Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení č. 13 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 4.5.2011

Přítomni 4 radní
 
Usnesení č. 1-013/2011
RM po představení schvaluje program 13. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 4.5.2011.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA
 
Usnesení č. 2-013/2011
V souladu se zákonem 137/2006 Sb. rada města na základě doporučení výběrové komise rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku „REVITALIZACE NÁMĚSTÍ F. X. SVOBODY V MNÍŠKU POD BRDY“  a vybrala jako vítěznou firmu SATES ČECHY s.r.o. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 3-013/2011
V souladu se zákonem 137/2006 Sb. Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku „Oprava výtluků po zimě na komunikacích v Mníšku pod Brdy“ a vybrala jako vítěznou firmu Dokas s.r.o.
Rada města pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Od 17:20 přítomno 5 radních
 
OKS
 
Usnesení č. 4-013/2011
RM jmenuje pana Jiřího Zápala členem Komise pro náhradu škod.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   1
 
Usnesení č. 5-013/2011
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o reklamě se společností ABAK, spol. s r.o. (při pořádání Skalecké pouti 2011) a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-013/2011
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o reklamě se společností Družstvo Eurosignal (při pořádání Skalecké pouti 2011) a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7-013/2011
RM souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy se společností Jaroslav Fechtner AUTOŠKOLA (na pořádání Skalecké pouti 2011) a pověřuje starostu jejím podpisem
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 8-013/2011
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o vystoupení skupiny Bůhví při Skalecké pouti 2011 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-013/2011
RM souhlasí s pořízením nové virtuální telefonní ústředny v budově městského úřadu a bere na vědomí úroveň rozpracovanosti tohoto záměru.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 10-013/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č.1326, p.č.1327 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-013/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 9/1, p.č. 9/2 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-013/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 262/4,p.č.262/5 v k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-013/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 16  k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka tohoto pozemku, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-013/2011
RM nesouhlasí s dělením pozemků p.č. 640/1, p.č. 640/2, p.č. 640/3, p.č. 640/4, p.č. 640/5 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle přiložené situace a doporučuje projednat tuto lokalitu v územním řízení v návaznosti na vydané územní rozhodnutí pro lokalitu OS REAL, zejména parametry týkající se infrastruktury, uličního profilu, chodníku a další.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-013/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 413/20 k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka pozemku p.č.413/20 k.ú. Stříbrná Lhota že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
RM souhlasí s umístěním stavby vodovodní a plynovodní přípojky do pozemku p.č. 73/11 k.ú. Stříbrná Lhota, se zněním a uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a Tomášem Hornofem jako budoucím oprávněným ohledně stavby vodovodní a plynovodní přípojky pro p.č. 413/20 k.ú. Stříbrná Lhota.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-013/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 302/1 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 17-013/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 382, p.č.383 v k.ú. Rymaně na kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-013/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 80  k.ú. Rymaně na kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka tohoto pozemku, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-013/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 303, p.č. 302/1 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-013/2011
RM souhlasí s  bezúplatným převodem pozemků p.č.598/8 o výměře 36m2, ostatní plocha a p.č. 800/2 o výměře 236m2, ostatní plocha, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ na LV 60000 pro obec a k.ú. Mníšek pod Brdy   z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.
RM postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-013/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 364 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka tohoto pozemku, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22-013/2011
RM souhlasí se stavbou STL plynovodu a přípojek k řadovým domům-stavba PLYNOFIKACE PARCEL p.č.1766/73-80 Mníšek pod Brd, ulice Pod Skalkou, s umístěním této stavby do pozemků p.č. 1753/14, p.č. 1766/71 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a RWE GasNet, s.r.o. jako budoucím oprávněným ohledně stavby PLYNOFIKACE PARCEL p.č. 1766/73-80 Mníšek pod Brdy ulice Pod Skalkou, umístěné do pozemků p.č. 1753/14, p.č. 1766/71 k.ú.Mníšek pod Brdy.  
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 23-013/2011
RM souhlasí s projektem stavby IV-12- 6011135, PS 1476 Mníšek pod Brdy - kNN pro p.č. 1296/7-10, následnou realizací a vstupem na pozemky p.č. 2938/1, p.č. 1822/1, p.č. 1821/4, p.č. 1808/1, p.č. 1800/18, p.č.1839/3, p.č. 1801, p.č. 1846/6, p.č. 1828/1, p.č. 1838/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce a.s. jako budoucím oprávněným ohledně stavby IV-12-6011135, PS 1476 Mníšek pod Brdy - kNN pro p.č. 1296/7-10 umístěné do pozemku p.č. 2938/1, p.č.1822/1, p.č. 1821/4 k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24-013/2011
RM souhlasí s podnájmem nebytových prostor v budově č.p. 886 na pozemku p.č. 215/6 k.ú. Mníšek pod Brdy, ul. Komenského, v I . patře o ploše 90,9 m2 a s užíváním společných prostor za účelem provozu nestátního zdravotnického zařízení pro podnájemce GYNEKOLOGIE MUDr.Staňková s.r.o.a to do doby zápisu nově vzniklé společnosti do obchodního rejstříku.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 25-013/2011
RM souhlasí se stavbou zahradního domku pro ŘRD na pozemku p.č. 1766/52 k.ú. Mníšek pod Brdy a jako vlastník sousedního pozemku p.č.1766/28 k.ú. Mníšek pod Brdy nemá námitek proti stavbě.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 26-013/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 575/5  k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s městem Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí se stavbou oplocení pozemku p.č. 575/5 k.ú. Mníšek pod Brdy.
OSMI doporučuje, architekt města souhlasí.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 27-013/2011
RM souhlasí s úpravou příjezdové cesty v ulici Jarní v Mníšku pod Brdy, která je umístěna mj. na pozemku p.č. 2533/25 v k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy. Úpravy budou financovány z prostředků spoluuživatelů a obyvatel ulice Jarní, pro něž tato slouží jako přístupová cesta k jejich nemovitostem.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 28-013/2011
RM nesouhlasí s výstavbou a úpravami RD na pozemku č. parc. 1278/1 a 1278/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy a to z důvodu nesouladu této stavby s územním plánem města.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 29-013/2011
RM nesouhlasí se stavbou oplocení pozemku p.č. 1288/14 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 30-013/2011
RM požaduje k PD stavebních úprav garáže s BJ, změna stavby před dokončením v k.ú. Mníšek pod Brdy na pozemku p.č.2416/2 stanovisko dopravní policie ČR k napojení objektu na komunikaci II/116.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 31-013/2011
RM nesouhlasí s PD víceúčelové provozovny, stavby dočasné v k.ú. Mníšek pod Brdy na pozemku č. parc. 2416/1 a to z důvodu nesouladu s ÚP.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 32-013/2011
RM souhlasí se stavbou domku na nářadí na p.č. 2504 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D.
                místostarosta                                                                      starosta

Vyvěšeno: 19. 5. 2011

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět