Navigace

Obsah

Zpět

Usneseni č. 11 ze zasedání Rady města Mníšku pod Brdy ze dne 6.4.2011

 přítomni 4 radní
 
Usnesení č. 1-011/2011
RM po představení schvaluje program 11. zasedání Rady města Mníšek pod Brdy, konaného dne 6.4.2011.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
STAROSTA

Usnesení č. 2-011/2011
RM bere na vědomí informaci starosty o jednáních se společnostmi TREI a Penny Market o kruhovém objezdu a úhradě smluvní pokuty.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 3-011/2011
RM schvaluje znění a uzavření smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Pavlem Klimešem o povolení k užívání fotografického díla.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 4-011/2011
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dodávce tepelné energie ze dne 2.1.2002.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedeného dodatku smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Městské tepelné  hospodářství Kolín, spol. s r.o.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 5-011/2011
RM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dodávce tepelné energie ze dne 23.9.1999 pro č.p. 519.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedeného dodatku smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OKS
 
Usnesení č. 6-011/2011
RM bere na vědomí informaci Domova pro seniory Pod Skalkou o zhoršeném hospodářském výsledku za rok 2010 ve výši 722.939,45 Kč. RM souhlasí s návrhem na převedení částky 372,82 Kč z fondu reprodukce majetku do rezervního fondu organizace a následně užít částku 722.939,45 Kč z rezervního fondu k vypořádání ztráty organizace za rok 2010.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 7-011/2011
RM nesouhlasí s poskytnutím generálního souhlasu s přijímáním věcných a finančních darů.
Příspěvková organizace musí postupovat v souladu s příslušným zákonným ustanovením.  Zřizovatel se bude vyjadřovat k jednotlivým žádostem zvlášť.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 8-011/2011
RM souhlasí s udělením státního občanství České republiky pro rodinu M.O., bytem Mníšek pod Brdy.
Pro: 4               Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 9-011/2011
RM bere na vědomí rezignaci paní Alexandry Merunkové na funkci člena Redakční rady  Zpravodaje městečka pod Skalkou a na uvolněné místo jmenuje pana Petra Bartůňka.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 10-011/2011
RM bere na vědomí Zápis z jednání Redakční rady Zpravodaje městečka pod Skalkou ze dne 28.3.2011.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
OSMI
 
Usnesení č. 11-011/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č.163 a p.č.165 v  k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň   upozorňujeme vlastníka   těchto pozemků, že   nabytím právní moci   rozhodnutí
o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 12-011/2011
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 1388/2, p.č. 1388/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníka těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stává poplatníkem poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který mu bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 13 -011/2011
RM souhlasí s umístěním stavby kanalizační přípojky do pozemku ve vlastnictví města p.č. 2714/30 k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Usnesení č. 14-011/2011
RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o zřízení a právu věcných břemen mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu č. IP-12-6001442/02-B 117 Rymaně, na pozemcích parc. č. 6/7 a 105/1 v k.ú. Rymaně.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 15-011/2011
RM souhlasí s projektem stavby IV-12-6011604, PS 1552, následnou realizací a se vstupem na pozemky p.č. 1766/18, p.č. 1766/71 a p.č. 1753/14 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene mezi Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce, a.s. jako budoucím oprávněným ohledně stavby IV-12-6011604, PS 1552 Mníšek pod Brdy-kNN pro parc.č.1766/84-73 v k.ú. Mníšek pod Brdy, umístěné na pozemcích p.č.1766/18, p.č. 1766/71 a p.č.1753/14 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy.
RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 16-011/2011
RM souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře na úhradu nájemného za užívání bytu č. 7 v č.p. 555 Rudé armády, a to od měsíce května 2011 ve výši 2 000,-Kč/měsíc s poslední splátkou červenec 2014, a to ve výši 1815.-Kč a doporučuje věc ke schválení ZM.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 17-011/2011
RM souhlasí s ukončením nájmu bytu č.14 v č.p. 519 k.ú. Mníšek pod Brdy ke dni 30.4.2011 dohodou.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 18-011/2011
RM souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře na úhradu plateb za služby související s nájmem bytu v č.p. 598 Hladový Vrch, a to od května 2011 ve výši 500, - Kč/měsíc s poslední splátkou k říjnu 2013, a to ve výši 194,- Kč a doporučuje věc ke schválení ZM.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 19-011/2011
RM souhlasí se stavbou RD „Bungalov 765“ na pozemcích č. parc. 1102/2, 1101/2, 1096/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy a s jeho připojením na účelovou komunikaci č. parc. 1092/2. RM upozorňuje místně příslušný stavební úřad na nesoulad s aktuálním regulačním plánem ve smyslu řešení přístupu a příjezdu. Tento nesoulad by měl být vyřešen do kolaudace předmětné stavby.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
Usnesení č. 20-011/2011
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 147/2 k.ú. Stříbrná Lhota, s připojením pozemku p.č. 147/2  k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 21-011/2011
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 147/3 k.ú. Stříbrná Lhota, s připojením pozemku p.č. 147/3  k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 22-011/2011
RM souhlasí s přístavbou RD - části garáže na p.č. 131/3, p.č. 131/2 k.ú. Stříbrná Lhota.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 23-011/2011
RM souhlasí se stavbou zahradního domku a oplocení pozemku na p.č. 1601/7 k.ú. Mníšek pod Brdy.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
Usnesení č. 24-011/2011
RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 190  s podmínkou rozdělení pozemku p.č. 190 (dle vyhlášky č. 501/2006 Sb.), s připojením pozemku p.č. 189, 190 k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní a kanalizační řad.
Zároveň upozorňujeme vlastníky těchto pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, který jim bude dle obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník pozemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. Formulář oznámení poplatníka místního poplatku je přílohou tohoto rozhodnutí.            
RM souhlasí s posunutím napojení pozemku p.č. 190 na místní komunikaci p.č. 148/7 k.ú. Stříbrná Lhota, která je v majetku Města, za podmínky uzavření dohody o připojení nemovitosti na místní komunikaci.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
Různé
 
Usnesení č. 25-011/2011
RM nesouhlasí s povolením vykácení souvislého porostu křovin a několika stromů v délce cca 100 m a šířce 3 m na pozemcích města Mníšek pod Brdy p. č. 281/1, 279/1, 389/21 a 280 v k.ú. Rymaně, za účelem umožnění strojního výkopu k položení kabelu VN 22 kV.
Pro: 4              Proti:    0          Zdrželo se:   0
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin, Ph.D.
               místostarosta                                                                      starosta

Vyvěšeno: 13. 4. 2011

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět