Obsah

Zpět

Usnesení č. 2 ze zasedání rady města 8.12.2014

ke stažení zde

Přítomni:         starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                       místostarostka: Daniela Páterová

                       radní: Bc. Marie Šretrová - omluvena

          radní: Ing. Hana Kotoučová

                       radní: Mgr. Šárka Slavíková Klímová

                    

                        tajemnice: Věra Landová

                    

 

Usnesení č. 1-2/2014

RM schvaluje program 2. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 8.12.2014.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 STAROSTA

 

Usnesení č. 2 -2/2014

RM souhlasí s úpravou rozpočtového opatření č. 4 a postupuje jej k projednání do ZM.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3 -2/2014

RM souhlasí s úpravou rozpočtového provizoria a postupuje jej k projednání do ZM.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-2/2014

RM volí do školské rady Základní školy Komenského 420, 252 10 Mníšek pod Brdy za zástupce zřizovatele pana Miloše Navrátila.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-2/2014

RM volí do školské rady Základní školy Komenského 886, 252 10 Mníšek pod Brdy za zástupce zřizovatele paní Věru Landovou.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-2/2014

RM schvaluje uzavření smlouvy č.13149486 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a pověřuje starostu jejím podpisem.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 OKS

 

Usnesení č. 7-2/2014

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění odborné praxe studenta VOŠ TRIVIS s Městem Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 OSMI

 

Usnesení č. 8-2/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením Darovací smlouvy-veřejné osvětlení  p.č. 1717/5,1601/2, 1717/3, 1717/4, 1717/1, 2917/1, 2917/5, 2917/6 k.ú. Mníšek pod Brdy a komunikace, p.č. 1601/2, k.ú. Mníšek pod Brdy  mezi obdarovaným - Městem-Mníšek pod Brdy a dárcem – A-TRIO Bydlení, s.r.o. a postupuje ji ke schválení do ZM.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-2/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením Kupní smlouvy na pozemek p.č. 1601/2 o výměře 2539 m2, k.ú. Mníšek pod Brdy mezi kupujícím Městem Mníšek pod Brdy a prodávajícím  A-TRIO Bydlení, s.r.o. a postupuje ji ke schválení do ZM.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-2/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením kupní smlouvy – komunikace, p.č. 626/1, k.ú. Mníšek pod Brdy a pozemek p.č. 626/1, 2901/7, k.ú. Mníšek pod Brdy   , lokalita Dobříšská ,  mezi obdarovaným - Městem-Mníšek pod Brdy a dárcem – DE BARONS MANAGEMENT, s,r,o  
a postupuje ji ke schválení do ZM.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-2/2014

RM souhlasí se zněním a uzavřením Darovací smlouvy – kanalizace a vodovod, p.č. 626/1, 2901/7, 2901/8, 626/4, 2901/3 , k.ú. Mníšek pod Brdy, lokalita Dobříšská, mezi obdarovaným – Městem Mníšek pod Brdy a dárcem – DE BARONS MANAGEMENT, s,r,o.

a postupuje ji ke schválení do ZM.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-2/2014

RM souhlasí se zněním a  uzavřením   Dodatku č. 1 ke SOD ze dne 7.8.2014 -   Sběrný dvůr Mníšek pod Brdy, II.etapa.

RM pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-2/2014

RM souhlasí s pokácením tří olší na pozemku města č. 281/1,k.ú. Rymaně za předpokladu, že žadatel uhradí náklady na pokácení a dále za podmínky, že realizuje náhradní výsadbu. (určení pozemku a stanovení dřevin provede  Ing. Romové, referent OVV).

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 TAJEMNICE

          

Usnesení č. 14-2/2014

RM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Obcí Líšnice na úseku přestupkové agendy, a to s platností do 31.12.2018 za odměnu Kč 8.000,--/rok.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-2/2014

RM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Obcí Černolice na úseku přestupkové agendy, a to s platností do 31.12.2018 za odměnu Kč 8.000,--/rok.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-2/2014

RM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Obcí Kytín na úseku přestupkové agendy, a to s platností do 31.12.2018 za odměnu Kč 10.000,--/rok.

RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-2/2014

RM souhlasí s poskytnutím částky do 5 000 Kč na poskytnutí snídaní pro 30 poutníků – setkání mládeže Taizé ve dnech 29.12. 2014 – 2.1. 2015, kteří budou spát ve školní družině.

Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0

 

 

Daniela Páterová                                                                   Ing. Petr Digrin, Ph.D.

  místostarostka                                                                                 starosta

Vyvěšeno: 10. 12. 2014

Datum sejmutí: 26. 12. 2014

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět