Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 17 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 29.6.2011

 Přítomni:         starosta: Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek
                        radní: Milan Vyskočil
                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal (příchod 17:55)
                       
Zapisovatelka: Jaroslava Svitálková, OKS
 
Usnesení č. 1-017/2011
RM po představení schvaluje program 17. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 29.6.2011.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 2-017/2011
RM schvaluje znění Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, - Zpracování územního plánu města Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
FO
 
Usnesení č. 3-017/2011
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 29.6.2011.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 4 -017/2011
RM doporučuje zrušit usnesení ZM č.17/2/2010 ze dne 14.12.2010.
RM postupuje věc k projednání do ZM.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-017/2011
RM souhlasí s připojením pozemků p.č. 2232, p.č.2233/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-017/2011
RM souhlasí s připojením pozemků p.č. 1549, p.č.1552  k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7-017/2011
RM souhlasí s připojením pozemků p.č. 1561, p.č.1562  k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-017/2011
RM souhlasíse zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněným ohledně stavby IV-12-6006520/01 - B 160 Mníšek pod Brdy - Holý vrch (kabelové vedení NN 0,4 kV a přípojkový pilíř), umístěné do/na pozemku p.č.2698/4 k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-017/2011
RM bere na vědomí žádost pana Ing. Starého ze dne 14.6.2011 
RM potvrzuje usnesení č.19-009/2011 s tím, že problematika byla řádně projednána a dokladována včetně dopisu č.j. UZSVM/S/406/2011- HMSO
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-017/2011
RM souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 35/3 k.ú. Stříbrná Lhota dle přílohy č. 3 k žádosti č.j. 6495, a to na náklady žadatele a za podmínky, že komunikace bude posunuta o 12 m do pozemku č. parc. 35/12 a 35/3
RM souhlasí s vybudováním přístupové komunikace na pozemky p.č. 35/14, p.č.35/12, p.č.35/11, p.č. 35/24 v k.ú. Stříbrná Lhota (pozemek p.č. 35/24 nezapsán v KN), která povede přes pozemek p.č.35/3 k.ú. Stříbrná Lhota ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, za podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, ve které budou vyřešeny majetkové vztahy k této budoucí komunikaci a k pozemkům, na kterých bude vybudována.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Příchod pana Zápala 17:55 hod. (přítomni 5 radních)
 
Usnesení č. 11-017/2011
RM souhlasí se stavbou oplocení s opěrnou zídkou na pozemku p.č. 2714/89 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky, že zídka nepřevýší 0,5 m a vyrovnání terénu bude provedeno odkopem.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-017/2011
RM souhlasí se stavbou zahradního domku – altánu na pozemku p.č. 412/7 k.ú. Stříbrná Lhota.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-017/2011
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku p.č. 2714/126 k.ú. Mníšek pod Brdy včetně stavby oplocení, přípojek na vodovodní a kanalizační řad, elektrickou energii a plynovod.
Souhlas s připojením na vodovodní a kanalizační řad vydá vlastník těchto inženýrských sítí společnost OS Real, s.r.o.
Ohledně napojení pozemku p.č. 2714/126 k.ú. Mníšek pod Brdy na komunikaci RM konstatuje, že veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p.č. 2714/57 k.ú. Mníšek pod Brdy je ve vlastnictví společnosti OS Real, s.r.o.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-017/2011
RM souhlasí s výměnou plotu na pozemku p.č. 1226/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-017/2011
RM souhlasí s přístavbou rekreační chaty č.e. 1122 na pozemku p.č. 2798, p.č. 2799 k.ú. Mníšek pod Brdy
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-017/2011
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1019/10 v k.ú. Mníšek pod Brdy včetně stavby zahradního domku a bazénu, přípojek vodovodu, splaškové kanalizace, plynovodu, elektro a se stavbou oplocení.
Ohledně napojení pozemku p.č. 1019/10 na komunikaci RM konstatuje, že veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p.č. 414/8 k.ú. Stříbrná Lhota je ve vlastnictví společnosti Kinsu CZ, s.r.o.
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 1019/10 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-017/2011
RM souhlasí se stavbou rodinného dvojdomu RD-A na pozemku p.č. 216/5 v k.ú. Stříbrná Lhota, včetně stavby plynovodní přípojky, elektro přípojky a oplocení, s připojením na vodovod a kanalizaci.
Zároveň upozorňujeme vlastníka tohoto pozemku, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 18-017/2011
RM souhlasí se stavbou tří RD na pozemcích p.č. 1650/1, p.č. 1650/2, p.č. 1650/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy, se stavbou oplocení, tří studní, žump, jímek pro dešťové vody, přípojek elektro.   
RM souhlasí se stavbou zpevněné komunikace s chodníkem na pozemcích  p.č 2880/4, p.č. 1650/1, p.č. 1650/3, p.č. 1650/8, p.č. 1650/9 k.ú. Mníšek pod Brdy, kdy p.č. 1650/9 je ve vlastnictví města Mníšek pod Brdy za podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, ve které budou řešeny majetkové vztahy k budoucí části komunikace s chodníkem.RM souhlasí s rozdělením pozemku p.č. 1650/1 k.ú. Mníšek pod Brdy dle přiložené situace
a to za podmínky, že vjezdová vrata budou posunuta o 0,5 m do soukromého pozemku pro zřízení veřejného parkovacího místa.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   1
Tajemnice
 
Usnesení č. 19-017/2011
RM schvaluje odměnu za I. pololetí 2011 ve výši dle návrhu paní Petře Poučkové, ředitelce MŠ Nová, Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se: 0  
 
Usnesení č. 20-017/2011
RM schvaluje odměnu za I. pololetí 2011 ve výši dle návrhu Mgr. Alici Vejmolové, ředitelce ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se: 0  
Usnesení č. 21-017/2011
RM schvaluje odměnu za I. pololetí 2011 ve výši dle návrhu Mgr. Bohumile Pallagyové, ředitelce ZŠ Komenského 886, Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se: 0  
Usnesení č. 22-017/2011
RM schvaluje odměnu za I. pololetí 2011 ve výši dle návrhu panu Janu Danielovi, řediteli Domova pro seniory Pod Skalkou, Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se: 0  
 
OKS
 
Usnesení č. 23-017/2011
RM souhlasí se zkušebním provozem převaděče IZS ČR na objektu Poustevny pro potřeby Integrovaného záchranného systému ČR pro možnost radiového spojení se Sbory dobrovolných hasičů na území Praha-západ.
Pro:      4          Proti:    1          Zdrželo se: 0  
 
Usnesení č. 24-017/2011
RM bere na vědomí Tiskovou zprávu ze dne 29.6.2011 – „Skalecká pouť 2011 aneb Největší oslavy regionu v hlavním městě kájí Maříka“.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se: 0  
 
Usnesení č. 25-017/2011
RM bere na vědomí Tiskovou zprávu z 21.6.2011 - Obce svazku Mikroregion Mníšecko uspořádají svou Olympiádu.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se: 0  
 
Usnesení č. 26-017/2011
RM bere na vědomí oznámení o ukončení pobytu klienta DS Z.C.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se: 0  
 
Různé
 
Usnesení č. 27 -017/2011
RM souhlasí s pořádáním soukromé slavnosti na pozemku pana Šafaříka na Madlenkách dne 2.7.2011 do 24:00 hod.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D.
               místostarosta                                                                      starosta

Vyvěšeno: 7. 7. 2011

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět