Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 111 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 9.8.2010

Usnesení č. 111 z jednání Rady města Mníšku pod Brdy, konaného dne 9.8. 2010 

přítomni 3 radní

 

ORG

 

Usnesení č. 1-111/2010

RM po představení schvaluje program 111. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 9.8.2010.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

FO

 

Usnesení č. 2-111/2010

RM  bere na vědomí přehled finančních prostředků města ke dni 9.8.2010.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

OKS

 

Usnesení č. 3-111/2010

RM bere na vědomí žádost o pojmenování tří komunikací: č. parc. 2912, 1104/9 a 1104/12 a postupuje ji k projednání do ZM

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 4-111/2010

RM schvaluje znění a uzavření  Dohody o uměleckém vystoupení mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Martinem Sedlákem a pověřuje starostu jejím podpisem

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 5-111/2010

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o dílo na dopracování studie – Mníšek pod Brdy „Řešení prostoru předzámčí“. RM pověřuje starostu města podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing.arch. Olgou Kantovou.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 6-111/2010

RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo zajištění služeb v oblasti údržby na území města Mníšek pod Brdy. RM pověřuje starostu města podpisem výše uvedeného dodatku smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Komwag, a.s.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0


OSMI

 

Usnesení č. 7-111/2010

RM souhlasí s rekolaudací rekreační chaty e.č. 0723 v k.ú. Mníšek pod Brdy na RD.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 8-111/2010

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene na stavbu Mníšek, kVN, 3xTS, kNN-OSREAL a pověřuje starostu jejím podpisem.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 9-111/2010

RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene na stavbu Mníšek, kNN, ul. na Vrškách-OS REAL a pověřuje starostu jejím podpisem.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 10-111/2010

RM souhlasí se stavbou domovního rozvodu plynu a s připojením na plynovodní řad pro bytovou jednotku paní S Moravcové v BD č.p. 535, ul. 9. května, Mníšek pod Brdy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 11-111/2010

RM nesouhlasí s umístěním stavby RD na pozemku č. parc. 1753/30 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle předloženého zákresu stavby na kopii katastrální mapy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 12-111/2010

RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1553 a 1554/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 13-111/2010

RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 996/55 a 996/56 v k.ú. Mníšek pod Brdy a s připojením na kanalizační a vodovodní řad.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 14-111/2010

RM souhlasí s připojením pozemků č. parc. 996/71, 996/73, 996/75 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 15-111/2010

RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1200/1 a 1200/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 16-111/2010

RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1251 a 1252 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 17-111/2010

RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1383/2 a 1383 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 18-111/2010

RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1418 a 1419 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 19-111/2010

RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 218/2 a 218/3 v k.ú. Rymaně na kanalizační řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci tohoto řadu se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 20-111/2010

RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1485 a1486 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní řad.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 21-111/2010

RM souhlasí s prodejem zahrádky č. parc. 2698/37, zahrádky č. parc. 2698/38 a ideálních 2/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci manželům Zuzaně a Jiřímu Kovalčukovým, za cenu 400,- Kč za 1 m 2. Pověřuje OSMI vypsáním záměru prodat tyto pozemky předem vybranému zájemci Z. J.K., Praha 6.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 22-111/2010

RM souhlasí s prodejem zahrádky č. parc. 2698/36 a ideální 1/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybraným zájemcům manželům Zdeňce a Petrovi Dohnalovým, za cenu 400,- Kč za 1 m2. Pověřuje OSMI vypsáním záměru prodat tyto pozemky předem vybraným zájemcům Z. a P.D., Ořech.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 23-111/2010

RM souhlasí s prodejem zahrádky č. parc. 2698/35 a ideální 1/39 pozemků č.  parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci Martinu Dohnalovi, za cenu 400,- Kč za 1 m2. Pověřuje OSMI vypsáním záměru prodat tyto pozemky předem vybranému zájemci M.D., Praha 6.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

Usnesení č. 24-111/2010

RM souhlasí se zvláštním užíváním komunikací V Lipkách a K Remízku z důvodu výstavby kanalizace a vodovodu.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 25-111/2010

RM souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi RWE GasNet, s.r.o. a Městem Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu jejím podpisem.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 26-111/2010

RM souhlasí se zněním kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní Jaroslavou Pokornou, bytem Boční I 865/10, 141 00 Praha 4 – Záběhlice o prodeji pozemku č. parc. 128/2 v k.ú. Stříbrná Lhota za dohodnutou cenu 37.100,- Kč a postupuje věc k projednání do zastupitelstva města.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 27-111/2010

RM souhlasí s prodejem zahrádky č. parc. 2698/7, zahrádky č. parc. 2698/3*, zahrádky č. parc. 2698/40 a ideálních 3/39 pozemků č. parc. 2698/5, 2698/45 a 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci Tomášovi Ungerovi, za cenu 400,- Kč za 1 m2. Pověřuje OSMI vypsáním záměru prodat tyto pozemky předem vybranému zájemci T.U., Praha 2.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 28-111/2010

RM souhlasí se zněním a kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Kovohutě Holding DT, a.s. Křižíkova 270, 250 88 Čelákovice o prodeji pozemku č. parc. 2163/8 vk.ú. Mníšek pod Brdy a postupuje věc k projednání zastupitelstvu města.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 29-111/2010

RM souhlasí s realizací vodovodního řadu a objektů po jeho trase na pozemcích parc. č. 2716/2, 2716/4, 2716/5, 2716/6, 2753 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy dle projektu Zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou z hlediska vlastníka těchto pozemků, dále z hlediska obce, na jejímž katastrálním území je plánována výstavba vodovodního přivaděče a objektů po jeho trase, z hlediska správce místních komunikací dotčených stavbou a z hlediska sítí ve správě Města Mníšku pod Brdy a se zněním přiloženého souhlasu a pověřuje starostu podpisem tohoto souhlasu.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 30-111/2010

RM souhlasí s prodejem pozemku č. parc. 1359 (62 m2) v k.ú. Mníšek pod Brdy manželům – Ing. Antonínovi Sokolíkovi a Ing. Heleně Sokolíkové za cenu 350,-/m2 a ukládá odboru OSMI zveřejnit záměr prodat tento pozemek předem vybranému zájemci.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 31-111/2010

RM souhlasí s přístavbou terasy na pozemku p.č. 407/28, 407/6 a s výměnou stávající střešní krytiny za novou v k.ú. Rymaně.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 32-111/2010

RM souhlasí s pronájmem části pozemku č. parc. 2928/1 o výměře 50 m2 u domu č.p. 606 v k.ú. Mníšek pod Brdy panu Jaroslavu Martinovskému.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 33-111/2010

RM souhlasí s navrženou  PD na stavbu zahradní chatky na pozemku č. parc. 2698/19 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

RM nesouhlasí s jejím umístěním, stavba musí respektovat odstupové vzdálenosti dle OTP.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 34-111/2010

RM nesouhlasí se změnou využití lesního pozemku č. parc. 1428/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy. Záměr není v souladu s územně plánovací dokumentací sídelního útvaru Mníšek pod Brdy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 35-111/2010

RM souhlasí s rekonstrukcí stávajícího oplocení a stavbou zahradního domku na parc. č. 524/4 a 524/6 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 36-111/2010

RM souhlasí s projektem a následnou realizací stavby PS 1277 kabelového vedení 0,4 kV na parc. č. 1753/58 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 37-111/2010

RM souhlasí se stavbou kanalizace a vodovodu pro 15 RD, lokalita A-TRIO na pozemku č. parc. 1601/1 a 1601/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 38-111/2010

RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene pro stavbu STL plynovodu a plynovodních přípojek umístěných do pozemku č. parc. 148/7 v k.ú. Stříbrná Lhota.

RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 39-111/2010

RM souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a postupuje věc k projednání do ZM.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 40-111/2010

RM souhlasí se zněním Kupní smlouvy o převodu nemovitostí č. parc. 2698/13, 2698/14 a ideálních 2/39 pozemku 2698/5, 2698/45, 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Michalem Kulhánkem a postupuje věc k projednání do zastupitelstva města.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 41-111/2010

RM pověřuje odbor OSMI vypsáním záměru na pronájem bytu č. 7 v č.p. 519 předem vybranému zájemci, paní Dolejšové a to na dobu určitou jednoho roku za regulované nájemné od 1.9.2010 do 31.8.2011.

Dále rada města pověřuje odbor OSMI vypsáním záměru na pronájem uvolněného bytu č. 2 v č.p. 519.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 42-111/2010

RM nesouhlasí s odkoupením pozemku č. parc. 5055/51 v k.ú. Mníšek pod Brdy a postupuje věc k projednání do ZM.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 43-111/2010

RM bere na vědomí rozhodnutí MěÚ Černošice č.j. ŽP/MEUC-038993/2010/V/R-La ze dne 26.7.2010 a souhlasí s uhrazením pokuty za správní delikt a správního poplatku.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 44-111/2010

RM souhlasí s PD k územnímu řízení a se zásahy do pozemků p.č. 1297/3, 2914/13, 1297/5 a 2938/1, které jsou ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za účelem vybudování nového parkoviště s celkovou kapacitou 67 míst a rampy pro bezbariérový přístup do objektu pro akci „Sportovně relaxační tenisový areál v k.p. Mníšek pod Brdy“ za podmínky uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí, ve které budou dořešeny majetkové vztahy k budovaným parkovacím místům na pozemcích města a nebo převodem stavby parkovacích míst do vlastnictví města.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 45-111/2010

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Tengelmann Real Estate International Czech Republic s.r.o.

RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 46-111/2010

RM souhlasí se stavbou přístřešku pro automobil s kůlnou na pozemku č. parc. 597 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 47-111/2010

RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku č. parc. 1288/10 a 1288/9 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 48-111/2010

RM souhlasí se sklonem střechy navrženým na RD na pozemku parc. č. 1738/33 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 49-111/2010

RM souhlasí s projektovou dokumentací pro stavbu 15 RD v lokalitě A-TRIO v k.ú. Mníšek pod Brdy včetně návrhu na připojení VO a NN sítě.

 

Usnesení č. 50-111/2010

RM souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 414/23 a s připojením tohoto pozemku v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad. Souhlas s připojením pozemku parc. č. 414/23 na pozemní  komunikaci vydá Silniční správní úřad na základě souhlasu vlastníka komunikace a vyjádření Policie ČR.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 51-111/2010

RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 72/10 v k.ú. Stříbrná Lhota.

Pro celé toto území je třeba vydat územní rozhodnutí, které bude řešit toto území jako celek včetně napojení na sítě a komunikaci K Hukalovně. Město Mníšek pod Brdy požaduje rozšíření komunikace minimálně na šíři 8 m, kde 6 m bude vozovka a 2 m chodník. Dále není možné tuto lokalitu připojit na ČOV z důvodu nedostatečné kapacity ČOV.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

 

Usnesení č. 52-111/2010

RM nesouhlasí s připojením nemovitosti na pozemku 91/2, případně i na pozemku č. parc. 89  na kanalizaci z důvodu náročného technického řešení a doporučuje připojit obě nemovitosti na nově budovanou, technicky dostupnou kanalizaci ve Lhotecké ulici.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 53-111/2010

RM souhlasí s podsklepenou přístavbou verandy na pozemku č. parc. 609/19 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 54-111/2010

RM jako zadavatel veřejné zakázky rozhodla, na základě výsledku hodnocení hodnotící komise, o přidělení veřejné zakázky „Zateplení Mateřské školy 9. května v Mníšku pod Brdy“ uchazeči Oknoplastik, s.r.o..

RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo se společností Oknoplastik, s.r.o..

  Pro: 3                        Proti:    0          Zdrželo se:   0


Různé

 

Usnesení č. 55-111/2010

RM souhlasí s pokácením břízy bělokoré na pozemku města Mníšek pod Brdy č. parc. 2911/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

TAJ

 

Usnesení č. 56-111/2010

RM souhlasí s přijetím daru – pozemku č. parc. 1650/6 v k.ú. MpB, komunikace a postupuje věc k projednání do ZM.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení č. 57-111/2010

RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu č, 1001991081 mezi Městem Mníšek pod Brdy a Pozemkovým fondem České republiky.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

Usnesení 58-111/2010

RM rozhodla a souhlasí s presentací volebních stran pro volby do zastupitelstva města, které se konají 15. a 16. 10. 2010, ve  Zpravodaji městečka pod Skalkou bude mít každá volební strana k dispozici ½ strany. Podklady je nutné předat do uzávěrky 30.8.2010 na e-mail zpravodaj@mnisek.cz a to ve formátu PDF a rozměrech A5 naležato,
na internetových stránkách města bude možné zveřejnit kandidátní listinu a volební program  v sekci VOLBY.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0

 

OSMI

 

Usnesení č. 59-111/2010

RM nesouhlasí se zástavbou pozemku č. parc. 1880 v k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu kapacity ČOV.

Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0


Zapsala: Jaroslava Svitálková

 

Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D.

    místostarosta                                                                      starosta

 

Vyvěšeno: 17. 8. 2010

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět