Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 114 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 4.10.2010

 
 
ORG
 
Usnesení č. 1-114/2010
RM po představení schvaluje program 114. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 4.10.2010.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
FO
 
Usnesení č. 2-114/2010
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 4.10.2010.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 3-114/2010
RM schvaluje Dodatek č. 1., Smlouva o dílo, Šindler, důlní a stavební společnost, s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem dodatku.
Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-114/2010
RM schvaluje Dodatek č. 1., Smlouva o dílo, Aquarius, s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem dodatku.
Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-114/2010
RM schvaluje Dodatek č. 2., Smlouva o dílo, Aquarius, s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem dodatku.
Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-114/2010
RM na základě poptávkového řízení souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou KOMET, s.r.o. na opravy úpravy hasičského vozidla LIAZ CAS25 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7a-114/2010
Rada města souhlasí  s prodejem zahrádky č.p. 2698/31 a 2698/32 a ideální 2/39 poz.č. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci paní Věře Jelínkové, Lhotecká 348, Mníšek pod Brdy - za 400,- Kč za 1 m2. RM pověřuje OSMI vypsáním záměru prodat tyto pozemky předem vybranému zájemci.
Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7b-114/2010
Rada města souhlasí s prodejem zahrádky č.p. 2698/29 a 2698/30 a ideální 2/39 poz.č. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci panu Emilu Šibřinovi 9. května 532, Mníšek pod Brdy - za 400,- Kč za 1 m2. RM pověřuje OSMI vypsáním záměru prodat tyto pozemky předem vybranému zájemci.
Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-114/2010
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 1103/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů.
Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-114/2010
RM vrací podklady žádosti k dalšímu projednání a zpracování na OSMI.
Pro: 4             Proti:   0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-114/2010
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 586, 585, 598/9 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní  řad.
Pro 4               Proti:   0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-114/2010
RM souhlasí se žádostí na stavbu plotu na pozemku parc.č. 2440/33 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-114/2010
RM souhlasí se stavbou plotu na pozemku parc.č. 2440/9 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-114/2010
RM souhlasí se změnou stavby před jejím dokončením na pozemku parc.č. 1735/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-114/2010
RM příslušnou dokumentaci vrací na OSMI s tím, že požaduje dopracování materiálu a vyjádření souladu s územním plánem.
Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 15-114/2010
RM nesouhlasí se stavbou opěrné zdi na pozemku p.č. 1288/14 v k.ú. Mníšek pod Brdy a následném umístění plotu z pletiva (do1m) a to zejména z toho důvodu, že stavba by zcela zásadním způsobem znehodnotila sousední pozemky a narušila krajinný ráz.
Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-114/2010
RM souhlasí  se změnou stavby RD – vyzdění zádveří, zvětšení celkové zastavěné plochy o 4,8 m2 na pozemku p.č. 571/57 v k.ú. Rymaně.
Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-114/2010
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 158 a 159 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů.
Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-114/2010
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 1557 a 1558 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu.
Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-114/2010
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 1421 a 1422 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů.
Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 20-114/2010
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 2183 a 2184 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů.
Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-114/2010
RM souhlasí s realizací studny pro RD parc.č.431 v k.ú. Mníšek pod Brdy.   
Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0
 
TAJ
 
Usnesení č. 22-114/2010
RM jmenuje s účinností od 1.11.2010 vedoucí odboru správy majetku a investic (OSMI) Města Mníšku pod Brdy paní Ing. Janu Gerstenbergerovou.
Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 23-114/2010
RM projednala žádost o prošetření plnění usnesení č. 22-99/2010 ve věci stavby oplocení pozemku č.p. 85/4 v k.ú. Stříbrná Lhota. RM přijala v území potřebná opatření.
Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24-114/2010
RM ukládá vedoucí stavebního úřadu připravit podklady pro vydání rozhodnutí o omezení provozu restaurace v č.p. 520. RM dále souhlasí s objednáním a provedením měření hluku u autorizované společnosti.
Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 25-114/201
RM bere na vědomí Výroční zprávu ZŠ Komenského 886 a děkuje ředitelce školy a pedagogickému sboru za práci v uplynulém školním roce.
Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 26-114/2010
RM města schvaluje záměr pronajmout o.s. OÁZA uvolněnou místnost po ZUŠ.
Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 27-114/2010
RM souhlasí s přijetím sponzorského daru ve výši 30.000 Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 28-114/2010
RM bere na vědomí informace o nabídce společnosti KIK, postupuje nabídku investorovi lokality EDEN a dále pověřuje OSMI k uložení nabídky pro případné budoucí využití.
Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 29-114/2010
RM souhlasí s podáním podnětu Policii ČR k prošetření jednání Davida Matouše.
Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0
 
ŽP
 
Usnesení č. 30-114/2010
RM souhlasí s pokácením 2 ks smrků dle žádosti za podmínek, že pokácení bude provedeno na vlastní náklady žadatele a bude provedena náhradní výsadba, odsouhlasení odborem ŽP. Vytěžené dřevo pak žadatel uloží po dohodě s OSMI Města Mníšek pod Brdy na místo jimi určené.
Pro: 4              Proti:   0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 31-114/2010
RM souhlasí s návrhem pokácení 3 ks ovocných stromů a 3 ks břízy dle podané žádosti č.j. 10952/10 na pozemku Města Mníšek pod Brdy číslo parcelní 402/1, v parku u MŠ Nová.Souhlasí též s uložením náhradní výsadby v rámci rekonstrukce parku.
 
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek, v.r.                                              Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.
               místostarosta                                                                   starosta
 

Vyvěšeno: 14. 10. 2010

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět