-030/2012

RM bere na vědomí rezignaci pana Stanislava Jiroty ke dni 31.12.2011na funkci člena správní rady Magdaléna o.p.s.

RM volí na uvolněné místo člena správní rady Magdaléna o.p.s. pana Mgr. Ing. Jana Dlouhého.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19-030/2012

RM souhlasí s použitím vozidla Tatra 138, které je v užívání SDH Mníšek pod Brdy, pro účely filmování a jeho vyjetím mimo region Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-030/2012

RM souhlasí s umístěním fotovoltaických panelů na jižní straně sedlové střehy rekreačního objektu č. e. 428 v k.ú. Rymaně.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-030/2012

RM jako zřizovatel ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy souhlasí s otevřením čtyř tříd
1. ročníku pro školní rok 2012/2013. O problému kapacity prvního stupně bude nadále jednáno.

RM pověřuje komisi pro školství a vzdělávání přípravou koncepce rozvoje základního školství v Mníšku pro příštích 5 let s důrazem na kapacitu zařízení.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

OSMI

 

Usnesení č. 22-030/2012

RM souhlasí se zaplacením dlužné částky, která vznikla na bytě č.6 v č.p. 507 v ul. Lhotecká ve výší 10 075.- Kč oproti vystavené faktuře od Společenství vlastníků bytových jednotek domu 506,507,508 ul. Lhotecká.

RM ukládá OSMI zajistit, aby dlužná částka  ve výši 10 075.-Kč byla přiřazena k původní žalobě na manžele Mattisovi.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-030/2012

RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky pro stavbu rodinného domu na pozemku p.č. 1753/22 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Souhlas s připojením na vodovodní a kanalizační řad vydá vlastník těchto inženýrských sítí společnost OPTREAL, spol. s.r.o.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 24-030/2012

RM nesouhlasí se záměrem stavby rodinného domu na pozemku p.č. 2593 v k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu rozporu s ÚP. V lokalitě není dostatečná šíře komunikací.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 25 -030/2012

RM souhlasí s demolicí stavby č.ev. 221 na pozemku p.č. 2503 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 26-030/2012

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 347, p.č. 348 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.

Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 27-030/2012

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 261, p.č. 262/1 v k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační řad.

Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 28-030/2012

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 2210, p.č. 2211, p.č. 2212/1 k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad.

Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 29-030/2012

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 320 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.

Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 30-030/2012

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 262/5, p.č.262/4 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.

Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 31-030/2012

RM  souhlasí s dokumentací pro ÚŘ -  umístění komunikace, inženýrských sítí a rodinných domů v obytné lokalitě Kytínská, se scelením a rozdělením pozemků dle dokumentace pro ÚŘ, přílohy C7, C8.

RM vydá souhlasné stanovisko s připojením splaškové kanalizace a vodovodu při podpisu plánovací smlouvy mezi investorem a Městem Mníšek pod Brdy.

RM souhlasí s vynětím pozemku č. parc. 996/13 ze zemědělského půdního fondu pro přístupovou cestu k rodinným domům.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 32-030/2012

RM souhlasí se stavbou RD na pozemku p.č. 2714/89 k.ú. Mníšek pod Brdy včetně stavby přípojek na  elektrickou energii a plynovod a stavby oplocení.

RM souhlasí  s napojením stavby a budoucího RD na pozemku p.č. 2714/89 k.ú. Mníšek pod Brdy jako budoucí vlastník vodovodního a kanalizačního řadu, v současné době ve vlastnictví společnosti OS real, s.r.o., na vodovodní a kanalizační  řad ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, provozovaném 1. SčV, a.s.

Ohledně napojení pozemku p.č. 2714/89 k.ú. Mníšek pod Brdy na komunikaci RM konstatuje, že veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p.č. 2714/57 k.ú. Mníšek pod Brdy je ve vlastnictví společnosti OS real, s.r.o.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 33-030/2012

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o zřízení a právu věcných břemen mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a Telefonica Czech Republic, a.s. jako budoucím oprávněným ohledně stavby ,,Stříbrná Lhota, demontáž podpěr ČEZ, ÚPS, 11010-014571 umístěné do pozemku p.č. 51/1, p.č. 51/3, p.č. 148/1, p.č. 148/7, p.č. 148/20, p.č. 148/22 v k.ú. Stříbrná Lhota.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 34-030/2012

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a ing. E. V. a M. V. jako budoucím oprávněným ohledně stavby kanalizační přípojky umístěné do pozemků p.č. 133/5, p.č. 148/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 35-030/2012

RM nedoporučuje bezúplatný převod pozemku p.č. 238 o výměře 110 m2 k,.ú. Stříbrná Lhota.

RM doporučuje prodej pozemku p.č. 238 o výměře 110 m2 k.ú. Stříbrná Lhota předem vybraným zájemcům Z. a J J. a postupuje věc k projednání do zastupitelstva města s doporučením prodejní ceny Kč 700,-/ m2.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 36-030/2012

RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a RWE GasNet, s.r.o. jako budoucím oprávněným ohledně stavby STL přípojky umístěné do pozemku p.č. 148/7 k.ú. Stříbrná Lhota.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 37-030/2012

RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1288/7 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 38-030/2012

RM souhlasí se stavbou RD na pozemku p.č. 414/16 v k.ú., Stříbrná Lhota, včetně stavby oplocení, přípojek na vodovodní a kanalizační řad a elektrickou energii.

Souhlas s připojením na vodovodní a kanalizační řad vydá vlastník těchto inženýrských sítí společnost Kinsu, s.r.o.

Ohledně napojení pozemku p.č. 414/16 k.ú. Stříbrná Lhota na komunikaci RM konstatuje, že veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p.č. 414/7 k.ú. Stříbrná Lhota je ve vlastnictví společnosti Kinsu CZ, s.r.o.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 39-030/2012

Souhlas RM s připojením pozemku p.č. 1634/14 k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní řad bude možno vydat až po podpisu plánovací smlouvy z důvodů vyvolaných investičních nákladů na výstavbu ATS stanice.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 40-030/2012

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 338 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.

Zároveň upozorňujeme vlastníky tohoto pozemku, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 41-030/2012

RMsouhlasí s projektem stavby P 1816 Mníšek pod Brdy-kNN pro P 2714/21-22 GASTRO,  následnou realizací  a vstupem na pozemky p.č. 2714/30, p.č. 2714/34 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako budoucím oprávněným ohledně stavby P 1816 Mníšek pod Brdy-kNN pro P 2714/21-22 GASTRO umístěné do pozemku p.č. 2714/30, p.č. 2714/34 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 42-030/2012

RM z pozice vlastníka pozemní komunikace souhlasí s užitím komunikace pro  umístění inženýrských sítí  - kabelového vedení NN 0,4 pro P566-IV-12-6012455 na pozemku p.č. 2812/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy-Madlenky v době od 30.1.2012 do 10.2.2012.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 43-030/2012

RM z pozice vlastníka pozemní komunikace souhlasí s užitím komunikace pro umístění inženýrských sítí  - kabelového vedení  kVN,TS,kNN P 1601/1-2 - IV - 12 - 6010206 na pozemcích parc.č. 1511/1, p.č. 1575/2, p.č. 2917/1, p.č. 1717/1, p.č. 1717/2, p.č. 1717/3, p.č. 1717/4 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy v době od 30.1.2012 do 10.2.2012 za podmínky, že bude zajištěna průjezdnost ulice Pod Lesem.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 44-030/2012

RM souhlasí s PD stavby,, stavební úpravy obchodní jednotky v BD č.p. 1388 na prodejnu potravin“ na pozemku p.č. 2714/155 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 45-030/2012

RM souhlasí s rekonstrukcí oplocení na pozemku p.č. 1440 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 46-030/2012

RM souhlasí  s přístavbou rekreační chaty č. ev. 1078 na pozemku p.č. 1674 k.ú. Mníšek pod Brdy a pozemku p.č. 1676 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 47-030/2012

RM souhlasí  se stavbou garáže s odstavnou plochou na pozemku p.č. 1676 k.ú. Mníšek pod Brdy, se stavbou elektropřípojky.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 48-030/2012

RM souhlasí s projektovou dokumentací OPLOCENÍ ,, Sportovně relaxačního tenisového areálu“ na pozemcích p.č. 1296/7, p.č. 1296/10 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 49-030/2012

RM souhlasí s rekonstrukcí RD č.p. 332 na pozemku p.č. 307 k.ú. Mníšek pod Brdy, se stavbou nové silnoproudé přípojky, se stavbou nové kanalizační přípojky a vodovodní přípojky na pozemek p.č. 307 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky dodržení stanoviska 1.SčV,a.s.(Veolia) zn. TÚP/204/11MN ze dne 1.12.2011.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 50-030/2012

RM nesouhlasí s připojením pozemku p.č. 72/9 k.ú. Stříbrná Lhota na místní komunikaci z důvodu nedostatečné šíře komunikace.

RM nesouhlasí s připojením na vodovodní řad.
RM doporučuje vlastníkovi jednat o uzavření plánovací smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 51-030/2012

RM nesouhlasí s připojením pozemku p.č. 72/10 k.ú. Stříbrná Lhota na místní komunikaci z důvodu nedostatečné šíře komunikace.

RM nesouhlasí s připojením na vodovodní řad.
RM doporučuje vlastníkovi jednat o uzavření plánovací smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 52-030/2012

RM nesouhlasí s připojením pozemku p.č. 57/6 k.ú. Stříbrná Lhota na místní komunikaci z důvodu nedostatečné šíře komunikace.

RM nesouhlasí s připojením na vodovodní řad.
RM doporučuje vlastníkovi jednat o uzavření plánovací smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 53-030/2012

RM nesouhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 1081/1 k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu, že není respektována dohoda s Městem Mníšek pod Brdy, že bude dodržen uliční prostor šíře 6,5 m.

Souhlas RM s připojením na vodovod a kanalizaci bude možno vydat až po podpisu plánovací smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 54-030/2012

RM souhlasí s dělením pozemku parc.č. 29/1 v k.ú. Stříbrná Lhota.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 55-030/2012

RM souhlasí s přístavbou haly na pozemku p.č. 1965/178 k.ú. Mníšek pod Brdy, se stavbou přípojek na  splaškovou a dešťovou kanalizaci, s přípojkou elektro a plynu.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 56-030/2012

RM  souhlasí se stavbou 3 variant RD v lokalitě Eden na pozemcích p.č. 2714/51, 2714/52, 2714/53, 2714/54, 2714/55, 2714/56, 2714/58, 2714/59, 2714/65, 2714/66, 2714/67, 2714/68, 2714/69, 2714/70, 2714/71, 2714/72, 2714/73, 2714/74, 2714/75, 2714/76, 2714/77, 2714/78, 2714/79, 2714/80, 2714/81, 2714/82, 2714/83, 2714/84, 2714/104, 2714/107, 2714/108, 2714/109, 2714/114, 2714/115, 2714/116, p.č. 2714/117  k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 57-030/2012

RM souhlasí s odstraněním stavby č.ev. 116 na pozemku p.č. 574 k.ú. Mníšek pod Brdy, se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 575/1, p.č. 574 k.ú. Mníšek pod Brdy. Připojení na vodovod a kanalizaci bude možné po uzavření Smlouvy o spolupráci.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 58-030/2012

RM bere na vědomí vyjádření Města Mníšek pod Brdy k záměru „Rekonstrukce uhelné kotelny na energetickou centrálu“.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 59-030/2011

RM souhlasí s návrhem projektové dokumentace stavby RD na pozemku p.č. 1601/15, 1601/16, 1601/18 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky že bude změněno stávající ÚR a uvedeno do souladu s předloženou PD.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Vlastimil Kožíšek, v.r.                                    Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

                místostarosta                                                      starosta

Vyvěšeno: 25. 1. 2012

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět