Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 29 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 12.12.2011-VÝPIS

 Přítomni:         starosta: Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek
                        radní: Milan Vyskočil
                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal (příchod 18:15)
                        tajemnice: Věra Landová
 
Zapisovatelka: Jaroslava Svitálková, OKS
 
Usnesení č. 1-029/2011
RM po představení schvaluje program 29. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 12.12.2011.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Příchod radního Zápala v 18:10 hod.
 
č. usnesení 2-029/2011 (neobsazeno)
 
Usnesení č. 3-029/2011
RM souhlasí s Pravidly rozpočtového provizoria Města Mníšek pod Brdy do schválení rozpočtu pro rok 2012 a doporučuje je ZM ke schválení.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-029/2011
RM schvaluje Časový plán tvorby rozpočtu města na rok 2012.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-029/2011
RM doporučuje ke schválení ZM předloženou kalkulaci vodného a stočného pro rok 2012.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OF
 
Usnesení č. 6-029/2011
RM souhlasí s předloženým plánem odpisování majetku Města Mníšek pod Brdy a postupuje ho k projednání a schválení do ZM.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 7-029/2011
RM souhlasí se zrušením samostatných organizačních složek Městské kulturní středisko a Městská Knihovna Mníšek pod Brdy
RM dále souhlasí se začleněním pracovišť a jejich kompetencí pod odbor kanceláře starosty. RM postupuje věc ke schválení do ZM.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 8-029/2011
RM souhlasí s rozpočtovým opatřením v rozpočtu MŠ Nová na rok 2011 a to navýšením příjmů o 90 tis. a následným převedením této částky z položky Příjmy na pořízení vybavení zahrady MŠ.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-029/2011
RM souhlasí s uzavřením  MŠ Nová a MŠ 9. května v období vánočních prázdnin od 23.12.2011 až 2.1.2012.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-029/2011
RM bere na vědomí vyjádření majitelů pozemků č.parc. 1777/9, 1777/2, 1777/11, 1778/10
a 1859/11 v k.ú. MpB (pod bytovým domem č.p. 836/837) ve věci převodu pozemku do vlastnictví majitelů bytových jednotek.
RM bude o výsledku jednání informovat ZM a majitele bytových jednotek č.p. 836/837.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 11-029/2011
RM nesouhlasí se změnou využití území na pozemku p.č. 2416/1 k.ú. Mníšek pod Brdy ze zahrady na ostatní plochu a se záměrem na pozemcích p.č.2416/1 a p.č. 2415/2 k.ú. Mníšek pod Brdy zřídit víceúčelovou provozovnu pro výkup železa a barevných kovů.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-029/2011
RM souhlasí s prodejem ideálního spoluvlastnického podílu o velkosti 15791/16695 na pozemku p.č.1777/3 o celkové výměře 205m2, zastavěná plocha a nádvoří v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy včetně součástí a příslušenství vlastníkům bytových jednotek v budově se dvěma čísly popisnými č.p.836, č.p.837, postavené na pozemcích p.č.1777/2, p.č.1777/6, p.č.1777/3 k.ú. Mníšek pod Brdy, uvedeným v  kupní smlouvě v příloze č. 1 k č.j. 13234/2011,  do jejich podílového spoluvlastnictví dle velikosti spoluvlastnických podílů, odpovídajících velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech předmětné budovy za cenu 403,-Kč/m2.
RM schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím a vlastníky bytových jednotek v budově se dvěma čísly popisnými č.p.836, č.p.837, postavené na pozemcích p.č.1777/2, p.č.1777/6, p.č.1777/3 k.ú. Mníšek pod Brdy jako kupujícími o prodeji ideálního spoluvlastnického podílu o velkosti 15791/16695 na pozemku p.č.1777/3 o výměře 205m2, zastavěná plocha a nádvoří v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy včetně součástí a příslušenství za celkovou kupní cenu ve výši 78 143,-Kč.
RM postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-029/2011
RM nesouhlasí se záměrem prodeje  části pozemku p.č. 1851/2 k.ú. Mníšek pod Brdy, specifikovaného v žádosti č.j. 11446/2011.  
RM navrhuje možnost dlouhodobého pronájmu tohoto pozemku.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-029/2011
RM souhlasí s porevizní opravou TV rozvodů domu č.p. 519 ul. Skalecká v rozsahu páteřních kabelových rozvodů v domě se základním signálem TV programů.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-029/2011
RM souhlasí s podpisem souhlasného prohlášení, kterým bude uznáno vlastnické právo pro pana Ing. V. T. ke stavbě bez č.p./č.e. na pozemku p.č.100/2, zapsané v katastru nemovitostí na LV 81 pro obec a k.ú. Mníšek pod Brdy.  
RM postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.
RM doporučuje v souvislosti s tímto majetkoprávním vztahem vypořádat i pozemek č. parc. 1315/11 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-029/2011
RM pověřuje OSMI vypsat záměr na pronájem části pozemku č. parc. 1315/11 předem vybranému zájemci.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-029/2011
RM souhlasí s dostavbou verandy u chaty č.e. 722 na pozemku p.č. 498/5 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-029/2011
RM souhlasí s přístavbou výrobní haly č.p. 270 v areálu Kovohutí na pozemku p.č. 1965/31, p.č. 1965/149 k.ú. Mníšek pod Brdy, se stavbou přípojek na splaškovou a dešťovou kanalizaci, s přípojkou elektro a plynu.
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 1965/149 na vodovodní řad.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-029/2011
RM bere na vědomí odevzdání bytu č. 8 v č.p. 519 ul. Skalecká.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-029/2011
RM souhlasí s přidělením bytu č. 8 v č.p. 519 ul. Skalecká paní M. B., učitelce ZŠ Komenského 420 na dobu určitou a to po dobu výkonu funkce pedagoga v ZŠ Komenského 420.
RM pověřuje OSMI vypsáním záměru na pronájem bytu předem vybranému zájemci.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-029/2011
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě darovací o budoucím bezúplatném nabytí částí pozemků p.č. 2901/3 o předpokládané výměře cca 1050 m2 a p.č. 2905/1 o předpokládané výměře cca 10m2 vše k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Středočeským krajem jako budoucím dárcem a Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím obdarovaným a postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22-029/2011
RM souhlasí se změnou užívání místností v domově seniorů č.p. 500 na pozemku p.č. 1853/3, p.č. 1853/6 k.ú. Mníšek pod Brdy dle přiložené situace.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Různé
 
Usnesení č. 23-029/2011
RM souhlasí s dokumentací pro územní řízení – Sběrný dvůr a připojením na vodovodní a kanalizační řad.
Pro: 4              Proti:    0          Zdržel se:   1
 
Tajemnice
 
Usnesení č. 24-029/2011
RM bere na vědomí  výsledek výběrového řízení na obsazení bytu č. 16 v domě č.p. 519 a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt s paní H. H. s platností od 15.12.2011 na dobu neurčitou.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 25-029/2011
RM bere na vědomí návrh Úřadu práce k realizaci veřejné služby od r. 2012 a souhlasí s tím, že město požádá o podrobnosti návrhu a bude se dále jednat o spolupráci.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 26-029/2011
RM souhlasí s odpisem pohledávky ve výši 41.500,- Kč za pokuty a náklady řízení udělené v letech 2005 - 2007 Komisí k projednávání přestupků Města Mníšek pod Brdy a doporučuje věc ZM ke schválení.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
STAROSTA
 
Usnesení č. 27-029/2011
RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Osobní výstroj členů jednotky v Mníšku pod Brdy“ z fondu podpory obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů Středočeského kraje pro rok 2012. Zároveň souhlasí se závazkem spolufinancování této akce.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 28-029/2011
RM projednala principy a přechod na nový systém poplatku za komunální odpad a souhlasí s OZV č. 1/2012 a dalšími pokyny, které s ní souvisejí (Zásady pro poskytování finančního příspěvku, Metodický pokyn) a postupuje materiál k projednání a schválení do ZM.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
      Vlastimil Kožíšek, v.r.                                                    Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.
             místostarosta                                                                   starosta

Vyvěšeno: 19. 12. 2011

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět