Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 110 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 7.7.2010


 

Usnesení č. 110 z jednání Rady města
Mníšku pod Brdy,
konaného dne 7.7. 2010 (ke zveřejnění)

přítomni 3 radní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ORG
 
Usnesení č. 1-110/2010
RM po představení schvaluje program 110. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 7.7.2010.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 2-110/2010
RM souhlasí s prodloužením nájemních smluv na zahrádky v lokalitě U Rybníčku a to do 31.12.2015 u těch nájemců, kteří se o zahrádky starají v souladu s nájemní smlouvou.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 3-110/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1164 a 1163 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č.4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-110/2010
RM souhlasí s výkopovými pracemi okolo BD č.p. 573 v ulici 5. května v k.ú. Mníšek pod Brdy a provedením následné izolace – drenáže kolem celého domu.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-110/2010
RM nesouhlasí s dělením pozemku č. parc. 2698/20 v k.ú. Mníšek pod Brdy z důvodu, že žádost je v rozporu s vydaným a platným územním rozhodnutím.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 6-110/2010
RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene pro stavbu komunikace, vodovodního řadu a řadu splaškové kanalizace umístěné do pozemku č. parc. 148/7 v k.ú. Stříbrná Lhota.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7-110/2010
RM souhlasí se zateplením bytového domu č.p. 585 a postavením lešení na dobu nezbytně nutnou v ul. Jana Šťastného, v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 8-110/2010
RM souhlasí se žádosti a předloženou projektovou dokumentací na stavbu vrtané studny pro rodinný dům na pozemku č. parc. 414/22 v k.ú. Stříbrná Lhota.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-110/2010
RM bere na vědomí informaci o založení o.s. Porta Rijmanus.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-110/2010
RM souhlasí s úplnou uzavírkou místní komunikace – ulice Ke Škole v termínu 12.7. – 22.7.2010 v místě stavby z důvodu uložení sítí k novým bytovým domům.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 11-110/2010
RM souhlasí s navrženým dělením a scelováním pozemku parc. č. 1766/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-110/2010
RM souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 1959/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy za nabídnutou cenu 1.000,- Kč/m2 a postupuje věc k projednání do ZM.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13-110/2010
RM souhlasí s přístavbou rekreačního objektu e.č. 0318 v ul. Prostřední v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 14-110/2010
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene na stavbu přípojky vodovodu a kanalizace na pozemku parc. č. 1512/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manž. Janem a Bělou Andrlíkovými.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-110/2010
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zřízení a právu věcného břemene na stavbu přípojky vodovodu a kanalizace na pozemku parc. č. 1512/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a manž. Jiřím a Jarmilou Fenclovými.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-110/2010
RM nesouhlasí se zahájením řízení o změnu územního rozhodnutí č.j. SÚ 2747/02 ze dne 20.1.2003.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-110/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1394/1 a 1394/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-110/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 102 a 103/1 v k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační a vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-110/2010
RM bere na vědomí Návrh změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 20-110/2010
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zřízení a právu věcných břemen na pozemky parc. č. 1777/17, 1777/18, 1777/19, 1777/20, 1778/1 a 1778/17 v k.ú. Mníšek pod Brdy za účelem umístění inženýrských sítí – přípojka NN, která je ve vlastnictví oprávněných manželů Martina a Ing. Hany Filipových.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-110/2010
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zřízení a právu věcných břemen mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu č. IV-12-6005143 – B 65 Mníšek pod Brdy – Plus, umístění inženýrských sítí do pozemku p.č. 135/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy. RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22-110/2010
RM souhlasí s výstavbou plynové přípojky na pozemek parc. č. 1434 v k.ú. Mníšek pod Brdy, se vstupem do pozemku č. parc. 2911/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy a uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí na věcná břemena.
Před započetím stavebních prací je třeba požádat Silniční správní úřad o zvláštní užívání komunikace.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 23-110/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 136/2 a 136/3 v k.ú. Stříbrná Lhota na kanalizační a vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24-110/2010
RM souhlasí s připojením pozemku č. parc. 1365/1, 1364/1, 1364/2 a 1339/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy na kanalizační a vodovodní řad po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů. Zároveň upozorňuje vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle Obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě Oznámení poplatníka místního poplatku, které je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby vodovodu nebo kanalizace nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 25-110/2010
RM schvaluje záměr pronajmout budovu č.p. 875 a pozemky č. parc. 1310/8 a 1310/9 v k.ú. Mníšek pod Brdy včetně příslušenství předem vybranému zájemci, firmě Komwag, a.s. a to po dobu trvání smlouvy o zajištění služeb v oblasti údržby na území města Mníšek pod Brdy.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 26-110/2010
RM pověřuje starostu města vypsáním veřejné zakázky na dodávku stavebních prací k akci „Zateplení objektu MŠ, ul. 9. května, Mníšek pod Brdy“.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 27-110/2010
RM jmenuje hodnotící komisi pro posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Zateplení objektu MŠ, ul. 9. května, Mníšek pod Brdy“ –
členové komise: Vlastimil Kožíšek, RNDr. Milan Brabenec, Bc. Marie Šretrová
náhradníci komise: Ing. Petr Digrin, Jaroslav Bednář, Věra Landová.
Komise bude zároveň komisí pro otevírání obálek.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 28-110/2010
RM souhlasí se stavbou stanu o rozměrech 6 x 8 m na pozemku č. parc. 2252 v k.ú Mníšek pod Brdy, za účelem dočasného skladu zboží a zařízení.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 29-110/2010
RM souhlasí s předloženou dokumentací na stavbu garáže na parc. č. 313 v k.p. Stříbrná Lhota.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
17:55 – příchod pana Zápala - přítomni 4
 
Usnesení č. 30-110/2010
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy (IV-12-6004875 Mníšek pod Brdy – Pod Skalkou) o zřízení a právu věcných břemen na pozemcích č. parc. 1716/1 a 1733/6 v k.ú. Mníšek pod Brdy. RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 31-110/2010
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy (IV-12-6000807/1+EP-12-6000350/1) o zřízení a právu věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro 4               Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 32-110/2010
RM souhlasí s PD pro územní řízení „Sportovně relaxační tenisový areál“ na pozemcích č. parc. 1296/7 a 1296/10 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí s projektem parkovacích míst s tím, že majetkové vztahy k budovaným parkovacím místům na pozemcích města budou dořešeny sepsáním smlouvy o sml. budoucí o zřízení věcných břemen nebo převodem stavby parkovacích míst do vlastnictví města.
S připojením na kanalizační a vodovodní řad pak RM souhlasí za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Starosta
 
Usnesení č. 33-110/2010
RM souhlasí s poskytnutím příspěvku na provoz Domova sv. Josefa v Červeném Kostelci ve výši Kč 2.000,--.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 34-110/2010
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o příspěvkové a sponzorské činnosti mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 35-110/2010
RM vzala na vědomí nabídku společnosti Mateřská škola – Akimova školička s.r.o.  
RM zadala úkol prověřit spolupráci.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 36-110/2010
RM schvaluje platový výměr ředitelky Školní jídelny Mníšek pod Brdy paní Dagmar Charvátové s platností od 1.7.2010 dle návrhu
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 37-110/2010
RM schvaluje odměnu za I. pololetí 2010, Dagmar Charvátové,  ředitelce Školní jídelny ZŠ Komenského 420, MpB dle návrhu.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 38-110/2010
RM schvaluje odměnu za I. pololetí 2010, Mgr. Alici Vejmolové,  ředitelce ZŠ Komenského 420, MpB dle návrhu.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.  39-110/2010
RM schvaluje odměnu za I. pololetí 2010, Janu Danielovi,  řediteli Domova pro seniory Pod Skalkou, Mníšek pod Brdy dle návrhu.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č.  40-110/2010
RM schvaluje odměnu za I. pololetí 2010, Bc. Marii Šretrové, ředitelce MŠ 9. května, MpB dle návrhu.
Pro: 3              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 41-110/2010
RM schvaluje odměnu za I. pololetí 2010, Petře Poučkové, ředitelce MŠ Nová 499, MpB
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek, v.r.                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.
    místostarosta                                                                      starosta

Vyvěšeno: 19. 7. 2010

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět