Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 2 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 6.12.2010

 

 
ORG
 
Usnesení č. 1-002/2010
RM po představení schvaluje program 2. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konané dne 6.12.2010.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 2-002/2010
RM bere na vědomí informace o stavu zpracování podkladů pro další jednání RM.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
FO
 
Usnesení č. 3-002/2010
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 6.12.2010.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-002/2010
RM projednala a souhlasí se zněním OZV 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu města. RM postupuje OZV ke schválení zastupitelstvu města.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-002/2010
RM souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 3/2010 a postupuje jej k projednání a schválení ZM.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-002/2010
RM projednala návrh Pravidel rozpočtového provizoria Města Mníšku pod Brdy do schválení rozpočtu pro rok 2011 a postupuje jej ke schválení do ZM.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 7-002/2010
RM projednala žádost spol. s r.o. PRINOX - připojení na sítě, č.p. 940 a pověřuje místostarostu města neprodleně zahájit jednání o technických možnostech napojení na kanalizační řad dle žádosti.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-002/2010
RM pověřuje místostarostu města neprodleně zahájit jednání s paní Marcelou Dubovou a Ivanou Lisou ve věci zřízení věcného břemena na vodohospodářské stavbě města.
 Pro: 5             Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č: 9-002/2010
RM souhlasí se záměrem  prodeje pozemku parc.č. 1356 v k.ú. Mníšek pod Brdy předem určenému zájemci Ing. Rosickému za cenu stanovenou dle znaleckého posudku, jako cenu k jednání (náklady na vypracování znaleckého posudku uhradí zájemce). RM postupuje věc k projednání a rozhodnutí ZM.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-002/2010
RM souhlasí se přístavbou objektu 16 C v areálu ÚVR Mníšek pod Brdy za podmínky uzavření společenské plánovací smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-002/2010
RM souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře na úhradu nájemného ve výši 5.528,-Kč za užívání pozemku p.č.119 k.ú. Mníšek pod Brdy,   a to od 1.1.2011   - 500,- Kč/měs.,
s poslední splátkou k 30.11.2011 a to ve výši 528,-Kč.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Unesení č. 12-002/2010
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku p.č. 1937/24 v k.ú. Mníšek pod Brdy. Souhlas s připojením na vodovod a kanalizaci vydá vlastník inženýrských sítí firma OPTREAL spol. s r.o.
RM souhlasí s připojením na místní komunikaci parc. č. 1755/5 v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky, že bude dodáno na Silniční správní úřad vyjádření Policie ČR, nutné k vystavení dohody o připojení.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-002/2010
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 2195 a 2196 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů.
Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-002/2010
RM souhlasí  se stavbou RD manž. Novákových na pozemku p.č. 281/2 v k.ú. Stříbrná Lhota.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-002/2010
RM souhlasí s napojením dešťové kanalizace do stávajícího příkopu vedle ulice v Lipkách a to za podmínek úpravy a zkapacitnění předmětné dešťové vpusti u křižovatky Lipka - Lhotecká. Míra zkapacitnění bude stanovena na základě revize stávajícího stavu žlabu vodoteče a to v celé trase jeho vedení.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-002/2010
RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene pro stavbu vodovodu a kanalizace umístěného do pozemku p.č. 1511/1, 2917/2, 2917/1 a 2917/6 v k.ú. Mníšek pod Brdy. RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-002/2010
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 1104/2 a 1104/8 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.  18-002/2010
RM souhlasí s přípravou a terénními úpravami na pozemcích parc. č. 2000/1, 2000/50, 2000/51, 2000/52, 2003/9, 2005/11, 2005/14, 2005/31, 2005/33, 2008/6, 2008/7, 2008/9, 2008/10 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky kladného vyjádření všech dotčených institucí, vč. ŘSD.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.  19-002/2010
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 223/1 a 223/2 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů.Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabyl
právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-002/2010
RM souhlasí s povolením změny užívání stavby rekreačního domku č.e. 070 na pozemku p.č. 2738 v k.ú. Mníšek pod Brdy na rodinný dům.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 21-002/2010
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 208/2, 208/4 a 208/5 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů.
Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22-002/2010
RM nesouhlasí s  připojením na kanalizaci budoucí stavby na pozemku p.č. 996/27 v k.ú. Mníšek pod Brdy a to z důvodů současné nedostatečnosti kapacity.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 23-002/2010
RM souhlasí s připojením vodovodu a kanalizace na pozemku parc.č. 2200/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí..
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24-002/2010
RM souhlasí s připojením vodovodu a kanalizace na pozemku parc.č. 2200/3 a 2199 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 25-002/2010
RM souhlasí se změnou nájemní smlouvy bytu č.1 v č.p. 511 ul. Lhotecká na Josef Dintar a Josef Dintar ml.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
Usnesení č. 26-002/2010
RM souhlasí s prodejem bytu č.1 v č.p. 511 ul. Lhotecká panu Josefu Dintarovi a Josefu Dintarovi ml. za ve výši 25% tržní ceny bytu.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 27-002/2010
RM postupuje schválení znění a uzavření Dodatku č. 1. ke Smlouvě o dílo ze dne 27.10.2009 se společností GAKAHO s.r.o. zastupitelstvu města.
Pro:      5          Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
MÍSTOSTAROSTA
 
Usnesení č. 28-002/2010
RM jmenuje pětičlennou Redakční radu Zpravodaje městečka pod Skalkou ve složení:
Alexandra Merunková, Miloš Navrátil, Petr Digrin, Radim Hreha, Jana Buchtová.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 29-002/2010
RM jmenuje Komisi pro územní plán ve složení:
                                   Pro:      Proti:    Zdrželo se:
Jiří Zápal                     4          0          1
Tomáš Pallagy            5          0          0
Filip Taller                   4          0          1
Zdeněk Šamánek         4          0          1
Pavel Knotek               4          0          1
 
Usnesení č. 30-002/2010
RM schvaluje částku ve výši 10.000 Kč na základní opravy bytu č. 3, 9.května 837.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
TAJEMNICE
 
Usnesení č. 31-002/2010
RM schvaluje prodloužení Veřejnoprávní smlouvy s Obcí Jíloviště na úseku přestupkové agendy a to s platností do 31.12.2014 za odměnu 10.000,- Kč/rok. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 32-002/2010
RM schvaluje prodloužení Veřejnoprávní smlouvy s Obcí Čisovice na úseku přestupkové agendy a to s platností do 31.12.2014 za odměnu 10.000,- Kč/rok. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
Usnesení č. 33-002/2010
RM schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce MŠ Nová paní Petře Poučkové ve výši
dle návrhu.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 34-002/2010
RM souhlasí s vypracováním dodatku Smlouvy o spolupráci ze dne 4.3.2009 uzavřené mezi Ing. Martin Stárek, KINSU CZ, s.r.o. a Městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:  0
 
Usnesení č. 35-002/2010
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o dílo na akci Oprava a prodloužení vodovodního řadu v Rymaňské ulici. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Aquarius s.r.o.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 36 -002/2010
RM stanovuje prodejní cenu za létající balonky štěstí ve výši Kč 30,-/ks.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 37-002/2010
RM jmenuje pana Jaromíra Holce do dozorčí rady o.p.s. Magdaléna.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 38-002/2010
RM souhlasí se spolupodílnictvím na výrobu a tisk pohlednic kostela sv. Václava, přičemž podíl města pro spolufinancování činí do 3.100 Kč.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 39-002/2010
RM stanovuje prodejní cenu za pohlednice kostela sv. Václava ve výši 5 Kč/ks.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 40-002/2010
RM souhlasí s užíváním nebytových prostor v domě Pražská č.p. 15 jako restaurace provozovny Sportbar, dříve řeznictví s jídelnou.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 41-002/2010
RM souhlasí s příspěvkem na dovybavení nových prostor Základní umělecké školy Řevnice, pobočka Mníšek pod Brdy, ve výši 20.000,- Kč.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 42-002/2010
RM souhlasí s bezplatnou výpůjčkou zvonu pro Vánoční Knoflíkový trh a současně souhlasí s poskytnutím garance náhrady za případnou ztrátu či poškození do výše 30.000 Kč.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
SÚ/OŽP
 
Usnesení č. 43-002/2010
RM souhlasí s pokácením 1 ks olše na pozemku č. parc. 1104/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy Na Oboře s tím, že bude provedena náhradní výsadba.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 44-002/2010
RM vzala na vědomísouhlasí s návrhem OŽP stanovit podmínky v řízení Krajského úřadu Středočeského kraje k povolení odstřelu zvláště chráněného ptáka kormorána velkého společností ANAS, spol. s r.o.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 45-002/2010
RM souhlasí s pokácením smrků za původních podmínek dle usnesení RM
č. 30-114/2010, ze dne 4.10.2010.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
    Aleš Krákora                                                          Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                     radní                                                                      starosta

Vyvěšeno: 20. 12. 2010

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět