Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 112 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 8.9.2010

 
ORG
 
Usnesení č. 1-112/2010
RM po představení schvaluje program 112. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 8.9.2010.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
FO
 
Usnesení č. 2-112/2010
RM bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 8.9.2010.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 3-112/2010
RM projednala OZV č. 6/2010 o místním poplatku „za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí“ a doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 4-112/2010
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor v čp. 610, ulice V Lipkách, budova MKS mezi Městem Mníšek pod Brdy a Jaroslavem Fechtnerem – Autoškola, schvaluje znění smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-112/2010
RM schvaluje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon, § 23, výjimku z nejvyššího počtu žáků v 5. třídě ZŠ Komenského 420 ve školním roce 2010/2011 na počet 34 žáků.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-112/2010
RM schvaluje pro školní rok 2010/2011 výjimku z počtu žáků v ZŠ Komenského 886  a to na počet 16 žáků ve třídě pro žáky s LP a na 9 žáků ve třídě pro žáky se středním stupněm MP.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7-112/2010
RM schvaluje dočasnou výjimku z počtu žáků ve dvou třídách MŠ Nová 499 a to z počtu 25 na 30 žáků v každé třídě. Výjimka se schvaluje do doby otevření třetí třídy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 8-112/2010
RM souhlasí s uhrazením doplatku ve výši Kč 17.282,-- na pobyt MŠ Nová ve Škole v přírodě v Choceradech ve dnech 21.6. – 30.6.2010.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-112/2010
RM pověřuje Městskou policii Mníšek pod Brdy a tajemnici úřadu Věru Landovou prošetřením stížnosti na provozování Sportbaru v ulici Pražská, č.p. 15.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-112/2010
RM schvaluje znění Řádu veřejného pohřebiště.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 11-112/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 435 a 436 v k.ú. Rymaně na kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-112/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 286/1 a 286/2 v k.ú. Rymaně na vodovodní řad za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-112/2010
RM nesouhlasí s připojením pozemků č. parc. 443 a 442 v k.ú. Rymaně na vodovodní a kanalizační řad z důvodu, že v této lokalitě není výstavba vodovodu a kanalizace plánovaná.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-112/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 431/6 a 431/2 v k.ú. Rymaně na kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 15-112/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 39 v k.ú. Rymaně na kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-112/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1362 a 1363 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-112/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1559 a 1560 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-112/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1437 a 1438 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-112/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1159 a 1160 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-112/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1158 a 1157 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-112/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1475 a 1476 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22-112/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1168 a 1169 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 23-112/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1399 a 1400 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24-112/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1477/1 a 1477/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 25-112/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1473 a 1474 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 26-112/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1471 a 1472 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 27-112/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1478 a 1479 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 28-112/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1469 a 1470 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 29-112/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1420/1 a 1420/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 30-112/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1397 a 1398 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 31-112/2010
RM souhlasí s prodejem zahrádky č. parc. 2698/23 a ideální 1/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci Jiřímu Špalemu, za cenu 400,- Kč za l m2. pověřuje OSMI vypsáním záměru prodat tyto pozemy předem vybranému zájemci j.Š., Praha 6.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 32-112/2010
RM souhlasí s proplacením nákladů ve výši 9.262,- Kč panu Janu Dolejšovi, Rymaně, pro napojení na tlakovou kanalizaci.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 33-112/2010
RM ruší usnesení č. 13-94/2009 z 27.10.2009. (vyjádření k PD rekonstrukce části areálu ÚVR na školící středisko)
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 34 -112/2010
RM souhlasí s dokumentací pro stavební povolení na rekonstrukci části areálu ÚVR na školící středisko akce „ÚVR Školící středisko – č. 1“ s tim, že další uvažovaná rekonstrukce v areálu ÚVR bude spojena s oddělením dešťových vod od vod splaškových.
Stanovisko se týká kromě jiného těchto stavebních objektů“ SO 26.3 Lapol, SO26.4 Retence a vsakování dešť. vod, SO 26.5 Odlučovač tuků, SO 27.4 Studna.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 35-112/2010
RM bere na vědomí úplnou uzávěru silnice III/11627 z důvodu výstavby kanalizace a vodovodu v Rymani a souhlasí s vedením objízdné trasy po silnici II/116, silnici III/1025 a silnici III/11627 a s vedením autobusové dopravy pěší zónou – Dolíky.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 36-112/2010
RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o dílo na servis výtahu – školka Nová mezi KONE, a.s. a Městem Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 37-112/2010
RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku č. parc. 73/11 v k.ú. Stříbrná Lhota a obci Mníšek pod Brdy mezi ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 38-112/2010
RM revokuje usnesení č. 45-111/2010 ze dne 9.8.2010 z důvodu změny názvu firmy (oprávněného ze smlouvy) na nové znění:
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností TREI Real Estate Czech Republic s.r.o..
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 39-112/2010
RM souhlasí s uzavřením smlouvy na zřízení věcného břemene na stavbu PS 747 Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ČEZ Distribuce, a.s.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 40-112/2010
RM revokuje usnesení č. 44-111/2010 z 9.8.2010 ve věci počtu kapacity parkovacích míst.
Nové znění usnesení:
RM souhlasí s PD k územnímu řízení a se zásahy do pozemků parc. č. 1297/3, 2914/13, 1297/5 a 2938/1, které jsou ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, za účelem vybudování nového parkoviště s celkovou kapacitou 37 a rampy pro bezbariérový přístup do objektu pro akci „Sportovně relaxační tenisový areál v k.ú. Mníšek pod Brdy“ za podmínky uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí, ve které budou dořešeny majetkové vztahy k budovaným parkovacím místům na pozemcích města a nebo převodem stavby parkovacích míst do vlastnictví města.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 41-112/2010
RM souhlasí s projektem a následnou realizací stavby IV-12-6010137, PS 1402 Mníšek pod Brdy, vstupem na pozemek č. parc. 2921/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu podpisem smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 42-112/2010
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene na stavbu PS 750 Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 43-112/2010
RM schvaluje znění a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu PS 767 Mníšek pod brdy a pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 44-112/2010
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na pozemek č. parc. 1315/6, uložení inženýrských sítí – metalický kabel na akci „Mníšek pod Brdy, Plus Discount, ÚPS“. RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 45-112/2010
RM souhlasí s výměnou střešní krytiny a instalací střešních oken na RD v ulici Pražská č.p. 25, Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 46-112/2010
RM souhlasí s rekonstrukcí – přístavbou verandy chaty na pozemcích č. parc. 281/4, 315/1, 315/2 v k.ú. Rymaně.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 47-112/2010
RM nesouhlasí s prodejem zahrádky č. 20 Pod Hřištěm, parc. č. 1292/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 48-112/2010
RM souhlasí s předloženou PD zahrádkářské chaty na pozemku č. parc. 2698/19 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 49-112/2010
RM souhlasí s předloženou dokumentací na stavbu RD na pozemku parc. č. 571/35 v k.ú. Rymaně.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 50-112/2010
RM souhlasí s předloženou dokumentací na stavbu RD na pozemku č. parc. 996/40 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 51-112/2010
RM souhlasí s přístavbou garáže – garážového stání na pozemku č. parc. 685/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 52-112/2010
RM souhlasí s návrhem sanačních prací – odkaliště ÚVR Mníšek pod Brdy dle předložené projektové dokumentace.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 53-112/2010
RM souhlasí se stavbou rodinného domu, studny, jímky a kůlny na pozemku č. parc. 2744/22 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 54-112/2010
RM souhlasí dle předložené PD se stavebními úpravami na objektu č. 0672 na pozemku
č. parc. 1448 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 55-112/2010
RM doporučuje ZM, aby schválilo vypsání nového záměru na prodej bytové jednotky č. 3 
a příslušných podílů v č.p. 837 za cenu minimálně 1,990.000,-- Kč a to nejvyšší nabídce.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 56-112/2010
RM souhlasí s výstavbou ŘD dle PD Ing. arch. Vorlíčka na pozemcích parc. č. 1766/18, 1766/31 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 57-112/2010
RM souhlasí s prominutím s prominutím dlužné částky po zemřelém panu Pavlu Gulášovi za nájem pozemku č. parc. 119 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 58-112/2010
RM souhlasí s pronájmem pozemku č. parc. 119 předem vybranému zájemci, paní Drahomíře Hrdinkové (dcera zemřelého pana Guláše) a ukládá OSMI zveřejnit záměr pozemek pronajmout.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 59-112/2010
RM souhlasí s přípojkou pitné vody do zahrádkářské kolonie Na oboře.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 60-112/2010
RM souhlasí se stavbou řadových domů na pozemcích č. parc. 1766/73, 1766/74, 1766/75, 1766/76, 1766/77, 1766/78, 1766/79, 1766/80 v k.ú. Mníšek pod Brdy, místní obslužné komunikace dle předložené projektové dokumentace a připojením řadových domů na kanalizační a vodovodní řad.
 Pro: 3             Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
starosta
 
Usnesení č. 61-112/2010
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o dílo na akci Komplexní rekonstrukce chodníku ulice 9. května – I etapa a pověřuje starostu města podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Tost.cz, s.r.o.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 62-112/2010
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o dílo na akci Prodloužení silničního povrchu ulice „Pod Skalkou“, zóna 11A.
RM pověřuje starostu města podpisem výše uvedené smlouvy mezi zhotovitelem Marie Tojflová a Městem Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 63-112/2010
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy na dodávku tepelné energie pro objekt v ul. Rudé armády, č.p. 555.
RM pověřuje starostu města podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 64-112/2010
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26.4.2010 na akci „Rekonstrukce ulice Jana Šťastného, Ing. Slováček“ a ověřuje starostu města podpisem výše uvedeného dodatku smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Tost.cz, s.r.o.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 65-112/2010
RM projednala a schválila obsah a znění předložené smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy, stanovy dobrovolného svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy a přílohu č. 2 stanov o pravidlech přípravy a realizace projektu včetně přiložené tabulky podílů jednotlivých obcí, minimálního odebraného množství vody a váhy hlasů.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
TAJ
 
Usnesení č. 66-112/2010
RM schvaluje odměnu za I. pololetí 2010 ve výši dle návrhu, Mgr. Bohumile Pallagyové ředitelce ZŠ Komenského 886, MpB.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 67-112/2010
RM odvolává paní Vladimíru Hladkou z funkce člena školské rady ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy a do této funkce jmenuje paní Miluši Balíkovou.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 68-112/2010
RM schvaluje znění a uzavření mandátní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy
a JUDr. Ladislavem Hirešem a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 69-112/2010
RM nedoporučuje ZM ke schválení nový název ulice „Pod Štítken“ ve lokalitě Ve Štítku-
č. parc. 2916/5.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 70-112/2010
RM nedoporučuje ZM ke schválení změnu názvu ulice „U Nádraží“ v lokalitě u vlakového nádraží v Mníšku pod Brdy – č. parc. 2345/5, 2345/7, 2345/4, 2345/3 a parc. 2363 až parc. č. 2317.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
Vlastimil Kožíšek, v.r.                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.
    místostarosta                                                                      starosta

Vyvěšeno: 17. 9. 2010

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět