Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 20 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 31.8.2011

 

 Přítomni:         starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Milan Vyskočil

                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal (příchod 18:05)

                        tajemnice: Věra Landová

 

Zapisovatel:      Miloš Navrátil, OKS

 

Usnesení č. 1-020/2011

RM po představení schvaluje program 20. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 31.8.2011.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

II. STAROSTA

 

Usnesení č. 2-020/2011

RM bere na vědomí informace starosty o činnosti města a dále informace o realizacích projektů výstavby kanalizace, projektu výstavby školního hřiště, rekonstrukce náměstí F.X. Svobody a územním plánu.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-020/2011

RM bere na vědomí informace starosty o variantách provozování nové MŠ a pověřuje jej dalším jednáním.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Příchod radního Zápala v 18:05 hodin.

 

Usnesení č. 4-020/2011

RM souhlasí se zněním pracovního návrhu kupní smlouvy s O.S. REAL a pověřuje starostu dalším jednáním na dopracování této smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

III. OKS

 

Usnesení č. 5-020/2011

RM souhlasí s uspořádáním společensko-hudební akce na pozemku města u Zadního rybníka s podmínkou, že bude dostatečně zajištěna pořadatelská služba a hudba bude ukončena do 23:00 hodin. Pozemek bude předán v bezvadném stavu.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-020/2011

RM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru, plnění usnesení č. 3/32011 ZM a 2-013/2011 RM (revitalizace náměstí) s výrokem bez závad a předkládá ji k dalšímu projednání na zastupitelstvo města.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-020/2011

RM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru, plnění usnesení č. 3-013/2011 RM (oprava výtluků po zimě) s výrokem bez závad a předkládá ji k dalšímu projednání na zastupitelstvo města.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-020/2011

RM souhlasí s umístěním vysílače KHZS Kladno s tím, že bude uzavřena smlouva o umístění vysílače za předem dohodnutých podmínek. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   1

 

Usnesení č. 9-020/2011

RM souhlasí se zakoupením cen pro vítěze „MLHA“ - Mezinárodní střelecké soutěže členů aktivních armádních záloh a to do výše 5.000 Kč.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

IV. OSMI

 

Usnesení č. 10– 20/2011

RM revokuje usnesení č. 17-019/2011, ze dne 3.8.2011. RM souhlasí s dělením pozemku p.č.190 k.ú. Stříbrná Lhota dle GP 398-59/2011 ze dne 27.5.2010, odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ dne 15.6.2011, pod č.j. 1196/2011. RM nedoporučuje prodej pozemku p.č.191 k.ú. Stříbrná Lhota.

Pro: 4              Proti:    1          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11– 20/2011

RM  souhlasí se  zněním a uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí bez omezujících podmínek,  o převodu pozemků p.č. 598/8 o výměře 36 m2, ostatní plocha a p.č. 800/2 o výměře 236m2, ostatní plocha v k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování ve věcech majetkových jako převodcem a Městem Mníšek pod Brdy jako nabyvatelem a postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12– 20/2011

RM souhlasí s prodejem pozemku p.č.2698/13 o výměře 472 m2, orná půda a ideálních spoluvlastnických podílů o velikosti 1/39 na pozemcích p.č.2698/5, p.č.2698/45 a p.č.2698/46 včetně součástí a příslušenství vše v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy panu Davidovi Edelmannovi  za cenu 425,- Kč za 1 m2.

RM schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím a panem Davidem Edelmannem, bytem Šrámkova 3212/10, 400 11 Ústí nad Labem jako kupujícím o prodeji pozemku p.č.2698/13 o výměře 472m2, orná půda a ideálních spoluvlastnických podílů o velikosti 1/39 na pozemcích p.č.2698/5 o celkové výměře 2545m2, p.č.2698/45 o celkové výměře 606m2  a p.č.2698/46 o celkové výměře 2206m2 včetně součástí a příslušenství vše v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu ve výši  258 978,- Kč.

RM postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13 – 20/2011

RM nesouhlasí s dělením pozemku p.č. 3106/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle přiloženého geometrického plánu č. 2179-18/2011 ze dne 22.4.2011

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14– 20/2011

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 7, p.č. 8/1 v k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační řad.

Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15 – 20/2011

RM souhlasí se stavbou RD na pozemku p.č. 2714/99 v k.ú. Mníšek pod Brdy, včetně stavby oplocení, přípojek na vodovodní a kanalizační řad, elektrickou energii a plyn.

Souhlas s připojením na vodovodní a kanalizační řad vydá vlastník těchto inženýrských sítí společnost OS Real, s.r.o.

Ohledně napojení pozemku p.č. 2714/99 k.ú. Mníšek pod Brdy na komunikaci RM konstatuje, že veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p.č. 2714/57 k.ú. Mníšek pod Brdy je ve vlastnictví společnosti OS Real, s.r.o.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16– 20/2011

RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 575/6 k.ú. Mníšek pod Brdy, se stavbou elektropřípojky a oplocení. RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 575/6 na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.

RM souhlasí s napojením pozemku p.č. 575/6 na účelovou komunikaci p.č. 2812/1 k.ú. Mníšek pod  Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17– 20/2011

RM souhlasí se stavbou rekreačního objektu typu srubového domu na pozemku p.č. 2436, p.č. 2437, p.č. 2438, p.č. 2439 v k.ú. Mníšek pod Brdy. Ohledně napojení pozemků p.č. 2437 a p.č. 2439 k.ú. Mníšek pod Brdy na komunikaci RM konstatuje, že účelová komunikace na pozemcích p.č. 2435/1 a p.č. 2435/2 k.ú. Mníšek pod Brdy je ve vlastnictví investora p. Martina Čížka.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18 – 20/2011

RM souhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku p.č. 575/5 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19 – 20/2011

RM souhlasí s projektem stavby IE-12-6000802, PS 760 Mníšek-NN v ulici Pražská, Komenského,  následnou realizací  a vstupem na pozemky p.č. 2931/1, 2890/16, 2896/2,

1291/9, 1291/11, 2918/1, 2891/3, 1291/8, 84, 2898/2, 81/1, 2898/4, 79/2, 1291/2, 2890/20, 1315/3, 1315/1, 1315/6, 2891/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM souhlasí se zněním a uzavřením  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako budoucím oprávněným ohledně stavby IE-12-6000802, PS 760 Mníšek-NN v ulici Pražská, Komenského umístěné do pozemku p.č. 2931/1, 2890/16, 2896/2, 1291/9, 1291/11, 2918/1, 2891/3, 1291/8, 84, 2898/2, 81/1, 2898/4, 79/2, 1291/2, 2890/20, 1315/3, 1315/1, 1315/6, 2891/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20 – 20/2011

RM souhlasí se stavbou RD na pozemku p.č. 2714/125 k.ú. Mníšek pod Brdy včetně stavby přípojek na vodovodní a kanalizační řad, elektrickou energii a plynovod, s projektovou dokumentací, upravenou o odstupy od hranice sousedních pozemků a parkovací stání (revize č.1).

Souhlas s připojením na vodovodní a kanalizační řad vydá vlastník těchto inženýrských sítí společnost OS Real, s.r.o.

Ohledně napojení pozemku p.č. 2714/125 k.ú. Mníšek pod Brdy na komunikaci RM konstatuje, že veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p.č. 2714/57 k.ú. Mníšek pod Brdy je ve vlastnictví společnosti OS Real, s.r.o.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21– 20/2011

RM souhlasí s návrhem trasy pro  projekt stavby číslo IE-12-6004171 nového kabelového vedení v ulici T.Wagnerové v Mníšku pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22– 20/2011

RM k žádosti manželů Merunkových ze dne 15.8.2011 konstatuje, že předmětná oblast je v řešení OSMI, v současné době se připravuje jednoduchý projekt na úpravu ulice a její odvodnění k dolní části /u vstupu do zahrádek/.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23– 20/2011

RM souhlasí s položením kabelu elektrické energie před č.p. 258 do pozemku p.č. 2889 k.ú. Mníšek pod Brdy, který je v majetku Města.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 24– 20/2011

RM revokuje usnesení č.10-019/2011 ze dne 3.8.2011 tak, že číslo pozemku p.č. 2507/2 se nahrazuje číslem p.č. 2507/1, celé usnesení zní takto: ,,RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 2504 k.ú. Mníšek pod Brdy, s napojením na účelovou komunikaci na pozemku p.č. 2507/1, která je v majetku Města za podmínky uzavření dohody o připojení nemovitosti k účelové komunikaci.“

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 25– 20/2011

RM schvaluje  znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy a Telefónica Czech Republik, a.s. na stavbu 11010-014885,G3g-Mníšek pod Brdy ul. Zahradní 20 RD na pozemcích p.č.2174/1, p.č. 2193 a p.č.  2194/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy. RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 26– 20/2011

RM souhlasí s projektem stavby a následnou realizací stavby IV-12-6012872,PS 1755 Mníšek pod Brdy-kNN pro parc.č. 1448 v k.ú. Mníšek pod Brdy a vstupem na pozemek par.č. 1511/1v k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM souhlasí s projektem stavby jako vlastník pozemků parc.č. 2911/1, 2917/1, 2917/2, 2911/7 v k.ú. Mníšek pod Brdy, které se stavbou sousedí.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 27– 20/2011

RM souhlasí s dokumentací pro územní řízení pro akci: ,,Trasa HDPE trubek Mníšek pod Brdy“, s trasou HDPE trubek dle přiloženého návrhu, a to za podmínky uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ohledně předmětné stavby, umístěné do pozemků p.č. 709/1, p.č. 776/1, p.č. 777/3, p.č. 831/5, p.č. 831/1, p.č. 827/1, p.č. 825/1, p.č. 825/6, p.č. 824, p.č. 823, p.č. 819/1, p.č. 819/3 k.ú. Mníšek pod Brdy, které jsou ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za podmínky, že prostupy pod komutacemi, parkovišti, atd. budou řešeny protlakem a dále bude umožněno využití kapacity datového toku pro potřeby města.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 28– 20/2011

RM souhlasí s vypsáním veřejné podlimitní soutěže na rekonstrukci komunikace 9. května a Na Trubech a pověřuje starostu města zpracováním výzvy a jejím zveřejněním.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 29– 20/2011

RM se bude dále zabývat dopravní situací v ulici Komenského a předloží na příštím jednání další možné varianty řešení.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 30– 20/2011

RM souhlasí se zněním a uzavřením kupní smlouvy  na prodej pozemku parc.č.1356 v k.ú. Mníšek pod Brdy o výměře 602 m2 za celkovou cenu 210 700,-Kč mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Ing. M. R.

RM postupuje  věc k projednání do ZM.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

V. Tajemnice

 

Usnesení č. 31 – 20/2011

RM doporučuje ZM navrhnout tyto kandidáty na funkci přísedící Okresního soudu Praha západ: Boženu Jarou, Ing. Jiřího Stýbla a Evu Kaplanovou.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 32 – 20/2011

RM bere na vědomí informace KÚSK o možnostech spolupráce při Státním integračním programu.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 33 – 20/2011

RM schvaluje  smlouvu o dočasném užívání – interiéru městského úřadu, jmenovitě vstupní chodba v přízemí s přístupem do dveří kanceláře, obřadní síň jako odpočívárna pro herce, toalety a dále parkování techniky. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Dramedy Prudictions, s.r.o.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

VI. Různé

 

Usnesení č. 34 – 20/2011

RM bere na vědomí informace o plnění úkolů.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 35 – 20/2011

RM souhlasí s výjimkou z počtu žáků ve třídě základní školy ZŠ Komenského 886, Mníšek pod Brdy doplnit počet žáků ve třídě o max. 3 žáky na žáky na třídu či skupinu.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0


 

 

Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                místostarosta                                                                      starosta

 

Vyvěšeno: 7. 9. 2011

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět