Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 25 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 2.11.2011

 Přítomni:         starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil

                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal (příchod 17:50)

                        tajemnice: Věra Landová

 

Zapisovatelka: Jaroslava Svitálková, OKS

 

Usnesení č. 1-025/2011

RM schvaluje program 25. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 2.11.2011.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

STAROSTA

 

Usnesení č. 2-025/2011

Rada města Mníšek pod Brdy vyhlašuje usnesením č. 2-025/2011 ze dne 2.11.2011 témata pro poskytování finančních příspěvků Města Mníšek pod Brdy na podporu aktivit občanů, zájmových sdružení a spolků na území města v roce 2012 s termínem předkládání žádostí do 16.12.2011.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-025/2011

RM souhlasí s podáním žaloby na společnost Penny Market s.r.o. o zaplacení smluvního závazku a zastupováním Města Mníšek pod Brdy v této věci JUDr. Adamem Rakovským.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

OKS

 

Usnesení č. 4-025/2011

RM bere na vědomí Protokol o výsledku státní kontroly ve smyslu § 33 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-025/2011

RM bere na vědomí iniciativu zastupitele F. Keyře a doporučuje ředitelkám školských zařízení využívat reflexních vestiček pro děti při opuštění objektu škol v době výuky.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

17:50 příchod pana Zápala – přítomno 5

 

Usnesení č. 6-025/2011

RM schvaluje změnu platového výměru ředitelce MŠ Nová paní Petře Poučkové a to v položkách osobní příplatek a příplatek za vedení dle návrhu s platností od 1.11.2011

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

OSMI

 

Usnesení č. 7-025/2011

RM  nedoporučuje prodej pozemku p.č.35/3  v k.ú. Stříbrná Lhota.

RM postupuje věc k projednání do ZM.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-025/2011

RM souhlasí s vestavbou podkroví rodinného domu č.p. 116 na pozemku p.č. 306 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-025/2011

RM k žádosti Ing. Krause ze dne 29.9.2011 konstatuje po prověření a s odkazem na obsah dopisu Ing. Krause ze dne 19.6.2011, že požadavek na úhradu nákladů  ve výši 2 500,- Kč za provizorní zábranu proti vstupu na pozemek resp. pozemky v  k.ú. Stříbrná Lhota  nebyl shledán oprávněným.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-025/2011

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 1328, p.č. 1330/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad.

Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-025/2011

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 327/1, p.č. 328 v k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační řad.

Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-025/2011

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 329/36, p.č. 329/13, p.č. 330/9 k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační řad.

Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-025/2011

RM nesouhlasí se stavbou nového energetického zařízení kNN pro p.č. 35/17,  IV-12-6012966 v k.ú. Stříbrná Lhota, ani s následnou realizací  a vstupem na pozemek p.č. 51/3 k.ú. Stříbrná Lhota.

RM požaduje respektovat dohodu mezi ČEZ a Městem Mníšek pod Brdy o realizaci kabelových vedení uložením do země.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14-025/2011

RM souhlasí s připojením pozemků p.č. 1172, p.č. 1174/1, p.č. 1174/2 k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-025/2011

RM nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na Malém náměstí
u domu č.p. 83.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-025/2011

RM nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkování pro zdravotně postiženého  - 

a to jednoho stání proti domu č.p. 188, jako vlastník komunikace na pozemku parc.č 2900/1 k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkovaní  na pozemku parc.č. 2900/2 u č.p.188 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM vydává nesouhlasné stanovisko z důvodu, že v daném místě není třeba zřizovat vyhrazené parkování z důvodu dostatku místa pro parkování.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-025/2011

RM nesouhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo č. SP1-0321 se společností OKNOPLASTIK s.r.o.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-025/2011

RM souhlasí s rozdělením a scelením pozemků v k.ú. Mníšek pod Brdy dle GP č. 2180-179/2010, odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ dne 21.9.2011 pod číslem 1751/2011.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19-025/2011

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 606/1, p.č. 605 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy s ohledem na závazky vyplývající ze spoluvlastnictví kanalizačního a vodovodního řadu majitelů nemovitostí a Města Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-025/2011

RM nesouhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1253, p.č. 1254 k.ú. Mníšek pod Brdy, se stavbou oplocení, stavbou přípojky plynu a elektro, s připojením pozemku p.č. 1254 k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad z důvodu nesouladu s regulačním plánem zóny 12B.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-025/2011

RM souhlasí s vypsáním záměru na pronájem bytu č.16 v č.p. 519 ul. Skalecká formou výběrového řízení na dobu neurčitou obálkovou metodou, nejvyšší nabídce. Jedná se o byt 1+1 o celkové ploše 29,2m2.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22-025/2011

RM souhlasí s položením kabelu elektrické energie před č.p. 29 do pozemku č. parc. 2889 k.ú. Mníšek pod Brdy, který je v majetku města.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-025/2011

RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 414/12 k.ú. Stříbrná Lhota, se stavbou elektropřípojky a přípojky plynu. RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 414/12 na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Tajemnice

 

Usnesení č. 24-025/2011

RM jmenuje k zajištění inventarizace pro rok 2011 tyto inventarizační komise:

 

Ústřední inventarizační komise:

 

Předseda: Ing. Jana Gerstenbergerová

Členové: Ing. Petr Digrin Ph.D., Aleš Krákora

 

Inventarizační komise:

 

Předseda: Olga Šibřinová

Členové:  Gita Šroubová, RNDr. Milan Brabenec

Druh majetku:  Hotovost, běžné účty, pohledávky, závazky, vlastní zdroje, podrozvahové evidence, (finanční dlouhodobý majetek)

 

Předseda : Věra Landová

Členové: Jan Junek, Jakub Kasl

Druh majetku: pozemky, budovy

 

Předseda:  Miluše Balíková

Členové:  Miluše Ptáčková, RNDr. Jana Buriánková, Jaroslava Holobradová, Tomáš Nečesal, Milan Kotouč, Tomáš Balej, Růžena Horáková

Druh majetku: městský úřad a městská policie

 

Předseda: Miloš Navrátil

Členové: Josef Dvořák, Jiří Hladík

Druh majetku: hasiči Mníšek pod Brdy

 

Předseda: Romana Rysová

Členové: František Minařík, Pavel Bednář

Druh majetku: Hasiči Rymaně

 

Předseda: Jan Hříbal

Členové: Zdeněk Jeřábek, Anita Buchtová

Druh majetku: hasiči Stříbrná Lhota

 

Předseda: Jana Bukajová

Členové: Mgr. Jarmila Balková, Tereza Bauerová

Druh majetku: městské kulturní středisko

 

Předseda: Jaroslava Svitálková

Členové: HanaJeřábková, Zdeňka Zábranská

Druh majetku: knihovny MpB a SL

 

Předseda: Lenka Petříková

Členové: Jaroslav Bednář, Jarmila Hrabcová, Petr Kunt, Miroslava Jeřábková

Druh majetku: stavby, areál Skalka, hřbitov, Zadní rybník, Junák, sauna, zdravotní středisko, penzion Obora

 

Předseda: Bohumila Minaříková

Členové komisí: Jana Lenhartová, Petra Poučková, Mgr. Ivana Junková

Druh majetku: majetek ZUŠ a MŠ Nová

 

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 25-025/2011

RM schvaluje znění a vydává Směrnici č. 1/2011 k provádění inventarizace majetku a závazků Města Mníšek pod Brdy včetně její přílohy – Plán inventur na rok 2011.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 26-025/2011

RM schvaluje znění a vydává Směrnici č. 2/2011 o oběhu účetních dokladů Města Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 27-025/2011

RM souhlasí s převodem částky 82.600,- Kč v účetnictví MŠ 9. května, z rezervního fondu do fondu reprodukce.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0


 

Vlastimil Kožíšek, v.r.                                          Ing. Petr Digrin, Ph.D, v.r..

                místostarosta                                                            starosta

Vyvěšeno: 9. 11. 2011

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět