Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 12 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 19.4.2011

přítomni 4 radní

 

Usnesení č. 1-012/2011

RM po představení schvaluje program 12. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 19.4.2011.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

STAROSTA

 

Usnesení č. 2-012/2011

RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č.1777/3 o výměře 205m2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Mníšek pod Brdy předem určeným zájemcům  - vlastníkům bytových jednotek v budově se dvěma čísly popisnými č.p.836 a č.p.837, postavené na pozemcích p.č.1777/2, p.č.1777/6, p.č.1777/3 k.ú. Mníšek pod Brdy a paní Janě Novotné a panu Jiřímu Novákovi do jejich podílového spoluvlastnictví, a to o velikosti spoluvlastnických podílů odpovídajících velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech předmětné budovy.
RM navrhuje a doporučuje ZM ke schválení prodejní cenu ve výši Kč 403,-/m2.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

OKS

 

Usnesení č. 3-012/2011

RM stanovuje výši úhrady nákladů obce spojených se svatebním obřadem konaným mimo obřadní síň Městského úřadu Mníšek pod Brdy, v Barokním areálu Skalka, na částku 2.500,- Kč a to s účinností k datu 20.4.2011. Na žádosti podané před tímto datem se navýšení nevztahuje.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-012/2011

RM stanovuje cenu za reklamu v sekci „Svatby“ na internetových stránkách města ve výši 500,- Kč/rok/varianta 1 a ve výši 1.000,- Kč/rok/varianta 2.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

OSMI

 

Usnesení č. 5-012/2011

RM  souhlasí se  zněním a uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti -  pozemku p.č. 598/10 o výměře 352m2, ostatní plocha v k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování ve věcech majetkových jako převodcem a Městem Mníšek pod Brdy jako nabyvatelem a postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.

Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

přítomno 5 radních

 

Usnesení č. 6-012/2011

RM souhlasí s dělením pozemku p.č. 883/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy tak, aby nově vzniklá parcela měla výměru  min. 900 m2. OSMI doporučuje souhlasit.

Pro 4               Proti 0             Zdržel se 1

 

Usnesení č. 7-012/2011

RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 225, p.č. 226 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.

Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 8-012/2011

RM souhlasí se zateplením domu č.p. 554 na p.č.1850/1 a  p.č.1850/2 k.ú. Mníšek pod Brdy, se zvětšením půdorysu a s přesahem budovy na pozemek p.č. 1851/2, který je ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-012/2011

RM souhlasí se stavbou přípojky STL plynu pro budovu č.p. 1162 k.ú. Mníšek pod Brdy, s uložením přípojky do pozemku p.č. 2905/1 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Různé

 

Usnesení č. 10-012/2011

RM souhlasí s podáním žádosti Pozemkovému fondu ČR o převod pozemku č. parc. 2944 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 5              Proti:    0          Zdrželo se:   0 

Vlastimil Kožíšek, v.r.                                            Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

                místostarosta                                                              starosta

Vyvěšeno: 28. 4. 2011

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět