Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 23 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 5.10.2011

Přítomni:          starosta: Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek
                        radní: Milan Vyskočil
                        radní: Aleš Krákora

                        tajemnice: Věra Landová
 
Omluven radní: Jiří Zápal
 
Zapisovatel: Miloš Navrátil, OKS
 
Usnesení č. 1-023/2011
RM po představení schvaluje program 23. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 5.10.2011.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 2-023/2011
RM ukládá TAJ, OSMI a OKS připravit návrh stavební uzávěry a podle potřeby a vývoje situace předložit k dalšímu projednání radě města.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 3-023/2011
RM doporučuje návrh výstavby Nákupního střediska Tesco dále dopracovat. RM dále pověřuje Komisi pro územní plán projednáním studie tak, aby v termínu do 18.10.2011 předala doporučení pro další jednání rady.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 4-023/2011
RM bere na vědomí výroční zprávu ZŠ Komenského 886 za rok 2010/2011.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-023/2011
RM bere na vědomí výroční zprávu ZŠ Komenského 420 za rok 2010/2011.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-023/2011
RM stanovuje celkový počet 6 členů pro Školskou radu Základní školy Komenského 420 a celkový počet 6 členů pro Školskou radu Základní školy Komenského 886.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7-023/2011
RM jmenuje za zřizovatele členky Školské rady Základní školy Komenského 420 Ph.Dr. Vladimíru Pirichovou a paní Věru Landovou.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-023/2011
RM jmenuje za zřizovatele členy Školské rady Základní školy Komenského 886 pana Miloše Navrátila a paní Miluši Balíkovou.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-023/2011
RM bere na vědomí a souhlasí s přijetím daru ve formě občerstvení od firmy
POTRAVINY SÍDLIŠTĚ POD SKALKOU pro akci „Běh naděje“.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 10-023/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 1581, p.č. 1582 k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní řad. Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-023/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 407/27, p.č.407/5  k.ú. Rymaně na kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-023/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 169, p.č. 170 k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad. Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
Usnesení č. 13-023/2011
RM souhlasí se stavbou pro reklamu na štítu domu, stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 899/3 k.ú. Mníšek pod Brdy, o rozměrech 520 x 250 cm.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-023/2011
RM souhlasí s napojením stavby a budoucího RD na pozemku p.č. 2714/125 k.ú. Mníšek pod Brdy -  jako budoucí vlastník vodovodního řadu, v současné době ve vlastnictví společnosti OS real, s.r.o. -  na vodovodní řad ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, provozovaném 1. SčV, spol. s.r.o.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-023/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č.1465/1, p.č.1465/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-023/2011
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 8/2 k.ú. Stříbrná Lhota,včetně přípojky elektro a plynu, s připojením pozemku p.č. 8/2 k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka tohoto pozemku, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-023/2011
RM souhlasí se stavbou elektro přípojky na pozemek p.č. 1691/3 k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 1691/1, p.č. 1691/2, p.č. 1691/3 k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-023/2011
RM souhlasí s rozšířením kabelové sítě kNN pro p.č. 147/2, p.č. 147/3 k.ú. Stříbrná Lhota, akce IV – 12 – 6013090.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-023/2011
RM souhlasí se změnou užívání kancelářských prostor na provozovnu masáže v budově č.p. 24 na pozemku p.č. 269 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-023/2011
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení a právu věcných břemen IE -12- 6000365/1 mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněným ohledně stavby kabelového vedení NN 0,4 kV, umístěné do pozemků p.č. 148/1 a p.č. 133/5 v k.ú. Stříbrná Lhota.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-023/2011
RM souhlasí s návrhem řešení území ve Stříbrné Lhotě - dle situace - rozparcelování území - Stříbrná Lhota, uvedené v příloze č. 1 k č.j. 09958/11
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22-023/2011
RM souhlasí s projektem stavby nového přípojného místa Mníšek pod Brdy, Pod Štítkem, kNN pro pozemek parc.č. 1650/2-3 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o Smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce,a.s. jako oprávněným na akci IV - 12 - 6012609/1 Mníšek pod Brdy, Pod Štítkem, kNN pro parc.č. 1650/2-3 , umístěný do pozemku p.č. 1650/9 k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 23-023/2011
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene IE-12-6004171 mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako oprávněným ohledně stavby nového kabelové vedení v ulici T.Wagnerové u č.p 332 v Mníšku pod Brdy, umístěné do pozemků parc.č.2889 a parc.č. 2899/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24-023/2011
RM souhlasí
  s rekonstrukcí suterénu objektu družiny č.p. 415 na pozemku p.č. 401/1 k.ú. Mníšek pod Brdy a projednáním projektu na stavebním úřadě.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 25-023/2011
RM souhlasí
s vypsáním záměru prodat byt 2+1 č. 6 ve Lhotecké ulici č. p. 507 včetně podílů na společných částech domu a pozemkůza cenu minimálně 1,500.000,- Kč a to obálkovou metodou nejvyšší nabídce.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Různé
 
Usnesení č. 26-023/2011
RM souhlasí
s návrhem výběru gastronomického zařízení pro MŠ EDEN. RM pověřuje starostu dalším jednáním s dodavatelem gastro a dodavatelem stavby MŠ EDEN.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D.
               místostarosta                                                                      starosta

Vyvěšeno: 11. 10. 2011

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět