Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 113 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 15.9.2010

 

přítomni 3 radní
 
ORG
 
Usnesení č. 1-113/2010
RM po představení schvaluje program 113. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 15.9.2010.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Starosta
 
Usnesení č. 2-113/2010
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene na pozemku č. parc. 2714/30 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností OS Real s.r.o..
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 3-113/2010
RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o spolupráci mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Esmarin s.r.o. a postupuje smlouvu k projednání zastupitelstvu města.
 
Usnesení č. 4-113/2010
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o spolupráci ve vztahu k výstavbě sportovního centra a parkovacích stání a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k užívání parkovacích stání a pozemků pod nimi a postupuje smlouvu k projednání do zastupitelstva města.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-113/2010
RM souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene užívání parkovacích stání a pozemků pod nimi mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Esmarin s.r.o. a postupuje ji k projednání do zastupitelstva města.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-113/2010
RM souhlasí s vynětím pozemků č. parc. 1297/3 a 1297/5 ze zemědělského půdního fondu.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7-113/2010
RM bere na vědomí pozvání na KULTURFEST 2010.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-113/2010
RM souhlasí s pokračováním mandátu a jmenováním Ing. Petra Digrina Ph.D. členem správní rady Magdalény o.p.s. na další období 3 let.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:  0
 
Usnesení č. 9-113/2010
RM souhlasí s nákupem učebních pomůcek (interaktivní tabule) pro ZŠ Komenského 420 v hodnotě 120.000,-- Kč v rámci již schváleného rozpočtu.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-113/2010
RM souhlasí s nájemní smlouvu s SDH Stříbrná Lhota na zbrojnici ve Stříbrné Lhotě a postupuje ji ZM ke schválení.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 11-113/2010
RM souhlasí s dočasnou stavbou oplocení pozemku č. parc. 1083 a 1091/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy a stavbou kůlny na pozemku č. parc. 1083 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-113/2010
RM ruší usnesení č. 25-106/2010 ze dne 5.5.2010 o směně bytu.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-113/2010
RM schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č.6 v č.p. 507 ulice Lhotecká.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-113/2010
RM pověřuje OSMI vypsáním záměru na pronájem bytu č. 4 v č.p. 555 ulice Rudé armády.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-113/2010
RM pověřuje OSMI vypsáním záměru na pronájem bytu č. 14 v č.p. 555 ulice Rudé armády.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-113/2010
RM ruší usnesení č.21-97/2009 z 25.11.2009.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-113/2020
RM souhlasí s výsledkem výběrového řízení na pronájem bytu č. 15 v č.p. 519 a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-113/2020
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1357 a 1358 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-113/2020
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1467 a 1468 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-113/2020
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 551, 559 a 560 v k.ú. Rymaně na kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-113/2020
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1, dům č.p. 689 v k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační a vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22-113/2020
RM souhlasí s prodejem zahrádky č. parc. 2698/25 a 2698/26 a ideálních 2/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci Petru Komínkovi, za cenu 400,- Kč za 1 m2. RM pověřuje OSMI vypsáním záměru prodat tyto pozemky předem vybranému zájemci panu p.Komínkovi.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 23-113/2020
RM souhlasí s prodejem pozemku č. parc. 2/2 v k.ú. Stříbrná Lhota o výměře 130  m2 za cenu 350,- Kč/m2 a s vypsáním záměru předem vybranému zájemci paní Dagmar Čermákové.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24-113/2020
RM nesouhlasí v současné době s prodloužením kanalizace k pozemkům parc. č. 462 a 450 v k.ú. Rymaně. Výhledově je počítáno s prodloužením a propojením na stávající kanalizační a vodovodní řad.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 25-113/2020
RM v letošním roce nedoporučuje řešit opravu střechy Domova pro seniory navrhovanou technologií ( silikonovou impregnací) a opravu střech zohlední v následujících obdobích.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 26-113/2020
RM nesouhlasí se snížením nájmu mimo sezonu z důvodu zimní údržby – nutná demontáž předzahrádky na zimu.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 27-113/2020
RM souhlasí s meziskládkou stavebních surovin na pozemku č. parc. 1965/19 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 28-113/2020
RM nesouhlasí se směnou a prodejem pozemku parc. č. 537 (ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, výměra 92 m2) k.ú. Mníšek pod Brdy za část pozemku parc. č. 539 k.ú. Mníšek pod Brdy o výměře cca 40 m2 (ve vlastnictví Anny Šalingerové).
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 29-113/2020
RM souhlasí s návrhem rozdělení spotřebované elektrické energie mezi hasičskou zbrojnici 2/3 a knihovnu 1/3.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 30-113/2020
RM souhlasí s dodatečným povolením změněné stavby (celkové zmenšení) RD Marlowe na pozemcích č. parc. 996/71, 996/73, 996/75 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 31-113/2020
RM souhlasí se stavebními úpravami a s přístavbou RD na pozemku č. parc 338 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 32-113/2020
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku č. parc. 1937/25 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 33-113/2020
RM souhlasí s předloženou dokumentací na stavbu RD na pozemku č. parc. 1738/33 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
 
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
TAJ
 
Usnesení 34-113/2010
RM vzala na vědomí informaci o místním šetření v provozovně Sportbar na Pražské ulici a pověřuje tajemnici vypracováním odpovědi na stížnost.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 35–113/2010
RM nedoporučuje přejmenování ulice „U nádraží“ na „Vláčková“.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 36–113/2010
RM postupuje do ZM schválení pojmenování komunikací č. parc. 2912 – prodloužení ulice „Káji Maříka“, č. parc. 1104/9 – název „Lážovská“ a komunikace č. parc. 1104/12 – název „Hájová“.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 37-113/2010
RM schvaluje výjimku z počtu žáků ve školním roce 2010/2011ve třídách MŠ 9. května a to ve 2. a 3. třídě z počtu 24 na 25 žáků v každé třídě.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 38-113/2010
RM bere na vědomí Výroční zprávu Mateřské školy 9. května 575 za školní rok 2009/2010.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 39-113/2010
RM bere na vědomí, že 5.10.2010 proběhne schůzka předsedů inventarizačních komisí a v období od 1.11 do 30.11. proběhne inventarizace majetku Města Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Příchod pana Zápala – 18:15 hod
 
FO
 
Usnesení č. 40-113/2010
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2010.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D.
 místostarosta                                                                   starosta

Vyvěšeno: 22. 9. 2010

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět