Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 19 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 3.8.2011

Přítomni:           starosta:  Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek

                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal (od 17:30)

 

Usnesení č. 1-019/2011

RM po představení schvaluje program 19. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 3.8.2011.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

OKS

 

Usnesení č. 2-019/2011

RM schvaluje text Dohody o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Mníšek pod Brdy, která bude uzavírána mezi jednotlivými členy JSDH a Městem Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem těchto dohod.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 3-019/2011

RM schvaluje odměny SDH za pomoc při organizování Skalecké pouti 2010 a 2011 následovně: SDH Mníšek pod Brdy 6 tisíc Kč, SDH Stříbrná Lhota 11 tisíc Kč.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

OSMI

 

Usnesení č. 4-019/2011

RM nesouhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku p.č. 2698/17 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-019/2011

RM nesouhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku p.č. 2698/29 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-019/2011

RM souhlasí s připojením pozemku p.č.1128, p.č.1127 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad.

Zároveň  upozorňujeme  vlastníka   těchto   pozemků,  že   nabytím  právní  moci   rozhodnutí

o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-019/2011

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 2243, p.č. 2244/2  k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad.

Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu  kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-019/2011

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 385/1, p.č. 386/3, p.č 384, p.č. 386/1, p.č.386/4 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.

Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-019/2011

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 1410, p.č. 1411 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad.

Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-019/2011

RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 2504 k.ú. Mníšek pod Brdy, s napojením na účelovou komunikaci na pozemku p.č. 2507/2. která je v majetku Města Mníšek pod Brdy za podmínky uzavření dohody o připojení nemovitosti k účelové komunikaci.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-019/2011

RM souhlasí se stavbou lešení u rodinného domu č.p. 73 k.ú. Mníšek pod Brdy za účelem provedení omítky štítu domu

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-019/2011

RM souhlasí se záměrem prodat pozemek p.č. 2698/13 o výměře 472m2 a ideální spoluvlastnické podíly o velikosti 1/39 na pozemcích p.č.2698/5, p.č.2698/45 a p.č.2698/46 včetně součástí a příslušenství vše v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy za cenu  425,- Kč/m2, předem vybranému zájemci panu  D. Edelmannovi.  RM  ukládá  OSMI vypsat a zveřejnit záměr prodat tyto nemovitosti předem vybranému zájemci panu  D. Edelmannovi .

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-019/2011

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 6/1, p.č. 6/2 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.

Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14-019/2011

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 360/1, p.č. 361/3 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.

Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-019/2011

RM schvaluje znění a uzavření  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy a Telefónicou Czech Republic, a.s. na stavbu č. 16010-011168, D-Mníšek pod Brdy, 20 ŘRD a 1 RD, ÚPS,  na pozemcích parc. č. 1766/71 a 1753/14 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-019/2011

RM souhlasí se stavbou rekreačního objektu na pozemku p.č. 2535/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy, se stavbou přípojky elektro a stavbou kanalizace dle přiložené dokumentace, upravené v části dopravní řešení.

RM souhlasí s napojením pozemku p.č. 2535/4 na účelovou komunikaci na pozemku p.č. 2533/38 k.ú. Mníšek pod Brdy, která je v majetku Města, za podmínky uzavření dohody o připojení nemovitosti na účelovou komunikaci

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 17-019/2011

1)RM nesouhlasí s dělením pozemku p.č.190 k.ú. Stříbrná Lhota dle GP 398-59/2011 ze dne 27.5.2010, odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ dne 15.6.2011, pod č.j. 1196/2011.

2)RM nedoporučuje prodej pozemku p.č.191 k.ú. Stříbrná Lhota.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-019/2011

RM souhlasí s prodloužením doby nájmu bytu č.07 v č.p. 519 ul. Skalecká v Mníšku pod Brdy do 31.8.2016

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19-019/2011

RM souhlasí se stavbou základnové stanice společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. na pozemku p.č. 2013/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-019/2011

RM souhlasí se stavbou RD na pozemku p.č. 2714/100 k.ú. Mníšek pod Brdy včetně stavby oplocení, přípojek na vodovodní a kanalizační řad a elektrickou energii.

Souhlas s připojením na vodovodní a kanalizační řad vydá vlastník těchto inženýrských sítí společnost OS real, s.r.o.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-019/2011

RM souhlasí s PD stavební úpravy garáže s BJ, změnou stavby před dokončením na pozemku p.č. 2416/2, k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   1

 

Usnesení č. 22-019/2011

RM nesouhlasí s projektovou dokumentací na akci ,, Průzkum a příprava území pro Vodní plochy soustava rybníků, retenčních přírodních nádrží“, se studií – průvodní zpráva a s dodatkem č. 1, datované 05/2011 na pozemku p.č. 2039/9 k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu nesouladu projektu s ÚPD.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-019/2011

RM souhlasí se stavbou garáže s podsklepením na pozemku p.č. 1959/71 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 24-019/2011

RM souhlasí se stavbou garáže na pozemku p.č. 2744/23 k.ú. Mníšek pod Brdy při dodržení vzdálenosti 3m od hranice pozemku.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 25-019/2011

RM souhlasí se stavbou bazénu na pozemku p.č. 407/25 k.ú. Rymaně.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 26-019/2011

RM vydá stanovisko ke stavbě sjezdu z komunikace, umístěné m.j. na pozemku p.č. 73/7 k.ú. Stříbrná Lhota na pozemek p.č. 72/9 vše k.ú. Stříbrná Lhota až v rámci územního řízení k lokalitě třech budoucích rodinných domů, neboť na příslušných pozemcích nejsou vyřešeny územní vztahy tak, jak město postupuje standardně v lokalitách stejného typu.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 27-019/2011

RM vydá stanovisko ke stavbě sjezdu z komunikace, umístěné m.j. na pozemku p.č. 73/7 k.ú. Stříbrná Lhota na pozemek p.č. 72/10 k.ú. Stříbrná Lhota až v rámci územního řízení k lokalitě třech budoucích rodinných domů, neboť na příslušných pozemcích nejsou vyřešeny územní vztahy tak, jak město postupuje standardně v lokalitách stejného typu.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 28-019/2011

RM nesouhlasí s dělením pozemku p.č. 1744/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle přiložené situace k žádosti č.j. 6022/2011.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 29-019/2011

RM bere na vědomí žádost pana Ing. Jana Duchoslava ze dne 25. 7. 2011 a potvrzuje usnesení rady č. 10-017/2011.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 30-019/2011

RM nesouhlasí se stavbou RD na pozemku p.č. 2714/125 k.ú. Mníšek pod Brdy a to z důvodu, že stavba nerespektuje obecně technické předpoklady pro výstavbu především odstupové vzdálenosti a dále nerespektuje platné územní rozhodnutí pro lokalitu OS Real. RM rozhodla na základě všech předložených a dostupných podkladů.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 31-019/2011

RM souhlasí. se stavbou Stříbrná Lhota, kNN pro parc. č. 35/4 v k.ú. Stříbrná Lhota.

RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu Stříbrná Lhota, kNN pro parc. č. 35/4 IV-12-6012697 na pozemku parc. č. 148/7 v k.ú. Stříbrná Lhota. RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 32-019/2011

RM souhlasí se stavbou RD na pozemku p.č. 2714/88 k.ú. Mníšek pod Brdy včetně stavby oplocení, přípojek na vodovodní a kanalizační řad a elektrickou energii.

Souhlas s připojením na vodovodní a kanalizační řad vydá vlastník těchto inženýrských sítí, společnost OS Real, s.r.o.

Ohledně napojení pozemku p.č. 2714/88 k.ú. Mníšek pod Brdy na komunikaci RM konstatuje, že veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p.č. 2714/57 k.ú. Mníšek pod Brdy je ve vlastnictví společnosti OS Real, s.r.o.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 33-019/2011

RM souhlasí s navrženými terénními úpravami na pozemku č. parc. 1970/1 k.ú. Mníšek pod Brdy – dočasná deponie zeminy.

Pro: 3              Proti: 1Zdržel se: 0

 

Různé

 

Usnesení č. 34-019/2011

RM souhlasí a přijímá dar od firmy Zdenka Svobodová POTRAVINY – nealkoholické nápoje a trvanlivé pečivo v celkové hodnotě 1405,- Kč.
Dar byl použit pro pěveckou soutěž Brdský kos 2011.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 35-019/2011

RM souhlasí a přijímá dar od firmy Marcela Jocovová – keramické zboží v hodnotě 1500,- Kč. Dar byl použit pro pěveckou soutěž Brdský kos 2011.

Pro: 4               Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 36-019/2011

RM souhlasí a přijímá dar od firmy Zuzana Zápalová – KERAMIKA – keramické zboží v hodnotě 2750,- Kč.

Dar byl použit pro pěveckou soutěž Brdský kos 2011.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   1

 

Usnesení č. 37-019/2011

RM souhlasí se zřízením jednoho parkovacího místa před vchodem do budovy Policie ČR na náměstí F.X.Svobody pro vozidla návštěv a složek Policie ČR.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 38-019/2011

RM souhlasí s výjimkou z vyhlášky O veřejném pořádku a povoluje hudební produkci při koncertu v amfiteátru Hostince U Káji Maříka dne 27.8.2011 do 24 hod. Parkování vozidel bude možné pouze v prostoru předzámčí.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 39-019/2011

RM souhlasí se zásahem do porostů zeleně na náměstí F.X.Svobody v rámci celkové rekonstrukce náměstí. RM souhlasí s pokácením 23 ks dřevin (12 jírovců, 1 lípa, 2 smrky,
1 třešeň, 1 tis, 1 jalovec a 5 ks šeříků).

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 

 

 

Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D.

                místostarosta                                                                      starosta

Vyvěšeno: 11. 8. 2011

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět