Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 16 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 15.6.2011

 Přítomni:         starosta: Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                        místostarosta: Vlastimil Kožíšek
                        radní: Milan Vyskočil
                        radní: Aleš Krákora
                        radní: Jiří Zápal (příchod 17:50)
                       
 
Usnesení č. 1-016/2011
RM po představení schvaluje program 16. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 15.6.2011.
Pro:  4             Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 2-016/2011
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 15.6.2011.
Pro: 4              Proti: 0 Zdrželo se:0
 
OKS
 
Usnesení č. 3-016/2011
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o provedení reklamy v průběhu Skalecké pouti.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností NIKOM a.s.
Pro: 4              Proti: 0 Zdrželo se:0
 
Usnesení č. 4-016/2011
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o příspěvkové a sponzorské činnosti na pořádání kulturních akcí v regionu.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Komwag, podnik čistoty a údržby, a.s.
Pro: 4              Proti: 0 Zdrželo se:0
 
Usnesení č. 5-016/2011
RM schvaluje vypovězení nájemní smlouvy se společností RPIS na část pozemku č. parc. 2889 v k.ú. MpB o výměře 0,6m2.
Pro: 4              Proti: 0 Zdrželo se:0
 
Usnesení č. 6-016/2011
RM schvaluje Směrnici pro manipulaci se zbraněmi drženými na základě zbrojního oprávnění dle Zákona č. 119 o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů.
Pro: 4              Proti: 0 Zdrželo se:0
 
OSMI
 
Usnesení č. 7-016/2011
RM bere na vědomí znalecký posudek Ing. Mertena na byt č.p. 511 ve Lhotecké ulici
a problematiku postupuje k projednání do ZM.
Pro: 4              Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 8-016/2011
RM souhlasí se stavbou autoservisu na pozemku p.č. 730/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 9-016/2011
RM nedoporučuje prodej pozemku p.č. 2698/10 v k.ú. Mníšek pod Brdy zájemci panu D.Edelmannovi z důvodu zahrnutí tohoto pozemku do záměru směny pozemků pro majetkoprávní vypořádání pozemků p.č. 204, p.č. 813/15, p.č. 813/14, p.č. 799/11, p.č. 799/10 v obci  a   k.ú.  Mníšek  pod  Brdy  a pozemků p.č. 813/12 díl f, p.č. 813/11 díl b, p.č. 813/10
díl c dle GP č. 2091-55/2010 v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM postupuje věc k projednání do ZM.
Pro: 4              Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 10-016/2011
RM souhlasí se stavbou posezení s grilem na pozemku p.č. 691/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 11-016/2011
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1601/7 v k.ú. Mníšek pod Brdy včetně stavby přípojek vodovodu, splaškové kanalizace, plynovodu, elektro a se stavbou oplocení.
Ohledně napojení pozemku p.č. 1601/7 na komunikaci RM konstatuje, že veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p.č. 1601/2 k.ú. Mníšek pod Brdy je ve vlastnictví společnosti A – TRIO Bydlení, s.r.o.
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 1601/7 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad.
Pro: 4              Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 12-016/2011
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 414/27 v k.ú. Stříbrná Lhota včetně stavby přípojek vodovodu, splaškové kanalizace, plynovodu, elektro a se stavbou oplocení.
Ohledně napojení pozemku p.č. 414/27 na komunikaci RM konstatuje, že veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p.č. 414/7 k.ú. Stříbrná Lhota je ve vlastnictví společnosti Kinsu CZ, s.r.o.
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 414/27 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.
Pro: 4              Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 13-016/2011
RM souhlasí se stavbou RD a garáže a na pozemku p.č. 1634/2 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Příchod pana Zápala 17:50 – přítomno 5 radních
 
Usnesení č. 14-016/2011
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku č. parc. 368/3 v k.ú. Stříbrná Lhota, který vznikne rozdělením pozemku č. parc. 368, dle GP č. 374-13/2010 schváleného Katastrálním úřadem dne 31.5.2010, dle územního souhlasu k dělení pozemku č. parc. 368 k.ú. Stříbrná Lhota ze dne 17.6.2010 č.j. SÚ 3866/10-604/2010-Len.
RM souhlasí s napojením nemovitosti na místní komunikaci č. parc. 374/3 k.ú. Stříbrná Lhota, která je v majetku Města.
Pro: 5              Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 15-016/2011
RM souhlasí s připojením pozemku parc.č. 367, p.č. 368/1 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad. Parc. č. 368/1 vznikne rozdělením pozemku p.č. 368, dle GP č. 374-13/2010 schváleného Katastrálním úřadem dne 31.5.2010, dle územního souhlasu k dělení pozemku p.č. 368 k.ú. Stříbrná Lhota ze dne 17.6. 2010 č.j. SÚ 3866/10-604/2010 Len.
Zároveň upozorňujeme vlastníka tohoto pozemku, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-016/2011
RM souhlasí s připojením pozemku parc.č. 366, p.č. 368/2 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad. Parc. č. 368/2 vznikne rozdělením pozemku p.č. 368, dle GP č. 374-13/2010 schváleného Katastrálním úřadem dne 31.5.2010, dle územního souhlasu k dělení pozemku p.č. 368 k.ú. Stříbrná Lhota ze dne 17.6. 2010 č.j. SÚ 3866/10-604/2010 Len.
Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-016/2011
RM souhlasí s připojením pozemku parc.č. 368/3 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad, který vznikne rozdělením pozemku p.č. 368, dle GP č. 374-13/2010 schváleného Katastrálním úřadem dne 31.5.2010, dle územního souhlasu k dělení pozemku p.č. 368 k.ú. Stříbrná Lhota ze dne 17.6. 2010 č.j. SÚ 3866/10-604/2010 Len.
Zároveň upozorňujeme vlastníka tohoto pozemku, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-016/2011
RM souhlasí s přestavbou a rekonstrukcí RD č.p. 476 na pozemku p.č. 1900/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 19-016/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 2248, p.č. 2249 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 20-016/2011
RM souhlasí s projektem a následnou realizací stavby PS 1711 Mníšek pod Brdy,Madlenky-kNN pro P566, se vstupem na pozemek p.č. 2812/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako budoucím oprávněným ohledně stavby PS 1711 Mníšek pod Brdy,Madlenky – kNN pro P 566, umístěné do/na pozemku p.č. 2812/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
 RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro: 5              Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 21-016/2011
RM souhlasí se změnou stavby před dokončením – Mníšek pod Brdy – lokalita 11A p.č. 1766/29 v k.ú. Mníšek pod Brdy, odvodnění komunikace a ostatní plochy dle varianty B návrhu 1. SčV. a.s. ze dne 31.5.2011, uvedeného v příloze č. 1 k č.j. 05853/2011.
Pro: 5              Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 22-016/2011
RM souhlasí se záměrem stavby rodinného domu na pozemku p.č. 35/4 k.ú. Stříbrná Lhota, včetně kůlny a garáže, přípojek plynu a elektro.
RM souhlasí se záměrem připojení na vodovod a kanalizaci, odvodu dešťové vody vsakováním, připojení pozemku p.č. 35/4 na místní komunikaci p.č. 148/7 k.ú. Stříbrná Lhota, která je v majetku města Mníšek pod Brdy.
Zároveň upozorňujeme vlastníka tohoto pozemku, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace nebo vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 23-016/2011
RM nesouhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako budoucím oprávněným ohledně stavby PS 1523 Stříbrná Lhota – kNN pro poz. č. 72/9-10, umístěné na pozemku parc. č. 73/11 v k.ú. Stříbrná Lhota.
Tento nesouhlas je vydán z důvodu, že předmětná lokalita by měla být řešena v rámci územního řízení k lokalitě třech budoucích rodinných domů neboť na příslušných pozemcích nejsou vyřešeny územní vztahy (– IS, připojení na komunikaci) tak, jak město postupuje standardně v lokalitách stejného typu.
Pro: 5              Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 24-016/2011
RM souhlasí s novostavbou rodinného domu na pozemcích p.č. 605, 606/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy včetně provizorní odpadní jímky. Souhlasí s napojením pozemku p.č. 606/1 na účelovou komunikaci p.č. 2812/1 k.ú. Mníšek pod Brdy, která je v majetku Města, za podmínky uzavření dohody o připojení nemovitosti na účelovou komunikaci.
Pro: 5              Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 25-016/2011
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 290, č. parc. 291 k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka tohoto pozemku, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 26-016/2011
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 10/1, č. parc. 10/2 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 27-016/2011
RM souhlasí s rozšířením ČS EuroOil v mníšku pod Brdy o ČS PLG.
Pro: 5              Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
 
Usnesení č. 28-016/2011
RM souhlasí se záměrem výstavby logistického parku na poz. č. parc. 1970/1, 1970/8, 1970/9, 1971, 1972/1, 1972/4, 1973/4, 1973/5, 1973/6, 1973/7, 1995/6 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Tajemnice
 
Usnesení č. 29-016/2011
RM schvaluje odměnu za I. pololetí 2011 ve výši dle návrhu, Bc. Marii Šretrové, ředitelce MŠ 9. května, Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 30-016/2011
RM doporučuje ZM schválit jako kandidáty na přísedící soudu:
paní Boženu Jarou,  paní Evu Kaplanovou a pana Ing. Jiřího Stýbla.
Pro: 5              Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 30A-016/2011
RM souhlasí s bezúplatným převodem pozemku č. parc. 2194/1 o výměře 513 m3 v k.ú. Mníšek pod Brdy od PF ČR a postupuje věc ke schválení ZM.
Pro: 5              Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
STAROSTA
 
 
Usnesení č. 31-016/2011
RM souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 1/2011 a doporučuje ZM jeho schválení.
Pro: 5              Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
Usnesení č. 32-016/2011
(i)              RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky, tj. uchazeče č. 4 – společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., se sídlem Perucká 2542/10, 120 00  Praha 2 – Vinohrady, IČO 61057606;
(ii)             RMschvaluje pořadí nabídek dle níže uvedené tabulky:
 
Pořadí
 
Obchodní firma
 
 
1.
 
 
Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
 
2.
 
 
sdružení uchazečů:
RUMPOLD-P s.r.o.
RUMPOLD UHB, s.r.o.
DOKAS Dobříš, s.r.o.
 
 
3.
 
 
sdružení uchazečů:
Středočeské komunální služby, s.r.o.
Městský podnik služeb Kladno, spol. s r.o.
Technické služby Beroun, s.r.o.
ZDIBE, spol. s r.o.
 
 
4.
 
 
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
 
5.
 
 
A.S.A., spol. s r.o.
 
(iii)           RM schvaluje uzavření realizační smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky s vítězným uchazečem, tj. společností Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
 Pro: 5             Proti: 0 Zdrželo se: 0
 
 
 
Vlastimil Kožíšek, v.r.                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D, v.r.
               místostarosta                                                              starosta
 
 
 
 

Vyvěšeno: 22. 6. 2011

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět