Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 21 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 7.9.2011

 Přítomni:         starosta: Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek
                        radní: Milan Vyskočil
                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal (příchod 17:45)
                        tajemnice: Věra Landová
 
Zapisovatelka: Jaroslava Svitálková, OKS
 
Usnesení č. 1-021/2011
RM po představení schvaluje program 21. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 7.9.2011.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 2-021/2011
RM doporučuje ZM schválit plánovací smlouvu mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ČEZ Distribuce a.s., která řeší výstavbu nové Transformovny.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
17:45 – příchod radního Zápala (přítomno 5 radních)
 
Usnesení č. 3-021/2011
RM schvaluje návrh na zjednosměrnění ulice Komenského v úseku Pražská-Čisovická tak, že bude umožněn vjezd do ulice Komenského z ulice Pražská a v opačném směru bude provoz odkloněn na ulici Čisovická.  
Pro: 1              Proti:    4          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-021/2011
RM schvaluje zachování obousměrného provozu v ulici Komenského s tím že budou instalovány dopravní značky zákaz zastavení a zákaz stání a dojde ke zpomalení ulice Komenského na 30 km/h v úseku od ulice Pražské až po ulici Čisovická.
Pro: 4              Proti:    1          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-021/2011
RM pověřuje starostu na dalším zasedání rady představit studii společnosti Gepro s.r.o. a na základě této studie město zahájí práce na koncepci dopravy tak, aby došlo ke snížení omezení dopravy v centru, zejména v ulici Komenského.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-021/2011
RM doporučuje ZM schválit budoucí závazek Města Mníšek pod Brdy – převzetí pozemků pod komunikacemi č. parc. 708/15, 2714/6, 2714/35, 2714/36, 2714/37, 2714/47, 2714/57, 2714/62, 2714/127 v k.ú. a obci Mníšek pod Brdy do majetku Města Mníšek pod Brdy a to po ukončení stavební činnosti v lokalitě Za Silnicí, obytná zóna 11D a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na tyto komunikace.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7-021/2011
RM bere na vědomí dopis s připomínkami a dotazy zastupitele F. Keyře. RM připomínky projednala a pověřuje starostu vypracováním odpovědi .
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Starosta odešel – přítomni 4
 
OKS
 
Usnesení č. 8-021/2011
RM nesouhlasí s udělením výjimky na provádění prací o svátcích a nedělích na stavbě Mníšecký Eden s ohledem na předešlé početné stížnosti občanů bydlících v blízkosti této lokality.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Návrat starosty – přítomno 5 radních
 
Usnesení č. 9-021/2011
RM souhlasí se zněním a uzavřením kupní smlouvy  na prodej bytové jednotky č. 511/2 v budově č.p. 509, č.p. 510, č.p. 511 a příslušných spoluvlastnických podílů ve výši id. 536/9731 na společných částech budovy č.p. 509, č.p. 510, č.p. 511a na pozemcích parc.č.1832, parc.č.1833, parc.č.1834 v k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy a p. J. D. (r. nar.1982) za kupní cenu ve výši dle návrhu.
RM postupuje věc k projednání ZM a doporučuje ZM doplnit do smlouvy podmínku o blokaci prodeje po dobu 5 let.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-021/2011
RM souhlasí s projektem stavby a následnou realizaci stavby PS 1642 Mníšek pod Brdy-kNN pro parc.č. 881 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-021/2011
RM souhlasí se stavbou nového energetického zařízení, vedení NN 0,4 kV, č.st. IV-12-6012992 a  bere na vědomí provedení úprav stávajícího venkovního vedení  v k.ú. Rymaně.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Různé
 
Usnesení č. 12-021/2011
Rada města revokuje usnesení RM č. 35-20/2011 ze dne 31.8.2011– RM schvaluje výjimky z počtu žáků ve třídách a skupinách ZŠ Komenského 886, Mníšek pod Brdy pro školní rok 2011/2012. Maximální počet může být navýšen maximálně o 3 žáky ve třídě a skupině. Minimální počet žáků ve třídě a skupině může být snížen maximálně o 2 žáky podle aktuálních možností a schopností žáků.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Tajemnice
 
Usnesení č. 13-021/2011
RM schvaluje platový výměr ředitelce Školní jídelny Mníšek pod Brdy, Komenského 420, Dagmar Charvátové s platností od 1.9.2011 dle návrhu.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-021/2011
RM na základě konzultace s rybáři a JUDr. Vilimovským pověřuje JUDr. Vilimovského zpracováním rozvojového materiálu týkajícího se mníšeckých rybníků a souvisejících pozemků.
Po zpracování bude materiál předložen radě města.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D.
               místostarosta                                                                      starosta

Vyvěšeno: 19. 9. 2011

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět