Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 14 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 18.5.2011

 
přítomni 4 radní
 
Usnesení č. 1-014/2011
RM po představení schvaluje program 14. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 18.5.2011.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 2-014/2011
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 18.5.2011.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 3-014/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č.1461, p.č.1462/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka tohoto pozemku, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-014/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 290, p.č. 291 k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka tohoto pozemku, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-014/2011
RM vydá stanovisko k napojení pozemku p.č. 57/6 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní řad až v rámci územního řízení k lokalitě třech budoucích rodinných domů neboť na příslušných pozemcích nejsou vyřešeny územní vztahy (– IS, připojení na komunikaci) tak, jak město postupuje standardně v lokalitách stejného typu.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-014/2011
 RM vydá stanovisko k napojení pozemku p.č. 72/9 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní řad až v rámci územního řízení k lokalitě třech budoucích rodinných domů neboť na příslušných pozemcích nejsou vyřešeny územní vztahy (– IS, připojení na komunikaci) tak, jak město postupuje standardně v lokalitách stejného typu.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7-014/2011
RM vydá stanovisko k napojení pozemku p.č. 72/10 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní řad až v rámci územního řízení k lokalitě třech budoucích rodinných domů neboť na příslušných pozemcích nejsou vyřešeny územní vztahy (– IS, připojení na komunikaci) tak, jak město postupuje standardně v lokalitách stejného typu.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-014/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 2436, p.č.2437 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-014/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č.2277, p.č.2278 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka tohoto pozemku, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-014/2011
RM souhlasí s projektem stavby PS 1397 Mníšek pod Brdy – V Lipkách - kVN, TS, kNN P1601/1-2, následnou realizací a vstupem na pozemky p.č. 1511/1, 2917/6, 2917/1, 1717/1, 1717/2, 1575/2, 1717/4, 1717/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako budoucím oprávněným ohledně stavby PS 1397 Mníšek pod Brdy – V Lipkách - kVN, TS, kNN P1601/1-2, která bude umístěná do pozemků p.č.1511/1, 2917/6, 2917/1, 1717/1, 1717/2, 1575/2, 1717/4, 1717/3 k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-014/2011
RM souhlasí s  vybudováním zpevněné plochy ze zámkové dlažby (před nemovitostí č.p. 1063) umístěné na pozemku p.č. 148/19, který je ve vlastnictví města Mníšek pod Brdy. Zároveň město upozorňuje, že tento pozemek je místní komunikací a i nadále bude takto využíván. Veškeré opravy a údržba vybudované zpevněné plochy půjde za žadatelem.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 12-014/2011
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zřízení a právu věcných břemen mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu č. IE-12-6001787/01 – B 159 Mníšek pod Brdy – Lhotecká, na pozemku parc. č. 2911/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-014/2011
RM souhlasí s prodejem pozemků p.č. 2698/6 o výměře 473  m2, orná půda, p.č. 2698/7 o výměře 484m2, orná půda a ideálních spoluvlastnických podílů o velikosti 2/39 na pozemcích p.č. 2698/5, p.č. 2698/45 a p.č .2698/46 včetně součástí a příslušenství vše v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy panu Ing. Pavlovi  Neuerovi za cenu 440,- Kč za 1 m2.
RM schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím a panem Ing. Pavlem Neuerem, bytem Čísovická 318, 252 10 Mníšek pod Brdy jako kupujícím o prodeji pozemků p.č. 2698/6 o výměře 473m2, orná půda, p.č. 2698/7 o výměře 484m2, orná půda a ideálních spoluvlastnických podílů o velikosti 2/39 na pozemcích p.č. 2698/5 o celkové výměře 2545m2, p.č. 2698/45 o celkové výměře 606m2 a p.č. 2698/46 o celkové výměře 2206m2 včetně součástí a příslušenství vše v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu ve výši 541.956,- Kč.
RM postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-014/2011
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a Esmarin s.r.o. jako budoucím oprávněným ohledně stavby přípojky dešťové kanalizace, která bude umístěná do pozemků p.č. 1297/5, 2914/13, 2914/8, 1298/1, 1298/2, 1299/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-014/2011
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a Esmarin s.r.o. jako budoucím oprávněným ohledně stavby přípojek splaškové kanalizace a vodovodu, které budou umístěny do pozemku p.č. 1297/5, v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a Esmarin s.r.o. jako
budoucím oprávněným ohledně stavby přípojky STL plynovodu, která bude umístěna do pozemku p.č. 2938/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedených smluv.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-014/2011
RM jako vlastník místní komunikace na pozemku p.č. 2889 v k.ú. Mníšek pod Brdy souhlasí s umístěním předzahrádky u vinotéky „Dobrý ročník“ na náměstí F.X. Svobody.
RM konstatuje, že v případě užívání místní komunikace k jiným než obvyklým účelům je třeba v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., v platném znění, povolení silničního správního úřadu, užívání v tomto případě nemůže být upraveno nájemní smlouvou.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-014/2011
RM souhlasí s výměnou oken v domě č.p. 8 na pozemku p.č. 44 k.ú. Mníšek pod Brdy, v ulici F.X Svobody, která bude provedena dle závazného stanoviska oddělení památkové péče Odboru životního prostředí MÚ Černošice č.j. ŽP/MEUC-017177/2011/K/SF.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-014/2011
RM souhlasí s podáním trestního oznámení dle stanoviska, tak jak uvedeno v příloze č. 1 návrhu č.j. 4139/2011.
RM souhlasí s tím, že v této věci bude k zastupování města zplnomocněn JUDr. L.Hireš.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-014/2011
RM souhlasí s vestavbou obytného podkroví RD č.p. 25 na pozemku parc. č. 270 v k.ú. Mníšek pod Brdy,
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-014/2011
RM souhlasí se stavební úpravou RD č.p. 630 na pozemku č. parc. 44 v k.ú. Rymaně.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-014/2011
RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 1288/8 k.ú. Mníšek pod Brdy, se stavbou přípojek kanalizace, oplocení, opěrnou zdí, s připojením pozemku na kanalizaci za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí s napojením pozemku č. parc. 1288/8 na místní komunikaci č. parc. 1287/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy, která j v majetku Města.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22-014/2011
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku č. parc. 414/31 v k.ú. Stříbrná Lhota.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 23-014/2011
RM souhlasí se stavbou oplocení (kamenná zídka včetně základ) na pozemku č. parc. 119, 117 v k.ú. Stříbrná Lhota.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Tajemnice
 
Usnesení č. 24-014/2011
RM souhlasí s uzavřením nájemních smluv na byt č. 14 v domě č.p. 519, Skalecká ul., Mníšek pod Brdy s paní Monikou Danešovou, bytem Komenského 420, Mníšek pod Brdy a 
na byt č. 15 v domě č.p 519, Skalecká ul., Mníšek pod Brdy s paní Marií Skačanovou, bytem Rudé armády 553, Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu podepsáním nájemních smluv.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
příchod pana Zápala v 18:35 – přítomno 5 členů rady

Usnesení č. 25-014/2011
RM bere na vědomí informaci o možném zvolení přísedících okresního soudu.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 26-014/2011
RM pověřuje starostu podáním nabídky do VŘ na koupi pozemku č. parc. 379/12, trvalý  porost o výměře 2 718 m2 v kat. území Stříbrná Lhota za cenu dle návrhu.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 27-014/2011
RM schvaluje poplatek Kč 50,-- za stánek na Farmářských trzích dne 4/6/2011 na náměstí F.X.Svobody.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 28-014/2011
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o partnerství k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněné v IS VZ US pod ev. č. VZ 60058288 s názvem „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji – sociální rehabilitace ambulantní“.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Magdaléna, o.p.s.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 29-014/2011
RM určila předsedou Komise pro náhradu škod Ing. Karla Vejmolu.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 30 -014/2011
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o provedení reklamy v průběhu Skalecké pouti.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a PhMr. Hanou Kormoutovou - Lékárna U MATKY BOŽÍ.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 31-014/2011
Na základě doporučení komise pro školství  a vzdělávání RM souhlasí se zahájením projektu Začít spolu na Základní škole v Mníšku pod Brdy a pověřuje starostu přípravou potřebného rozpočtového opatření.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 32-014/2011
RM bere na vědomí zápis komise pro školství a vzdělávání ze dne 12.5.2011
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 33-014/2011
RM pověřuje vedoucího OKS Miloše Navrátila, aby zajistil potřebnou součinnost mezi RM
a komisí a dále ho pověřuje zpracováním výstupů z připravované koncepce školství a vzdělávání v Mníšku pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 34-014/2011
RM souhlasí s proškolením pedagogů na zajištění výuky systémem „Začít spolu“, ale v letošním roce již nemůže toto školení hradit z rozpočtu města.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 35-014/2011
RM pověřuje komisi hledáním návrhu rozšíření družiny vzhledem ke skutečnosti, že v prostorách obývaných v současné době panem Vitáskem tuto činnost nelze provozovat.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 36-014/2011

RM za účelem otevírání obálek s nabídkami, posouzení splnění kvalifikace a dále za účelem posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení s názvem „Zajištění služeb v oblasti letní a zimní údržby města a služeb odpadového hospodářství“ uveřejněného v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem 60058589, v souladu s ust. § 74 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), ustanovuje následující hodnotící komisi:

členové komise - Vlastimil Kožíšek, František Keyř, Ing. Josef Pícha, Jaroslav Bednář,
Ing. Karel Vejmola,
náhradníci -  Ing. Jana Gerstenbergerová, Věra Landova, Milan Vyskočil

Zadavatel stanovuje, že hodnotící komise plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a dále, že hodnotící komise posoudí prokázání kvalifikace dodavatelů ve smyslu ust. § 59 ZVZ.

Pro: 4              Proti:    0          Zdržel se:   1


 

 
 
Vlastimil Kožíšek, v.r.                                          Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.
               místostarosta                                                              starosta
 
 
 

Vyvěšeno: 30. 5. 2011

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět