Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 28 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 30.11.2011

 Přítomni:         starosta: Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek
                        radní: Milan Vyskočil
                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal (příchod 17:20)
                        tajemnice: Věra Landová
 
Zapisovatelka: Jaroslava Svitálková, OKS
 
Usnesení č. 1-028/2011
RM po představení schvaluje program 28. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 30.11.2011.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 2-028/2011
RM souhlasí s předloženým doplněním RO č. 3/2011 a postupuje ho k projednání a schválení do ZM.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 3-028/2011
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku p.č. 2714/90 k.ú. Mníšek pod Brdy včetně stavby přípojek na elektrickou energii a plynovod.
RM souhlasí s napojením stavby a budoucího RD na pozemku p.č. 2714/90 k.ú. Mníšek pod Brdy jako budoucí vlastník vodovodního a kanalizačního řadu, v současné době ve vlastnictví společnosti OS real, s.r.o., na vodovodní a kanalizační řad ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, provozovaném 1. SčV, a.s.
Ohledně napojení pozemku p.č. 2714/90 k.ú. Mníšek pod Brdy na komunikaci RM konstatuje, že veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p.č. 2714/57 k.ú. Mníšek pod Brdy je ve vlastnictví společnosti OS real, s.r.o.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
17:20 příchod pana Zápala – přítomno 5 radních
 
Usnesení č. 4-028/2011
RM souhlasí s umístěním dřevostavby na pozemku p.č. 1557, p.č. 1558 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-028/2011
RM souhlasí s přístavbou, nástavbou, stavebními úpravami domu pro rodinnou rekreaci č.e. 244 na pozemku p.č. 2779, p.č. 2780/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-028/2011
RM souhlasí se stavbou kůlny na nářadí na pozemku p.č. 2544/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 7-028/2011
RM souhlasí s provedením terénních úprav a vybudováním podkladních vrstev ze štěrku na části pozemku parc.č.1267/1 a parc. č. 2910/8, v k.ú. Mníšek pod Brdy, dle projektu Rekonstrukce ulice „Na Oboře“, Mníšek pod Brdy, na náklady žadatele pana Keyře za účelem parkování.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-028/2011
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 281/4 k.ú. Stříbrná Lhota, včetně přípojky elektro a plynu, s připojením pozemku p.č. 281/4 k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.
Ohledně napojení pozemku p.č. 281/1 k.ú. Stříbrná Lhota na komunikaci RM konstatuje, že veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p.č. 281/1 k.ú. Stříbrná Lhota je ve vlastnictví fyzických osob.
 
Zároveň upozorňujeme vlastníka tohoto pozemku, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 9-028/2011
RM souhlasí se záměrem organizačních změn odboru kanceláře starosty.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-028/2011
RM pověřuje vedoucího OKS přípravou všech nezbytných opatření k provedení organizačních změn.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-028/2011
RM bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Komenského 420 o zvolení školské rady, na jejímž prvním zasedání dne 21.11.2011 byla zvolena předsedkyní PhDr. Vladimíra Pirichová.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
OSMI - pokračování
 
Usnesení č. 12-028/2011
RM souhlasí s rozdělením a scelením pozemků v k.ú. Mníšek pod Brdy dle GP č.2080-60/2010, odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ dne 28.4.2010 pod číslem 902/2010.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 13-028/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 286, p.č. 285/1 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-028/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 2287, p.č. 2288/1 k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
19) č.j. 12901 /2011 - Ing. Zajkr, Žádost  o souhlas k připojení na  vodovodní a kanalizační řad, pozemky  p.č. 332, p.č. 333 v  k.ú. Stříbrná Lhota.
Usnesení č. 15-028/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 332, p.č. 333 v k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační a vodovodní řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-028/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 264/1, p.č. 264/2 v k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-028/2011
RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p.č. 1731/2, p.č. 1732/5 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Souhlas s připojením na vodovodní a kanalizační řad vydá vlastník těchto inženýrských sítí společnost OPTREAL, spol. s r.o.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-028/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 325/1, p.č. 325/2, p.č. 326 v k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační a vodovodní řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace a vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-028/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 329/11, p.č. 329/40, p.č. 330/6 v k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-028/2011
RM souhlasí s PD stavby – stavební úpravy a částečná nástavba RD č.p. 74 na pozemku p.č. 287 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-028/2011
RM nesouhlasí se zamýšlenou výstavbou RD na pozemku p.č. 1912/2 k.ú. Mníšek pod Brdy.z důvodu nesouladu s regulativy pro dané území.
PRO 4             PROTI 0         Zdržel se 1
 
Usnesení č. 22-028/2011
RM nesouhlasí se stavbou oplocení na pozemcích p.č. 379/2, p.č. 387/6 v k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu rozporu s ÚP.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 23-028/2011
RM souhlasí s přestavbou nebytové jednotky č. 549/7 na bytovou v č.p. 548, č.p. 549 na pozemku p.č. 1781, p.č. 1782 k.ú. Mníšek pod Brdy dle doplněné a opravené PD ze dne 10.11.2011
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24-028/2011
RM souhlasí s úpravou dvou malých tříd v ZŠ Komenského č.p. 420 vybouráním příčky na jednu třídu.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 25-028/2011
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1601/13 k.ú. Mníšek pod Brdy, se stavbou elektropřípojky.
RM souhlasí s napojením stavby a budoucího RD na pozemku p.č. 1601/13 k.ú. Mníšek pod Brdy jako budoucí vlastník vodovodního a kanalizačního řadu, v současné době ve vlastnictví společnosti A-TRIO Bydlení, s.r.o. na vodovodní a kanalizační řad.
Ohledně napojení pozemku p.č. 1601/13 k.ú. Mníšek pod Brdy na komunikaci RM konstatuje, že veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p.č. 1601/2 k.ú. Mníšek pod Brdy je ve vlastnictví společnosti A-TRIO, s.r.o.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Tajemnice
 
Usnesení č. 26-028/2011
RM souhlasí s přípravou nájmu pozemků parc. č. 1956/4 a parc. č. 1949/35 v k.ú. Mníšek pod Brdy a pověřuje tajemnici návrhem nájemní smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 27-028/2011
RM souhlasí s pořádáním závodů automobilů do vrchu na trati Řevnice - Mníšek pod Brdy dne 21.4.2012 za podmínek zajištění všech potřebných povolení (Policie ČR, MÚ Černošice - dopravní odbor) a zabezpečení veřejného pořádku v průběhu akce a úklidu po akci.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 28-028/2011
RM schvaluje Směrnici o postupu při poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů včetně sazebníku úhrad.
RM schvaluje směrnici včetně příloh.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 29-028/2011
RM bere na vědomí výsledky kontroly výkonu státní správy - agenda komise pro projednávání přestupků.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
Usnesení č. 30-028/2011
RM schvaluje odměnu za II. pololetí 2011 ředitelce ZŠ Komenského 886, Mgr. Bohumile Pallagyové, dle návrhu.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 31-028/2011
RM schvaluje odměnu za II. pololetí 2011 ředitelce ZŠ Komenského 420, Mgr. Alici Vejmolové, dle návrhu.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 32-028/2011
RM schvaluje odměnu za II. pololetí 2011 ředitelce MŠ Nová, Petře Poučkové,
dle návrhu.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 33-028/2011
RM schvaluje odměnu za II. pololetí 2011 ředitelce MŠ 9. května, Bc. Marii Šretrové, dle návrhu.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 34-028/2011
Charvátová 12
RM schvaluje odměnu za II. pololetí 2011 ředitelce školní jídelny ZŠ Komenského 420, Dagmar Charvátové, dle návrhu.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 35-028/2011
Daniel 30
RM schvaluje odměnu za II. pololetí 2011 řediteli Domova pro seniory Pod Skalkou, Janu Danielovi, dle návrhu.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 36-028/2011
RM souhlasí se sjednáním návrhu dohody mezi JUDr. Matoušem, Městem Mníšek pod Brdy a dalšími vlastníky pozemků č. parc. 85/3, 85/4 a 73/11 v k.ú. Stříbrná Lhota za těchto podmínek:
-         směna pozemků zastavěných stavbou opěrné zdi mezi účastníky specifikované dohodou účastníků za část pozemku – trojúhelník vlevo (Město smění pozemky za pozemek dle návrhu
-         dohoda na konkretizaci hranic přístupové komunikace na pozemek parc. č. 85/4 v k. ú. Stříbrná Lhota - dle návrhu viz. snímek z mapy
-         za výše uvedených podmínek bude Město iniciovat postup vůči dotčeným orgánům, ve věci povolení oplocení na dotčených částech stavby opěrné zdi
-         realizace stavby přejezdového můstku na pozemku parc. č. 85/3 v hranicích přístupové komunikace na náklady JUDr. Matouše
-         Město se zavazuje provést geometrické zaměření včetně vyhotovení oddělovacích plánů a následně zpevnění přístupové komunikace v zaměřených hranicích na vlastní náklad.
RM žádá aby byly ošetřeny trasy IS, a průjezdné šíře komunikací.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 37-028/2011
RM souhlasí s uzavírkou části ulice na Madlenkách, pozemky p.č. 2812/1 a 2812/2 před pozemkem p.č. 575/6 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy dle situace v příloze č. 1 k č.j. 13303/2011 a podmínek Odboru dopravy Městského úřadu Černošice z důvodu stavebních prací v termínu od 7.12.2011 do 8.12.2011.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 38-028/2011
V souladu se zákonem 137/2006 Sb. Rada města z došlých nabídek na zakázku
„Rekonstrukce ulice 9. května, Skalecká a K Rybníčku“ vybírá nabídku společnosti Tost CZ s.r.o.. Dále RM  schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s uchazečem a vítězem soutěže a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 39-028/2011
RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „REKONSTRUKCE TRÉNINKOVÉHO FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ PRO MLÁDEŽ“ z programu FROM Středočeského kraje pro rok 2012. Zároveň souhlasí se závazkem spolufinancování této akce.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení 40 – 028/2011
RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „KANALIZACE STŘÍBRNÁ LHOTA“ z programu FŽP Středočeského kraje pro rok 2012.
Zároveň souhlasí se závazkem spolufinancování této akce.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 41-028/2011
RM jmenuje výběrovou komisi na akci „Rekonstrukce ulice Na Oboře, Mníšek pod Brdy“ v následujícím složení:
Členové komise : Aleš Krákora, Jan Junek, Vlastimil Kožíšek, Ing. Miroslav Běhoun, Ing. Jana Gerstenbergerová.
Náhradníci: Jaroslav Bednář, Ing. Josef Mejzlík, Věra Landová, Milan Vyskočil, Jiří Zápal.
Jmenovaná komise plní funkci komise pro otevírání obálek a je také komisí hodnotící.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Různé
 
Usnesení č. 42-028/2011
RM bere na vědomí Záznam rozhodnutí č.j. PK 12224/11-599/2010 o zastavení řízení Komise k projednávání přestupků ze dne 7.9.2011.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
Vlastimil Kožíšek, v.r.                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.
               místostarosta                                                            starosta

Vyvěšeno: 12. 12. 2011

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět