Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 27 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 16.11.2011-VÝPIS

 Přítomni:         starosta: Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek
                        radní: Milan Vyskočil
                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal (příchod v 16:35 hod.)
                        tajemnice: Věra Landová
 
Usnesení č. 1-027/2011
RM po představení schvaluje program 27. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 16.11.2011.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 2-027/2011
RM souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností HEIM Trade SE za účelem skladování biologicky rozložitelného materiálu.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OF
 
příchod pana Zápala
Usnesení č. 3-027/2011
RM souhlasí s předloženým rozpočtovým opatřením č. 3/2011 a postupuje ho k pojednání do ZM.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-027/2011
RM jmenuje inventarizační komisi pro kontrolu pokladní hotovosti k 31.12.2011 ve složení:
předseda - Jiří Zápal,
členové - Milan Vyskočil, Růžena Horáková
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 5-027/2011
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 1296/11 o výměře 1m2, z celkové výměry 739 m2, zapsaného v k.ú. Mníšek pod Brdy a to předem vybranému zájemci společnosti Cliff, s.r.o., pro účely umístění streetballové konstrukce a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-027/2011
RM souhlasí s uzavřením darovacích smluv se společnostmi Cukrárna Meruňka, Jitka Janáčová, MIVA – palivo, s.r.o., MUDr. Markéta Nováková, MARTIN UHER, spol. s r.o., Pavel Stuchlík, ZDEKAR, s.r.o. Milan Vyskočil, HAASOVÁ CZ s.r.o., Ryzcová Alena-drogerie,elektro, PROTEKO s.r.o., Nadační fond zdraví a příroda, PhDr. Vladimíra Pirichová, František Keyř.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedených darovacích smluv.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7-027/2011
RM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 9.000,- Kč ve prospěch Občanského sdružení Oáza, o.s.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-027/2011
RM pověřuje odbor OSMI vypsáním VŘ na zakázku rekonstrukce ulice Na Oboře. Jediným výběrovým kriteriem bude nabídková cena.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-027/2011
RM souhlasí s instalací dvou retardérů v ulici Nová a to v úseku před a za MŠ Nová.
RM pověřuje OSMI jednáním s dopravním odborem MÚ Černošice.
RM považuje za vhodné umístění retardérů spojit s opravou kanalizace případně komunikace.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-027/2011
RM souhlasí s přestavbou a úpravou hospodářského stavení - staveb bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 413/9, p.č. 413/20 k.ú. Stříbrná Lhota. RM souhlasí s připojením pozemků p.č. 413/9, 413/20 na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se: 1
 
 
OSMI
 
Usnesení č. 11-027/2011
RM nesouhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1271/13 k.ú. Mníšek pod Brdy dle GP č. 2158-9/2011, s napojením pozemku p.č. 1271/13 na místní komunikaci na pozemku p.č. 2911/12 k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu nesouladu s regulativy pro tuto lokalitu.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-027/2011
RM souhlasí s návrhem stavby a posunutím umístění rodinného domu na pozemku p.č. 1601/14 k.ú. Mníšek pod Brdy oproti ÚR č.j. SÚ 2441/09-725/2009-Hra.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-027/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 849/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy a za podmínek uvedených ve vyjádření k možnosti napojení 1. SčV, a.s. č. TÚP/150/11/MN ze dne 23.9.2011.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-027/2011
RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s panem J. V. na pronájem bytu č.1 v č.p.555, ulice Rudé armády v Mníšku pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-027/2011
RM souhlasí s vypsáním záměru na pronájem bytu č.19 v č.p. 555 ul. Rudé armády formou výběrového řízení na dobu neurčitou obálkovou metodou, nejvyšší nabídce. Jedná se po byt 1+1 o celkové ploše 29.08m2.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-027/2011
RM souhlasí s přestavbou RCH na RD na pozemku p.č. 2190, p.č. 2191 k.ú. Mníšek pod Brdy, včetně přípojky elektro, s připojením pozemku p.č. 2190, p,č, 2191 na vodovodní a kanalizační řad. Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky Města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-027/2011
RM souhlasí s umístěním a stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 571/31 k.ú. Rymaně, se stavbou eletropřípojky, s připojením pozemku p.č. 571/31 na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí s napojením pozemku p.č. 571/31 na účelovou komunikaci na pozemku p.č. 571/1, která je v majetku města za podmínky uzavření dohody o připojení nemovitosti k účelové komunikaci.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Tajemnice
 
Usnesení č. 18-027/2011
RM souhlasí s přijetím sponzorských darů pro MŠ 9. května za rok 2011:
- materiál a montáž prolézací věže na školní zahradě - dar od pánů Řehoře, Vančury, Nováka a firmy Simba,
- dřevěný vláček - dar od pana Vančury,
- sponzorování akcí školy a to jak materiální, tak i platby za akce pro děti od firmy Miva, MUDr. Novákové, paní Vlčkové, paní Sezimové a Pekárny Jarolímek.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
  
Různé
 
Usnesení č. 19-027/2011
RM souhlasí s povolením pokácení 2 ks topolů na pozemku Města Mníšek pod Brdy p.č. 776/1 a s tím, že na tomto pozemku město provede náhradní výsadbu.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 20-027/2011
RM souhlasí s povolením pokácení 1 ks jírovce na pozemku Města Mníšek pod Brdy p.č. 831/4 s tím, že žadatel, Společenství bytových jednotek, Nádražní č.p. 603/604 zajistí pokácení stromu a provede náhradní výsadbu 1 stromu na pozemku města.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek, v.r.                                                Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.
               místostarosta                                                                      starosta

Vyvěšeno: 28. 11. 2011

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět