Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 15 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 1.6.2011

 přítomni 4 radní

Usnesení č. 1-015/2011

RM po představení schvaluje program 15. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 1.6.2011.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 2-015/2011

RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 1.6.2011.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

STAROSTA

 

Usnesení č. 3-015/2011

RM doporučuje zastupitelstvu města podle § 17 odst. 78 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít závěrečný účet města, udělením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

OKS

 

Usnesení č. 4-015/2011

RM souhlasí se změnou půjčovní doby  v období červenec – srpen takto:
půjčovní doba pro dospělé:      ČT 8:30 – 11     12 – 18

půjčovní doba pro děti:          ST  8 – 11         12 – 14

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

OSMI

 

Usnesení č. 5-015/2011

RM souhlasí s připojením pozemků p.č.2245/2, p.č.2245/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad.

Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-015/2011

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 307 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.

Zároveň upozorňujeme vlastníka tohoto pozemku, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 7-015/2011

RM souhlasí s přemístěním vjezdových vrat na pozemku p.č. 302/1 v k.ú. Stříbrná Lhota.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-015/2011

RM schvaluje znění a uzavření  Smlouvy o zřízení a právu věcných břemen mezi Městem Mníšek pod Brdy a Telefónicou Czech Republic, a.s. na stavbu č. 11010-014220, Mníšek pod Brdy, Madlenky, obnova, na pozemcích parc. č. 2908/10, p.č. 535 a p.č.530/6 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-015/2011

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 320 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.

Zároveň upozorňujeme vlastníka tohoto pozemku, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-015/2011

RM  souhlasí  s prodejem ideálního spoluvlastnického podílu o velkosti 904/16695 na pozemku p.č.1777/3 o výměře 205m2, zastavěná plocha a nádvoří v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy včetně součástí a příslušenství panu Jiřímu Novákovi a paní Janě Novotné do podílového spoluvlastnictví , a to každému jednu ideální polovinu, za cenu 403,-Kč/m2.

RM schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím a paní Janou Novotnou, bytem Bělohorská 21 č.p. 268, 169 00, Praha 6 -  Břevnov a  panem Jiřím Novákem, bytem Trávníčkova 1 č.p. 1762, 155 00, Praha 5  -  Stodůlky jako kupujícími o prodeji ideálního spoluvlastnického podílu o velkosti 904/16695 na pozemku p.č.1777/3 o výměře 205m2, zastavěná plocha a nádvoří  v obci  a  k.ú.  Mníšek  pod  Brdy  včetně  součástí  a  příslušenství za dohodnutou cenu ve výši 

4 473,- Kč.

RM postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-015/2011

RM schvaluje znění a uzavření  Smlouvy o zřízení a právu věcných břemen mezi Městem Mníšek pod Brdy a Telefónicou Czech Republic, a.s. na stavbu č. 11010-014220, Mníšek pod Brdy na Madlenkách 27 RD, ÚPS,  na pozemcích p. č. 996/13, p.č.2812/1 a p.č. 577 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Tajemnice

 

přítomno 5 radních

 

Usnesení č. 12-015/2011

RM schvaluje doplnění směrnice – Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

(možnost podání přes e-podatelnu nebo datovou schránkou)

Dále rada města schválila možnost zamítnutí pořizování zvukového a audiovizuálního záznamu při jednáních.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Různé

 

Usnesení č. 13-015/2011

RM souhlasí s výjimkou z vyhlášky O veřejném pořádku a povoluje hudební produkci při koncertu v amfiteátru Hostince U Káji Maříka dne 17.6. do 24 hod. Parkování vozidel bude možné pouze v prostoru předzámčí.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

STAROSTA

 

Usnesení č. 14-015/2011

RM na základě předložených nabídek vybírá pořizovatele Územního plánu města Mníšek pod Brdy a to Ing. arch. Zdeňka Kindla.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-015/2011

RM souhlasí s uzavření smlouvy podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona na pořízení územního plánu Mníšku pod Brdy s Ing. arch. Zdeňkem Kindlem, osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti podle § 24 odst. 1 stavebního zákona, jako výkonným pořizovatelem a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-015/2011

RM doporučuje ZM schválit pořízení územního plánu Mníšku pod Brdy z vlastního podnětu podle § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17 -015/2011

RM doporučuje ZM pověřit Jiřího Zápala  k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem ÚP Mníšku pod Brdy jako „určený zastupitel“ ve smyslu stavebního zákona.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   1

 

Usnesení č. 18-015/2011

RM doporučuje ZM uložit tajemnici MÚ oznámit veřejnou vyhláškou rozhodnutí Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy pořídit územní plán Mníšku pod Brdy s výzvou občanům města a vlastníkům pozemků a staveb na území města, že je možno uplatňovat ve stanovené lhůtě návrhy na pořízení ÚP Mníšku pod Brdy podle § 46 odst. 1 stavebního zákona.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19-015/2011

RM projednala znění zadávací dokumentace pro zakázku "Výběr  zpracovatele Územního plánu města Mníšek pod Brdy" a usnesla se, že upravená verze bude předložena na příštím jednání rady.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-015/2011

RM jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Zajištění služeb v oblasti letní a zimní údržby města a služeb odpadového hospodářství“ ve složení:

členové komise - Vlastimil Kožíšek, František Keyř, Ing. Josef Pícha, Jaroslav Bednář,
Ing. Karel Vejmola,
náhradníci -  Ing. Jana Gerstenbergerová, Věra Landova, Milan Vyskočil.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 


Vlastimil Kožíšek, v.r.                                             Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

                místostarosta                                                                starosta

Vyvěšeno: 7. 6. 2011

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět