Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 18 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 13.7.2011

 Přítomni:         místostarosta: Vlastimil Kožíšek
                        radní: Milan Vyskočil
                        radní: Aleš Krákora
Usnesení č. 1-018/2011
RM po představení schvaluje program 18. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 13.7.2011.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 2-018/2011
V souladu se zákonem 137/2006 Sb. Rada města z došlých nabídek na zakázku „Rekonstrukce sportovního hřiště základní školy Mníšek pod Brdy“ vybírá nabídku společnosti LINHART spol. s r.o.. Dále RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s uchazečem a vítězem soutěže a pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
RM zároveň přijímá dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na akci "REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY MNÍŠEK POD BRDY" a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 3-018/2011
RM bere na vědomí vydání a převzetí Osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy panu Františku Keyřovi, který se stal členem ZM ke dni 23.6.2011.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 4-018/2011
RM nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na provoz protialkoholní záchytné stanice, kterou provozuje Město Příbram.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-018/2011
RM bere na vědomí žádost pana Petra Bartůňka o splátkový kalendář na platový výměr na místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku a předává ji k vyřízení správci poplatku s doporučením vyhovět splátkovému kalendáři po dobu maximálně 18 měsíců.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-018/2011
RM bere na vědomí žádost pana Petra Šavelky o splátkový kalendář na platový výměr na místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku a předává ji k vyřízení správci poplatku s doporučením vyhovět splátkovému kalendáři po dobu maximálně 18 měsíců.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7-018/2011
RM souhlasí se záměrem vybudovat elektronické zabezpečení vodojemů a vodárny ve Štítku a pověřuje OSMI vypracováním technických podmínek.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-018/2011
RM souhlasí s rozšířením pojistné smlouvy se společností Uniqa pro škody způsobené na zdraví členům Sboru dobrovolných hasičů a strážníkům Městské policie pojištěných při výkonu jejich činnosti a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-018/2011
RM souhlasí s provedením osevu travního semene a instalováním odpadkových košů na stavbě dětského hřiště na pozemku č. parc. 1937/17 v k.ú. Mníšek pod Brdy na náklady Města Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit převzetí výše uvedeného víceúčelového hřiště do majetku Města Mníšek pod Brdy po vydání kolaudačního souhlasu.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 10-018/2011
RM nesouhlasí s rozdělením pozemku p.č. 2698/20 v k.ú. Mníšek pod Brdy. Navrhované dělení je v rozporu s vydaným ÚR pro celou lokalitu.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-018/2011
RM doporučuje zrušit bod 3) m usnesení č. 27 ZM ze dne 23.9.2010
RM postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-018/2011
RM souhlasí se zateplením domu č.p. 606/607  na p.č. 2929/1, 2929/2 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-018/2011
RM souhlasí s úplnou uzavírkou místní komunikace V Lipkách od ulice Pod Lesem na konec zástavby směrem k lesu, pozemek parc. č. 2917/1 a 2917/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy, v termínu od 18. 7. – 18. 9. 2011 z důvodu uložení inženýrských sítí k novým rodinným domům.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-018/2011
RM souhlasí s odstraněním stavby č.e. 1074 na pozemku p.č. 2443 k.ú. Mníšek pod Brdy. RM souhlasí se stavbou rekreačnígho objektu na pozemku p.č. 2443, 2444 v k.ú. Mníšek pod Brdy, přístřešku na auto a přípojky eletro.
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 2443, p.č. 2444 k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad.
RM souhlasí s napojením pozemku p.č. 2444 na účelovou komunikaci na pozemku p.č. 2449 k.ú. Mníšek pod Brdy, která je v majetku Města, za podmínky uzavření dohody o připojení nemovitosti na účelovou komunikaci a posunutí oplocení pro zřízení výhybny.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Tajemnice
 
Usnesení č. 15-018/2011
RM vzala na vědomí informaci ohledně žádostí Města Mníšek pod Brdy o prodej pozemků v areálu Skalka.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-018/2011
RM projednala stížnosti Ing. Jiřího Starého a vyčká stanoviska KÚ.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Různé
 
Usnesení č. 17-018/2011
RM schvaluje vratnou kauci ve výši 2000,-- Kč za účast ve výběrovém řízení na pronájem bytů v majetku Města Mníšek pod Brdy a kauci tří měsíčních nájmů splatných při podpisu nájemní smlouvy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-018/2011
RM z důvodu nepřizpůsobivého chování v  objektu č.p. 555, ul. Rudé armády, souhlasí s podáním výpovědi z nájmu na byt č. 5  panu Ladislavu Vlčkovi.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
                                                                      
Milan Vyskočil                                                                       Vlastimil Kožíšek
        radní                                                                                místostarosta
                                                          
                                                                     
 
 
 
 

Vyvěšeno: 20. 7. 2011

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět